NORME METODOLOGICE din 22 decembrie 2005
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2006
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, precum şi persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, care a adoptat copilul, care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore, denumite în continuare persoane îndreptăţite, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) sunt cetăţeni români sau, după caz, cetăţeni străini ori apatrizi;
  b) au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;
  c) locuiesc împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.


  Articolul 2

  (1) Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului sau, după caz, stimulentul se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii încredinţaţi în vederea adopţiei, adoptaţi sau aflaţi în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi pentru cei pentru care a fost instituită tutela.
  (2) Alocaţia de stat pentru copii se cuvine pentru fiecare dintre copiii rezultaţi în urma primelor 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii încredinţaţi în vederea adopţiei, adoptaţi sau aflaţi în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi pentru cei pentru care a fost instituită tutela.
  (3) În înţelesul dispoziţiilor alin. (1) şi (2) prin naştere se înţelege aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii vii.
  (4) Situaţia copilului născut mort sau situaţia în care acesta moare în perioada corespunzătoare concediului de maternitate nu se are în vedere la stabilirea primelor 3 naşteri pentru care se acordă drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 3

  Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă se acordă pentru primele 3 naşteri survenite după data de 1 ianuarie 2006 inclusiv, fără a se lua în considerare numărul de naşteri anterioare acestei date.


  Capitolul II Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului


  Articolul 4

  (1) Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, prevăzute de ordonanţa de urgenţă, se acordă persoanelor îndreptăţite, dacă acestea au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, timp de 12 luni în ultimul an anterior datei naşterii copilului sau, după caz, de la data la care s-a realizat încredinţarea în vederea adopţiei, s-a aprobat adopţia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.
  (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plată acestora.
  (3) În calculul celor 12 luni prevăzute la alin. (1) se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, precum şi cele în care solicitanţii s-au aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, considerate, în înţelesul ordonanţei de urgenţă, lună întreagă.
  (4) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi numai din perioadele prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, cu excepţia lit. a), dacă persoana s-a aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
  a) şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
  b) a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
  c) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
  d) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
  e) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru maternitate;
  f) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
  g) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii de risc maternal;
  h) a beneficiat de pensie de invaliditate;
  i) a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
  j) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă. În sensul dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se ia în considerare intervalul cuprins între ziua în care începe şi ziua în care se sfârşeşte fiecare an universitar, în condiţiile legii;
  k) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
  l) a realizat în sistemul public de pensii, până la data de 1 ianuarie 2006, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială;
  m) a beneficiat de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului prevăzută de ordonanţa de urgenţă.
  (5) În situaţia în care naşterea se produce înainte de termen, perioada prevăzută la alin. (1) se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data prezumată a naşterii, certificată de medicul de specialitate.


  Articolul 5

  În sensul prevederilor art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, veniturile din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole sunt cele reglementate de Codul fiscal la art. 55 alin. (1) şi (2), art. 46 alin. (1)-(4) şi la art. 71.


  Articolul 6

  (1) Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum şi de acte doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.
  (2) Actele doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică se prezintă în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, şi sunt, după caz, următoarele:
  a) certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006;
  b) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
  c) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
  d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
  e) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească, pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
  f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii.
  (3) Actele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal sunt, după caz, următoarele:
  a) dovada eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat venituri cu caracter salarial;
  b) dovada eliberată de administraţia financiară, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente sau agricole ori care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4), din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal;
  c) adeverinţă eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate sau, după caz, alte dovezi din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate acordat în condiţiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) adeverinţă eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, de angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă;
  e) dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului.
  (4) Actele doveditoare privind atestarea situaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) sunt, după caz, următoarele:
  a) dovada eliberată de instituţia care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
  b) dovada eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, pentru situaţiile prevăzute la lit. b)-i);
  c) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situaţiile prevăzute la lit. c)-h) şi l);
  d) dovada eliberată de angajator ori, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate, pentru situaţiile prevăzute la lit. i);
  e) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior, pentru situaţia prevăzută la lit. j);
  f) livretul militar sau, după caz, adeverinţa ori certificatul eliberat de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptăţită, în care sunt precizate cu exactitate perioadele şi natura situaţiei respective, pentru situaţia prevăzută la lit. k).
  (5) Alte acte doveditoare privind acordarea indemnizaţiei lunare sunt, după caz, următoarele:
  a) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă nu beneficiază de indemnizaţie sau stimulent;
  b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite că se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
  c) certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului;
  d) adeverinţă eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;
  e) alte documente din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului.
  (6) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi, componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate de autorităţile române sau, după caz, cu documentele eliberate de autorităţile române, precum şi cu alte documente prevăzute la alin. (2).
  (7) Persoanele beneficiare de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului trebuie să depună lunar la primăria de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă o adeverinţă de la angajator sau, după caz, declaraţie lunară pe propria răspundere că nu realizează venituri impozabile.
  (8) Documentele prevăzute la alin. (7) se transmit de către primării direcţiilor judeţene de muncă, solidaritate socială şi familie, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, pe bază de borderou, în termen de 5 zile de la data depunerii de către beneficiar.


