LEGE nr. 23 din 11 ianuarie 2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 9 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat;".
  2. La articolul 1, alineatul (3) se abroga.
  3. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
  1. active ale unui fond de pensii administrat privat - instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor;
  2. activ personal - suma acumulată în contul unui participant, egala cu numărul de unităţi de fond deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond;
  3. activ net total al fondului de pensii administrat privat la o anumită data - valoarea care se obţine prin deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data;
  4. act individual de aderare - un înscris prin care o persoană îşi manifesta actul de voinţa de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii private;
  5. acţionar semnificativ - persoana fizica, persoana juridică sau grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună şi care deţin direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot ori o participaţie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz;
  6. administrare specială - exercitarea responsabilităţii fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinata, asupra activelor fondului de pensii, în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor;
  7. administrator special - persoana juridică autorizata sa administreze un fond de pensii administrat privat, desemnată sau selectata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, şi care se subroga în drepturile şi obligaţiile administratorului pentru o perioadă determinata;
  8. administrator - societatea comercială pe acţiuni constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare şi cu prevederile prezentei legi, denumita societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii şi, optional, furnizarea de pensii private;
  9. agent de marketing al fondului de pensii - persoana fizica sau juridică mandatata de administrator să obţină acordul de aderare a participanţilor;
  10. beneficiar - moştenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;
  11. beneficii colaterale - orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private;
  12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita în continuare Comisia - autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005;
  13. Consiliul de supraveghere specială - consiliul constituit din două sau mai multe persoane, în funcţie de numărul de participanţi la un fond de pensii administrat privat, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei şi care asista şi supervizeaza activitatea administratorului, pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresarii fondului de pensii;
  14. contract de administrare - contractul încheiat între administrator şi participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii;
  15. contract de depozitare - contractul încheiat între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat în relaţiile cu terţii şi depozitar, având ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii;
  16. contribuţii - sumele plătite de participanţi şi/sau în numele acestora la un fond de pensii administrat privat;
  17. depozitar - instituţia de credit din România, autorizata de Banca Naţionala a României, în conformitate cu legislaţia bancară, ori sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizata într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, avizată de Comisie pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele fiecărui fond de pensii administrat privat;
  18. fond de pensii administrat privat, denumit în continuare fond de pensii - fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanţi, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară şi cu dispoziţiile prezentei legi;
  19. fond de garantare a pensiilor - fondul înfiinţat din contribuţii ale administratorilor şi ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanţilor şi beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii administrate privat, reglementat şi supravegheat de Comisie;
  20. instituţie de colectare - instituţia care are ca atribuţie legală colectarea contribuţiilor individuale de asigurări sociale;
  21. instituţie de evidenta - instituţia care are ca atribuţie legală evidenta asiguraţilor din sistemul public de pensii;
  22. instrumente financiare înseamnă:
  a) valori mobiliare;
  b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
  c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţa mai mica de un an şi certificate de depozit;
  d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri;
  e) contracte forward pe rata dobânzii;
  f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;
  g) optiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; această categorie include şi optiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii;
  h) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piaţa reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piaţa;
  23. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 22 lit. d) şi g), combinatii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin reglementări ale Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare;
  24. participant - persoana care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii şi care are un drept viitor la o pensie privată;
  25. pensie privată - suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public;
  26. plătitor - persoana fizica sau juridică care, după caz, retine şi virează contribuţia individuală de asigurări sociale;
  27. pondere zilnica a unui fond - raportul dintre activul net total al fondului şi suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectiva;
  28. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioada - media aritmetica a ponderilor zilnice ale fondului pe perioada respectiva;
  29. prospect al schemei de pensii private - documentul care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii;
  30. provizion tehnic - un volum adecvat de active corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiţii care acoperă riscurile biometrice şi pe cele privind investiţiile;
  31. rata de rentabilitate a unui fond de pensii - logaritm natural din raportul dintre valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei şi valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare ce preceda perioada respectiva; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezintă diferenţa dintre valoarea unităţii de fond din ziua respectiva şi valoarea unităţii de fond din ziua precedenta, totul raportat la valoarea unităţii de fond din ziua precedenta;
  32. rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor - suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond pe o perioadă şi ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii pe aceeaşi perioadă;
  33. riscuri biometrice - riscurile legate de deces, invaliditate şi longevitate;
  34. schema de pensii private - un sistem de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora administratorul investeste activele fondului de pensii în scopul dobândirii de către participanţi a unei pensii private;
  35. stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în care administratorul îşi are sediul social şi principala structura administrativă sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se afla principala sa structura administrativă;
  36. stat membru gazda - statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, a cărui legislaţie socială şi de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii private este aplicabilă relatiei dintre angajator şi participanţi;
  37. stat terţ - orice alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparţine Spaţiului Economic European;
  38. valoarea unităţii de fond - raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumită data şi numărul total de unităţi ale fondului la aceeaşi dată."
  4. La articolul 2, partea introductivă şi literele e) şi f) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizica sau juridică, numita prima entitate, reprezintă:
  ............................................................................
  e) orice membru al consiliului de administraţie sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entităţi;
  f) soţul/sotia sau o ruda până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea, inclusiv, al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e)."
  5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din:
  a) contribuţiile nete convertite în unităţi de fond;
  b) drepturile cuvenite beneficiarilor şi nerevendicate în termenul general de prescripţie;
  c) dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor nevirate în termen;
  d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c)."
  6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Cheltuielile de administrare sunt suportate de administrator."
  7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Un fond de pensii trebuie să aibă minimum 50.000 de participanţi şi se constituie prin contract de societate civilă.
  (2) Numărul minim de participanţi prevăzut la alin. (1) trebuie realizat în perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii."
  8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Toţi participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu.
  (2) Participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament şi în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reşedinţei într-o alta ţara, stat membru al Uniunii Europene ori stat aparţinând Spaţiului Economic European.
  (3) În cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reşedinţei într-o alta ţara, participanţii pot opta între a plati în continuare contribuţiile la un fond de pensii din România sau a plati contribuţii la un alt fond de pensii aflat pe teritoriul tarii respective, dacă aceasta nu contravine legislaţiei acestei tari.
  (4) Nicio persoana care doreşte sa devină participant nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu şi nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibilă.
  (5) În aplicarea prezentei legi este interzisă orice discriminare directa sau indirecta după criteriul de sex, în special cu privire la aria de aplicare şi condiţiile schemelor de pensii private, contribuţii şi beneficii."
  9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Denumirea fondului de pensii conţine sintagma fond de pensii administrat privat.
  (2) Denumirea fondului de pensii nu trebuie să induca în eroare participanţii, potentialii participanţi sau alte persoane."
  10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Un fond de pensii nu poate fi declarat în stare de faliment."
  11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Fondul de pensii este reprezentat în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti, numai de către administratorul acestuia.
