ORDIN nr. 591 din 7 aprilie 2017pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 aprilie 2017
  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 578 din 7.04.2017 privind aprobarea Ordinului pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia,
  ținând cont de prevederile art. 6 lit. j) și m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 11 alin. (4) și art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,
  viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul și conținutul formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune potrivit instrucțiunilor cuprinse în anexa nr. 2.


  Articolul 3
  (1) Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite în format electronic la Administrația Fondului pentru Mediu.
  (la 07-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )
  (2) Formularul pe suport hârtie și formatul electronic al declarației prevăzute la art. 1 se editează folosindu-se programul informatic de asistență pus la dispoziția contribuabililor/plătitorilor, în mod gratuit, de către Administrația Fondului pentru Mediu, la adresa http: www.afm.ro
  (la 07-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )
  (3) Formularul editat pe suport hârtie de către contribuabili cu ajutorul programului informatic de asistență se semnează și se depune în original la sediul Administrației Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.(3^1) Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro, după ce contribuabilul a fost de acord cu privire la comunicarea datelor printr-o rețea de comunicații electronice.
  (la 07-02-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )
  (3^2) Pentru declararea unei obligații de plată, pentru aceeași perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declarațiilor fiscale.
  (la 07-02-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )
  (3^3) În situația în care contribuabilul/plătitorul a utilizat pentru aceeași obligație de plată și aceeași perioadă de raportare mai multe metode de declarare, va fi înregistrată prima declarație depusă, conform legii.
  (la 07-02-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )
  (4) În cuprinsul declarațiilor nu se înscriu taxe, contribuții sau alte sume datorate la Fondul pentru mediu, stabilite prin decizii emise de organul fiscal ca urmare a acțiunilor de inspecție fiscală.
  (la 07-02-2018, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Administrația Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela-Leocadia Gavrilescu

  București, 7 aprilie 2017.
  Nr. 591.

  Anexa nr. 1

  MINISTERUL MEDIULUI Loc rezervat organului competent:
  ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. de înregistrare:
  Data:

  DECLARAȚIE
  privind obligațiile la Fondul pentru mediu

  Perioada de raportare ┌─────────────────────────────────────┐
  Luna Anul │ RECTIFICATIVĂ │
  |_|_| |_|_|_|_| │ (Se generează de către programul │
  │ informatic de asistență.) │
  └─────────────────────────────────────┘
  I. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului
  Cod de identificare fiscală ............................
  Denumire ...............................................
  Județul ......., localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., cod poștal ....., sectorul ...., tel. ...., fax ...., e-mail ........, cont ........., banca .............
  II. Date privind obligația bugetară

  Denumire obligație bugetară

  Suma datorată

  Denumire*)
  TOTAL:

  Notă
  *) Se completează: obligația de plată la bugetul Fondului pentru mediu, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  III. Date privind cantitățile de deșeuri inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale

  Cantitatea ajunsă la
  depozitul de deșeuri
  (tone)

  Cantitatea colectată la
  depozitul de deșeuri în
  vederea valorificării
  (tone)

  Cantitatea efectiv
  eliminată final
  prin depozitare
  (tone)  IV. IV. Date privind cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili
  Tab 1 - Cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate
  Tip material**)Cantitatea introdusă pe piața națională (kg)Cantitatea pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizați (kg)Cantitatea pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată în mod individual (kg)
  Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin altă operațiune decât reciclarea (kg)Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin reciclare (kg)
  ab = c + dcdef
  Plastic,
  din care PET
  Sticlă
  Metal,
  din care AL
  Hârtie/Carton
  Lemn
  TOTAL

  **) Se completează: materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.
  (la 12-06-2019, Tabelul I, Punctul IV. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 520 din 28 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019 )

  Tab 2 - Realizarea în mod individual a obiectivelor de valorificare prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea - informații suplimentare

  Tip
  material
  Cantitatea
  de deșeu
  de ambalaj
  valorificată
  prin altă
  operațiune de
  valorificare
  decât
  reciclarea
  (kg)


  CUI
  colector
  deșeu de
  ambalaj


  Nr./dată
  contract
  prestare
  servicii


  Nr./dată
  document
  prestare
  servicii


  CUI
  reciclator
  valorificator
  deșeu de
  ambalaj
  Plastic (+),


  din care PET


  Sticlă (+)


  Metal (+),


  din care AL


  Hârtie/
  Carton (+)  Lemn (+)


  Tab 3 - Realizarea în mod individual a obiectivelor de valorificare prin reciclare - informații suplimentare

  Tip
  material

  Cantitatea
  de deșeu
  de ambalaj
  valorificată
  prin
  reciclare
  (kg)


  CUI
  colector
  deșeu de
  ambalaj  Nr./dată
  contract
  prestare
  servicii  Nr./dată
  document
  prestare
  servicii  CUI
  reciclator
  deșeu de
  ambalaj