  Articolul 7

  (1) Concediul pentru creşterea copilului se acordă, pe bază de cerere, de către angajatorul unde îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită.
  (2) Pe durata concediului pentru creşterea copilului se acordă indemnizaţia lunară.


  Articolul 8

  (1) În cazul în care persoana îndreptăţită, beneficiară a concediului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, naşte în această perioadă unul sau mai mulţi copii ori i se încredinţează spre adopţie, i se încuviinţează adopţia, i se dă în plasament unul sau mai mulţi copii ori este numită tutore, concediul pentru creşterea copilului se prelungeşte corespunzător până la încheierea duratei de acordare pentru cel din urmă copil, conform legii, a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură indemnizaţie.


  Articolul 9

  (1) Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă pot fi solicitate de către persoana îndreptăţită sau, după caz, de reprezentantul legal ori mandatarul acestora împuternicit prin procură specială.
  (2) Reprezentantul legal este persoana desemnată, în condiţiile legii, să reprezinte persoana îndreptăţită în cazul în care aceasta este lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile.
  (3) Mandatarul este persoana împuternicită prin procură specială de către persoana îndreptăţită, în vederea solicitării şi primirii drepturilor prevăzute de aceasta.
  (4) Procura specială prevăzută la alin. (3) este autentificată, după caz, de notarii publici de pe teritoriul României, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabilă 6 luni şi trebuie să conţină următoarele elemente:
  a) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate ale persoanei îndreptăţite;
  b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data şi locul naşterii) ale mandatarului;
  c) obiectul mandatului (întocmirea dosarului pentru solicitarea şi acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, deschiderea contului curent, încasarea drepturilor curente şi restante, semnarea extrasului de cont);
  d) precizarea că mandatarul are obligaţiile ce revin persoanei îndreptăţite, inclusiv pe cea de a anunţa în termen direcţiei teritoriale orice schimbare intervenită în situaţia persoanei îndreptăţite de natură să suspende sau să înceteze acordarea drepturilor, cu excepţia celei prevăzute la art. 7 lit. c) din ordonanţa de urgenţă.


  Capitolul III Stimulentul lunar


  Articolul 10

  (1) Stimulentul prevăzut la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă lunar persoanelor îndreptăţite, în perioada în care acestea realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, sau se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4).
  (2) Pe perioada în care se acordă stimulentul, plata indemnizaţiei de maternitate sau, după caz, a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se suspendă.


  Articolul 11

  (1) Stimulentul se acordă pe bază de cerere, semnată de persoana îndreptăţită, însoţită de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că aceasta realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal.
  (2) La stabilirea dreptului la stimulent, cererea este însoţită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6, precum şi de alte documente justificative.
  (3) În cazul persoanelor beneficiare de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, care solicită dreptul la stimulent, se iau în considerare şi actele doveditoare depuse la solicitarea acesteia.


  Capitolul IV Alocaţia de stat pentru copii


  Articolul 12

  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, beneficiază de alocaţia de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă.
  (2) În situaţia copiilor în vârstă de peste 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, alocaţia de stat pentru copii se acordă în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată.


  Articolul 13

  (1) Alocaţia de stat pentru copii se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de actul de identitate al solicitantului şi certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, în original şi în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum şi de actele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi alte documente justificative, după caz, şi semnată de persoana îndreptăţită sau, după caz, de reprezentantul legal al acesteia.
  (2) Până la împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 3 ani, alocaţia de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă se acordă de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin direcţiile teritoriale.
  (3) După împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 3 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se acordă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 61/1993, republicată.