  (2) Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti competente, în legătură cu administrarea fondului de pensii, sunt scutite de orice fel de taxe.
  (3) Sediul fondului de pensii va fi acelaşi cu cel al administratorului."
  12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Conţinutul contractului-cadru de societate civilă prin care se constituie un fond de pensii, precum şi modalităţile de modificare a acestuia se stabilesc prin normele Comisiei."
  13. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL III
  Autorizarea schemei de pensii private şi a fondului de pensii"
  14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Prospectul schemei de pensii private este elaborat şi propus de administrator.
  (2) Fiecare prospect al schemei de pensii private propus de administrator trebuie să obţină autorizarea Comisiei.
  (3) Prospectul schemei de pensii private poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei.
  (4) Pentru a obţine autorizarea primului prospect al schemei de pensii private, societatea de pensii depune la Comisie o cerere, odată cu cererea de autorizare de administrare, prospectul schemei de pensii private, inclusiv proiectul contractului de depozitare şi proiectul de contract de societate civilă.
  (5) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii private se realizează odată cu autorizarea de administrare a fondului de pensii.
  (6) Procedura de autorizare şi modificare a prospectului schemei de pensii private este prevăzută în normele Comisiei.
  (7) Administratorul procedează la publicitatea prospectului schemei de pensii private numai după autorizarea acestuia, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei de administrare."
  15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Conţinutul schemei de pensii private se stabileşte prin normele Comisiei şi cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
  a) denumirea şi sediul administratorului;
  b) condiţiile de eligibilitate a participanţilor pentru aderarea la schema de pensii private;
  c) modalitatea de împărţire între participanţi a sumelor rezultate din investirea activelor;
  d) principiile investitionale ale schemei de pensii private;
  e) riscurile financiare, tehnice şi de alta natura implicate de schema de pensii private;
  f) natura şi distribuţia riscurilor prevăzute la lit. e);
  g) dreptul exclusiv de proprietate al participanţilor la schema de pensii private asupra sumei existente în conturile individuale;
  h) condiţiile începerii şi plăţii prestaţiilor private;
  i) condiţiile de acordare a prestaţiilor private în caz de invaliditate;
  j) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii, defalcate pe categorii de comisioane;
  k) periodicitatea şi procedura de raportare a informaţiilor către participanţi;
  l) condiţiile şi procedurile de încetare a participării şi de transfer la un alt fond de pensii administrat privat.
  (2) Conţinutul schemei de pensii private poate cuprinde orice alte elemente considerate necesare de Comisie."
  16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Modelul contractului-cadru de administrare se stabileşte prin normele Comisiei şi conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
  a) părţile contractante;
  b) principiile schemei de pensii private;
  c) principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante şi modalitatea de aplicare;
  d) modul de administrare a fondului de pensii;
  e) modalităţile de control al administratorului, exercitate de către auditori;
  f) obligaţiile de informare a administratorului faţă de participanţi şi autorităţi;
  g) evidentele administratorului referitoare la participanţi, contribuţii, investiţii şi pensii private;
  h) modalităţile specifice de constatare, reclamare şi remediere a deficienţelor;
  i) răspunderea contractuală a părţilor, incluzând şi sancţiunile ce pot fi aplicate;
  j) durata contractului de administrare, modalităţile de modificare şi încetare a contractului de administrare;
  k) informaţii privind depozitarul fondului de pensii."
  17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Auditorul şi depozitarul îşi plătesc fiecare taxa de avizare."
  18. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Modificarea prospectului schemei de pensii private se face de către administrator cu avizul Comisiei şi cu informarea ulterioară a participanţilor.
  (2) Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii private va fi stabilită prin normele Comisiei."
  19. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Comisia retrage autorizaţia administratorului de administrare a fondului de pensii, dacă se dovedeşte ca au fost incalcate regulile unui prospect al schemei de pensii private, dispoziţiile prezentei legi sau ale normelor Comisiei.
  (2) De la data retragerii autorizaţiei de administrare a administratorului se aplică prevederile privind administrarea specială.
  (3) Administratorul poate ataca decizia de retragere a autorizaţiei de administrare a fondului de pensii la instanţa judecătorească competenţa, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare."
  20. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Fondul de pensii trebuie autorizat de Comisie, după autorizarea administratorilor şi a prospectului schemei de pensii private.
  (2) Autorizaţia se eliberează pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexează următoarele documente:
  a) contractul de societate civilă de constituire a fondului de pensii;
  b) actele individuale de aderare la contractul de societate civilă prin care se înfiinţează fondul de pensii şi la prospectul schemei de pensii private;
  c) alte documente şi informaţii potrivit cerinţelor prevăzute în normele Comisiei."
  21. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Comisia poate solicita administratorului alte documente şi informaţii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare a fondului de pensii.
  (2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii, fiind indreptatita:
  a) să se adreseze autorităţilor competente;
  b) să solicite documente şi informaţii din alte surse."
  22. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - Comisia verifica dacă sunt întrunite condiţiile de către membrii fondului de pensii pentru a fi participant conform prezentei legi, avizează contractul de societate civilă şi procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivată a autorizării fondului de pensii."
  23. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii, dacă documentaţia prezentată:
  a) rămâne incompleta şi după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informaţii sau documente suplimentare;
  b) nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
  c) conţine clauze care pot prejudicia interesele participanţilor sau nu le protejeaza în mod corespunzător.
  (2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii, scrisă şi motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia."
  24. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) În cazul în care se constata scăderea numărului de participanţi şi menţinerea acestuia sub minimul legal, timp de un trimestru, Comisia retrage, prin decizie, autorizaţia unui fond de pensii.
  (2) Decizia de retragere a autorizaţiei fondului de pensii, scrisă şi motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
  (3) Administratorul este obligat sa înceteze orice activitate aferentă fondului de pensii, de la data luării la cunoştinţa despre retragerea autorizaţiei acestuia.
  (4) De la data la care Comisia retrage autorizaţia unui fond de pensii se aplică prevederile referitoare la administrarea specială."
  25. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii sau de retragere a autorizaţiei, după caz, poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competenţa, potrivit legii.
  (2) În termen de 10 zile calendaristice de la data rămânerii definitive a deciziei menţionate la alin. (1) prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în doua cotidiene centrale."
  26. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Comisia verifica îndeplinirea obligaţiei administratorilor de investire prudentiala a activelor fondurilor de pensii administrate privat, cu respectarea, în principal, a următoarelor reguli:
  a) investirea în interesul participanţilor şi beneficiarilor, iar în cazul unui conflict potenţial de interese, administratorul care gestionează activele fondurilor de pensii administrate privat trebuie să adopte măsuri ca investirea să se facă numai în interesul acestora;
  b) investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea lor, iar cele deţinute pentru acoperirea fondului de garantare şi a provizioanelor tehnice se investesc, de asemenea, într-un mod adecvat naturii şi duratei drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor;
  c) investirea să se efectueze preponderent în instrumente tranzacţionate pe o piaţa reglementată, astfel cum este definită în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare; investiţiile în instrumente care nu sunt tranzacţionate pe o piaţa reglementată trebuie să nu depăşească niveluri prudentiale;
  d) investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiţiei sau facilitează gestionarea eficienta a portofoliului;
  e) activele se diversifica în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependenta excesiva de un anumit activ, emitent sau grup de societăţi comerciale şi concentrari de riscuri pe ansamblul activelor.
