HOTĂRÂRE nr. 867 din 28 iunie 2006
pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 13 iulie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează normele şi criteriile de atestare ale staţiunilor turistice în scopul protejării, conservării şi valorificării resurselor turistice.


  Articolul 2

  Se atestă ca staţiune turistică de interes naţional sau local, după caz, localitatea ori partea unei localităţi care dispune de resurse naturale şi antropice, evidenţiate în Registrul patrimoniului turistic şi care îndeplineşte cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 3

  (1) Atestarea staţiunilor turistice se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Atestarea ca staţiune turistică nu schimbă rangul localităţii stabilit în condiţiile legii.


  Articolul 4

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale transmit Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, respectiv Autorităţii Naţionale pentru Turism, o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2, şi documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice, care trebuie să cuprindă:
  a) monografia turistică, cu următoarele capitole principale:
  - consideraţii generale privind poziţia geografică, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu şi factori naturali de risc;
  - analiza potenţialului turistic în funcţie de tipul staţiunii turistice: factorii naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil;
  - nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice, structuri de agrement, informaţii privind circulaţia turistică;
  b) documentaţiile privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, avizată şi aprobată conform anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările ulterioare, respectiv:
  - planul urbanistic general şi regulamentul aferent acestuia;
  - planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia;
  c) fişa staţiunii turistice, cu prezentarea detaliată a criteriilor îndeplinite, conform anexei nr. 1, şi, după caz, a celor suplimentare;
  d) studii şi documente care să argumenteze atestarea staţiunii turistice şi a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.
  (2) Staţiunile turistice atestate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri au obligaţia de a depune documentaţia prevăzută la alin. (1) în termen de un an.


  Articolul 5

  Documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice se depune la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, întocmeşte proiectul de hotărâre a Guvernului pentru atestarea staţiunii turistice. În cazul în care localitatea sau partea din localitate nu întruneşte toate criteriile pentru a fi atestată ca staţiune turistică, Autoritatea Naţională pentru Turism va informa în scris, în acelaşi termen, autoritatea administraţiei publice locale interesate.


  Articolul 6

  În scopul unei mai bune informări a turiştilor şi pentru îmbunătăţirea cadrului de protejare, conservare şi valorificare a resurselor turistice, localităţile ori părţi ale acestora, atestate ca staţiuni turistice de interes naţional sau local, vor fi semnalizate pe drumurile naţionale şi judeţene cu panouri indicatoare, la intrarea în staţiunea turistică.


  Articolul 7

  (1) Achiziţionarea panourilor indicatoare se realizează de autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află staţiunea turistică, în condiţiile legii.
  (2) Panourile indicatoare trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, se execută din tablă emailată, în culori alb 100% şi maro pantone 291 C 100%, având conţinutul: "Staţiune turistică de interes naţional" sau "Staţiune turistică de interes local", după caz, şi se montează pe suport la intrarea în localitate, sub indicatorul cuprinzând denumirea localităţii.
  (3) Consiliile locale au obligaţia de a monta şi de a întreţine panourile indicatoare prevăzute la alin. (2).


  Articolul 8

  (1) Staţiunea turistică atestată este administrată de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află.
  (2) Autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia de a respecta criteriile prevăzute în anexa nr. 1, care au stat la baza atestării acesteia.
  (3) Veniturile obţinute din taxa hotelieră sunt destinate cu precădere dezvoltării turismului pe plan local şi promovării acestuia, precum şi finanţării proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


  Articolul 9

  (1) Centrele de informare turistică sunt servicii specializate care funcţionează în subordinea consiliilor judeţene, după caz, şi în colaborare cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Naţională pentru Turism.
  (2) În staţiunile turistice de interes naţional sau local existente consiliile judeţene vor organiza centre de informare turistică în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Sediile centrelor de informare turistică trebuie să fie situate în centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti.


  Articolul 10

  (1) Staţiunile turistice atestate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân atestate ca atare în măsura în care corespund criteriilor prezentului act normativ.
  (2) În situaţia în care staţiunile turistice atestate anterior nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 1, au obligaţia ca în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea acestor criterii.