  Articolul 14

  Alocaţia de stat pentru copii prevăzută la art. 12 alin. (1) se cumulează cu indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului sau, după caz, cu stimulentul, prevăzute la art. 4, respectiv la art. 10.


  Capitolul V Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, stimulentului şi alocaţiei de stat pentru copii


  Articolul 15

  (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, însoţită de actele doveditoare, se depune, după caz, de una dintre persoanele îndreptăţite, la primăria localităţii sau, după caz, la primăria sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.
  (2) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 de către persoanele îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului sau de stimulent.
  (3) În situaţia persoanelor îndreptăţite care solicită numai alocaţia de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, cererea se completează potrivit modelului prevăzut în normele de aplicare a Legii nr. 61/1993, republicată, aprobate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, însoţită de actele doveditoare prevăzute la art. 13 alin. (1).
  (4) Cererile privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate la plătitorii de drepturi prevăzuţi de această lege şi nesoluţionate până la data de 31 decembrie inclusiv, se soluţionează de direcţiile teritoriale, avându-se în vedere realizarea condiţiilor de stagiu de cotizare de 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului.


  Articolul 16

  (1) Primăriile transmit direcţiilor teritoriale, pe bază de borderou, până la data de 10 a fiecărei luni, cererile prevăzute la art. 15 alin. (2) şi înregistrate în luna anterioară, însoţite de documentele justificative.
  (2) Primăriile au obligaţia să verifice documentaţia depusă de solicitanţi şi să transmită direcţiilor teritoriale numai dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, prevăzute la art. 6 alin. (1)-(6).
  (3) Cererile prevăzute la art. 15 sunt certificate, prin semnătură şi ştampilă, de către primar sau, după caz, de către persoana împuternicită de acesta.


  Articolul 17

  (1) Cererile prevăzute la art. 15 se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la direcţia teritorială, prin decizie de aprobare sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv.
  (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poştă, şi se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexele nr. 2a) şi 2b).
  (3) În cazul respingerii cererii, decizia directorului executiv va fi însoţită în mod obligatoriu de motivaţie.
  (4) Datele cuprinse în cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, însoţită de actele doveditoare, sunt supuse confidenţialităţii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la concediu şi indemnizaţie lunară, stimulent sau alocaţie de stat pentru copii şi al întocmirii unor situaţii statistice.


  Articolul 18

  (1) Persoanele care au beneficiat de concediul de maternitate şi plata indemnizaţiei aferente în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 beneficiază de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului sau, după caz, de stimulent, începând cu ziua următoare celei în care încetează plata indemnizaţiei de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.
  (2) Persoanele îndreptăţite care nu îndeplinesc condiţiile pentru acordarea concediului de maternitate şi plata indemnizaţiei aferente în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 beneficiază de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului începând cu data naşterii copilului sau, după caz, cu data aprobării adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului ori încredinţării în vederea adopţiei, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.
  (3) Persoanele îndreptăţite care depun cererea peste termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului sau de stimulent de la data depunerii cererii.


  Articolul 19

  (1) Plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, a stimulentului şi a alocaţiei de stat pentru copii se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv.
  (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi al stimulentului aferent fracţiunilor de lună se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.


  Articolul 20

  Plata drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se asigură lunar, prin mandat poştal, la domiciliul persoanei îndreptăţite, al reprezentantului legal sau al mandatarului ori, la cererea acestora, în cont personal deschis la o unitate bancară.


  Articolul 21

  Direcţia teritorială solicită Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei creditele bugetare corespunzătoare drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni.


  Articolul 22

  (1) În aplicarea prevederilor art. 11 şi 12 din ordonanţa de urgenţă, autorităţile competente au obligaţia de a transmite direcţiilor teritoriale, lunar/trimestrial, tabelul nominal cu persoanele aflate în situaţii de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, precum şi data la care acestea s-au produs.
  (2) Autorităţile menţionate la alin. (1) sunt următoarele:
  a) primăria, pentru situaţiile prevăzute la art. 11 lit. b) şi art. 12 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă;
  b) direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, pentru situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-d) şi f) din ordonanţa de urgenţă;
  c) inspectoratul judeţean de poliţie, pentru situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 23

  (1) Plata drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se suspendă în condiţiile prevăzute de art. 12 din aceasta.
  (2) Reluarea plăţii drepturilor suspendate se face în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (5) şi (6) şi art. 13 din ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 24

  În cazul în care, 3 luni consecutiv, se înregistrează mandate poştale returnate, plata drepturilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă se suspendă, urmând ca direcţia teritorială să verifice cauzele care au condus la această situaţie, prevederile art. 23 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.