  (2) Comisia poate decide sa nu aplice cerinţele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) pentru investiţiile în titluri de stat."
  27. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - (1) Administratorul elaborează o declaraţie privind politica de investiţii, în forma scrisă. Declaraţia privind politica de investiţii conţine:
  a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura şi durata obligaţiilor;
  b) metodele de evaluare a riscurilor investitionale;
  c) procedurile de management al riscului;
  d) metoda de revizuire a principiilor de investiţii;
  e) persoanele responsabile de luarea deciziilor şi realizarea investiţiilor, precum şi procedurile pentru luarea deciziilor.
  (2) Administratorul revizuieste şi completează declaraţia privind politica de investiţii ori de câte ori intervine o schimbare importanţa în politica de investiţii sau cel puţin o dată la 3 ani, cu acordul Comisiei, informand participanţii cu privire la noua politica investitionala."
  28. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) Cu respectarea dispoziţiilor art. 23, administratorul investeste în:
  a) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o banca, persoana juridică română, sau la o sucursala a unei instituţii de credit străine autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României şi care nu se afla în procedura de supraveghere specială ori administrare specială sau a carei autorizaţie nu este retrasă, fără să depăşească un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
  b) titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice din România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
  c) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 30% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
  d) valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate din România, statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 50% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
  e) titluri de stat şi alte valori mobiliare, emise de state terţe, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
  f) obligaţiuni şi alte valori mobiliare, tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate, emise de autorităţile administraţiei publice locale din state terţe, în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
  g) obligaţiuni şi alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate şi dacă îndeplinesc cerinţele de rating, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
  h) titluri de participare, emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte tari, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
  i) alte forme de investiţii prevăzute de normele Comisiei.
  (2) Investiţiile prevăzute la alin. (1), după caz, sunt efectuate în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României privind operaţiunile valutare.
  (3) Comisia poate modifica, temporar, procentul maxim al activelor, care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la alin. (1), şi va emite norme în acest scop.
  (4) În funcţie de natura emitentului de instrumente financiare în care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt:
  a) 5% din activele unui fond de pensii pot fi investite într-o singura societate comercială sau în fiecare categorie de active ale acesteia, fără a depăşi în total 5%;
  b) 10% din activele unui fond de pensii pot fi investite în activele unui grup de emitenti şi persoanele afiliate lor."
  29. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - Investiţiile activelor fondurilor de pensii administrate privat şi rezultatele investirii sunt scutite de impozit."
  30. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) Administratorul exercita, în numele participanţilor, dreptul de vot în adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii.
  (2) Votul este exercitat exclusiv în interesul participanţilor şi beneficiarilor la fondul de pensii."
  31. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Activele fondului de pensii nu pot fi investite în:
  a) active care, potrivit legii, nu pot fi înstrăinate;
  b) active a căror evaluare este incerta, precum şi antichitati, lucrări de arta, autovehicule şi altele asemenea;
  c) bunuri imobiliare;
  d) acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de administrator;
  e) orice alte active stabilite prin normele Comisiei.
  (2) Activele fondului de pensii nu pot fi înstrăinate:
  a) administratorului sau auditorului;
  b) depozitarului;
  c) administratorului special;
  d) membrilor Consiliului Comisiei şi personalului Comisiei;
  e) persoanelor afiliate entitatilor prevăzute la lit. a)-d);
  f) oricăror alte persoane sau entităţi prevăzute prin normele Comisiei.
  (3) Activele fondului de pensii nu pot constitui garanţii şi nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor prin care se constituie garanţia sau se acordă creditul."
  32. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Comisia calculează şi publică lunar pe site-ul propriu următoarele informaţii:
  a) rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 24 de luni;
  b) rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii private pentru ultimele 24 de luni;
  c) rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii, stabilită de Comisie.
  (2) În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii private este mai mica decât rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii din România, pentru 4 trimestre consecutive, Comisia retrage autorizaţia de administrare a administratorului respectiv, aplicând procedura privind administrarea specială."
  33. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - (1) Persoanele în vârsta de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii."
  34. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - O persoana nu poate fi participant, în acelaşi timp, la mai multe fonduri de pensii, reglementate de prezenta lege, şi poate avea un singur cont la fondul de pensii al cărui participant este, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 38."
  35. La articolul 32, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) La semnarea actului de aderare participanţii sunt informati asupra condiţiilor schemei de pensii private, mai ales în ceea ce priveşte: drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice şi de alta natura, precum şi despre natura şi distribuţia acestor riscuri."
  36. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - (1) Persoana care nu a aderat la un fond de pensii în termen de 4 luni de la data la care este obligată prin efectul legii este repartizata aleatoriu la un fond de pensii de către instituţia de evidenta."
  37. Articolul 49 va avea următorul cuprins:
  "Art. 49. - Contribuţiile şi transferul de lichiditati băneşti la un fond de pensii se convertesc în unităţi de fond în maximum doua zile lucrătoare de la data încasării acestora."
  38. Articolul 50 va avea următorul cuprins:
  "Art. 50. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea unităţii de fond este de 10 lei."
  39. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
  "Art. 51. - (1) Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii se calculează atât de către administrator, cat şi de depozitar în fiecare zi lucrătoare şi se comunică Comisiei în aceeaşi zi.
  (2) În situaţia în care exista neconcordante între administrator şi depozitar privind valoarea activului net şi a unităţii de fond, valorile corecte sunt convenite de către administrator şi depozitar pe baza reglementărilor Comisiei.
  (3) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (2), cauzele neconcordantelor şi modul de soluţionare se comunică Comisiei în ziua calendaristică următoare.
  (4) Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii private sunt supuse, anual, auditarii de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, avizat de Comisie, care nu poate fi persoana afiliată angajatorului, administratorului sau depozitarului.
  (5) Sunt exceptaţi de la cerinţa deţinerii calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România auditorii care sunt stabiliţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi exercită activităţile profesionale în România în contextul prestării de servicii.
  (6) Auditorii care au fost autorizaţi, avizaţi ori supuşi unei proceduri similare în vederea funcţionarii ca auditor pe piaţa pensiilor într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sunt exceptaţi de la cerinţa avizării de către Comisie."
  40. La articolul 53, alineatul (2) se abroga.
  41. Articolul 55 va avea următorul cuprins:
  "Art. 55. - (1) Poate administra un fond de pensii societatea comercială pe acţiuni constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare şi cu prevederile prezentei legi, care are obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii.
