ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 18 decembrie 2002
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 24 decembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  În anul 2003 salariile personalului din învăţământ, stabilite potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 23 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează în doua etape, astfel:
  a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003;
  b) cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 fata de nivelul din luna septembrie 2003.


  Articolul 2

  Valorile coeficienţilor de multiplicare 1,000 prevăzuţi la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 662/2001, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 187/2001, se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003 şi cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 fata de luna septembrie.


  Articolul 3

  (1) Coeficienţii de multiplicare şi valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, utilizaţi pentru determinarea salariilor de baza stabilite potrivit art. 2, sunt prevăzuţi în anexele Ia-IVa pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2003 şi în anexele Ib-IVb pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2003.
  (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupa funcţii de conducere specifice sunt prevăzute în anexa Va pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2003 şi în anexa Vb pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2003.
  (3) În valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, care începând cu această dată este unica pentru toate anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, este inclusă şi majorarea de până la 8,29% acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.


  Articolul 4

  Personalul didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din cadrul unităţilor conexe, respectiv centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, centre logopedice, cabinete şcolare, casa corpului didactic, cluburile sportive şcolare, cluburile şi palatele copiilor şi elevilor, precum şi personalul din învăţământ, altul decât cel prevăzut în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, beneficiază în continuare de o creştere a salariilor de baza cu 5%, potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 33/2002 şi Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 66/2002.


  Articolul 5

  (1) Salariile de baza individuale avute în luna decembrie 2002, situate între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% şi începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9% fata de nivelul din luna septembrie.
  (2) În cazul în care salariul de baza individual majorat cu 6% de la data de 1 ianuarie 2003 se situează sub limita minima stabilită pe baza coeficientului minim şi a valorii coeficientului de multiplicare 1,000, prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, se acordă nivelul prevăzut la limita minima.


  Articolul 6

  (1) În anul 2003 personalul salarizat între limitele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă poate beneficia, pe lângă creşterile salariale acordate potrivit art. 1, şi de o creştere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2002, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2003.
  (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se efectuează până la data de 31 mai 2003.


  Articolul 7

  Salariile de baza calculate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului.


  Articolul 8

  (1) Promovarea personalului în anul 2003 se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovata persoana, cu excepţia cazurilor menţionate în legi speciale şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile de personal.
  (2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.


  Articolul 9

  Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurta durata, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigura o creştere de până la 20% a salariului de baza avut.


  Articolul 10

  În vederea stabilirii salariului de baza, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în învăţământ aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plata, potrivit legii, precum şi persoanele angajate din instituţiile de învăţământ, ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate, şi persoanele care revin în funcţia din care au fost suspendate, în condiţiile legii, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator:
  a) cu persoanele care promovează acest examen se va proceda în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs;
  b) persoanelor care nu promovează acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al funcţiei avute anterior.


  Articolul 11

  (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba în anul 2003, o dată pe trimestru, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior.
  (2) Pentru ordonatorii principali de credite finantati integral de la bugetul de stat aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 12

  Anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă modifica şi înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003, anexele nr. 1, 2 şi 3 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 662/2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 18 decembrie 2002.
  Nr. 196.


  Anexa I a)

  Ianuarie 2003
     
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.32 1.516.531 lei
    Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul superior
    Funcţii didactice
                             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor       Vechime în învăţământ      
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
    1Profesor universitarS---3,9364,0834,1954,3444,5614,7895,028
        ---8,1448,2818,3848,5228,9489,3969,865
    2Conferenţiar universitarS--3,3043,3783,5273,6393,7503,9384,1344,341
        --7,5597,7187,7667,8697,9728,3708,7899,228
    3Şef lucrări (lector)S-2,7102,8222,8953,0073,0323,1163,2713,435-
        -6,0096,1136,1816,2846,3886,5256,8517,194-
    4Asistent universitarS2,3832,3982,4132,4282,4432,5142,6202,7512,889-
        4,6664,7004,7344,7694,8724,9415,0445,2965,561-
    5Preparator universitarS2,3522,365**)2,383**)-_-_---
        4,2134,281**)4,316**)-------

  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
  **) Pentru preparatorii din domeniul medical


  Anexa II a)

  Ianuarie 2003
     
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.516.531 lei
    Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
    Funcţii didactice
                               