  Plastic (+),


  din care PET


  Sticlă (+)


  Metal (+),


  din care AL


  Hârtie/
  Carton (+)  Lemn (+)

  V. Date privind cantitățile de deșeuri municipale eliminate prin depozitare

  Cantitatea de deșeuri municipale colectată prin
  operatorii serviciului public de salubrizare, în
  anul de raportare (tone)

  Cantitatea de deșeuri municipale efectiv
  încredințată spre reciclare, în
  anul de raportare (tone)  (la 07-02-2018, Punctul V. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )
  VI. Date privind cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piața națională de către operatorii economici
  Tab 1 - Date privind cantitățile de anvelope introdusă pe piața națională

  Cantitatea de
  anvelope
  introdusă pe
  piața
  națională***)
  (kg)
  Cantitatea de
  anvelope pentru
  care se
  realizează
  obiectivele
  prin transfer
  către operatori
  economici
  autorizați
  (kg)

  Cantitatea de
  anvelope pentru
  care se
  realizează
  obiectivele
  în mod
  individual
  (kg)


  Cantitatea de anvelope
  gestionată****)
  (kg)


  Individual

  Prin operatori
  economici
  autorizați


  a = b + c

  b

  c

  d

  e

  Notă
  ***) Se completează: cantitatea totală introdusă pe piață în perioada de raportare aferentă anului precedent perioadei de raportare.
  ****) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare, potrivit legislației în vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate.

  Tab 2 - Informații suplimentare privind modalitatea de îndeplinire a obiectivelor de gestionare, în mod individual

  Cantitatea de
  anvelope pentru
  care se
  realizează
  obiectivele
  în mod
  individual
  (kg)


  CUI
  colector
  anvelope
  uzate
  Nr./dată
  contract
  prestare
  servicii
  Nr./dată
  document
  prestare
  servicii  CUI operator
  economic care
  reșapează,
  reciclează și/sau
  valorifică
  termoenergetic
  anvelope uzate
  (kg)

  VII. Date privind cantitățile de ambalaje contractate de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje

  Tip material
  Cantitatea
  contractată
  (kg)


  Cantitatea
  reciclată
  (kg)


  Cantitatea valorificată
  prin alte operațiuni
  de valorificare
  decât reciclarea
  (kg)

  a

  b

  c

  d

  Plastic (+),
  din care PET
  Sticlă (+)
  Metal (+),
  din care AL
  Hârtie/Carton (+)
  Lemn (+)  VIII. Date privind cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, contractate de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate

  Cantitatea contractată
  (kg)

  Cantitatea gestionată
  (kg)


  IX. Date privind cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională de către operatorii economici

  Nr.
  crt.

  Categorii EEE până la data de 14.08.2018
  Cantitatea
  totală de EEE
  introdusă pe
  piața
  națională
  (kg)
  Cantitatea
  introdusă
  pentru care se
  realizează
  obiectivele
  în mod
  individual
  (kg)


  Cantitatea
  introdusă
  pentru care se
  realizează
  obiectivele
  prin transfer
  către
  organizații
  colective
  (kg)

  Cantitatea
  de DEEE
  colectată
  în mod
  individual
  (kg)
  Cantitatea
  de DEEE
  colectată
  de către
  organizațiile
  colective
  (kg)

  Q(ti_deee)  Q(ci_deee)


  1

  Aparate de uz casnic de mari dimensiuni


  2

  Aparate de uz casnic de mici dimensiuni


  3

  Echipamente informatice și echipamente pentru
  comunicații electronice  4

  Aparate electrice de consum și panouri
  fotovoltaice  5

  Echipamente de iluminat


  6

  Unelte electrice și electronice, cu excepția
  uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni  7

  Jucării, echipament pentru petrecerea timpului
  liber și echipament sportiv  8

  Dispozitive medicale, cu excepția tuturor
  produselor implantate și infectate  9

  Instrumente de monitorizare și control


  10

  Distribuitoare automate  Nr.
  crt.

  Categorii EEE după data de 15.08.2018
  Cantitatea
  totală de EEE
  introdusă pe
  piața
  națională
  (kg)
  Cantitatea
  introdusă
  pentru care se
  realizează
  obiectivele
  în mod
  individual
  (kg)


  Cantitatea
  introdusă
  pentru care se
  realizează
  obiectivele
  prin transfer
  către
  organizații
  colective
  (kg)

  Cantitatea
  de DEEE
  colectată
  în mod
  individual
  (kg)
  Cantitatea
  de DEEE
  colectată
  de către
  organizațiile
  colective
  (kg)

  Q(ti_deee)  Q(ci_deee)


  1

  Echipamente de transfer termic


  2

  Ecrane, monitoare și echipamente care conțin
  ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cmp  3