  (2) Un administrator poate administra în România un singur fond de pensii.
  (3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, poate fi administrator, în sensul prezentei legi, orice entitate autorizata pentru aceasta activitate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.
  (4) Administratorii care au fost autorizaţi, avizaţi ori supuşi unei proceduri similare în vederea funcţionarii ca administrator de scheme de pensii private într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sunt exceptaţi de la cerinţa autorizării de către Comisie.
  (5) De la data aderării României la Uniunea Europeană, administratorii autorizaţi în România pot primi contribuţii de la participanţi şi angajatori dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.
  (6) De la data aderării României la Uniunea Europeană, persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru a deveni participanţi la scheme de pensii private şi angajatorii din România pot vira contribuţii către fonduri de pensii administrate de administratori autorizaţi într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.
  (7) Administratorul din România care intenţionează sa accepte contribuţii de la un participant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European trebuie autorizat în prealabil de Comisie.
  (8) Administratorul prevăzut la alin. (7) notifica intenţia sa Comisiei, indicând statul membru gazda, numele participantului şi principalele caracteristici ale schemei de pensii private.
  (9) Comisia, notificată conform alin. (8), dacă nu are motive sa considere ca structura administrativă sau situaţia financiară a administratorului ori reputaţia şi calificarile profesionale sau experienta persoanelor din conducerea acestuia sunt incompatibile cu activităţile propuse în statul membru gazda, comunică autorităţii competente din acest stat, în termen de 3 luni de la primire, toate informaţiile prevăzute la alin. (8) şi aduce aceasta la cunoştinţa administratorului.
  (10) Înainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sa înceapă sa administreze o schema de pensii private cu participanţi din România, Comisia comunică autorităţii competente din statul membru de origine, în termen de doua luni de la primirea informaţiilor prevăzute la alin. (8), cerinţele stabilite de legislaţia română privind pensiile administrate privat, în conformitate cu care trebuie gestionata schema de pensii private cu participanţi din România, spre transmitere administratorului interesat.
  (11) La primirea informaţiilor prevăzute la alin. (10) sau dacă nu primeşte nicio notificare din partea autorităţii competente a statului membru de origine la expirarea perioadei prevăzute la alin. (10), administratorul poate începe sa administreze schema de pensii private cu participanţi din România, în conformitate cu cerinţele stabilite de legislaţia română privind pensiile administrate privat.
  (12) Administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European care administrează o schema de pensii private cu participanţi din România va respecta cerinţele de furnizare de informaţii stabilite de Comisie, potrivit prevederilor prezentei legi.
  (13) Comisia informează autoritatea competentă din statul membru de origine asupra oricăror modificări semnificative survenite cu privire la cerinţele legislaţiei române privind pensiile administrate privat.
  (14) Comisia supraveghează permanent administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European care administrează o schema de pensii private cu participanţi din România, urmărind respectarea, în activităţile acestuia, a cerinţelor stabilite de legislaţia română privind pensiile administrate privat şi a cerinţelor de furnizare de informaţii, prevăzute la alin. (12).
  (15) În cazul în care, în urma supravegherii, se constata încălcări ale acestor cerinţe în activitatea administratorului, Comisia notifica fără întârziere autoritatea competentă din statul membru de origine.
  (16) Comisia, în colaborare cu autoritatea competentă din statul membru gazda, adopta măsurile necesare pentru a asigura ca administratorul din România pune capăt încălcării cerinţelor stabilite de legislaţia socială şi de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazda.
  (17) Dacă, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului sau pentru ca asemenea măsuri nu au fost adoptate în statul membru de origine, administratorul continua sa încalce legislaţia română privind pensiile administrate privat, Comisia poate, după ce informează autoritatea competentă din statul membru de origine, sa ia măsurile necesare pentru a preveni sau sanctiona alte încălcări, inclusiv, dacă este strict necesar, prin interdicţia aplicată administratorului de a desfăşura activităţi în contul participanţilor în România.
  (18) Comisia poate solicita autorităţii competente din statul membru de origine al administratorului sa decidă asupra separarii activelor şi pasivelor corespunzătoare activităţii desfăşurate în România de celelalte active şi pasive.
  (19) La solicitarea autorităţii competente din statul membru gazda, Comisia cere administratorului din România sa separe activele şi pasivele corespunzătoare activităţii desfăşurate în statul gazda de celelalte active şi pasive."
  42. Articolul 57 va avea următorul cuprins:
  "Art. 57. - (1) Activitatea de administrare a unui fond de pensii cuprinde următoarele:
  a) administrarea şi investirea activelor fondului de pensii;
  b) convertirea contribuţiilor în unităţi de fond;
  c) plata drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor, conform legii;
  d) calculul zilnic al activului net al fondului de pensii şi al unităţii de fond;
  e) evidenta conturilor individuale şi actualizarea acestora, precum şi furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul;
  f) gestionarea operaţiunilor zilnice ale fondului de pensii;
  g) dispunerea efectuării plăţilor datorate entitatilor implicate şi Comisiei;
  h) mandatarea şi monitorizarea agenţilor de marketing ai fondului de pensii;
  i) gestionarea relaţiilor cu instituţiile implicate;
  j) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea şi distribuirea către Comisie şi participanţi a situaţiilor financiare şi rapoartelor prevăzute de prezenta lege;
  k) gestionarea, păstrarea şi arhivarea documentelor privind fondul de pensii, participanţii şi beneficiarii săi;
  l) alte activităţi prevăzute în normele Comisiei.
  (2) Activele şi pasivele fiecărui fond de pensii administrat privat sunt organizate, evidentiate şi administrate distinct, separat de celelalte fonduri de pensii facultative pe care le gestionează acelaşi administrator şi de contabilitatea proprie a administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri şi administrator.
  (3) Toate activele şi pasivele corespunzătoare activităţii de administrare a fondurilor de pensii sunt restrictionate, gestionate şi organizate separat de alte activităţi ale administratorului, fără posibilitatea de transfer.
  (4) Activele şi pasivele restrictionate, gestionate şi organizate separat, prevăzute la alin. (3), sunt limitate la operaţiunile legate de fondurile de pensii şi activităţi conexe.
  (5) Contabilitatea operaţiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectuează în conformitate cu reglementările contabile în vigoare.
  (6) Comisia elaborează şi emite norme şi reglementări în domeniul contabilităţii şi în domeniul arhivarii, pentru domeniul supravegheat de aceasta, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."
  43. La articolul 60, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 60. - (1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro."
  44. La articolul 67 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
  "(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană administratorii pot desemna:
  a) pentru conservarea activelor lor, depozitari stabiliţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi autorizaţi corespunzător pentru aceasta activitate;
  b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investiţii, gestionari de investiţii stabiliţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi autorizaţi corespunzător pentru aceasta activitate.