    Nr. crt.FUNCŢIA*)Nivelul studiilor     Vechimea în învăţământ    
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    1Profesor - cu grad didactic IS--2,7662,8812,9562,9953,1463,2593,3733,5253,638
    - cu grad didactic II-2,3122,3502,3882,4262,5012,6162,7662,8422,9563,069
    - definitiv-2,1602,1992,2352,3122,3502,5012,6162,7292,8422,918
    - debutant2,155----------
    2Profesor - cu grad didactic ISSD--2,3122,3502,4262,5012,6162,7662,8422,9563,069
    - cu grad didactic II-2,1222,1602,2352,3122,3502,5012,6162,7292,8422,918
    - definitiv-2,0622,0702,0772,0852,1222,1602,3122,3882,4632,578
    - debutant2,046----------
    3Institutor I - cu grad didactic IS--2,3122,3502,4262,5012,6162,7662,8422,9563,069
    - cu grad didactic II-2,0852,0992,1222,1602,2352,3122,4262,5392,6162,729
    - definitiv-2,0622,0702,0772,0852,1222,1602,2352,3122,4262,501
    - debutant2,046----------
    4Institutor II - cu grad didactic ISSD--2,2352,3122,3502,4262,5392,6912,8052,8812,995
    - cu grad didactic II-2,0462,0852,0992,1222,1602,2352,3502,4632,5392,652
    - definitiv-2,0162,0242,0322,0462,0852,1222,1992,2742,3882,463
    - debutant2,009----------
    5Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor - cu grad didactic IM--2,1602,2352,3122,3502,5012,6162,7292,8422,918
    - cu grad didactic II-2,0092,0462,0852,0992,1222,1602,3122,3882,4632,578
    - definitiv-1,9861,9932,0012,0092,0462,1222,1602,2352,3502,426
    - debutant1,971----------
    6Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M1,6811,6831,6851,6871,7001,7031,7141,7321,7541,8251,898

  ----------- Notă *) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.


  Anexa III a)