  Articolul 11

  (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, propune retragerea atestării unei staţiuni turistice, prin hotărâre a Guvernului, în următoarele cazuri:
  a) staţiunea turistică atestată conform legislaţiei anterioare nu îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 1 în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
  b) staţiunea turistică atestată nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Evaluarea îndeplinirii normelor şi criteriilor cuprinse în prezenta hotărâre se realizează de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, respectiv ai Autorităţii Naţionale pentru Turism.


  Articolul 12

  Lista localităţilor sau părţi ale unor localităţi atestate ca staţiuni turistice de interes naţional ori local este prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 14

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de atestare a staţiunilor turistice, precum şi pentru declararea unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 23 octombrie 2002, cu completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul delegat pentru lucrări publice
  şi amenajarea teritoriului,
  Laszlo Borbelyκly
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Constantin Gheorghe
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 28 iunie 2006.
  Nr. 867.


  Anexa 1
  CRITERII DE ATESTARE A STAŢIUNILOR TURISTICE
    Nr. crt.CriteriulStaţiuni turistice de interes naţionalStaţiuni turistice de interes local
    0123
    I.Cadrul natural, factorii naturali de cură şi calitatea mediului    
    1.Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţixx
    2.Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat) din punct de vedere calitativ şi cantitativxx
    3.Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeologică şi sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislaţia în vigoarexx
    II.Accesul şi drumurile spre/în staţiune    
    4.Drum rutier modernizatxx
    5.Transport în comun între staţiunea turistică şi gara care o deserveştexx
    6.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care deserveşte staţiunea turisticăx-
    III.Utilităţi urban-edilitare    
    7.Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenţie de turismxspaţii comerciale
    8.Săli de spectacole şi de conferinţex-
    9.Asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport pentru urgenţe medicalex-
    10.Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoarexx
    11.Punct de prim ajutor-x
    12.Punct farmaceuticxx
    13.Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadăxx
    14.Apă curentăxx
    15.Canalizare centralizatăxx
    16.Energie electricăxx
    17.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea resurselor minerale terapeuticexx
    IV.Structuri de primire turistice şi de agrement    
    18.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, cu excepţia campingurilor500100
    19.Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii construite, săli pentru întreţinere (fitness)xx
    20.Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber, inclusiv terenuri sportive52
    21.Terenuri de joacă pentru copii52
    22.Parc amenajatxx
    23.Număr minim de trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacă este cazul42
    24.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazulxx
    25.Amenajări şi dotări pentru plimbări sau pentru practicarea sporturilor nautice, dacă este cazulxx
    26.Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puţin o pârtie de schi omologată şi mijloacele de transport pe cablu corespunzătoarexx
    27.Localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutorxx
    28.Localităţile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamontxx
    29.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportivexx
    V.Informarea şi promovarea turistică    
    30.Centre de informare şi promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrulxx
    31.Asigurarea legăturii permanente on-line între structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi centrul de informare şi promovare turisticăxx
    32.Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi a zoneixx
    33.Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare şi informarexx


  Anexa 2

                CERERE DE ATESTARE CA STAŢIUNE TURISTICĂ DE INTERES
                             NAŢIONAL/LOCAL (DUPĂ CAZ)

                                      (model)

             MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
                        AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM

                                Domnule preşedinte,

      Consiliul Local .................., judeţul ................, vă înaintează
    documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului
    nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a
    staţiunilor turistice, în vederea atestării ca staţiune turistică de interes
    naţional/local (după caz) a localităţii .....................................

      Data .............. Semnătura ..................


