ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Prezenta lege reglementează încadrarea în munca a străinilor pe teritoriul României şi condiţiile de eliberare a permiselor de muncă."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
  a) străin - persoana care nu are cetăţenie română;
  b) permisul de muncă - documentul oficial, eliberat în condiţiile prezentei legi, care da dreptul titularului să fie încadrat în munca în România;
  c) lucrătorul stagiar - strainul încadrat în munca, a cărui prezenta pe teritoriul României este strict determinata în timp şi are drept scop îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a cunoştinţelor lingvistice şi culturale;
  d) lucrătorul sezonier - strainul încadrat în munca pe teritoriul Romanei, pe un loc de muncă bine definit, într-un sector de activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioada determinata;
  e) lucrătorul transfrontalier - strainul încadrat în munca în localităţile de frontieră de pe teritoriul României şi care se întoarce în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămâna în zona de frontieră a unui stat care are frontiera comuna cu România, în care îşi are domiciliul şi al cărui cetăţean este."
  3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 2^1 - (1) Permisul de muncă poate fi eliberat, la cerere, străinilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia română cu privire la încadrarea în munca şi care au aplicată pe documentele de trecere a frontierei viza de lungă şedere pentru angajare în munca sau, după caz, viza de lungă şedere pentru alte scopuri.
  (2) Permisul de muncă poate fi eliberat, cu respectarea reglementărilor în vigoare, fără a fi necesară obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în munca, străinilor aflaţi în una dintre următoarele situaţii:
  a) provin din state cu care România are încheiate acorduri, convenţii sau înţelegeri de desfiinţare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renunţat unilateral la obligativitatea vizelor;
  b) beneficiază de drept de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, acordat în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor în România;
  c) beneficiază de drept de şedere temporară în scop de studii şi solicita încadrarea în munca în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu program de maximum 4 ore pe zi;
  d) sunt membri de familie - soţ, sotie, copii - ai cetăţenilor români cu domiciliul în România."
  4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Permisul de muncă se eliberează de Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."
  5. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "(3) În temeiul prevederilor acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care România este parte, permisele de muncă pot fi eliberate sau prelungite şi în alte condiţii sau situaţii decât cele prevăzute în prezenta lege."
  6. Alineatul (3^1) al articolului 3 se abroga.
  7. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Permisul de muncă da dreptul titularului să fie încadrat, prin încheierea unui contract individual de muncă, la o singura persoana fizica sau juridică din România ori la o reprezentanta autorizata din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate."
  8. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Pot fi încadraţi în munca la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, următoarele categorii:
  a) străinii care şi-au stabilit, potrivit legii, domiciliul în România;
  b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora;
  c) cetăţenii străini al căror acces liber pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri, convenţii sau înţelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state; d) străinii care au dobândit statutul de refugiat pe teritoriul României;
  e) străinii detasati de către o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflată pe teritoriul României, sau la o societate comercială, persoana juridică română, al carei asociat/acţionar este compania străină, cu acelaşi obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi de muncă cu o altă persoană juridică română;
  f) străinii detasati de către un angajator cu sediul în străinătate la o persoană juridică din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii încheiat între cele doua părţi;
  g) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice, artistice sau alte categorii de activităţi specifice, cu caracter temporar, în instituţii de profil din România, în baza ordinului ministrului de resort;
  h) străinii care urmează sa desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale sau de autorităţi administrative autonome."
  9. După articolul 5 se introduc trei noi articole, 5^1, 5^2 şi 5^3, cu următorul cuprins:
  "Art. 5^1. - La propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în concordanta cu politica privind migratia forţei de muncă şi luând în considerare situaţia pieţei muncii din România, anual, prin hotărâre a Guvernului se stabileşte numărul de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor.
  Art. 5^2. - (1) Lucrătorii străini pot fi încadraţi în munca pe teritoriul României numai cu respectarea următoarelor condiţii:
  a) locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate cu personal român;
  b) lucrătorul străin îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională şi experienta în activitate, solicitate de angajator.
  (2) Permisul de muncă eliberat acestor lucrători poate fi prelungit numai în situaţia în care sunt întrunite condiţiile de încadrare în munca prevăzute la alin. (1).
  Art. 5^3. - (1) Accesul lucrătorilor străini stagiari şi sezonieri pe piaţa muncii este reglementat prin acorduri, convenţii sau înţelegeri bilaterale, încheiate de România cu alte state.
  (2) Lucrătorii stagiari pot fi încadraţi în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de stagiu de 12 luni, cu posibilitate de prelungire a şederii până la obţinerea calificării profesionale pentru care s-a organizat stagiul.
  (3) Lucrătorii sezonieri pot fi încadraţi în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni şi trebuie să rămână în afară teritoriului României cel puţin 6 luni înainte de a fi readmisi în acelaşi scop. Permisul de muncă al lucrătorului sezonier nu poate fi prelungit în vederea ocupării unui loc de muncă de alta natură."
  10. În cuprinsul alineatului (3) al articolului 6 denumirea "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă".
  11. Alineatele (4), (5) şi (6) ale articolului 6 se abroga.
  12. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Încadrarea fără permis de muncă sau menţinerea în munca a unui străin care nu are permis de muncă valabil de către o persoană fizica sau juridică din România, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 5, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."
  13. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către salariaţii Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, desemnaţi prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
  (2) Prevederile alin. (1) şi ale art. 7 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."
  14. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Sumele provenite din taxele plătite conform prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) şi din comisionul prevăzut la art. 6 alin. (3), precum şi cele provenite din amenzile prevăzute la art. 7 se fac venit la bugetul de stat."
  15. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Prevederile art. 5 lit. b) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007."


  Articolul 2

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Normele metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 434/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, vor fi modificate şi completate prin hotărâre a Guvernului, care va intra în vigoare pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.


  Articolul 4

  După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Razvan Ionut Cirica,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2003.
  Nr. 32.
  -------------