      Ianuarie 2003
             
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.516.531
    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile auxiliare din instituţiile de învăţământ superior şi preuniversitar*)
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)Coeficientul de multiplicare
    minimmaxim
      Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale      
    1Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I A***)S2,5263,429
    2Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS2,2743,104
    3Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS1,9132,599
    4Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS1,7802,274
    5Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS1,747-
    6Bibliotecar, documentarist, redactor gradul ISSD1,8412,491
    7Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IISSD1,7142,166
    8Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIISSD1,7141,913
    9Bibliotecar, documentarist, redactor debutantSSD1,714-
    10Informatician gradul I AS2,5993,537
    11Informatician gradul IS2,3463,176
    12Informatician gradul IIS2,0942,852
    13Informatician gradul IIIS1,7802,346
    14Informatician gradul IVS1,7472,166
    15Informatician debutantS1,747-
    16Informatician gradul ISSD1,8412,491
    17Informatician gradul IISSD1,7142,165
    18Informatician gradul IIISSD1,7141,913
    19Informatician debutantSSD1,714-
    20Instructor-animator gradul IS1,9862,707
    21Instructor-animator gradul IIS1,7802,346
    22Instructor-animator gradul IIIS1,7472,166
    23Instructor-animator debutantS1,747-
    24Instructor-animator gradul ISSD1,8412,491
    25Instructor-animator gradul IISSD1,7142,166
    26Instructor-animator gradul IIISSD1,7141,913
    27Instructor-animator debutantSSD1,714-
    28Asistent social gradul IS2,1662,923
    29Asistent social gradul IIS1,8052,455
    30Asistent social gradul IIIS1,7472,202
    31Asistent social debutantS1,747-
    32Asistent social gradul ISSD1,8412,491
    33Asistent social gradul IISSD1,7142,166
    34Asistent social debutantSSD1,714_
    35Corepetitor gradul IS1,9862,707
    36Corepetitor gradul IIS1,7802,346
    37Corepetitor gradul IIIS1,7472,166
    38Corepetitor debutantS1,747_
    39Corepetitor gradul ISSD1,8412,491
    40Corepetitor gradul IISSD1,7142,166
    41Corepetitor gradul IIISSD1,7141,913
    42Corepetitor debutantSSD1,714-
    43Secretar IS2,2743,104
    44Secretar IIS1,9862,707
    45Secretar IIIS1,7802,346
    46Secretar IVS1,7472,166
    47Secretar debutantS1,714_
    48Secretar IS.S.D.1,8412,491
    49Secretar IIS.S.D.1,7472,274
    50Secretar IIIS.S.D.1,7142,129
    51Secretar IVS.S.D.1,7141,913
    52Secretar debutantS.S.D.1,714-
    53Secretar I AM1,6812,166
    54Secretar IM1,6812,021
    55Secretar IIM1,6811,913
    56Secretar IIIM1,6811,768
    57Secretar debutantM1,681-
    58Bibliotecar, documentarist, redactor I APL/M1,6812,166
    59Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M1,6811,913
    60Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M1,6811,768
    61Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M1,681-
    62Informatician I APL/M1,6812,166
    63Informatician IPL/M1,6812,021
    64Informatician IIPL/M1,6811,805
    65Informatician IIIPL/M1,6811,747
    66Informatician debutantPL/M1,681-
    67Instructor-animator I AM1,6812,166
    68Instructor-animator IM1,6811,913
    69Instructor-animator IIM1,6811,768
    70Instructor-animator debutantM1,681-
    71Instructor de educaţie extraşcolară I AM1,6812,166
    72Instructor de educaţie extraşcolară IM1,6812,021
    73Instructor de educaţie extraşcolară IIM1,6811,805
    74Instructor de educaţie extraşcolară IIIM1,6811,747
    75Instructor de educaţie extraşcolară debutantM1,681-
    76Asistent social IPL/M1,8412,491
    77Asistent social IIPL/M1,6812,166
    78Asistent social IIIPL/M1,6811,877
    79Asistent social debutantPL/M1,681-
    80Corepetitor IM1,6811,913
    81Corepetitor IIM1,6811,768
    82Corepetitor IIIM1,6811,747
    83Corepetitor debutantM1,681-
    84Tehnician I A****)M1,6812,166
    85Tehnician I****)M1,6812,021
    86Tehnician II****)M1,6811,805
    87Tehnician III****)M1,6811,768
    88Tehnician debutant****)M1,681-
    89Laborant IPL/M1,6811,877
    90Laborant IIPL/M1,6811,747
    91Pedagog şcolar IM1,6811,877
    92Pedagog şcolar IIM1,681-
    93Analist, programator, inginer sistem; I AS2,1254,050
    94Analist, programator, inginer sistem; IS1,9243,847
    95Analist, programator, inginer sistem; IIS1,7803,442
    96Analist, programator, inginer sistem; IIIS1,7472,986
    97Analist, programator, inginer sistem; IVS1,7472,733
    98Analist, programator, inginer sistem; deb.S1,747-
    99Analist (programator) ajutor; I AM1,6812,784
    100Analist (programator) ajutor; IM1,6812,581
    101Analist (programator) ajutor; IIM1,6812,328
    102Analist (programator) ajutor; IIIM1,6812,125
    103Analist (programator) ajutor; debutantM1,681-
    104Operator, controlor date; IM1,6812,581
    105Operator, controlor date; IIM1,6812,328
    106Operator, controlor date; IIIM1,6812,125
    107Operator, controlor date; IVM1,6811,924
    108Operator, controlor date; debutantM1,681_
    109Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor, IS2,2064,413
    110Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIS1,8493,697
    111Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIIS1,7473,161
    112ComandantS1,8424,270
    113Şef mecanicS1,7473,451
    114Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1,7472,749
    115CăpitanM1,6812,632
