LEGE nr. 260 din 5 octombrie 2005
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 7 octombrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Membrilor familiei unui cetăţean al Uniunii Europene care nu au cetăţenia Uniunii Europene li se refuză intrarea pe teritoriul României în cazul în care împotriva lor a fost dispusă o interdicţie de intrare în ţară, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai pe perioada de valabilitate a acestei măsuri."
  2. La articolul 13, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "c) sunt înscrişi la o instituţie din România, acreditată în condiţiile legii, având ca obiect principal de activitate desfăşurarea de activităţi de învăţământ sau de perfecţionare a pregătirii profesionale, sunt asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România şi asigură autorităţile competente, printr-o declaraţie pe propria răspundere, că deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi membrii lor de familie, cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România;".
  3. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Împotriva refuzului acordării dreptului de rezidenţă se poate face acţiune la instanţa de contencios administrativ competentă."
  4. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) Împotriva refuzului acordării dreptului de rezidenţă se poate face acţiune la instanţa de contencios administrativ competentă."
  5. La articolul 23, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "c) după o perioadă de 3 ani de rezidenţă, în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), îşi desfăşoară activitatea într-un alt stat membru, menţinându-şi, în acelaşi timp, reşedinţa pe teritoriul României, unde se întorc, regulat, în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămână. La acordarea drepturilor prevăzute la lit. a) şi b), perioadele de angajare petrecute în statul membru în care persoana în cauză lucrează vor fi considerate ca fiind petrecute pe teritoriul României."
  6. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Ordonanţa de declarare ca indezirabil poate fi atacată de străinul împotriva căruia a fost dispusă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, la secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel Bucureşti. Instanţa se pronunţă în termen de 3 zile de la data primirii cererii. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă."
  7. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL IV
  Dispoziţii tranzitorii şi finale"
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 5 octombrie 2005.
  Nr. 260.
  -------