  Lămpi


  4

  Echipamente de mari dimensiuni, având oricare
  dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm,
  inclusiv, printre altele: echipamente de
  reproducere a sunetului sau imaginilor,
  echipamente muzicale; unelte electrice și
  electronice; jucării, echipamente sportive și
  de agrement; dispozitive medicale; instrumente
  de supraveghere și control; distribuitoare
  automate; echipamente pentru generarea de
  curenți electrici  5  Echipamente de mici dimensiuni (nicio
  dimensiune externă mai mare de 50 cm),
  inclusiv, printre altele: aparate de uz
  casnic; echipamente de larg consum; aparate
  de iluminat, echipamente de reproducere a
  sunetului sau imaginilor, echipamente
  muzicale; unelte electrice și electronice;
  jucării, echipamente sportive și de agrement;
  dispozitive medicale; instrumente de
  supraveghere și control; distribuitoare
  automate; echipamente pentru generarea de
  curenți electrici

  6


  Echipamente informatice și de telecomunicații
  de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă
  mai mare de 50 cm  X. Date privind cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională de către operatorii economici

  Cantitatea
  introdusă
  (kg)  Cantitatea
  introdusă
  pentru care se
  realizează
  obiectivele
  în mod
  individual
  (kg)


  Cantitatea
  introdusă
  pentru care se
  realizează
  obiectivele
  prin transfer
  către organizații
  colective
  (kg)

  Cantitatea colectată
  (kg)

  Cantitatea
  colectată
  în mod
  individual
  (kg)

  Cantitatea
  colectată
  de către
  organizațiile
  colective
  (kg)

  Q(tdbap)  Q(cdbap)


  XI. Date privind cantitățile de echipamente electrice și electronice contractate de către organizațiile colective autorizate pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor electrice și electronice

  Nr.
  crt.

  Categorii EEE până la data de 14.08.2018
  Cantitatea
  totală EEE
  pentru care
  s-a preluat
  responsabilitatea
  (kg)

  Cantitatea
  DEEE
  colectată
  (gestionată)
  (kg)  Q(ti_deeeresp)

  Q(ci_deeeresp)

  1

  Aparate de uz casnic de mari dimensiuni  2

  Aparate de uz casnic de mici dimensiuni  3

  Echipamente informatice și echipamente pentru
  comunicații electronice

  4

  Aparate electrice de consum și panouri
  fotovoltaice

  5

  Echipamente de iluminat  6

  Unelte electrice și electronice, cu excepția
  uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni

  7

  Jucării, echipament pentru petrecerea timpului
  liber și echipament sportiv

  8

  Dispozitive medicale, cu excepția tuturor
  produselor implantate și infectate

  9

  Instrumente de monitorizare și control  10

  Distribuitoare automate  Nr.
  crt.

  Categorii EEE după data de 15.08.2018
  Cantitatea
  totală de EEE
  pentru care
  s-a preluat
  responsabilitatea
  (kg)

  Cantitatea
  DEEE
  colectată

  (kg)  Q(ti_deeeresp)

  Q(ci_deeeresp)

  1

  Echipamente de transfer termic  2

  Ecrane, monitoare și echipamente care conțin
  ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cmp

  3

  Lămpi  4

  Echipamente de mari dimensiuni, având oricare
  dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm,
  inclusiv, printre altele: echipamente de
  reproducere a sunetului sau imaginilor,
  echipamente muzicale; unelte electrice și
  electronice; jucării, echipamente sportive și
  de agrement; dispozitive medicale; instrumente
  de supraveghere și control; distribuitoare
  automate; echipamente pentru generarea de
  curenți electrici

  5  Echipamente de mici dimensiuni (nicio
  dimensiune externă mai mare de 50 cm),
  inclusiv, printre altele: aparate de uz
  casnic; echipamente de larg consum; aparate
  de iluminat, echipamente de reproducere a
  sunetului sau imaginilor, echipamente
  muzicale; unelte electrice și electronice;
  jucării, echipamente sportive și de agrement;
  dispozitive medicale; instrumente de
  supraveghere și control; distribuitoare
  automate; echipamente pentru generarea de
  curenți electrici

  6


  Echipamente informatice și de telecomunicații
  de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă
  mai mare de 50 cm


  XII. Date privind cantitățile de baterii și acumulatori portabili contractate de către organizațiile colective autorizate pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili

  Cantitatea pentru care s-a
  preluat responsabilitatea
  (kg)

  Cantitatea colectată
  (gestionată)
  (kg)

  Q(tdbapresp)

  Q(cdbapresp)  Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.
  Sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.
  Numele și prenumele .............................
  Semnătura .......................................
  Funcția .........................................
  Loc rezervat pentru coduri de bare generate și tipărite automat de programul informatic de asistență.


