HOTĂRÂRE nr. 2.105 din 24 noiembrie 2004
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.167 din 9 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL I
  Denumirea, forma juridică, sediul şi durata societăţii"
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este instituţie financiară, cu capital de risc, persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu:
  a) prevederile cap. IV din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) dispoziţiile prezentei hotărâri;
  c) dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) clauzele prezentului act constitutiv;
  e) prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
  f) celelalte reglementări legale în vigoare."
  3. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "(2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va avea filiale sau unităţi teritoriale fără personalitate juridică în fiecare reşedinţă de judeţ, înfiinţate în conformitate cu prevederile legale şi cu prezentul act constitutiv."
  4. Alineatul (3) al articolului 3 se abrogă.
  5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL II
  Obiectul de activitate. Misiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A."
  6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. are ca obiect principal de activitate garantarea creditelor sau a altor instrumente de finanţare care pot fi obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de la băncile comerciale ori din alte surse, clasa CAEN 6713 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare."
  7. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 5^1. - (1) Misiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. constă în susţinerea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii.
  (2) Pentru realizarea misiunii prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va acţiona în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu strategia şi normele metodologice proprii şi cu cerinţele prudenţiale în activitatea sa, respectând principiul gestiunii diligente a resurselor financiare."
  8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Capitalul social iniţial este de 50.000.000 mii lei, fiind împărţit în 50.000 de acţiuni nominative şi indivizibile, fiecare acţiune având o valoare nominală de 1.000.000 lei; acestea aparţin în totalitate statului român până la transmiterea, în condiţiile legii, a acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine.
  (2) Capitalul social iniţial va fi majorat anual, pe o perioadă de 5 ani de la înfiinţare, cu 0,4% din veniturile bugetare.
  (3) Modificarea capitalului social se face potrivit legii."
  9. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 10^1. - Acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea creditelor/altor instrumente de finanţare obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii de la instituţiile de credit sau din alte surse se face din fondurile F.N.G.C.I.M.M. - S.A., compuse din: comisioane de garantare, venituri financiare, penalităţi contractuale, alte venituri şi capitaluri proprii."
  10. La articolul 11 alineatul (2), litera e) se abrogă.
  11. La articolul 11 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:
  "i) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, care include nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de garantare, programul de activitate şi programul de investiţii pe exerciţiul financiar următor;".
  12. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este administrat de un consiliu de administraţie format din 5 membri, numiţi de A.N.I.M.M.C. pentru un mandat de 4 ani. Unul dintre membri este reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte."
  13. Punctul 2 al articolului 14 se abrogă.
  14. La articolul 14, punctele 20 şi 26 vor avea următorul cuprins:
  "20. aprobă angajarea directorilor executivi şi a conducătorilor celorlalte unităţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
  ..............................................................
  26. poate delega preşedintelui consiliului de administraţie unele dintre atribuţiile sale."
  15. Alineatul (11) al articolului 15 va avea următorul cuprins:
  "(11) Hotărârile consiliului de administraţie sunt acte de dispoziţie."
  16. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) În relaţiile cu terţii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este reprezentat de preşedintele consiliului de administraţie, în condiţiile legii, ale prezentului act constitutiv şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A."
  17. Alineatul (2) al articolului 17 se abrogă.
  18. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
  "(2) Nu pot fi directori executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) Preşedintele consiliului de administraţie conduce activitatea curentă a societăţii şi are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) convoacă şi conduce şedinţele consiliului de administraţie, conform actului constitutiv;
  b) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor de dezvoltare ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., aprobate de A.N.I.M.M.C.;
  c) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă ale salariaţilor din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi ale conducătorilor filialelor şi celorlalte unităţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;
  d) negociază şi semnează contractul colectiv de muncă;
  e) împuterniceşte salariaţii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. în relaţiile cu terţii, precum şi să exercite, în lipsa sa, atribuţii din sfera sa de competenţă;
  f) aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;
  g) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către consiliul de administraţie sau decurgând din Regulamentul de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.
  (2) În exercitarea conducerii activităţii curente a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., preşedintele consiliului de administraţie emite ordine, decizii şi alte acte de dispoziţie."
  20. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va păstra confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii aflate la dispoziţia sa, care, potrivit legii bancare, sunt definite ca date confidenţiale şi secret profesional.
  (2) Orice membru al consiliului de administraţie, angajaţii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la conducerea, administrarea ori la activitatea societăţii are obligaţia să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date sau informaţii la care se referă alin. (1), de care a luat cunoştinţă în cursul desfăşurării activităţii sale profesionale.
  (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau ale unui client al său.
  (4) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informaţii de natura celor prevăzute la alin. (1), pe care le deţin sau de care au luat cunoştinţă în orice mod.
  (5) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate din rapoarte ori din alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A."
  21. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 29^1. - (1) Obligaţia de păstrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu poate fi opusă autorităţii competente în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de lege.
  (2) Informaţii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situaţii:
  a) în cazul în care F.N.G.C.I.M.M. - S.A. justifică un interes legitim;
  b) la solicitarea scrisă a unor autorităţi sau instituţii, dacă prin lege specială sunt prevăzute autorităţile sau instituţiile care sunt îndrituite să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale acestor autorităţi sau instituţii.
  (3) Nu se consideră încălcări ale obligaţiei de păstrare a secretului profesional furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecărei întreprinderi mici şi mijlocii, persoane fizice sau juridice române, care beneficiază de serviciile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu pot fi identificate, şi furnizarea de date auditorului financiar."


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,
  Eugen Ovidiu Chirovici
  p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vasile Rusu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 noiembrie 2004.
  Nr. 2.105.
  _______________