  Articolul 25

  Suspendarea sau, după caz, încetarea ori reluarea plăţii drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se face prin decizie a directorului executiv şi se comunică beneficiarului în termen de 15 zile. Modelul deciziei este prevăzut în anexele nr. 3a), 3b) şi 3c).


  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 26

  (1) În vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor beneficiare de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, direcţiile teritoriale au obligaţia, lunar, să vireze, caselor judeţene de asigurări de sănătate contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi să transmită tabelul nominal privind persoanele beneficiare.
  (2) Direcţiile teritoriale transmit la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului.


  Articolul 27

  Beneficiază de stimulent şi persoanele care, la data de 1 ianuarie 2006, realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi care au fost îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 28

  (1) Perioada în care se beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În vederea înregistrării în sistemul public de pensii a perioadelor asimilate prevăzute la alin. (1), direcţiile teritoriale au obligaţia de a depune lunar, în termenul stabilit de lege, la casa teritorială de pensii, Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, în formatul stabilit de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.


  Articolul 29

  (1) În vederea asigurării continuităţii plăţii indemnizaţiilor pentru creşterea copilului stabilite conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii, plătitori ai acestui drept, depun la direcţiile teritoriale din raza de domiciliu a beneficiarilor dosarele aferente indemnizaţiilor pentru creşterea copilului aflate în plată în luna decembrie 2005, inclusiv dosarele care conţin cereri pentru care dreptul nu a fost încă stabilit.
  (2) Dosarele prevăzute la alin. (1) conţin, în principal, următoarele documente în copie, certificate pentru conformitate cu originalul:
  a) cererea de acordare a drepturilor înregistrată la angajator;
  b) certificatul de naştere al copilului şi, după caz, livretul de familie;
  c) buletinul (cartea) de identitate;
  d) certificatul privind încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap, după caz;
  e) adeverinţă, eliberată de angajatori, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de stagiu de cotizare cerute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, situaţia deschiderii dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului şi a duratei acordării acesteia. Modelul adeverinţei este cel prevăzut în anexa nr. 4.
  (3) În vederea întocmirii evidenţei privind indemnizaţia pentru creşterea copilului, persoanele ale căror drepturi de indemnizaţie pentru creşterea copilului fac obiectul alin. (1), depun la primăria din raza de domiciliu numai cererea pentru acordarea, începând cu data de 1 ianuarie 2006, a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, reglementată de ordonanţa de urgenţă, situaţie în care condiţiile procedurale prevăzute de ordonanţa de urgenţă se consideră a fi îndeplinite.


  Articolul 30

  În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate emite precizări sau instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.


  Articolul 31

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa 1
  -------
  la normele metodologice
  ------------------------
  CERTIFICARE PRIMAR
  L.S.
  CERERE
  şi
  DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
  pentru acordarea
  indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului şi alocatiei
  de stat pentru copii
  Domnului director executiv
  I. Subsemnata(ul),

      Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Cod numeric personal┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Adresa: Str. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Bl. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Sc. ┌─┬─┐ Ap.┌─┬─┬─┐ Sector ┌─┬─┐
             └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘


      Mun./oras ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      com.;sat ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Judeţul ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Telefon ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Fax ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  E-mail ──────────────────────

      Actul de identitate*1,*2) ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┐
                                └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘


      Eliberat de sectia de politie ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  Va rog să-mi aprobati acordarea*):

                                                   ┌─┐
      - indemnizatiei pentru cresterea copilului ├─┤
      - alocaţie de stat pentru copii ├─┤
      - stimulentului pentru cresterea copilului └─┘

  Doresc sa primesc aceste drepturi*):