  Anexa nr. 2

  INSTRUCȚIUNI
  de completare și depunere a formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“


  Capitolul I Completarea formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“
  Perioada de raportare:
  În rubrica „Luna“ se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația, acest lucru fiind valabil atât pentru obligațiile de plată cu termen scadent lunar, cât și pentru obligațiile de plată cu termen scadent trimestrial, semestrial și anual (de exemplu: 02 pentru obligațiile de plată reprezentând taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, aferente lunii februarie; 06 pentru obligațiile de plată reprezentând ecotaxa datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere, aferente trimestrului II).
  În rubrica „Anul“ se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009).


  Secţiunea 1 Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului
  Rubrica „Cod de identificare fiscală“ se completează astfel:
  a) contribuabilii/plătitorii persoane juridice înscriu codul unic de identificare fiscală;
  b) contribuabilii/plătitorii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau codul unic de identificare fiscală, după caz.

  Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
  În cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoare adăugată nu se completează atributul RO.
  În rubrica „Denumire“ se înscriu denumirea sau numele și prenumele contribuabilului/plătitorului la Fondul pentru mediu, după caz.
  Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului fiscal al contribuabililor/plătitorilor la Fondul pentru mediu, persoane juridice sau persoane fizice, după caz.


  Secţiunea a 2-a Date privind obligația bugetară
  Pentru fiecare obligație de plată prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, datorată pentru perioada de raportare, cu termen de declarare lunar, trimestrial sau anual, se completează în același formular tabelul generat cu ajutorul programului informatic de asistență. Sumele reprezentând obligații constituite în perioada de raportare la care se referă Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu se înscriu în rândurile corespunzătoare, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.
  În situația în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă sume datorate, reprezentând contribuții, taxe ori alte sume pentru care persoanele juridice și persoanele fizice au dobândit calitatea de contribuabili/plătitori la bugetul Fondului pentru mediu, se înscrie cifra 0 (zero).
  Sumele stabilite prin actele de inspecție, ca diferențe de contribuții, taxe sau alte sume nu se înscriu în Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu.
  În coloana „Denumirea obligației bugetare“ se înscrie denumirea contribuției, taxei sau altor sume datorate bugetului Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislației în vigoare.
  În cazul obligațiilor fiscale cu termen de declarare și de plată trimestrial, sumele de plată se completează în declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu aferente lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie a anului respectiv (de exemplu: ecotaxa, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile, obligațiile de plată aferente perioadei ianuarie-martie ale anului de referință se înscriu în declarația lunii martie ale anului de referință, cu termen de declarare până la data de 25 aprilie inclusiv ale anului de referință).
  În cazul obligațiilor fiscale cu termen de declarare și de plată anual, sumele de plată se completează la Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contribuția de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, obligațiile de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie a anului de referință se înscriu în declarația lunii decembrie a anului de referință, cu termen de declarare până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor anului de referință).
  (la 07-02-2018, Paragraful 6, Sectiunea a 2-a din Capitolul I , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 5, Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )

  În coloana „Suma datorată“ se înscrie suma reprezentând contribuții, taxe ori alte sume datorate bugetului Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislației în vigoare.


  Secţiunea a 3-a Date privind cantitățile de deșeuri inerte și nepericuloase încredințate în vederea eliminării finale
  În coloana „Cantitatea ajunsă la depozitul de deșeuri (tone)“ se înscrie cu cifre arabe, în tone, totalul cantităților de deșeuri inerte și de deșeuri nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare în luna de raportare.
  În coloana „Cantitatea colectată la depozitul de deșeuri în vederea valorificării (tone)“ se înscriu cu cifre arabe, în tone, cantitatea de deșeuri colectate în luna de raportare în vederea valorificării de către proprietarii sau administratorii depozitelor din cantitățile de deșeuri inerte și de deșeuri nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare.
  În coloana „Cantitatea efectiv eliminată final prin depozitare (tone)“ se înscrie cu cifre arabe, în tone, totalul cantităților de deșeuri inerte și de deșeuri nepericuloase efectiv depozitate la groapă în vederea eliminării finale, în luna de raportare.
  În situația în care, pentru luna de raportare, nu rezultă cantități de deșeuri, se înscrie cifra 0 (zero) la poziția corespunzătoare din tabel.


  Secţiunea a 4-a Data privind cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili
  În coloana a «Tip material» din Tab 1 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piața națională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.
  În coloana b «Cantitatea introdusă pe piața națională (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare.
  În coloana c «Cantitatea pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizați (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională în perioada de raportare de operatorii economici responsabili, pentru care s-a transferat, prin contract, responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare unui operator economic autorizat conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, în perioada de raportare.
  În coloana d «Cantitatea pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în cazul cărora operatorii economici responsabili au optat pentru realizarea obiectivelor de valorificare în mod individual, în perioada de raportare.
  În coloana «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată în mod individual (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual, astfel:
  a) în coloana e «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)» din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin altă operațiune de valorificare decât reciclare sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili, în perioada de raportare, realizate în mod individual. Programul de asistență va prelua cantitățile înscrise în coloana e «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)» în Tab 2;
  b) în coloana f «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin reciclare (kg)» din tabelul Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili, în perioada de raportare, realizate în mod individual. Programul de asistență va prelua cantitățile înscrise în coloana «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)» în Tab 3.