  (3) La solicitarea autorităţii competente din statul de origine al administratorului, Comisia poate interzice depozitarului din România sa dispună liber de activele fondului de pensii."
  45. Articolele 69 şi 70 se abroga.
  46. La articolul 74, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Cererea pentru autorizarea de constituire este însoţită de următoarele documente:
  a) proiectul actului constitutiv;
  b) dovada ca fondatorii deţin resursele financiare necesare varsarii capitalului social, precum şi provenienţă acestora;
  c) cazierele judiciare şi cazierele fiscale ale fondatorilor;
  d) documente privind fondatorii, cu informaţii referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum şi natura legăturilor dintre ei;
  e) documente din care să reiasă situaţia financiară a fondatorilor în ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar;
  f) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a candidaţilor pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie, care să cuprindă toate detinerile individuale şi detinerile în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială şi care reprezintă cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;
  g) documente privind candidaţii pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie, după caz, curriculum vitae datat şi semnat, care să specifice calificarea şi experienta profesională, copia actului de identitate, copia diplomei de studii, un plan organizatoric şi financiar pentru următorii 5 ani, documentaţia referitoare la depozitarul fondului de pensii;
  h) cazierele judiciare şi fiscale ale candidaţilor pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie, dacă este cazul;
  i) proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii de pensii;
  j) dovada varsarii integrale şi în forma bănească a capitalului social;
  k) dovada plăţii taxei pentru cererea de autorizare de constituire."
  47. Articolul 76 va avea următorul cuprins:
  "Art. 76. - Comisia analizează cererea pentru autorizare de constituire şi procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii, la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisă şi motivată."
  48. Articolul 77 va avea următorul cuprins:
  "Art. 77. - Comisia aproba cererea pentru autorizare de constituire dacă constata ca sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
  a) proiectul actului constitutiv şi planul organizatoric şi financiar pentru următorii 5 ani garantează gestiunea corecta şi prudenta a fondului de pensii;
  b) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;
  c) calitatea acţionarilor şi a membrilor propuşi de consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie garantează gestiunea corecta şi prudenta a fondului de pensii;
  d) fondatorii, membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie nu sunt în procedura de reorganizare judiciară sau de faliment şi nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, şi nu au fost implicaţi în niciun fel de scandaluri financiare;
  e) membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie au onorabilitatea, pregătirea şi experienta profesională necesare funcţiei pe care urmează sa o îndeplinească;
  f) denumirea administratorului nu este de natura sa induca în eroare participanţii, potentialii participanţi sau alte persoane;
  g) fondatorii fac dovada varsarii integrale şi în forma bănească a capitalului social;
  h) se face dovada achitării taxei pentru cererea de autorizare de constituire."
  49. Articolul 79 va avea următorul cuprins:
  "Art. 79. - (1) Fondatorii înregistrează societatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.
  (2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilităţii autorizaţiei de constituire.
  (3) Autorizaţia de constituire a unei societăţi de pensii nu garantează şi obţinerea autorizaţiei de administrare."
  50. Articolul 80 va avea următorul cuprins:
  "Art. 80. - (1) Administratorul trebuie să obţină autorizaţie de administrare a fondurilor de pensii administrate privat de la Comisie.
  (2) În vederea obţinerii autorizaţiei de administrare, societatea de pensii depune la Comisie o cerere însoţită de următoarele documente:
  a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
  b) dovada varsarii sau a reintregirii capitalului social, după caz;
  c) proiectul contractului de depozitare;
  d) proiectul de contract de societate civilă;
  e) declaraţia privind politica de investiţii;
  f) planul de afaceri pe 3 ani;
  g) proiectul prospectului schemei de pensii;
  h) dovada plăţii taxei pentru cererea de autorizare de administrare;
  i) orice alte documente şi informaţii suplimentare prevăzute în normele Comisiei.
  (3) Comisia poate solicita societăţii de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente şi informaţii suplimentare, pe care aceasta trebuie să le furnizeze în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.
  (4) Comisia analizează cererea pentru autorizaţie de administrare şi, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii, procedează la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisă şi motivată."
  51. Articolul 81 va avea următorul cuprins:
  "Art. 81. - Decizia de respingere a autorizării de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizaţiei de administrare, scrisă şi motivată, se comunică în ziua lucrătoare următoare adoptării acesteia, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia, şi poate fi atacată la instanţa judecătorească competenţa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare."
  52. La articolul 82, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Comisia analizează modificările în conformitate cu prevederile art. 77 şi aproba sau respinge modificările solicitate. Decizia se comunică potrivit prevederilor art. 81."
  53. Articolul 83 va avea următorul cuprins:
  "Art. 83. - (1) Comisia retrage autorizaţia de administrare a administratorului în una dintre următoarele situaţii:
  a) nerespectarea prevederilor art. 62, art. 64 alin. (2) şi (3), art. 65, art. 66 alin. (1) şi ale art. 82 alin. (1);
  b) rentabilitatea fondului de pensii s-a situat sub rentabilitatea minima a tuturor fondurilor de pensii din România în 4 trimestre consecutive;
  c) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor care rezultă din prezenta lege, din normele Comisiei sau din prospectul schemei de pensii private;
  d) administratorul nu a început operaţiunile pentru care a fost autorizat, în termen de un an de la primirea autorizaţiei, sau nu şi-a exercitat de mai mult de 6 luni activitatea de administrare;
  e) actionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;
  f) administratorul se afla în incapacitate de plată;
  g) administratorul nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare;
  h) administratorul nu asigura apărarea corespunzătoare a intereselor participanţilor şi beneficiarilor;
  i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind întreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice;
  j) în cazul desfăşurării activităţii în condiţiile prevăzute la art. 55 alin. (5), atunci când administratorul nu respecta cerinţele stabilite de legislaţia socială şi de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazda;
  k) orice alte situaţii prevăzute în normele Comisiei.
  (2) Decizia de retragere a autorizaţiei de administrare, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.
  (3) Procedura de retragere a autorizaţiei de administrare se stabileşte prin normele Comisiei.
  (4) În termen de 10 zile calendaristice de la data rămânerii definitive a deciziei menţionate la alin. (2), prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în doua cotidiene centrale."
  54. Articolul 85 va avea următorul cuprins:
  "Art. 85. - Decizia de respingere a autorizării de constituire, de administrare sau de retragere a autorizaţiei de administrare poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competenţa să soluţioneze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22."
  55. La articolul 87, litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) tarife pentru servicii la cerere, furnizate potrivit art. 118 alin. (5)."
  56. Articolul 88 va avea următorul cuprins:
  "Art. 88. - (1) Comisionul de administrare se constituie prin:
  a) deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 2,5%, cu condiţia ca aceasta deducere să fie facuta înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond;
  b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,05% pe luna, stabilit prin prospectul schemei de pensii private.