                                           ┌─┐
      - la domiciliu prin mandat postal ├─┤ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
      - în cont personal └─┘ nr.└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  deschis la banca ──────────────────────────────────────
  ------------
  *1) În cazul cetatenilor români se va specifică tipul de act de identitate:
  - B.I. - buletin de identitate
  - C.I. - carte de identitate
  - C.I.P. - carte de identitate provizorie
  *2) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
  - C.I. - carte de identitate
  - L.S.T. - legitimaţie de şedere temporară
  - D.I. - document de identitate. Notă *) Se va marca cu "X" căsuţa corespunzătoare
  Având calitatea de*):

                                                                      ┌─┐
      - parinte natural ├─┤
      - parinte adoptiv ├─┤
      - persoana care are în încredinţare copil în vederea adoptiei ├─┤
      - tutore ├─┤
      - persoana care are copilul în plasament ├─┤
      - persoana care are copilul în plasament în regim de urgenta └─┘

  Mentionez ca, în conformitate cu OUG nr. 148/2005, sunt*):

                                                         ┌─┐
      - persoana indreptatita ├─┤
      - reprezentant legal al persoanei indreptatite ├─┤
      - mandatar al persoanei indreptatite └─┘

  II. Declar pe propria raspundere urmatoarele:
  A. Referitor la copilul/copiii pentru care solicit dreptul:

      1. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


        Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
       act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      2. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


        Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
       act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      3. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


        Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
       act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  B. Referitor la copiii pe care îi am în întreţinere:

      1. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


        Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
       act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  Având calitatea de copil*):

                                               ┌─┐
      - Natural ├─┤
      - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤
      - Adoptat ├─┤
      - Tutelat ├─┤
      - Dat în plasament ├─┤
      - Dat în plasament de urgenta └─┘


      2. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


        Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
       act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  Având calitatea de copil*):

                                               ┌─┐
      - Natural ├─┤
      - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤
      - Adoptat ├─┤
      - Tutelat ├─┤
      - Dat în plasament ├─┤
      - Dat în plasament de urgenta └─┘


      3. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


        Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
       act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  Având calitatea de copil*):

                                               ┌─┐
      - Natural ├─┤
      - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤
      - Adoptat ├─┤
      - Tutelat ├─┤
      - Dat în plasament ├─┤
      - Dat în plasament de urgenta └─┘


      4. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


        Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
       act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  Având calitatea de copil*):

                                               ┌─┐
      - Natural ├─┤
      - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤
      - Adoptat ├─┤
      - Tutelat ├─┤
      - Dat în plasament ├─┤
      - Dat în plasament de urgenta └─┘


      5. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


        Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
       act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  Având calitatea de copil*):

                                               ┌─┐
      - Natural ├─┤
      - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤
      - Adoptat ├─┤
      - Tutelat ├─┤
      - Dat în plasament ├─┤
      - Dat în plasament de urgenta └─┘


      6. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
       act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  Având calitatea de copil*):

                                               ┌─┐
      - Natural ├─┤
      - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤
      - Adoptat ├─┤
      - Tutelat ├─┤
      - Dat în plasament ├─┤
      - Dat în plasament de urgenta └─┘


      7. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Act de identitate/ ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
       act doveditor*3) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  Având calitatea de copil*):

                                               ┌─┐
      - Natural ├─┤
      - Încredinţat în vederea adoptiei ├─┤
      - Adoptat ├─┤
      - Tutelat ├─┤
      - Dat în plasament ├─┤
      - Dat în plasament de urgenta └─┘

  C. Referitor la situaţia înainte de solicitarea drepturilor*):

      - salariat/ă ┌──┐
                       └──┘


      Denumire angajator ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


       Cod fiscal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


                                                                    ┌─┐
      - beneficiar de indemnizaţie de şomaj ├─┤
      - perioadă de stagiu de cotizare (concedieri colective) ├─┤
      - concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă ├─┤
      - concedii medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor ├─┤
      - concedii medicale pentru maternitate ├─┤
      - concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav ├─┤
      - concedii medicale de risc maternal ├─┤
      - beneficiar de pensie de invaliditate ├─┤
      - absolvent/ă cursurile de zi ale învăţământului universitar ├─┤
      - militar în termen/termen redus ├─┤
      - stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială ├─┤
      - beneficiar al indemnizaţiei prevăzută de OUG nr. 148/2005 └─┘