  Coloana e din tabelul Tab 1 referitoare la «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)» se detaliază în tabelul Tab 2, după cum urmează:
  a) în coloana «Tip material» din tabelul Tab 2 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piața națională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent;
  b) în coloana «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin altă operațiune de valorificare decât reciclarea (kg)» din tabelul Tab 2 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisă, în baza contractului încheiat de operatorul economic colector, în perioada de raportare;
  c) în coloana «CUI colector deșeu de ambalaj» din tabelul Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale;
  d) în coloana «Nr./dată contract prestare servicii» din tabelul Tab 2 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, conform prevederilor legale;
  e) în coloana «Nr./dată document prestare servicii» din tabelul Tab 2 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data facturii de prestare servicii emisă în conformitate cu prevederile legale de către operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin alte operațiuni decât reciclarea, pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, în calitate de beneficiar;
  f) în coloana «CUI valorificator deșeu de ambalaj» din tabelul Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea, pe tip de material, care a realizat respectiva operațiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare ale operatorului economic responsabil.

  Coloana f din tabelul Tab 1 referitoare la «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată, în mod individual, prin reciclare (kg)» se detaliază în tabelul Tab 3, după cum urmează:
  a) în coloana «Tip material» din tabelul Tab 3 se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piața națională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent;
  b) în coloana «Cantitatea de deșeu de ambalaj valorificată prin reciclare (kg)» din tabelul Tab 3 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea valorificată prin reciclare, pe tip de material, conform facturii de prestare servicii emisă, în baza contractului încheiat, de operatorul economic colector, în perioada de raportare;
  c) în coloana «CUI colector deșeu de ambalaj» din tabelul Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje, pe tip de material, în vederea valorificării prin reciclare, conform prevederilor legale;
  d) în coloana «Nr./dată contract prestare servicii» din tabelul Tab 3 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin reciclare, pe tip de material, conform prevederilor legale;
  e) în coloana «Nr./dată document prestare servicii» din tabelul Tab 3 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data facturii de prestare servicii emisă, în conformitate cu prevederile legale, de către operatorul economic autorizat pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în vederea valorificării prin reciclare pe tip de material, în calitate de prestator, pe numele operatorului economic responsabil, în calitate de beneficiar;
  f) în coloana «CUI reciclator deșeu de ambalaj» din tabelul Tab 3 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje, pe tip de material, care a realizat respectiva operațiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare ale operatorului economic responsabil.

  În situația în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantități de ambalaje sau deșeuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziția corespunzătoare din tabel.
  (la 12-06-2019, Sectiunea a 4-a din Capitolul I , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 520 din 28 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019 )


  Secţiunea a 5-a Date privind cantitățile de deșeuri municipale eliminate prin depozitare
  În coloana «Cantitatea de deșeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, în anul de raportare (tone)» se înscrie cu cifre arabe, în tone, cantitatea de deșeuri municipale efectiv colectată prin operatorii serviciului public de salubrizare în anul de raportare.
  (la 07-02-2018, Paragraful 1, Sectiunea a 5-a din Capitolul I , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )

  În coloana «Cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre reciclare, în anul de raportare (tone)» se înscrie cu cifre arabe, în tone, cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre reciclare în anul de raportare.
  (la 07-02-2018, Paragraful 2, Sectiunea a 5-a din Capitolul I , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )

  În situația în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantitățile de deșeuri municipale pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziția corespunzătoare din tabel.


  Secţiunea a 6-a Date privind cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piața națională de către operatorii economici
  În coloana „Cantitatea de anvelope introduse pe piața națională (kg)“ din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare aferentă anului precedent.
  În coloana „Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele prin transfer către operatori economici autorizați (kg)“ din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare aferentă anului precedent, pentru care au predat, prin contract, responsabilitatea unui operator economic autorizat conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
  În coloana „Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)“ din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, pentru care realizarea obiectivelor de gestionare se realizează în mod individual. Programul de asistență va prelua cantitățile înscrise în coloana „Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)“ din Tab 2.
  În coloana „Cantitatea de anvelope gestionată (kg)“ din Tab 1 se înscriu cu cifre arabe cantitățile, în kilograme, de anvelope uzate gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, astfel:
  a) în coloana „Cantitatea de anvelope gestionată (kg)“ din Tab 1, la rubrica „Individual“ se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantitățile de anvelope uzate gestionate în mod individual, în perioada de raportare;
  b) în coloana „Cantitatea de anvelope gestionată (kg)“ din Tab 1, la rubrica „Prin operatori economici autorizați“ se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantitățile de anvelope uzate gestionate, conform contractului, de către operatorii economici autorizați conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

