LEGE nr. 452 din 1 noiembrie 2004
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 9 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 1 iulie 2004, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
  "(4) Secretariatul Comisiei, în ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă şi din normele de aplicare a acesteia, în legătură cu statutul special al managerilor publici, se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.
  (5) Ministerul Administraţiei şi Internelor poate colabora, în exercitarea atribuţiilor sale secretariale, cu un partener de implementare desemnat potrivit procedurii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  2. La articolul 4 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) programe de formare specializată cu durata de un an, specifice pentru tineri funcţionari publici în vârstă de până la 35 de ani."
  3. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Prin excepţie de la prevederile art. 3 şi 12, evaluarea finală şi clasamentul final al absolvenţilor componentei «Stagiari 2003-2004» şi «Cursanţi 2003-2005», candidaţi pentru funcţia de manager public, sunt stabilite de către o comisie interimară, înfiinţată prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, al cărei secretariat se poate asigura de către echipele de asistenţă tehnică ale proiectelor PHARE, prevăzute la art. 20 alin. (2)."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 1 noiembrie 2004.
  Nr. 452.
  ----------