  D. Am beneficiat DA [] / NU [] de indemnizaţie de maternitate/indemnizaţie pentru creşterea copilului începând cu data de ...................
  E. Declar că mă ocup de creşterea şi îngrijirea copilului, că acesta locuieşte împreună cu mine şi că nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public.
  Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.
  Data Semnătura solicitantului
  ............ ..........................
  III. DECLARAŢIE A CELUILALT PĂRINTE (SOŢ/SOŢIE AL/A PERSOANEI SOLICITANTE)
  Subsemnata(ul),

      Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Cod numeric personal┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Adresa: Str. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┐ Bl. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Sc. ┌─┬─┐ Ap.┌─┬─┬─┐ Sector ┌─┬─┐
           └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘


      Localitatea ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Judeţul ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


      Telefon ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Fax ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  E-mail ──────────────────────

      Actul de identitate*1) ┌─┬─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┐
                             └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘


      Eliberat de sectia de politie ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  Declar următoarele*):

           ┌─┐
           ├─┤ Beneficiez de indemnizaţie pentru creşterea copilului
           └─┘ Nu beneficiez de indemnizaţie pentru creşterea copilului

  Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.
  Data Semnătura
  ........ .............
  ------------
  *3 Se vor specifică datele inscrise în certificatele de nastere ale copiilor


  Anexa 2a)
  ---------
  la normele metodologice
  ------------------------
  DIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIE
  DECIZIE
  nr. ───── din ─────
  privind aprobarea acordării indemnizaţiei pentru creşterea
  copilului/stimulentului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii
  Directorul executiv al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie a ......., numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. ........
  Având în vedere:
  - art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,
  - art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,
  - art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,
  - art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ......,
  - cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului înregistrată cu nr. .........
  - regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie ..........
  şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
  DECIDE
  Art. 1 - Se aprobă pentru dna/dnul ............... în calitate de titular a următoarelor drepturi:
  a) indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de ....... lei (RON)
  b) stimulent în cuantum de .......... lei (RON)
  c) alocaţie de stat pentru copii în cuantum de .......... lei (RON).
  Art. 2 - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de .......
  (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ......... ale fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal.
  Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie ............
  În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ......., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
  Director executiv
  .................


  Anexa 2b)
  ---------
  la normele metodologice
  ------------------------
  DIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIE
  DECIZIE
  nr. ───── din ─────
  privind respingerea acordării indemnizaţiei pentru creşterea
  copilului/stimulentului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii
  Directorul executiv al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie a ........, numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. ........
  Având în vedere:
  - art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,
  - art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,
  - art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,
  - art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ......,
  - cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului înregistrată cu nr. .........
  - regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie ..........
  şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
  DECIDE
  Art. 1 - Se respinge pentru dna/dnul ........ acordarea drepturilor de:
  a) indemnizaţie pentru creşterea copilului
  b) stimulent
  c) alocaţie de stat pentru copii
  Art. 2 - Respingerea acordării drepturilor are la bază următoarele motive, după caz :
  a) solicitantul nu locuieşte împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi nu se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora;
  b) solicitantul nu a realizat în ultimul an anterior datei naşterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi nici nu se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005;
  Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie ............
  În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ......., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
  Director executiv
  .................


  Anexa 3a)
  ---------
  la normele metodologice
  ------------------------
  DIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIE
  DECIZIE
  nr. ───── din ─────
  privind suspendarea acordării indemnizaţiei pentru creşterea
  copilului/stimulentului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii
  Directorul executiv al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie a ......., numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. ........
  Având în vedere:
  - art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,
  - art. 12 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,
  - art. 23 şi 24 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .........,
  - cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului înregistrată cu nr. .........
  - regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie ..........
  şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
  DECIDE
  Art. 1 - Se suspenda pentru dna/dnul ............... în calitate de titular, acordarea următoarelor drepturi:
  a) indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de ....... lei (RON)
  b) stimulent în cuantum de .......... lei (RON)
  c) alocaţie de stat pentru copii în cuantum de .......... lei (RON).
  Art. 2 - Suspendarea plăţii drepturilor prevăzute la art. 1 se face începând cu data de ..............
  Art. 3 - Suspendarea acordării drepturilor are la bază următoarele motive, după caz:
  a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
  b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
  c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
  d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
  e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
  f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
  g) beneficiarul a decedat;
  h) 3 luni consecutiv, s-au înregistrat mandate poştale returnate.
  Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie ............
  În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ......., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
  Director executiv
  .................