  (2) Penalitatea de transfer reprezintă suma suportată de participant în cazul în care transferul la alt administrator se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii precedent, limita maxima a acesteia fiind stabilită prin normele Comisiei.
  (3) Administratorul utilizează aceeaşi metoda de calcul şi de percepere a comisioanelor pentru toţi participanţii la acelaşi fond de pensii.
  (4) Comisia poate modifica plafonul stabilit la alin. (1) lit. b), cu condiţia de a fi făcut public cu cel puţin 12 luni înainte de aplicare.
  (5) Se exceptează de la plata comisionului prevăzut la alin (1) lit. a) următoarele:
  a) transferul de disponibilitati în cazul aderării participantului la un alt fond de pensii;
  b) drepturile cuvenite beneficiarilor care au calitatea de participant;
  c) accesoriile aferente contribuţiilor.
  (6) Comisionul de administrare stabilit în contractul de administrare poate fi redus prin decizie a administratorului."
  57. Articolul 91 va avea următorul cuprins:
  "Art. 91. - Supravegherea specială are drept scop aplicarea unor măsuri suplimentare pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresarii fondului de pensii, în vederea protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor, în situaţia în care se constata deficiente în urma controalelor efectuate de Comisie şi care nu sunt situaţii de natura a institui administrarea specială."
  58. Articolul 92 va avea următorul cuprins:
  "Art. 92. - Instituirea supravegherii speciale, precum şi desemnarea Consiliului de supraveghere specială se fac de către Comisie."
  59. Articolul 93 va avea următorul cuprins:
  "Art. 93. - Comisia notifica administratorilor, în termen de 5 zile de la luarea deciziei, instituirea supravegherii speciale, împreună cu documentele privind motivele şi procedura de contestare."
  60. Articolul 94 va avea următorul cuprins:
  "Art. 94. - Membrii Consiliului de supraveghere specială au acces la toate documentele şi evidentele fondului de pensii şi ale administratorului, fiind obligaţi sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor."
  61. Articolul 95 va avea următorul cuprins:
  "Art. 95. - Consiliul de supraveghere specială nu se substituie organelor de conducere ale administratorului."
  62. Articolul 96 va avea următorul cuprins:
  "Art. 96. - Consiliul de supraveghere specială asista şi supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii."
  63. Articolul 97 va avea următorul cuprins:
  "Art. 97. - (1) Consiliul de supraveghere specială are următoarele atribuţii:
  a) analizează situaţia financiară a fondului de pensii şi a administratorului şi prezintă Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;
  b) urmăreşte modul în care administratorul aplica măsurile de remediere a deficienţelor constatate în actele de control întocmite de organele de control ale Comisiei;
  c) urmăreşte realizarea planului de remediere a deficienţelor sau de redresare financiară a fondului de pensii, propus de administrator;
  d) suspenda sau desfiinţează actele de decizie ale administratorului, contrare reglementărilor prudentiale sau care determina deteriorarea situaţiei financiare a fondului de pensii;
  e) propune Comisiei aplicarea de sancţiuni în situaţia în care administratorul nu respecta măsurile dispuse de Consiliul de supraveghere specială;
  f) alte atribuţii stabilite de Comisie.
  (2) În perioada exercitării supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere specială avizează deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului."
  64. Articolul 98 va avea următorul cuprins:
  "Art. 98. - (1) Administrarea specială are drept scop exercitarea responsabilităţii fiduciare de a păstra valoarea activelor fondurilor de pensii şi de a limita pierderile în vederea protejării drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor.
  (2) Administrarea specială se instituie în cazul suspendării sau retragerii autorizaţiei de administrare, precum şi în cazul retragerii autorizaţiei fondului de pensii."
  65. Articolul 99 va avea următorul cuprins:
  "Art. 99. - În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de suspendare sau de retragere a autorizaţiei de administrare ori a autorizaţiei fondului de pensii, Comisia notifica administratorului cu privire la suspendarea sau retragerea autorizaţiei şi solicita oferte celorlalţi administratori autorizaţi pentru administrarea fondurilor de pensii, pentru preluarea în administrare temporară a fondurilor de pensii şi a prospectelor schemei de pensii private."
  66. Articolul 100 va avea următorul cuprins:
  "Art. 100. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data notificării, administratorii transmit ofertele de administrare temporară.
  (2) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Comisia selecteaza administratorii dintre ofertele primite.
  (3) Principalele criterii de selecţie a ofertelor constau în performanta administratorilor, politica investitionala şi nivelul cheltuielilor legate de administrare."
  67. Articolul 101 va avea următorul cuprins:
  "Art. 101. - (1) Administratorul selectat potrivit prevederilor art. 100 alin. (2) preia în administrare activele fondurilor de pensii.
  (2) În cazul în care administratorii nu transmit oferte, Comisia desemnează un administrator special pentru administrarea temporară a fondului de pensii respectiv, după expirarea termenului prevăzut la art. 100 alin. (1), dintre administratorii autorizaţi.
  (3) În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, Comisia anunta public participanţii fondului de pensii respectiv despre necesitatea de a adera la un alt fond de pensii, în termen de 90 de zile calendaristice."
  68. Articolul 102 va avea următorul cuprins:
  "Art. 102. - După efectuarea repartizării, Comisia notifica administratorul special desemnat cu privire la noul administrator al fondului de pensii ales de participant, la care trebuie transferat activul personal al acestuia într-un termen de 30 de zile calendaristice de la notificare."
  69. Articolul 103 va avea următorul cuprins:
  "Art. 103. - Administratorul special desemnat administrează activele fondurilor de pensii, inclusiv contribuţiile primite în această perioadă într-un termen de până la 12 luni, în vederea transferării activelor personale la administratorul ales."
  70. Articolul 104 va avea următorul cuprins:
  "Art. 104. - În situaţia în care, la sfârşitul termenului prevăzut la art. 101 alin. (3), participanţii nu au ales un alt fond de pensii, Comisia îi repartizează la alţi administratori, în termen de 30 de zile calendaristice, luând în considerare criteriile prevăzute la art. 100 alin. (3)."
  71. Articolul 105 va avea următorul cuprins:
  "Art. 105. - (1) Măsura de instituire a administrării speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competenţa, potrivit legii.
  (2) Anunţul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum şi administratorul special desemnat se publică de Comisie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în doua cotidiene centrale."
  72. Articolul 106 va avea următorul cuprins:
  "Art. 106. - Comisia emite norme privind:
  a) criteriile de selectare şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special;
  b) atribuţiile administratorului special;
  c) procedura de administrare a fondului de pensii până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii instanţei de contencios administrativ competente."
  73. Capitolul XIII se abroga.
  74. Articolul 116 va avea următorul cuprins:
  "Art. 116. - (1) Administratorul publică cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an un raport anual cu informaţii corecte şi complete despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent.
  (2) Administratorul pune raportul anual la dispoziţia oricărei persoane care solicită dobândirea calităţii de participant.