    116Şef mecanicM1,6812,574
    117Ofiţer punteM1,6812,398
    118Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1,6812,339
    119Şef echipajM1,6812,457
    120Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM1,6811,710
    121Inginer gradul I AS1,7803,442
    122Inginer gradul IS1,7473,239
    123Inginer gradul IIS1,7473,011
    124Inginer gradul IIIS1,7472,784
    125Inginer gradul debutantS1,747-
    126Subinginer gradul ISSD1,7143,038
    127Subinginer gradul IISSD1,7142,810
    128Subinginer gradul IIISSD1,7142,505
    129Subinginer debutantSSD1,714-
    130Medic primarS2,2064,413
    131Medic specialistS2,1254,050
    132MedicS1,9243,847
    133Medic stagiarS1,747-
    134Farmacist primarS2,2064,413
    135Farmacist specialistS1,9243,847
    136FarmacistS1,7473,239
    137Farmacist stagiarS1,747-
    138Dentist principalSSD1,7143,038
    139DentistSSD1,7142,810
    140Dentist debutantSSD1,714-
    141Tehnician dentar principalM1,6812,784
    142Tehnician dentarM1,6812,581
    143Tehnician dentar debutantM1,681-
    144Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS2,2064,413
    145Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS1,9243,847
    146Biolog, biochimist, chimist, fizicianS1,7473,239
    147Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutantS1,747-
    148Psiholog, sociolog principalS1,9243,847
    149Psiholog, sociologS1,7803,442
    150Psiholog, sociolog debutantS1,747-
    151Cercetător ştiinţific principal IS2,2064,413
    152Cercetător ştiinţific principal IIS2,1254,050
    153Cercetător ştiinţific principal IIIS1,9243,847
    154Cercetător ştiinţificS1,7803,442
    155Asistent de cercetare ştiinţificăS1,7473,239
    156Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS1,747-
    157Asistent IM1,6812,784
    158Asistent IIM1,6812,581
    159Asistent IIIM1,6812,328
    160Asistent stagiarM1,681-
    161Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS2,2064,413
    162Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS2,1254,050
    163Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS1,9243,847
    164Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS1,7803,442
    165Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS1,7472,986
    166Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS1,747-
    167Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet IS2,1254,050
    168Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS1,9243,847
    169Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS1,7803,442
    170Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IVS1,7472,986
    171Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutantS1,747-
    172Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS1,8493,697
    173Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS1,7473,161
    174Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS1,7472,986
    175Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS1,747  
    176Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   1,6812,784
    177Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II   1,6812,581
    178Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III   1,6812,328
    179Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant   1,681-
    180Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IS1,8493,697
    181Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIS1,7473,239
    182Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIIS1,7473,161
    183Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutantS1,747-
    184Muzeograf, bibliograf ISSD1,7143,038
    185Muzeograf, bibliograf IISSD1,7142,810
    186Muzeograf, bibliograf IIISSD1,7142,505
    187Muzeograf, bibliograf debutantSSD1,714-
    188Secretar de redacţie, tehnoredactor I AM1,6812,784
    189Secretar de redacţie, tehnoredactor IM1,6812,581
    190Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM1,6812,328
    191Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM1,681-
    192Regizor scenă (culise) IM1,6812,784
    193Regizor scenă (culise) IIM1,6812,581
    194Regizor scenă (culise) IIIM1,6812,328
    195Regizor scenă (culise) debutantM1,681-
    196Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secundS1,7473,161
    197Ofiţer aspirantS1,747-
    198Şef static RTGM1,6812,784
    199Ofiţer RTG IM1,6812,328
    200Ofiţer RTG IIM1,6812,125
    201Medic veterinar IS2,1254,050
    202Medic veterinar IIS1,7803,442
    203Medic veterinar IIIS1,7472,986
    204Medic veterinar debutantS1,747-
    205Inginer agronom, zootehnist, pedolog IS1,7803,442
    206Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS1,7473,011
    207Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS1,7472,986
    208Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS1,747-
    209Conservator, muzeograf, bibliograf I AS2,2064,413
    210Conservator, muzeograf, bibliograf IS1,7803,451
    211Conservator, muzeograf, bibliograf IIS1,7473,161
    212Conservator, muzeograf, bibliograf debutantS1,747-
    213Conservator ISSD1,7143,038
    214Conservator IISSD1,7142,810
    215Conservator IIISSD1,7142,505
    216Conservator debutantSSD1,714-
    217Conservator IM1,6812,784
    218Conservator IIM1,6812,581
    219Conservator IIIM1,6812,328
    220Conservator debutantM1,681-
    221Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirantM1,681-
    222Antrenor categoria I   1,8493,697
    223Antrenor categoria II   1,6813,161
    224Antrenor categoria III   1,6813,038
    225Antrenor categoria IV   1,6812,810
    226Antrenor categoria V   1,6812,505
    227Antrenor debutant   1,681-