  Anexa 3b)
  ---------
  la normele metodologice
  ------------------------
  DIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIE
  DECIZIE
  nr. ───── din ─────
  privind încetarea acordării indemnizaţiei pentru creşterea
  copilului/stimulentului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii
  Directorul executiv al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie a ......., numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. ........
  Având în vedere:
  - art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,
  - art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,
  - art. 25 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ........,
  - cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului înregistrată cu nr. .........
  - regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie ..........
  şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
  DECIDE
  Art. 1 - Inceteaza pentru dna/dnul ............... în calitate de titular, acordarea următoarelor drepturi:
  a) indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de ....... lei (RON)
  b) stimulent în cuantum de .......... lei (RON)
  c) alocaţie de stat pentru copii în cuantum de .......... lei (RON).
  Art. 2 - Încetarea plăţii drepturilor prevăzute la art. 1 se face începând cu data de ..............
  Art. 3 - Încetarea acordării drepturilor are la bază următoarele motive, după caz:
  a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
  b) a avut loc decesul copilului.
  Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie ............
  În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ......., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
  Director executiv
  .................


  Anexa 3c)
  ---------
  la normele metodologice
  ------------------------
  DIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIE
  DECIZIE
  nr. ───── din ─────
  privind reluarea acordării indemnizaţiei pentru creşterea
  copilului/stimulentului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii
  Directorul executiv al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie a ......., numit prin ordinul Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. ........
  Având în vedere:
  - art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,
  - art. 12 alin. (4)-(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,
  - art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,
  - art. 25 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .......,
  - cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului înregistrată cu nr. .........
  - regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie ..........
  şi în temeiul competenţelor conferite de lege,
  DECIDE
  Art. 1 - Se aprobă pentru dna/dnul ............... în calitate de titular reluarea următoarelor drepturi:
  a) indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de ....... lei (RON)
  b) stimulent în cuantum de .......... lei (RON)
  c) alocaţie de stat pentru copii în cuantum de .......... lei (RON).
  Art. 2 - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ......
  (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ........ ale fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal.
  Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie ............
  În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ......., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
  Director executiv
  .................


  Anexa 4
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  DENUMIRE ANGAJATOR
  Elemente de identificare
  ADEVERINŢĂ
  nr. .../....
  Se adevereşte prin prezenta că d-na/dl ............... CNP. .............. domiciliată/domiciliat în loc ........., str. ..... nr. ...... bl. ...... sc. ...... etj. ...... ap. ......, sector/judeţ ........, angajat în unitatea noastră de la data de ....,
  ● În perioada de la ........ până la ..... a beneficiat de indemnizaţie de maternitate / indemnizaţie pentru creşterea copilului.
  ● La data de ........ se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie.*)
  ● A depus cerere, înregistrată cu nr. .../... pentru acordarea ......... începând cu data de ..........**)
  ● Stagiul de cotizare care a fost avut în vedere la stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului este următorul:
  - de la (lună/zi)........ până la (lună/zi) a avut calitatea de .... (ex:salariat cu contract individual de muncă cu normă întreagă);
  - de la (lună/zi) ......... până la (lună/zi) a avut calitatea de .... (ex:şomer);
  - de la (lună/zi) ......... până la (lună/zi) a avut calitatea de .... (ex:salariat cu contract de muncă pe durată determinată, cu 1/2 normă).
  - de la (lună/zi)......... până la (lună/zi) a avut calitatea de ........ etc.
  - Ultima zi/luna de plată a indemnizatiei de maternitate/ pentru cresterea copilului a fost .........
  - Indemnizaţie pentru creşterea copilului restantă, aferentă perioadei: de la (lună/zi) ........ până la (lună/zi) ................
  Subsemnatul ....... având funcţia de ........ declar că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale.
  s.s. reprezentantul legal Notă *) se completează pentru situaţiile în care persoanele se află în concediu de maternitate şi nu s-a deschis încă dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului; Notă **) se completează pentru situaţiile în care cererile nu au putut fi soluţionate până la data de 31 decembrie 2005.
  ------------