ORDIN nr. 4.052 din 17 decembrie 2015
pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 225 din 12 februarie 2016
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 4.052 din 17 decembrie 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

  Articolul I

  Capitolul I din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 20 iunie 2014, se modifică după cum urmează:
  1. Punctul 11 va avea următorul cuprins:
  "11. În vederea stabilirii cuantumului sumelor anuale de restituit, organul fiscal competent întocmeşte graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, care va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală, precum şi cuantumul acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin."
  2. Punctele 12 şi 13 se abrogă.
  3. La punctul 14, litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei comunicării deciziei de soluţionare a cererii de restituire şi a graficului tranşelor anuale aprobate la restituire;"
  4. Punctul 16 va avea următorul cuprins:
  "16. Organul fiscal competent întocmeşte, în două exemplare, decizia de soluţionare a cererii de restituire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, precum şi graficul tranşelor anuale aprobate la restituire şi comunică un exemplar din acestea contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Viorel Traian Lascu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  -----