  (3) Anual, administratorul pune raportul la dispoziţia Comisiei şi oricărui participant la un fond de pensii.
  (4) Raportul anual conţine următoarele informaţii cu privire la administrator şi la fondul de pensii administrate privat pe care le administrează:
  a) componenta consiliului de administraţie şi, dacă este cazul, a comitetului de direcţie;
  b) numele acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor şi procentul deţinut de aceştia din totalul acţiunilor;
  c) denumirea şi sediul depozitarului;
  d) informaţii cu privire la situaţia financiară a fondului de pensii;
  e) orice alte informaţii cerute de normele Comisiei."
  75. Articolul 117 va avea următorul cuprins:
  "Art. 117. - (1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investiţiile fiecărui fond de pensii.
  (2) Comisia elaborează raportul-cadru care trebuie să conţină cel puţin:
  a) structura portofoliului de investiţii din perioada de raportare;
  b) procentul activelor unui fond de pensii investit într-o singura societate comercială sau în fiecare clasa de active ale acesteia;
  c) procentul activelor unui fond de pensii investit, în cazul activelor unui singur emitent;
  d) modul de transmitere şi publicare a acestuia.
  (3) Comisia poate să solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administraţie ale acestora şi altor manageri sau directori ori persoane însărcinate cu controlul acestora sa furnizeze informaţii privind toate aspectele activităţii sau să le pună la dispoziţie toate documentele.
  (4) Comisia poate controla relaţiile dintre administratori şi alţi administratori sau societăţi comerciale, atunci când administratorul transfera atribuţii acestora din urma, care influenţează situaţia financiară a administratorului ori care sunt relevante pentru o supraveghere eficienta.
  (5) Comisia poate obţine periodic declaraţia privind politica de investiţii, conturile şi rapoartele anuale, precum şi toate documentele necesare supravegherii. Acestea pot include documente cum ar fi:
  a) rapoarte interne intermediare;
  b) evaluări actuariale şi previziuni detaliate;
  c) studii privind activele şi pasivele;
  d) dovezi ale respectării principiilor politicii de investiţii;
  e) dovezi ale plăţii contribuţiilor conform planificarii;
  f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale.
  (6) Comisia poate efectua inspecţii la faţa locului la sediul administratorului şi, dacă este cazul, cu privire la funcţiile externalizate, pentru a verifica dacă activităţile se derulează în conformitate cu normele de control."
  76. Articolul 118 va avea următorul cuprins:
  "Art. 118. - (1) Administratorul informează anual, în scris, pe fiecare participant, la ultima adresa comunicată, despre: activul personal, respectiv numărul de unităţi de fond şi valoarea acestora, precum şi despre situaţia administratorului.
  (2) Administratorul este obligat sa transmită participantului şi beneficiarului sau, după caz, reprezentanţilor acestora, în termen de 10 zile calendaristice, orice informaţie relevanta privind schimbarea regulilor schemei de pensii private.
  (3) Administratorul pune, la cerere, la dispoziţia participanţilor şi beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor acestora declaraţia privind politica de investiţii prevăzută la art. 80 alin. (2) lit. e), conturile şi rapoartele anuale.
  (4) Fiecare participant sau beneficiar primeşte, de asemenea, la cerere, informaţii detaliate şi de substanţa privind: riscul investiţiei, gama de optiuni de investiţii, dacă este cazul, portofoliul existent de investiţii, precum şi informaţii privind expunerea la risc şi costurile legate de investiţii.
  (5) În cazul în care participantul sau beneficiarul solicita, pe lângă informarile la care are dreptul potrivit alin. (1)-(4), informaţii suplimentare privind participarea sa la un fond de pensii, administratorul este obligat, contra cost, să-i ofere aceste informaţii.
  (6) Tariful serviciului prevăzut la alin. (5) se stabileşte anual de Comisie.
  (7) În cazul în care un participant la o schema de pensii private din România îşi schimba locul de muncă, domiciliul sau reşedinţa într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, administratorul îi va comunică, în scris, informaţii adecvate referitoare la drepturile sale de pensie privată şi opţiunile sale posibile în acest caz."
  77. Articolul 119 va avea următorul cuprins:
  "Art. 119. - (1) Administratorul este obligat sa elaboreze şi sa transmită Comisiei până la data de 15 aprilie un raport anual, care oferă o imagine reală şi corecta a fondurilor de pensii administrate, care să cuprindă:
  a) situaţiile activelor şi pasivelor, ale veniturilor şi cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii;
  b) contul de profit şi pierdere privind activitatea proprie;
  c) situaţia comisioanelor plătite pentru depozitar, administrator şi alte situaţii privind cheltuielile solicitate de Comisie;
  d) numărul de participanţi la fiecare schema de pensii administrate privat;
  e) alte informaţii solicitate de Comisie.
  (2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) va fi aprobat de un auditor avizat de Comisie, care va prezenta inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investitionale prezentate de administrator. Prevederile art. 51 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
  (3) Informaţiile cuprinse în raportul anual prevăzut la alin. (1) trebuie să fie coerente, complete şi clar prezentate."
  78. Articolul 120 se abroga.
  79. La articolul 127, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, poate fi depozitar, în sensul prezentei legi, şi orice entitate autorizata în aceasta calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European. Depozitarii care au fost autorizaţi, avizaţi ori supuşi unei proceduri similare în vederea funcţionarii ca depozitar al activelor fondurilor de pensii într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sunt exceptaţi de la cerinţa avizării de către Comisie."
  80. Articolul 134 va avea următorul cuprins:
  "Art. 134. - În exercitarea atribuţiilor sale, depozitarul este obligat:
  a) sa primească şi sa păstreze în siguranţa înregistrările referitoare la toate activele fondului de pensii;
  b) sa păstreze înregistrările referitoare la valorile mobiliare în forma dematerializată care constituie activele fondului de pensii;
  c) sa calculeze şi sa înştiinţeze, în fiecare zi lucrătoare, administratorul despre valoarea neta a activelor fondului de pensii;
  d) sa actualizeze înregistrările în conturi;
  e) sa transmită administratorului informaţii privind activele fondurilor de pensii administrate privat;
  f) sa îndeplinească instrucţiunile administratorului, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare, ori actele constitutive ale acestuia;
  g) sa transmită Comisiei informaţiile şi raportarile privind activele fondului de pensii, în condiţiile şi la termenele stabilite prin normele acesteia."
  81. Articolul 136 va avea următorul cuprins:
  "Art. 136. - (1) Depozitarul este responsabil faţă de administrator, participanţi şi beneficiari în privinta oricărui prejudiciu suferit de aceştia ca rezultat al neîndeplinirii obligaţiilor sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.
  (2) Depozitarul nu poate fi exonerat de răspundere şi răspunderea sa nu poate fi limitată prin încredinţarea obligaţiilor sale unei alte entităţi, sub sancţiunea nulităţii actelor juridice în cauza.