  ------- Notă *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului sa stabilească noi funcţii didactice auxiliare. Notă **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art 8 din Legea nr. 128/1997. Notă ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. Notă ****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor - şcoala.


  Anexa IV a)

      Ianuarie 2003

      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.516.531

      Coeficienţi de multiplicare pentru alte funcţii specifice din
      instituţiile de învăţământ
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
    minimmaxim
    1Şef atelier-şcoală IM1,6811,949
    2Şef atelier-şcoală IIM1,6811,913
    3Şef atelier-şcoală IIIM1,6811,769
    4Instructor IM1,6811,877
    5Instructor IIM1,6811,747
    6Model IM1,6811,769
    7Model IIM1,6811,747
    8Supraveghetor noapteG1,6481,714


  Anexa V a)


                     Indemnizaţii de conducere specifice

      1. Funcţiile didactice din învăţământul superior*)
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    - % -  -----------------------------
    minimmaxim
    1.Rector3545
    2.Prorector2530
    3.Director general administrativ al universităţii2530
    4.Decan2030
    5.Secretar ştiinţific al senatului universitar2025
    6.Prodecan1520
    7.Administrator al facultăţii1520
    8.Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii1015
    9.Director de departament1520
    10.Şef de catedră1015

  -----------
      *) Indemnizaţia se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea
         Nr. 128/1997.

      2. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional, liceal
         şi de maiştri
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    - % -
    -----------------------------
    minimmaxim
    1.Director de şcoală sau de liceu2535
    2.Director adjunct de şcoală sau de liceu2025
    3.Director (educatoare, învăţător sau institutor)1525
    4.Directorul Casei Corpului Didactic2535

      3. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
        limita maximă
    1.Secretar-şef*)20
    2.Secretar-şef**)20

  -------------
      *) Se utilizează numai în învăţământul superior
      **) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţile
          şcolare stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

      4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi
      responsabilităţi suplimentare funcţiei didactice de predare de baza,
      care fac parte din salariul de baza, stabilite potrivit art. 51
      alin. (4) din Legea nr. 128/1997.

      Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
        limita maximă
    1.Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*)10% din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute

  ----------
      *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din
         Legea nr. 128/1997.

      5. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afară obligaţiilor
         funcţiei de baza şi care nu fac parte din salariul de baza.
         
    1.Preşedintele Comisiei de bacalaureat
    -la o comisie de până la 100 de candidaţi50% din salariul de bază al funcţiei didactice în care este încadrat un salariu de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat
    -la o comisie de peste 100 de candidaţi
    2.Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică10-20% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi


  Anexa I b)

  Octombrie 2003
     
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.32 1.653.018 lei
    Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul superior
    Funcţii didactice
                             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor     Vechime în învăţământ    
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
    1Profesor universitarS---3,9364,0834,1954,3444,5614,7895,028
        ---8,1448,2818,3848,5228,9489,3969,865
    2Conferenţiar universitarS--3,3043,3783,5273,6393,7503,9384,1344,341
        --7,5597,7187,7667,8697,9728,3708,7899,228
    3Şef lucrări (lector)S-2,7102,8222,8953,0073,0323,1163,2713,435-
        -6,0096,1136,1816,2846,3886,5256,8517,194-
    4Asistent universitarS2,3832,3982,4132,4282,4432,5142,6202,7512,889-
        4,6664,7004,7344,7694,8724,9415,0445,2965,561-
    5Preparator universitarS2,3522,365**)2,383**)-_-_---
        4,2134,281**)4,316**)-------

  -------- Notă *) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic Notă **) Pentru preparatorii din domeniul medical


  Anexa II b)

  Octombrie 2003
     
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.653.018 lei
    Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
    Funcţii didactice
                               
    Nr. crt.FUNCŢIA*)Nivelul studiilor     Vechimea în învăţământ    
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    1Profesor - cu grad didactic IS--2,7662,8812,9562,9953,1463,2593,3733,5253,638
    - cu grad didactic II-2,3122,3502,3882,4262,5012,6162,7662,8422,9563,069
    - definitiv-2,1602,1992,2352,3122,3502,5012,6162,7292,8422,918
    - debutant2,155----------
    2Profesor - cu grad didactic ISSD--2,3122,3502,4262,5012,6162,7662,8422,9563,069
    - cu grad didactic II-2,1222,1602,2352,3122,3502,5012,6162,7292,8422,918
    - definitiv-2,0622,0702,0772,0852,1222,1602,3122,3882,4632,578
    - debutant2,046----------
    3Institutor I - cu grad didactic IS--2,3122,3502,4262,5012,6162,7662,8422,9563,069
    - cu grad didactic II-2,0852,0992,1222,1602,2352,3122,4262,5392,6162,729
    - definitiv-2,0622,0702,0772,0852,1222,1602,2352,3122,4262,501
    - debutant2,046----------
    4Institutor II - cu grad didactic ISSD--2,2352,3122,3502,4262,5392,6912,8052,8812,995
    - cu grad didactic II-2,0462,0852,0992,1222,1602,2352,3502,4632,5392,652
    - definitiv-2,0162,0242,0322,0462,0852,1222,1992,2742,3882,463
    - debutant2,009----------
    5Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor - cu grad didactic IM--2,1602,2352,3122,3502,5012,6162,7292,8422,918
    - cu grad didactic II-2,0092,0462,0852,0992,1222,1602,3122,3882,4632,578
    - definitiv-1,9861,9932,0012,0092,0462,1222,1602,2352,3502,426
    - debutant1,971----------
    6Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M1,6811,6831,6851,6871,7001,7031,7141,7321,7541,8251,898

