REGULAMENT nr. 1 din 1 februarie 2007
privind registrul instituţiilor de credit
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2007  Având în vedere prevederile art. 417 şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
  în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
  Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

  Articolul 1

  Instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea în România potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului se evidenţiază în registrul instituţiilor de credit.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile utilizate au semnificaţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.


  Articolul 3

  (1) Registrul instituţiilor de credit se ţine de Banca Naţională a României în sistem computerizat.
  (2) Registrul instituţiilor de credit este permanent accesibil publicului la sediul central al Băncii Naţionale a României - Direcţia secretariat şi la sucursalele acesteia, precum şi pe site-ul Băncii Naţionale a României.


  Articolul 4

  Înscrierea entităţilor prevăzute la art. 1 în registrul instituţiilor de credit se va face, corespunzător structurii registrului, în ordinea cronologică a datei de la care acestora le este permisă, potrivit prevederilor legale, începerea activităţii.


  Articolul 5

  (1) Registrul instituţiilor de credit este editat în următoarea structură:
  - în partea I sunt înscrise instituţiile de credit persoane juridice române;
  - în partea a II-a sunt înscrise sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine.
  (2) Partea I este divizată în 5 secţiuni, corespunzătoare categoriilor de instituţii de credit prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006:
  - secţiunea I - bănci;
  - secţiunea a II-a - bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ;
  - secţiunea a III-a - bănci de credit ipotecar;
  - secţiunea a IV-a - instituţii emitente de monedă electronică;
  - secţiunea a V-a - organizaţii cooperatiste de credit.
  (3) Secţiunea a V-a a părţii I a registrului este divizată în două subsecţiuni:
  - subsecţiunea I - case centrale;
  - subsecţiunea a II-a - cooperative de credit.
  (4) Partea a II-a este divizată în două secţiuni:
  - secţiunea I - sucursale ale instituţiilor de credit din state terţe;
  - secţiunea a II-a - sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre.


  Articolul 6

  (1) Fiecare secţiune/subsecţiune a registrului instituţiilor de credit cuprinde următoarele rubrici:
  a) numărul şi data înscrierii în registrul instituţiilor de credit;
  b) denumirea instituţiei de credit persoană juridică română, respectiv a sucursalei instituţiei de credit persoană juridică străină;
  c) adresa sediului social al instituţiei de credit persoană juridică română sau, după caz, adresa sediului sucursalei instituţiei de credit persoană juridică străină;
  d) codul unic de înregistrare, atribuit de Ministerul Finanţelor Publice;
  e) numărul de ordine în registrul comerţului;
  f) data de la care acestea pot începe să-şi desfăşoare activitatea în condiţiile legii;
  g) observaţii.
  La rubrica "Observaţii" se menţionează situaţiile de retragere a autorizaţiei de funcţionare, de interzicere a desfăşurării activităţii în cazul sucursalelor instituţiilor de credit din alte state membre, de instituire a administrării speciale, de reorganizare, fuziune, de schimbare a denumirii, precum şi alte situaţii de interes general, iar în cazul cooperativelor de credit, şi denumirea casei centrale la care sunt afiliate.
  (2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), secţiunea a II-a a părţii a II-a nu cuprinde rubricile de la lit. d) şi e) ale alin. (1).


  Articolul 7

  Numărul de înscriere al entităţilor în registrul instituţiilor de credit va avea următoarea structură alfanumerică:
  a) pentru instituţii de credit, persoane juridice române, altele decât organizaţiile cooperatiste de credit: RB-PJR, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul social instituţia de credit, numărul de ordine în registrul instituţiilor de credit, format din 3 caractere numerice;
  b) pentru cooperativele de credit: ROCC-CO, codul de identificare al casei centrale la care este afiliată, format din două caractere numerice, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul social cooperativa de credit, numărul de ordine în registrul instituţiilor de credit, format din 4 caractere numerice;
  c) pentru casele centrale: ROCC-CC, codul de identificare al casei centrale, format din două caractere numerice, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul social casa centrală, numărul de ordine în registrul instituţiilor de credit, format din 4 caractere numerice;
  d) pentru sucursalele instituţiilor de credit din străinătate: RB-PJS, codul statistic al judeţului în care îşi are sediul sucursala, numărul de ordine în registrul instituţiilor de credit, format din 3 caractere numerice.


  Articolul 8

  (1) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României transmite entităţii înscrise în registru, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării înscrierii, o comunicare cuprinzând numărul şi data înscrierii în registrul instituţiilor de credit.
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul cooperativelor de credit comunicarea cuprinzând numărul şi data înscrierii în registrul instituţiilor de credit este transmisă casei centrale la care acestea sunt afiliate. Casa centrală va remite comunicarea, în cel mai scurt timp, cooperativei de credit respective.


  Articolul 9

  În cazul în care unei entităţi înscrise în registrul instituţiilor de credit nu îi mai este permisă desfăşurarea activităţii potrivit legii, aceasta este radiată din registru în termen de 3 zile de la data la care Direcţia reglementare şi autorizare ia cunoştinţă de caracterul definitiv şi irevocabil al respectivei măsuri.


  Articolul 10

  Înmatriculările instituţiilor de credit realizate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării lor, inclusiv numerele de înmatriculare alocate şi comunicate de direcţia de specialitate din cadrul Băncii Naţionale a României, rămân valabile şi vor fi transcrise în registrul instituţiilor de credit.


  Articolul 11

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr. 18/2002 privind registrul bancar şi registrul organizaţiilor cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 11 octombrie 2002.
  Preşedintele Consiliului
  de administraţie al
  Băncii Naţionale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  Bucureşti, 1 februarie 2007.
  Nr. 1.
  -------