  În coloana „Cantitatea de anvelope pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)“ din Tab 2 se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piața națională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, pentru care realizarea obiectivelor de gestionare se realizează în mod individual.
  În coloana „CUI colector anvelope uzate“ din Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat pentru colectarea anvelopelor uzate.
  În coloana „Nr./dată contract prestare servicii“ din Tab 2 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data contractului de prestare servicii încheiat de operatorul economic responsabil cu operatorul economic autorizat pentru colectarea anvelopelor uzate.
  În coloana „Nr./dată document prestare servicii“ din Tab 2 se înscriu cu cifre arabe și/sau litere numărul și data facturii de prestare servicii emisă în conformitate cu prevederile legale de către operatorul economic autorizat pentru colectarea anvelopelor uzate.
  În coloana „CUI operator economic care reșapează, reciclează și/sau valorifică termoenergetic anvelope uzate (kg)“ din Tab 2 se înscrie cu cifre arabe codul unic de identificare fiscală al operatorului economic autorizat care a realizat respectiva operațiune pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de gestionare ale operatorului economic responsabil.
  În situația în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantități de anvelope care trebuie declarate, se înscrie cifra 0 (zero) la poziția corespunzătoare din tabel.


  Secţiunea a 7-a Date privind cantitățile de ambalaje contractate de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje
  În coloana „Tip material“ se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piața națională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.
  În coloana „Cantitatea contractată (kg)“ se înscrie cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitatea de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare, în perioada de raportare.
  În coloana „Cantitatea reciclată (kg)“ se înscrie cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitatea de deșeuri de ambalaje valorificată prin reciclare, în perioada de raportare.
  În coloana „Cantitatea valorificată prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea (kg)“ se înscrie cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitatea de deșeuri de ambalaje valorificate prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea, în perioada de raportare.
  În situația în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantități de ambalaje sau deșeuri de ambalaje pentru care, prin contract, operatorii economici autorizați sunt responsabili, se înscrie cifra 0 (zero) la poziția corespunzătoare din tabel.


  Secţiunea a 8-a Date privind cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării contractate de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate
  În coloana „Cantitatea contractată (kg)“ se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea de anvelope pentru care au preluat prin contract responsabilitatea de îndeplinire a obiectivelor de gestionare, perioada de raportare aferentă anului precedent.
  În coloana „Cantitatea gestionată (kg)“ se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea de anvelope gestionate, în perioada de raportare.
  În situația în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantități de anvelope noi și/sau uzate pentru care, prin contract, operatorii economici autorizați sunt responsabili, se înscrie cifra 0 (zero) la poziția corespunzătoare din tabel.


  Secţiunea a 9-a Date privind cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională de către operatorii economici
  În coloana „Categorii EEE“ se înscrie tipul de EEE introduse pe piața națională (de exemplu: aparate de uz casnic de mari dimensiuni, aparate de uz casnic de mari dimensiuni, echipament de transfer termic; ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cm^2), în perioada de raportare.
  În coloana „Cantitatea totală de EEE introdusă pe piața națională (kg)“ se înscriu cu cifre arabe, pe categorii de EEE, în kilograme, cantitățile de EEE introduse pe piața națională de către operatorii economici care au obligația de declarare, în perioada de raportare.
  În coloana „Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)“ se înscriu cu cifre arabe, pe tip de EEE, în kilograme, cantitățile de EEE introduse pe piața națională de către operatorii economici care au obligația de
  declarare, pentru care s-a optat realizarea obiectivelor de colectare în mod individual, în perioada de raportare.
  În coloana „Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către organizații colective (kg)“ se înscriu cu cifre arabe, pe tip de EEE, în kilograme, cantitățile de EEE introduse pe piața națională pentru care operatorii economici care au obligația de declarare au transferat responsabilitatea unui organizații colective în vederea îndeplinirii obiectivelor de colectare, conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, în perioada de raportare.
  În coloana „Cantitatea de DEEE colectată in mod individual (kg)“ se înscriu cu cifre arabe, pe tip de DEEE, în kilograme, cantitățile de DEEE colectate în mod individual de către operatorii economici care au obligația de declarare, în perioada de raportare.
  În coloana „Cantitatea de DEEE colectată de către organizațiile colective (kg)“ se înscriu cu cifre arabe, pe tip de DEEE, în kilograme, cantitățile de DEEE colectate efectiv, în perioada de raportare, de către organizațiile colective autorizate, către care s-au transferat responsabilitățile, pe bază de contract.


