ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 68 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015
  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,
  în considerarea faptului că Ministerul Transporturilor, în calitate de minister de specialitate, trebuie să contribuie în mod susținut la implementarea proiectelor din domeniul transporturilor finanțate din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene în perioada de programare 2014-2020,
  pentru a asigura implementarea unor practici eficiente și performante, care să conducă la reducerea riscurilor de nerealizare a investițiilor și de nerespectare a angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare sau care derivă din calitatea de stat membru UE,
  ținând cont de faptul că Ministerul Transporturilor a fost prevăzut ca organism intermediar în cadrul Acordului de parteneriat pentru perioada de programare 2014-2020, dar și datorită faptului că Ministerul Transporturilor are sub autoritate majoritatea beneficiarilor Programului operațional Infrastructura mare (POIM) din domeniul transporturilor, iar în acest context ministerul trebuie să fie parte din sistemul de management și control al programului,
  având în vedere că Sistemul de management și control (SMC) al POIM face în prezent obiectul acreditării prevăzute de Regulamentele Comisiei Europene, pentru a nu bloca procesul de acreditare al POIM și pe cale de consecință blocarea fondurilor europene pentru domeniul transporturilor, este necesar nominalizarea în regim de urgență a Ministerului Transporturilor ca organism intermediar pentru POIM,
  ținând cont că proiectele de infrastructură de transport reprezintă o prioritate a Guvernului României, potrivit Programului de guvernare, iar reglementarea printr-o altă formă de act normativ, dată fiind perioada vacanței parlamentare, ar conduce la întârzieri de cel puțin 1 lună în procesul de implementare a proiectelor de infrastructură de transpor,
  în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public și constituie o situație urgentă și extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, se nominalizează Ministerul Transporturilor ca organism intermediar pentru transport în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020 prin înființarea unei structuri care va gestiona funcțiile delegate, conform unui acord de delegare, care va cuprinde funcțiile de selecție, evaluare și contractare proiecte, monitorizare a implementării, verificare tehnică și financiară, verificarea achizițiilor publice, metodologie și capacitate administrativă, verificare nereguli și autorizare de cheltuieli, pentru proiecte de transport. Organizarea și funcționarea acestei structuri se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Între Ministerul Transporturilor, în calitate de organism intermediar, și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, se încheie acordul de delegare de funcții prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 12-01-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 8 din 5 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 09 ianuarie 2018 )


  Articolul 2
  (1) Salarizarea personalului din structura cu rol de organism intermediar pentru Programul operațional Infrastructura mare se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, potrivit legii.
  (la 12-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 8 din 5 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 09 ianuarie 2018 )
  (2) În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor propune Guvernului spre adoptare proiectul de hotărâre pentru modificarea și/sau completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor în vigoare.(3) Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului din cadrul organismului intermediar din Ministerul Transporturilor cu funcțiile și salariile din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se face prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 12-01-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 8 din 5 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 09 ianuarie 2018 )

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Dan Marian Costescu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ioan Dragoș Tudorache
  Ministrul fondurilor europene,
  Carmen Aura Răducu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Claudia-Ana Costea

  București, 30 decembrie 2015.
  Nr. 68.
  --------