  ----------- Notă *) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.


  Anexa III b)

      Octombrie 2003
             
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.653.018
    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile auxiliare din instituţiile de învăţământ superior şi preuniversitar*)
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)Coeficientul de multiplicare
    minimmaxim
      Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale      
    1Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***)S2,5263,429
    2Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS2,2743,104
    3Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS1,9132,599
    4Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS1,7802,274
    5Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS1,747-
    6Bibliotecar, documentarist, redactor gradul ISSD1,8412,491
    7Bibliotecar, documentarist, redactor gradul nSSD1,7142,166
    8Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIISSD1,7141,913
    9Bibliotecar, documentarist, redactor debutantSSD1,714-
    10Informatician gradul I AS2,5993,537
    11Informatician gradul IS2,3463,176
    12Informatician gradul IIS2,0942,852
    13Informatician gradul IIIS1,7802,346
    14Informatician gradul IVS1,7472,166
    15Informatician debutantS1,747-
    16Informatician gradul ISSD1,8412,491
    17Informatician gradul IISSD1,7142,165
    18Informatician gradul IIISSD1,7141,913
    19Informatician debutantSSD1,714-
    20Instructor-animator gradul IS1,9862,707
    21Instructor-animator gradul IIS1,7802,346
    22Instructor-animator gradul IIIS1,7472,166
    23Instructor-animator debutantS1,747-
    24Instructor-animator gradul ISSD1,8412,491
    25Instructor-animator gradul IISSD1,7142,166
    26Instructor-animator gradul IIISSD1,7141,913
    27Instructor-animator debutantSSD1,714-
    28Asistent social gradul IS2,1662,923
    29Asistent social gradul IIS1,8052,455
    30Asistent social gradul IIIS1,7472,202
    31Asistent social debutantS1,747-
    32Asistent social gradul ISSD1,8412,491
    33Asistent social gradul IISSD1,7142,166
    34Asistent social debutantSSD1,714-
    35Corepetitor gradul IS1,9862,707
    36Corepetitor gradul IIS1,7802,346
    37Corepetitor gradul IIIS1,7472,166
    38Corepetitor debutantS1,747-
    39Corepetitor gradul ISSD1,8412,491
    40Corepetitor gradul IISSD1,7142,166
    41Corepetitor gradul IIISSD1,7141,913
    42Corepetitor debutantSSD1,714-
    43Secretar IS2,2743,104
    44Secretar IIS1,9862,707
    45Secretar IIIS1,7802,346
    46Secretar IVS1,7472,166
    47Secretar debutantS1,714-
    48Secretar IS.S.D.1,8412,491
    49Secretar IIS.S.D.1,7472,274
    50Secretar IIIS.S.D.1,7142,129
    51Secretar IVS.S.D.1,7141,913
    52Secretar debutantS.S.D.1,714-
    53Secretar I AM1,6812,166
    54Secretar IM1,6812,021
    55Secretar IIM1,6811,913
    56Secretar IIIM1,6811,768
    57Secretar debutantM1,681-
    58Bibliotecar, documentarist, redactor I APL/M1,6812,166
    59Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M1,6811,913
    60Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M1,6811,768
    61Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M1,681-
    62Informatician I APL/M1,6812,166
    63Informatician IPL/M1,6812,021
    64Informatician IIPL/M1,6811,805
    65Informatician IIIPL/M1,6811,747
    66Informatician debutantPL/M1,681-
    67Instructor-animator I AM1,6812,166
    68Instructor-animator IM1,6811,913
    69Instructor-animator IIM1,6811,768
    70Instructor-animator debutantM1,681-
    71Instructor de educaţie extraşcolară I AM1,6812,166
    72Instructor de educaţie extraşcolară IM1,6812,021
    73Instructor de educaţie extraşcolară IIM1,6811,805
    74Instructor de educaţie extraşcolară IIIM1,6811,747
    75Instructor de educaţie extraşcolară debutantM1,681-
    76Asistent social IPL/M1,8412,491
    77Asistent social IIPL/M1,6812,166
    78Asistent social IIIPL/M1,6811,877
    79Asistent social debutantPL/M1,681-
    80CorepetitoriM1,6811,913
    81Corepetitor IIM1,6811,768
    82Corepetitor IIIM1,6811,747
    83Corepetitor debutantM1,681-
    84Tehnician I A****)M1,6812,166
    85Tehnician I****)M1,6812,021
    86Tehnician II****)M1,6811,805
    87Tehnician III****)M1,6811,768
    88Tehnician debutant****)M1,681-
    89Laborant IPL/M1,6811,877
    90Laborant IIPL/M1,6811,747
    91Pedagog şcolar IM1,6811,877
    92Pedagog şcolar IIM1,681-
    93Analist, programator, inginer sistem; I AS2,1254,050
    94Analist, programator, inginer sistem; IS1,9243,847
    95Analist, programator, inginer sistem; IIS1,7803,442
    96Analist, programator, inginer sistem; IIIS1,7472,986
    97Analist, programator, inginer sistem; IVS1,7472,733
    98Analist, programator, inginer sistem; deb.S1,747-
    99Analist (programator) ajutor; I AM1,6812,784
    100Analist (programator) ajutor; IM1,6812,581
    101Analist (programator) ajutor; IIM1,6812,328
    102Analist (programator) ajutor; IIIM1,6812,125
    103Analist (programator) ajutor; debutantM1,681-
    104Operator, controlor date; IM1,6812,581
    105Operator, controlor date; nM1,6812,328
    106Operator, controlor date; IIIM1,6812,125
    107Operator, controlor date; IVM1,6811,924
    108Operator, controlor date; debutantM1,681-
    109Maestru (balet-dans. corepetit.), dirij. cor; IS2,2064,413
    110Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIS1,8493,697
    111Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIIS1,7473,161
    112ComandantS1,8424,270
    113Şef mecanicS1,7473,451
    114Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1,7472,749