  Secţiunea a 10-a Date privind cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională de către operatorii economici
  În coloana „Cantitatea introdusă“ se înscrie, în kilograme, cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusă pe piața națională de către operatorii economici care au obligația de declarare, în perioada de raportare.
  În coloana „Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)“ se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea de baterii și acumulatori portabili introdusă în perioada de raportare pe piața națională de către operatorii economici care au obligația de declarare, pentru care s-a optat la realizarea obiectivelor de colectare în mod individual.
  În coloana „Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către organizații colective (kg)“ se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională de către operatorii economici care au obligația de declarare, în perioada de raportare, pentru care au predat responsabilitatea unei organizații colective autorizată pentru îndeplinirea obiectivelor de colectare, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, în perioada de raportare.
  În coloana „Cantitatea colectată in mod individual (kg)“ se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate în mod individual de către operatorii economici care au obligația de declarare, în perioada de raportare.
  În coloana „Cantitatea colectată de către organizațiile colective (kg)“ se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate efectiv, în perioada de raportare, de către organizațiile colective autorizate, către care s-au transferat responsabilitățile, pe bază de contract.


  Secţiunea a 11-a Date privind cantitățile de echipamente electrice și electronice contractate de către organizații colective autorizate pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor electrice și electronice
  În coloana „Categorii EEE“ se înscrie tipul de EEE introduse pe piața națională (de exemplu: aparate de uz casnic de mari dimensiuni, aparate de uz casnic de mari dimensiuni, echipament de transfer termic; ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cmp), în perioada de raportare.
  În coloana „Cantitatea totală EEE pentru care s-a preluat responsabilitatea (kg)“ se înscriu cu cifre arabe, pe categorii de EEE, în kilograme, cantitățile pentru care au preluat obligațiile anuale de colectare, în perioada de raportare.
  În coloana „Cantitatea DEEE colectată (gestionată) (kg)“ se înscriu cu cifre arabe, pe categorii de EEE, în kilograme, cantitățile de DEEE colectate (gestionate), în perioada de raportare.


  Secţiunea a 12-a Date privind cantitățile de baterii și acumulatori portabili contractate de către organizațiile colective autorizate pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili
  În coloana „Cantitatea pentru care s-a preluat responsabilitatea (kg)“ se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantitățile de baterii și acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilitatea de îndeplinire a obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, în perioada de raportare.
  În coloana „Cantitatea colectată (gestionată) (kg)“ se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate efectiv, în perioada de raportare.


  Capitolul II Instrucțiuni de completare a formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ - rectificativă
  În cazul în care contribuabilii/plătitorii au declarat eronat obligațiile la Fondul pentru mediu, în una sau mai multe perioade de raportare, aceștia pot rectifica obligațiile eronat declarate prin depunerea Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificative, aferentă fiecărei perioade pentru care s-a declarat eronat.
  Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă înlocuiește declarația depusă inițial.
  Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă se completează înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.
  În cazul în care contribuabilii/plătitorii datorează mai multe obligații și declară eronat una sau mai multe dintre ele, la completarea declarației rectificative vor înscrie toate datele corecte în toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat eronat.
  În cazul rectificării obligațiilor fiscale prevăzute la capitolul I, începând cu secțiunea a III-a și până la secțiunea a XII-a, ulterior depunerii declarației lunii decembrie, se rectifică obligațiile eronat constituite aferente perioadei de raportare din Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu comunicată Administrației Fondului pentru Mediu și, în același timp, se întocmește și se depune și Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă aferentă lunii decembrie a anului respectiv.


  Capitolul III Depunerea Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu și a Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă
  Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu se completează și se depune de către persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de contribuabil/plătitor la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislației în vigoare.
  Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu în forma editată pe suport hârtie se depune/se comunică cu confirmare de primire, iar declarația în format electronic se transmite în format electronic, după ce contribuabilul și-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor printr-o rețea de comunicații electronice.
  (la 07-02-2018, Paragraful 2, Capitolul III din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )

  Transmiterea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu în format electronic se face numai după ce contribuabilul și-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor printr-o rețea de comunicații electronice.
  (la 07-02-2018, Capitolul III din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )

  Contribuabilii/Plătitorii care transmit declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu în format electronic se înregistrează la Administrația Fondului pentru Mediu.
  (la 07-02-2018, Capitolul III din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )

  Termenele de declarare a obligațiilor la Fondul pentru mediu sunt prevăzute în actele normative în vigoare, astfel:1. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, pentru obligațiile reprezentând:
  a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obținute de către generatorul deșeurilor, respectiv deținătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu;
  b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  c) începând cu 1 ianuarie 2017, taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  d) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici;
  e) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților;
  f) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare;
  2. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, pentru:
  a) cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională; cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională pentru care se realizează obiectivele în mod individual; cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională pentru care se realizează obiectivele prin transferul responsabilității către operatori economici autorizați; cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea, realizate în mod individual; cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin reciclare în mod individual. Aceste cantități se declară în vederea stabilirii diferenței dintre obiectivul anual de realizat în mod individual și cel efectiv realizat în mod individual. Declarațiile se completează și se depun/se transmit de către operatorii economici responsabili;
  (la 12-06-2019, Litera a) din Punctul 2. , Capitolul III , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 520 din 28 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019 )

  b) cantitățile de anvelope noi și/sau uzate introduse pe piața națională și cantitățile gestionate, atât în mod individual, cât și prin transferarea responsabilității, pentru stabilirea diferenței dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislația privind gestionarea anvelopelor uzate, și cel efectiv realizat. Declarațiile se completează și se depun/se transmit de către operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării;
  c) cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională, cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională pentru care se realizează obiectivele în mod individual, cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională pentru care se realizează obiectivele prin transfer de responsabilitate către operatori economici autorizați, cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate în mod individual și/sau prin operatori economici autorizați, în vederea stabilirii diferenței dintre cantitatea anuală de colectat în mod individual și cea efectiv colectată în mod individual. Declarațiile se completează și se depun/se transmit de către operatorii economici responsabili;
  d) cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională, cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională pentru care se realizează obiectivele în mod individual, cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională pentru care se realizează obiectivele prin transfer de responsabilitate către operatori economici autorizați, cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate în mod individual și/sau operatori economici autorizați, în vederea stabilirii diferenței dintre cantitatea anuală de colectat în mod individual și cea efectiv colectată în mod individual. Declarațiile se completează și se depun/se transmit de către operatorii economici responsabili;
  3. trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea, pentru obligațiile de plată reprezentând:– ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;4. semestrial până la data de 25 a lunii următoare semestrului în care s-a desfășurat activitatea, pentru:
  a) cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională pentru care operatorii economici autorizați conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare, cantitățile de deșeuri de ambalaje reciclate și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin alte operațiuni de valorificare decât reciclarea;
  b) cantitățile de anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piața națională pentru care operatorii economici autorizați conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de gestionare și cantitățile de anvelope uzate gestionate;
  c) cantitățile de EEE introduse pe piața națională pentru care operatorii economici autorizați conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare și cantitățile de DEEE colectate;
  d) cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională pentru care operatorii economici autorizați conform prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare și cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate;
  5. anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligațiile de plată aferente anului precedent, reprezentând:
  a) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  b) contribuția de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare în mod individual;
  c) contribuția de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate;
  d) contribuția de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;
  e) contribuția de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare;
  (la 07-02-2018, Litera e) din Punctul 5. , Capitolul III , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )

  f) contribuția de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv valorificate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile;
  g) contribuția de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile;
  h) contribuția în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, și cantitățile efectiv colectate;
  i) contribuția de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile efectiv colectate;
  j) contribuția în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice;
  k) contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile.

  Depunerea Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu se realizează de contribuabilii/plătitorii persoane juridice, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât și pentru activitatea entităților fără personalitate juridică ale acesteia.
  Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în original, la sediul Administrației Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire de către persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de contribuabil/plătitor la Fondul pentru mediu, numai însoțită de adresă și documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declarația rectificativă.
  După data începerii inspecției fiscale nu se depun și nu se înregistrează declarații privind obligațiile la Fondul pentru mediu și declarații privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspecției fiscale.
  Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă nu se poate transmite în format electronic.
  (la 07-02-2018, Capitolul III din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )


  Capitolul IV Caracteristici de tipărire, utilizare și păstrare ale formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“
  Denumire: Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu
  Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare cu ajutorul programului informatic de asistență, pus la dispoziția contribuabililor/plătitorilor în mod gratuit de către Administrația Fondului pentru Mediu.
  Programul informatic de asistență poate fi descărcat gratuit de pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro
  Utilizare: declararea obligațiilor la Fondul pentru mediu datorate de persoanele juridice și persoanele fizice care au calitatea de contribuabil/plătitor la Fondul pentru mediu, potrivit legislației în vigoare.
  Întocmire: de către toți contribuabilii/plătitorii la Fondul pentru mediu cărora le revin obligații conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în forma editată pe suport hârtie, se întocmește în două exemplare, semnate în original, potrivit legii în vigoare, astfel:– un exemplar pentru contribuabil/plătitor, cu confirmare de primire;– un exemplar la organul competent.
  Formatul electronic al Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu se transmite la adresa http://www.afm.ro
  (la 07-02-2018, Capitolul IV din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )

  Arhivare: la Administrația Fondului pentru Mediu– formatul electronic, în arhiva de documente electronice;– formatul hârtie, în arhivă.
  (la 07-02-2018, Capitolul IV din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 07 februarie 2018 )

  ----