ORDIN nr. 221 din 2 martie 2015
pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  După alineatul (2) al articolului 23 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 11 decembrie 2008, se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), având următorul cuprins:
  "(3) Activele fixe corporale amortizate integral care aparţin domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cele care aparţin proprietăţii private a instituţiilor publice şi care au o valoare mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului se trec la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.
  (4) Nu se trec în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar activele fixe corporale care nu au însuşiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar, cum ar fi: construcţii, amenajări la terenuri, mijloace de transport, animale, plantaţii etc.
  (5) Ordonatorii principali de credite vor elabora norme proprii atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru instituţiile subordonate, pentru stabilirea bunurilor cu caracter specific din categoria activelor fixe corporale care au însuşiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar şi care se trec în categoria acestora, potrivit prezentelor norme.
  (6) În scopul elaborării normelor proprii prevăzute la alin. (5) ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terţiari de credite vor comunica ordonatorului principal de credite propuneri cu privire la activele fixe corporale specifice activităţii lor, care se încadrează în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.
  (7) Materialele de natura obiectelor de inventar provenind din active fixe corporale amortizate integral şi care au valoarea mai mică decât valoarea minimă stabilită prin hotărâre a Guvernului se înregistrează în contabilitate la valoarea justă stabilită de o comisie de specialişti din instituţie numită de ordonatorul de credite, astfel:
   3030200 «Materiale de = 1170000 «Rezultatul reportat»
            natura obiectelor de
            inventar în folosinţă»

  Concomitent, se înregistrează scăderea din contabilitate a activelor fixe corporale la valoarea de intrare, astfel:
   281 "Amortizări privind = 2xx «Active fixe corporale»"
            activele fixe corporale»


  Articolul II

  Operaţiunile prevăzute la art. I se vor efectua şi vor fi reflectate în situaţiile financiare ale exerciţiilor financiare începând cu anul 2015.


  Articolul III

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanţelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Bucureşti, 2 martie 2015.
  Nr. 221.
  ----