ORDIN nr. 1.540/14/2018privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operațional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 951/780/2018
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.540 din 19 decembrie 2018
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE Nr. 14 din 4 ianuarie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2019
  În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
  luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de Avizul Consiliului Concurenței nr. 16.690 din 12 decembrie 2018 referitor la proiectul de ordin privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“ din cadrul Programului operațional competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 951/780/2018,
  având în vedere Referatul Organismului intermediar pentru societatea informațională nr. 11.989 din 28 noiembrie 2018,
  în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, și al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul fondurilor europene și ministrul comunicațiilor și societății informaționale emit prezentul ordin.

  Articolul I

  Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din Programul operațional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 951/780/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 15 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:1. La capitolul VII, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  Beneficiari ai măsurilor de ajutor de minimis sunt următoarele categorii: întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC, sau întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, sau consorții (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC. Întreprinderile care aplică individual sau grupate în consorții trebuie să se încadreze în categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare. În cazul consorțiilor de întreprinderi, ajutorul prevăzut în prezenta schemă de ajutor de minimis se acordă atât liderului de consorțiu, cât și partenerilor.
  2. La capitolul IX, alineatul (2) al articolului 15 se abrogă.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Alexandru Petrescu

  -----