LEGE nr. 547 din 17 octombrie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 25 octombrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17 din 14 martie 2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cu următoarele modificări:
  1. La articolul 2, litera a) a alineatului 1 va avea următorul cuprins:
  "a) livrări de bunuri mobile şi/sau prestări de servicii efectuate în cadrul exercitării activităţii profesionale;"
  2. La articolul 3, litera b) a alineatului 1 va avea următorul cuprins:
  "b) organizaţiile cultelor religioase recunoscute legal şi organizaţiile care desfăşoară activităţi de natura religioasă, politica sau civică înregistrate legal;"
  3. La articolul 6, litera A.d) va avea următorul cuprins:
  "d) persoanele care exercită profesii libere, cum ar fi: avocaţii, notarii publici, indiferent de forma de exercitare a profesiei, arhitecţii, inginerii, consultanţii, auditorii financiari, experţii contabili şi tehnici, contabilii autorizaţi, sau alte profesii asemănătoare desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;"
  4. La articolul 6 litera A, după litera d) se introduce litera d^1) cu următorul cuprins:
  "d^1) gospodăriile agricole individuale;"
  5. La articolul 6 litera A, literele h)1 şi k)11 vor avea următorul cuprins:
  "h)1. Banca Naţionala a României, pentru operaţiunile specifice reglementate în mod expres prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare;
  ........................................................................
  k)11. activităţile contribuabililor cu venituri din operaţiuni impozabile în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, declarate organului fiscal competent sau, după caz, realizate, de până la 125 milioane lei anual; activităţile care îndeplinesc condiţiile unor operaţiuni impozabile desfăşurate de contribuabilii prevăzuţi la art. 3, cu venituri de până la 125 milioane lei anual, realizate din astfel de operaţiuni.
  În situaţia realizării unor venituri superioare plafonului prevăzut mai sus contribuabilii menţionaţi la alineatul precedent devin plătitori de taxa pe valoarea adăugată în condiţiile şi la termenele stabilite la art. 25.
  După înscrierea ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată contribuabilii respectivi nu mai beneficiază de scutire, chiar dacă ulterior realizează venituri inferioare plafonului prevăzut mai sus;"
  6. La articolul 6, litera B.c) va avea următorul cuprins:
  "c) materiile prime şi materialele importate, destinate exclusiv realizării de produse finite care sunt exportate în termen de 90 de zile de la data efectuării importului, pe bază de certificat eliberat în condiţii stabilite de Ministerul Finanţelor Publice;"
  7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Contribuabilii care efectuează operaţiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată pot opta pentru plata acestei taxe pentru întreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia. Aprobarea se da de către Ministerul Finanţelor Publice prin organele fiscale teritoriale şi se referă la ansamblul normelor privind taxa pe valoarea adăugată, iar aplicarea se face începând cu data de întâi a lunii următoare datei aprobării."
  8. La articolul 14, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
  "a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ acordate de furnizori direct clienţilor în vederea stimulării vânzărilor, în condiţiile prevăzute în contractele încheiate;
  b) penalizările, precum şi sumele reprezentând dauneinterese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă, solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale;"
  9. La articolul 17, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Pentru operaţiunile prevăzute la lit. k), l), m), n) şi o) aplicarea cotei zero de taxa pe valoarea adăugată se realizează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice."
  10. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - Rambursarea diferenţei de taxa, rămasă după compensarea realizată conform art. 22, se efectuează în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare, pe baza documentaţiei stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice şi a verificărilor efectuate de organele fiscale teritoriale.
  Rambursarea taxei pe valoarea adăugată se efectuează lunar.
  Nu beneficiază de rambursarea efectivă a sumelor de la bugetul de stat contribuabilii care nu au achitat total sau parţial facturile furnizorilor şi/sau prestatorilor din ţara, din care să rezulte taxa pe valoarea adăugată deductibilă."
  11. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - Prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc cazurile şi condiţiile în care, pentru anumite rambursări de taxa pe valoarea adăugată, organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice solicita constituirea de garanţii personale sau solidare, în condiţiile legii."
  12. La articolul 25, litera A.a) va avea următorul cuprins:
  "a) să depună sub semnatura persoanelor autorizate, la organul fiscal competent, o declaraţie de înregistrare fiscală, conform modelului aprobat de Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data eliberării certificatului de înmatriculare, a autorizaţiei de funcţionare sau a actului legal de constituire, după caz.
  Contribuabilii care devin plătitori de taxa pe valoarea adăugată ca urmare a depăşirii plafonului de scutire prevăzut la art. 6, ale căror condiţii de desfăşurare a activităţii s-au modificat sau au intervenit modificări legislative în sensul trecerii activităţii desfăşurate de la regimul de scutire la cel de impozitare, ulterior înregistrării fiscale, sunt obligaţi să depună declaraţie de menţiuni în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea, în vederea atribuirii de cod fiscal, precedat de litera <<R>> care atesta calitatea de plătitor de taxa pe valoarea adăugată. Atribuirea calităţii de plătitor de taxa pe valoarea adăugată se face cu data de întâi a lunii următoare;"
  13. La articolul 25, litera C.b) va avea următorul cuprins:
  "b) sa întocmească şi să depună lunar la organul fiscal, până la data de 25 a lunii următoare, decontul de taxa pe valoarea adăugată, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finanţelor Publice;"
  14. La articolul 25, litera D.b) va avea următorul cuprins:
  "b) sa achite taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor din import definitiv, la organul vamal, conform regimului în vigoare privind plata taxelor vamale.
  Prin derogare de la prevederile lit. b), se suspenda plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, pe termen de 120 de zile, pentru utilajele, instalaţiile, echipamentele, maşinile industriale care se importa în vederea efectuării şi derulării investiţiilor prin care se realizează o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, secţii, ateliere, precum şi pentru maşinile agricole. De asemenea, se suspenda plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, pe termen de 60 de zile, pentru materiile prime care nu se produc în ţara sau care sunt deficitare, importate în vederea realizării obiectului de activitate.
  Atestarea dreptului de a beneficia de suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată în vama se face prin certificat eliberat în condiţii stabilite de Ministerul Finanţelor Publice;"
  15. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - Formularele pentru facturi fiscale, borderourile zilnice de vânzare, încasare şi alte documente necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice şi sunt obligatorii pentru plătitorii de taxa pe valoarea adăugată."
  16. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - Actele emise de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice pentru constatarea obligaţiilor de plată privind taxa pe valoarea adăugată constituie titluri executorii numai dacă plătitorul nu şi-a exercitat căile legale de atac în termen de 15 zile de la întocmirea actului.
  Băncile vor pune în aplicare aceste titluri fără acceptul plătitorilor, dacă în intervalul menţionat la alin. 1 plătitorul nu şi-a exercitat calea legală de atac."
  17. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - Soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor privind taxa pe valoarea adăugată, constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor Publice, se face conform prevederilor legale în vigoare."
  18. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
  "Art. 35. - Pentru aplicarea unitară a prevederilor legale privind taxa pe valoarea adăugată se constituie Comisia centrala fiscală a impozitelor indirecte, coordonata de ministrul finanţelor publice. Componenta comisiei se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice. Deciziile Comisiei centrale fiscale a impozitelor indirecte se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  19. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
  "Art. 36. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, va aproba normele de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  GHEORGHE BUZATU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ------------