    115CăpitanM1,6812,632
    116Şef mecanicM1,6812,574
    117Ofiţer punteM1,6812,398
    118Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1,6812,339
    119Şef echipajM1,6812,457
    120Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM1,6811,710
    121Inginer gradul I AS1,7803,442
    122Inginer gradul IS1,7473,239
    123Inginer gradul IIS1,7473,011
    124Inginer gradul IIIS1,7472,784
    125Inginer gradul debutantS1,747-
    126Subinginer gradul ISSD1,7143,038
    127Subinginer gradul IISSD1,7142,810
    128Subinginer gradul IIISSD1,7142,505
    129Subinginer debutantSSD1,714-
    130Medic primarS2,2064,413
    131Medic specialistS2,1254,050
    132MedicS1,9243,847
    133Medic stagiarS1,747-
    134Farmacist primarS2,2064,413
    135Farmacist specialistS1,9243,847
    136FarmacistS1,7473,239
    137Farmacist stagiarS1,747-
    138Dentist principalSSD1,7143,038
    139DentistSSD1,7142,810
    140Dentist debutantSSD1,714-
    141Tehnician dentar principalM1,6812,784
    142Tehnician dentarM1,6812,581
    143Tehnician dentar debutantM1,681-
    144Biolog, biochmist, chimist, fizician principalS2,2064,413
    145Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS1,9243,847
    146Biolog, biochimist, chimist, fizicianS1,7473,239
    147Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutantS1,747-
    148Psiholog, sociolog principalS1,9243,847
    149Psiholog, sociologS1,7803,442
    150Psiholog, sociolog debutantS1,747-
    151Cercetător ştiinţific principal IS2,2064,413
    152Cercetător ştiinţific principal IIS2,1254,050
    153Cercetător ştiinţific principal IIIS1,9243,847
    154Cercetător ştiinţificS1,7803,442
    155Asistent de cercetare ştiinţificăS1,7473,239
    156Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS1,747-
    157Asistent IM1,6812,784
    158Asistent IIM1,6812,581
    159Asistent IIIM1,6812,328
    160Asistent stagiarM1,681-
    161Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS2,2064,413
    162Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS2,1254,050
    163Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS1,9243,847
    164Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS1,7803,442
    165Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS1,7472,986
    166Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS1,747-
    167Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IS2,1254,050
    168Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS1,9243,847
    169Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS1,7803,442
    170Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IVS1,7472,986
    171Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutantS1,747-
    172Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS1,8493,697
    173Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS1,7473,161
    174Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS1,7472,986
    175Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS1,747  
    176Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   1,6812,784
    177Artist plastic, mechior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II   1,6812,581
    178Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III   1,6812,328
    179Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant   1,681-
    180Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IS1,8493,697
    181Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIS1,7473,239
    182Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIIS1,7473,161
    183Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutantS1,747-
    184Muzeograf, bibliograf ISSD1,7143,038
    185Muzeograf, bibliograf IISSD1,7142,810
    186Muzeograf, bibliograf IIISSD1,7142,505
    187Muzeograf, bibliograf debutantSSD1,714-
    188Secretar de redacţie, tehnoredactor I AM1,6812,784
    189Secretar de redacţie, tehnoredactor IM1,6812,581
    190Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM1,6812,328
    191Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM1,681-
    192Regizor scenă (culise) IM1,6812,784
    193Regizor scenă (culise) IIM1,6812,581
    194Regizor scenă (culise) IIIM1,6812,328
    195Regizor scenă (culise) debutantM1,681-
    196Căpitan secund. şef electrician, şef mecanic secundS1,7473,161
    197Ofiţer aspirantS1,747-
    198Şef staţie RTGM1,6812,784
    199Ofiţer RTG IM1,6812,328
    200Ofiţer RTG IIM1,6812,125
    201Medic veterinar IS2,1254,050
    202Medic veterinar IIS1,7803,442
    203Medic veterinar IIIS1,7472,986
    204Medic veterinar debutantS1,747-
    205Inginer agronom, zootehnist, pedolog IS1,7803,442
    206Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS1,7473,011
    207Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS1,7472,986
    208Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS1,747-
    209Conservator, muzeograf, bibliograf I AS2,2064,413
    210Conservator, muzeograf, bibliograf IS1,7803,451
    211Conservator, muzeograf, bibliograf IIS1,7473,161
    212Conservator, muzeograf, bibliograf debutantS1,747-
    213Conservator ISSD1,7143,038
    214Conservator IISSD1,7142,810
    215Conservator IIISSD1,7142,505
    216Conservator debutantSSD1,714-
    217Conservator IM1,6812,784
    218Conservator IIM1,6812,581
    219Conservator IIIM1,6812,328
    220Conservator debutantM1,681-
    221Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirantM1,681-
    222Antrenor categoria I   1,8493,697
    223Antrenor categoria II   1,6813,161
    224Antrenor categoria III   1,6813,038
    225Antrenor categoria IV   1,6812,810
    226Antrenor categoria V   1,6812,505
    227Antrenor debutant   1,681-

