HOTĂRÂRE nr. 186 din 31 martie 1995*) *** Republicată
privind constituirea sistemului informaţional referitor la situaţia numerică a personalului din instituţiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 12 ianuarie 1998  ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 345 din 8 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 18 iulie 1997.
  Hotărârea Guvernului nr. 186 din 31 martie 1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 10 aprilie 1995.

  Articolul 1

  În vederea creării unei bănci de date şi informaţii necesare cunoaşterii cu exactitate a situaţiei personalului plătit din fonduri publice, instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele fondurilor speciale, precum şi din bugetele instituţiilor publice ale căror cheltuieli de funcţionare şi investiţii se asigura integral din venituri extrabugetare sau din venituri extrabugetare şi subvenţii acordate din bugetul de stat sau din bugetele locale, în funcţie de subordonare, vor depune semestrial, în termen de 15 zile de la data expirării fiecărui semestru, date şi informaţii cu privire la numărul de personal al acestora, valabile în ultima zi a semestrului respectiv, după cum urmează:
  a) la Ministerul Finanţelor şi la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, pentru aparatul propriu al tuturor ordonatorilor principali de credite bugetare a căror finanţare se asigura din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, anexe la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale de stat;
  b) la ordonatorii principali de credite din apărarea naţionala, ordinea publică şi siguranţa naţionala, pentru aparatul instituţiilor publice din subordinea acestora;
  c) la serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor şi ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în unităţile administrativ-teritoriale, pentru:
  - ordonatorii principali de credite bugetare din administraţia publică locală;
  - ordonatorii secundari şi terţiari de credite bugetare, inclusiv instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri extrabugetare, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. b).


  Articolul 2

  (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la prezenta hotărâre, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infracţiuni:
  a) prezentarea de date eronate;
  b) nerespectarea termenului de transmitere a datelor şi informaţiilor, prevăzut la art. 1.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 750.000 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 lei.
  (3) Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi unităţile lor teritoriale.
  (4) Contravenţiilor prevăzute la acest articol le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3

  Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor elabora norme metodologice în aplicarea prezentei hotărâri, cu privire la datele şi informaţiile ce urmează a se comunică, precum şi machetele-model pentru prezentarea acestora.
  -----------