  (3) Comisia poate obliga administratorul sa înlocuiască depozitarul dacă structura financiară şi organizatorică a acestuia s-a deteriorat substanţial şi activele fondului de pensii sunt puse în pericol."
  82. Articolul 138 va avea următorul cuprins:
  "Art. 138. - Decizia de respingere a cererii de avizare sau retragerea avizului poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competenţa să soluţioneze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22."
  83. La articolul 141, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mica decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale."
  84. La articolul 143, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei în alta ţara, stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, participantul şi beneficiarul păstrează dreptul la pensia privată câştigată în cadrul schemelor de pensii private din România şi aceasta se plăteşte în acel stat, în cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor şi cheltuielilor aferente plăţii."
  85. Titlul capitolului XX va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL XX
  Provizioane tehnice şi garanţii reglementate şi supravegheate de Comisie"
  86. Articolul 162 va avea următorul cuprins:
  "Art. 162. - (1) Administratorul trebuie să menţină permanent un volum al provizioanelor tehnice cores-punza tor obligaţiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii private administrate.
  (2) Administratorul care administrează scheme de pensii private în care sunt prevăzute măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice şi/sau garanţii cu privire la performanţele investiţiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să calculeze şi sa menţină provizioane tehnice pentru toate aceste scheme.
  (3) Administratorul trebuie să menţină permanent la nivelul fondului un nivel suficient şi corespunzător de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate schemele de pensii private administrate.
  (4) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează anual. Calculul poate fi efectuat o dată la 3 ani, dacă administratorul prezintă Comisiei şi/sau participanţilor un raport asupra modificărilor survenite în anii respectivi. Raportul trebuie să reflecte modificările provizioanelor tehnice şi schimbările survenite în riscurile acoperite.
  (5) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează şi se certifica de către un actuar sau de un alt specialist în acest domeniu, inclusiv de către un auditor, în conformitate cu legislaţia naţionala, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele Comisiei şi cu respectarea următoarelor principii:
  a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculează printr-o evaluare actuariala suficient de prudenta, luându-se în considerare toate angajamentele pentru plata beneficiilor şi a contribuţiilor, asa cum reies din prospectul schemei de pensii private a fondului;
  b) ratele maxime ale dobânzii utilizate se aleg în mod prudent şi se determina în conformitate cu legislaţia naţionala. Aceste rate prudente ale dobânzii se calculează luându-se în considerare randamentul activelor corespunzătoare deţinute de fond şi randamentul viitor al investiţiilor şi/sau randamentele obligaţiunilor de înaltă calitate ori guvernamentale;
  c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazează pe principii prudente, ţinându-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanţi şi ale schemelor de pensii private, în special de evoluţia prevăzută pentru riscurile relevante;
  d) metodele şi baza de calcul pentru provizioanele tehnice rămân în general constante de la un exerciţiu financiar la altul. Discontinuitatile pot fi justificate de schimbarea legislaţiei, a condiţiilor economice sau demografice pe care se bazează provizioanele.
  (6) Comisia poate stabili cerinţe suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, în cazul în care considera această măsură necesară pentru protejarea corespunzătoare a intereselor participanţilor.
  (7) Comisia poate permite administratorului sa menţină temporar active sub nivelul provizioanelor tehnice, cu condiţia realizării unui plan concret şi fezabil de acoperire a provizioanelor, în conformitate cu prevederile alin. (3). Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin normele Comisiei.
  (8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul desfăşurării activităţilor în condiţiile prevăzute la art. 55 alin. (5)."
  87. Articolul 163 va avea următorul cuprins:
  "Art. 163. - (1) În vederea protejării interesului participanţilor şi beneficiarilor, administratorii şi furnizorii de pensii, după caz, contribuie la Fondul de garantare a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie, constituit potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative.
  (2) Constituirea şi utilizarea fondului de garantare se fac distinct faţă de fondul de garantare constituit pentru administrarea fondurilor de pensii facultative."
  88. La articolul 164, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Orice persoană care se considera vătămată ca urmare a neaplicarii sau a aplicării necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare."
  89. Articolul 165 va avea următorul cuprins:
  "Art. 165. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) nerespectarea prevederilor art. 6 referitoare la egalitatea de tratament a participanţilor şi a beneficiarilor;
  b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea şi înstrăinarea activelor fondului de pensii de către administrator;
  c) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 38 alin. (4), art. 63 alin. (3), art. 118 alin. (2), art. 119 alin. (1) şi art. 137 alin. (3);
  d) nerespectarea prevederilor art. 61 alin. (2) referitoare la reîntregirea capitalului social de către administrator;
  e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind incompatibilitatea membrilor consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după caz;
  f) nerespectarea obligaţiei administratorului de a furniza informaţii participanţilor şi beneficiarilor, prevăzută la art. 116.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.
  (3) Constatarea contravenţiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei."
  90. După articolul 165 se introduc doua noi articole, articolele 165^1 şi 165^ 2, cu următorul cuprins:
  "Art. 165^1 . - (1) În ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale, prevederile art. 165 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În ceea ce priveşte procedura de stabilire şi constatare a contravenţiilor, precum şi de aplicare a sancţiunilor, prevederile prezentei legi deroga de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) În scopul îndeplinirii atributiei sale de control al activităţilor din cadrul sistemului de pensii private, Comisia va emite norme privind procedura de stabilire şi constatare a contravenţiilor, precum şi de aplicare a sancţiunilor.
  Art. 165^2. - Contravenţiile prevăzute în prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei."
  91. Articolele 170, 171 şi 173 se abroga.
  92. Articolul 175 va avea următorul cuprins:
  "Art. 175. - (1) În termen de 4 luni de la acordarea autorizaţiilor administratorilor, Comisia organizează şi urmăreşte desfăşurarea şi încheierea procedurii de alegere şi aderare la fondurile de pensii de către participanţi.
  (2) În termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea procedurii de alegere, se repartizează din oficiu participanţii care nu şi-au definit opţiunea la fondurile de pensii.
  (3) După definitivarea operaţiunii de repartizare din oficiu a participanţilor la fondurile de pensii, administratorii încep colectarea contribuţiilor."
  93. Articolele 180 şi 181 se abroga.
  94. Articolul 182 va avea următorul cuprins:
  "Art. 182. - Organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie se stabilesc prin lege specială, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi."


  Articolul II

  În aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, în termen de 6 luni de la intrarea sa în vigoare, Comisia elaborează norme, care se aproba prin hotărâre a preşedintelui Consiliului Comisiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 9 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  *
  Prezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului 98/49/CE din 29 iunie 1998 privind protecţia drepturilor la pensie suplimentară ale salariaţilor şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente, care se deplaseaza în cadrul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 209 din 25 iulie 1998.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 11 ianuarie 2007.
  Nr. 23.
  ------