ORDIN nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018privind modificarea și completarea unor reglementări contabile
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 7 noiembrie 2018
  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 3, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:3. - Prezentele reglementări se aplică de către următoarele categorii de persoane (denumite în continuare entități):2. La punctul 3, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  a^1) societățile europene cu sediul social în România;
  3. La punctul 60, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Exemple de politici contabile sunt următoarele: reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.4. La punctul 70, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:70. - (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfășurarea activităților, unele elemente ale situațiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimări ale: clienților incerți; uzurii morale a stocurilor; duratei de viață utile, precum și a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile (metoda de amortizare) etc.5. La punctul 139, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Entitatea revizuiește metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.6. La punctul 407, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:407. - (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 406 se aplică și în cazul cheltuielilor efectuate de entități pentru racordarea la rețeaua de apă, gaze sau alte utilități, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la rețelele respective.7. La punctul 492^1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:492^1. - (1) Entitățile care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:8. La punctul 556^1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:556^1. - (1) Entitățile care sunt societăți-mamă ale unui grup, care, la data bilanțului pe o bază consolidată, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:9. La punctul 240, alineatul (4) se abrogă.


  Articolul II

  Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Denumirea secțiunii 9.1 „Activele imobilizate“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Active imobilizate și contracte de leasing“.2. La punctul 61, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În înțelesul prezentelor reglementări, în cadrul activelor imobilizate se cuprind: imobilizările necorporale și corporale, imobilizările în curs de aprovizionare, respectiv în curs de execuție, activele biologice productive, drepturile de utilizare a activelor luate în leasing, precum și imobilizările financiare.3. După punctul 61 se introduc două noi puncte, punctele 61^1 și 61^2, cu următorul cuprins:61^1. - (1) Activele reprezentând drepturile de utilizare a activelor-suport care fac obiectul contractelor de leasing se recunosc distinct în contabilitatea locatarului (articol contabil 251 «Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» = 167 «Alte împrumuturi și datorii asimilate»/analitic distinct).(2) Activele-suport care fac obiectul contractelor de leasing se înregistrează de locatar în conturi în afara bilanțului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct).61^2. - Locatorul înregistrează distinct în contabilitate creanța aferentă contractelor de leasing (contul 4642 «Creanțe aferente contractelor de leasing»).4. La punctul 145^3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:145^3. - (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 145^2 se aplică și în cazul cheltuielilor efectuate de entități pentru racordarea la rețeaua de apă, gaze sau alte utilități, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la rețelele respective.5. La punctul 146, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În categoria elementelor menționate la alin. (1) se cuprind: angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoși din activ, urmăriți în continuare; stocuri de natura altor materiale date în folosință; redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadență; bunuri proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți; bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active; active-suport preluate în leasing; dobânzi aferente contractelor de leasing, neajunse la scadență, precum și alte valori.6. La punctul 169, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică valorilor prezentate în alte elemente ale rezultatului global în cazul în care entitatea, la recunoașterea inițială, face o alegere irevocabilă pentru a prezenta în alte elemente ale rezultatului global modificările ulterioare în valoarea justă a unei investiții într-un instrument de capitaluri proprii.7. În Planul de conturi cuprins la punctul 196, la contul 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare“ se introduce o notă de subsol, cu următorul cuprins:
  NOTĂ
  În cazul acțiunilor deținute în capitalul social al altor societăți, conturile de ajustări se utilizează dacă acele titluri imobilizate sunt contabilizate la cost.
  8. În Planul de conturi cuprins la punctul 196 și în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 655 „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor“, iar denumirea contului 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Venituri din reevaluarea imobilizărilor“.9. În Planul de conturi cuprins la punctul 196 și în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea contului 6583 „Cheltuieli privind imobilizările necorporale și corporale cedate și alte operațiuni de capital“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Cheltuieli cu cedarea altor active și alte operațiuni de capital“.10. În Planul de conturi cuprins la punctul 196, precum și în funcțiunea conturilor prevăzută la punctul 197 se introduc grupa 25 „Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing“, precum și conturile 1055 „Rezerve din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing“ (P), 251 „Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing“ (A), 285 „Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing“ (P), 295 „Ajustări pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing“ (P), 464 „Decontări aferente contractelor de leasing“, 4641 „Datorii aferente contractelor de leasing^1“ (P), 4642 „Creanțe aferente contractelor de leasing“ (A), 494 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente contractelor de leasing“ (P), 6555 „Cheltuieli din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing“, 6682 „Cheltuieli privind dobânzile aferente plăților în avans“, 6685 „Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing“, 685 „Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing“ și 7555 „Venituri din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing“.
  ^1 La 1 ianuarie 2019 în acest cont se transferă soldul contului 406 „Datorii din operațiuni de leasing financiar“.
  11. La capitolul 11 „Funcțiunea conturilor“ se introduce funcțiunea conturilor 251 „Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing“, 285 „Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing“, 295 „Ajustări pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing“, 464 „Decontări aferente contractelor de leasing“ și 685 „Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing“, cu următorul cuprins:
  Contul 251
  Cu ajutorul contului 251 «Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» se ține evidența activelor reprezentând drepturile de utilizare a activelor aferente contractelor de leasing contabilizate potrivit IFRS 16 «Contracte de leasing.»

  Contul 285
  Cu ajutorul contului 285 «Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» se ține evidența amortizării activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing.

  Contul 295
  Cu ajutorul contului 295 «Ajustări pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» se ține evidența ajustărilor pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing.

  Contul 464
  Cu ajutorul contului 464 «Decontări aferente contractelor de leasing» se ține evidența datoriilor, respectiv a creanțelor aferente contractelor de leasing contabilizate potrivit IFRS 16 «Contracte de leasing.»

  Contul 685
  Cu ajutorul contului 685 «Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» se ține evidența cheltuielilor privind amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing.
  12. Punctele 73 și 75-78 se abrogă.


  Articolul III

  Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:36. - (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfășurarea activităților, unele elemente ale situațiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimări ale: uzurii morale a stocurilor; duratei de viață utile, precum și a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile (metoda de amortizare) etc.2. La punctul 93, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Entitatea revizuiește metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.


  Articolul IV
  (1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția art. I pct. 1, 2 și 6 și art. II pct. 4, 6 și 7, ale căror prevederi se aplică începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar al anului 2018.(2) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exercițiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2019.


  Articolul V

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 1 noiembrie 2018.
  Nr. 3.456.
  ----