HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 26 septembrie 2007
pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi a creării de noi locuri de muncă.
  (2) În sensul prezentei hotărâri, schema de ajutor de stat este un act în baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, potrivit principiului stabilit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999 pentru aplicarea art. 93 al Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 83/1999.
  (3) Prezenta schemă de ajutor este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană, conform criteriilor prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.628/2006 privind aplicarea prevederilor articolelor 87 şi 88 ale Tratatului CE ajutorului de stat regional pentru investiţii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302/2006.
  (4) Comisia Europeană va fi informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la aprobarea schemei, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui rezumat referitor la această schemă.
  (5) Prezenta hotărâre aplică prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.628/2006 .


  Capitolul II Reguli procedurale


  Articolul 2

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică întreprinderilor care sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) realizează investiţii cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 30 milioane euro;
  b) creează cel puţin 300 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale.


  Articolul 3

  Investiţiile sau locurile de muncă nou-create prevăzute la art. 2 pot fi realizate în toate sectoarele de activitate, cu excepţia pescuitului, acvaculturii, industriei carboniere, siderurgiei, transportului, construcţiilor de nave maritime, fibrelor sintetice, producerii iniţiale a produselor agricole cuprinse în anexa nr. 1 la Tratatul de constituire a Comunităţii Europene.


  Articolul 4

  Prezenta hotărâre nu se aplică întreprinderilor care se află în una din următoarele situaţii:
  a) sunt considerate firme în dificultate în sensul liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate;
  b) sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 5

  În temeiul prezentei hotărâri întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:
  a) ajutoare în favoarea activităţilor legate de export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de stabilirea şi operarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli legate de activitatea de export;
  b) ajutor care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul produselor de import;
  c) ajutor pentru întreprinderile mici nou-create, cu excepţia ajutorului pentru investiţii sau consultanţă aferentă investiţiilor;
  d) ajutor pentru operare.


  Articolul 6

  Ajutorul de stat instituit prin prezenta hotărâre se acordă întreprinderilor pentru realizarea unei investiţii iniţiale.


  Articolul 7

  Pentru asigurarea complementarităţii schemelor de ajutor de stat cu caracter regional, derulate de diferiţi furnizori de ajutor de stat:
  a) întreprinderile nu vor beneficia de ajutor de stat în temeiul prezentei hotărâri dacă pentru aceleaşi costuri eligibile ale investiţiei iniţiale au primit ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alţi furnizori de ajutor de stat;
  b) Ministerul Economiei şi Finanţelor va aplica un program permanent de schimburi de informaţii cu ceilalţi furnizori de ajutor de stat, pentru a se evita suprapunerea unor astfel de măsuri.


  Articolul 8

  Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor în limita intensităţii maxim admisibile, calculată conform anexei nr. 1, şi constă în acordarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, a unor sume nerambursabile.


  Articolul 9

  Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de furnizor, va verifica respectarea îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementările comunitare şi de prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 10

  Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic conform prezentei hotărâri este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro, dacă realizează investiţii şi creează locuri de muncă ca urmare a realizării unei investiţii iniţiale în orice regiune, mai puţin regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov. Pentru investiţiile şi locurile de muncă create în regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov, nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic este echivalentul în lei a 22,5 milioane euro.


  Articolul 11

  Ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a prezentat o cerere în acest scop şi autoritatea responsabilă de administrarea schemei a confirmat ulterior în scris că, sub rezerva unor verificări mai detaliate, proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă înaintea începerii lucrărilor. Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor stabilite în prezentul capitol, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.


  Articolul 12

  (1) Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv perioada 2007 - 2011, cu posibilitatea prelungirii.
  (2) Bugetul total maxim al prezentei scheme este echivalentul în lei a 500 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani. Pentru anul 2007 bugetul prezentei scheme este echivalentul în lei a 10 milioane euro.
  (3) Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme este de 110, numărul mediu anual de beneficiari fiind de 22.


  Articolul 13

  Pentru orice ajutor pentru proiecte mari de investiţii acordat în cadrul schemei, care cade sub pragul de notificare individuală prevăzut la art. 10, se vor furniza Comisiei Europene, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la acordarea ajutorului de către autoritatea competentă, informaţiile cerute în formularul prevăzut în anexa I la Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.628/2006.


  Articolul 14

  Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de autoritate de implementare a schemei, trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiţii în cadrul schemei. Aceste înregistrări, care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.628/2006, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 15

  Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin prezenta hotărâre, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat.


  Articolul 16

  Procedura de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii este prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 17

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 26 septembrie 2007.
  Nr. 1.165.


  Anexa 1

  CRITERII 26/09/2007


  Anexa 2

  PROCEDURA 26/09/2007