  Anexa 3
  LISTA
  localităţilor atestate ca staţiuni
  turistice de interes naţional, respectiv local
  I. Staţiuni turistice de interes naţional:
  1. Amara - judeţul Ialomiţa
  2. Azuga - judeţul Prahova
  3. Buşteni - judeţul Prahova
  4. Buziaş - judeţul Timiş
  5. Băile Govora - judeţul Vâlcea
  6. Băile Felix - judeţul Bihor
  7. Băile Herculane - judeţul Caraş-Severin
  8. Băile Olăneşti - judeţul Vâlcea
  9. Băile Tuşnad - judeţul Harghita
  10. Câmpulung Moldovenesc - judeţul Suceava
  11. Cap Aurora - judeţul Constanţa
  12. Călimăneşti-Căciulata - judeţul Vâlcea
  13. Costineşti - judeţul Constanţa
  14. Covasna - judeţul Covasna
  15. Eforie Nord - judeţul Constanţa
  16. Eforie Sud - judeţul Constanţa
  17. Geoagiu-Băi - judeţul Hunedoara
  18. Gura Humorului - judeţul Suceava
  19. Jupiter - judeţul Constanţa
  20. Mamaia - judeţul Constanţa
  21. Mangalia - judeţul Constanţa
  22. Moneasa - judeţul Arad
  23. Neptun-Olimp - judeţul Constanţa
  24. Poiana Braşov - judeţul Braşov
  25. Predeal - judeţul Braşov
  26. Pucioasa - judeţul Dâmboviţa
  27. Slănic - judeţul Prahova
  28. Saturn - judeţul Constanţa
  29. Sinaia - judeţul Prahova
  30. Sângeorz-Băi - judeţul Bistriţa-Năsăud
  31. Slănic-Moldova - judeţul Bacău
  32. Sovata - judeţul Mureş
  33. Târgu Ocna - judeţul Bacău
  34. Techirghiol - judeţul Constanţa
  35. Vatra Dornei - judeţul Suceava
  36. Venus - judeţul Constanţa
  37. Voineasa - judeţul Vâlcea
  II. Staţiuni turistice de interes local:
  1. 1 Mai - judeţul Bihor
  2. Albac - judeţul Alba
  3. Albeştii de Muscel
  (Bughea de Sus) - judeţul Argeş
  4. Arieşeni - judeţul Alba
  5. Balvanyos - judeţul Covasna
  6. Bazna - judeţul Sibiu
  7. Bălţăteşti - judeţul Neamţ
  8. Băile Homorod - judeţul Harghita
  9. Băile Turda - judeţul Cluj
  10. Băile Băiţa - judeţul Cluj
  11. Borsec - judeţul Harghita
  12. Borşa - judeţul Maramureş
  13. Bran - judeţul Braşov
  14. Breaza - judeţul Prahova
  15. Călacea - judeţul Timiş
  16. Cheia - judeţul Prahova
  17. Crivaia - judeţul Caraş-Severin
  18. Durău - judeţul Neamţ
  19. Harghita-Băi - judeţul Harghita
  20. Horezu - judeţul Vâlcea
  21. Izvoru Mureşului - judeţul Harghita
  22. Lacu Roşu - judeţul Harghita
  23. Lacu Sărat - judeţul Brăila
  24. Lipova - judeţul Arad
  25. Moieciu - judeţul Braşov
  26. Ocna Şugatag - judeţul Maramureş
  27. Păltiniş - judeţul Sibiu
  28. Pârâul Rece - judeţul Braşov
  29. Praid - judeţul Harghita
  30. Săcelu - judeţul Gorj
  31. Sărată Monteoru - judeţul Buzău
  32. Secu - judeţul Caraş-Severin
  33. Semenic - judeţul Caraş-Severin
  34. Snagov - judeţul Ilfov
  35. Stâna de Vale - judeţul Bihor
  36. Straja - judeţul Hunedoara
  37. Soveja - judeţul Vrancea
  38. Tăşnad - judeţul Satu Mare
  39. Timişu de Sus - judeţul Braşov
  40. Tinca - judeţul Bihor
  41. Trei Ape - judeţul Caraş-Severin
  42. Vălenii de Munte - judeţul Prahova
  43. Vaţa de Jos - judeţul Hunedoara
  44. Zona Fântânele - judeţul Cluj
  45. Zona Muntele Băişorii - judeţul Cluj
  ----