  ------- Notă *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului sa stabilească noi funcţii didactice auxiliare. Notă **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997. Notă ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. Notă ****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor - şcoala.


  Anexa IV b)

      Octombrie 2003

      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.653.018

      Coeficienţi de multiplicare pentru alte funcţii specifice din instituţiile
      de învăţământ
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
    minimmaxim
    1Şef atelier-şcoală IM1,6811,949
    2Şef atelier-şcoală IIM1,6811,913
    3Şef atelier-şcoală IIIM1,6811,769
    4Instructor IM1,6811,877
    5Instructor IIM1,6811,747
    6Model IM1,6811,769
    7Model IIM1,6811,747
    8Supraveghetor noapteG1,6481,714


  Anexa V b)


                     Indemnizaţii de conducere specifice

      1. Funcţiile didactice din învăţământul superior*)
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    - % -
    -----------------------------
    minimmaxim
    1.Rector3545
    2.Prorector2530
    3.Director general administrativ al universităţii2530
    4.Decan2030
    5.Secretar ştiinţific al senatului universitar2025
    6.Prodecan1520
    7.Administrator al facultăţii1520
    8.Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii1015
    9.Director de departament1520
    10.Şef de catedră1015

  -----------
      *) Indemnizaţia se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea
         Nr. 128/1997.

      2. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional,
         liceal şi de maiştri
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    - % -
    -----------------------------
    minimmaxim
    1.Director de şcoală sau de liceu2535
    2.Director adjunct de şcoală sau de liceu2025
    3.Director (educatoare, învăţător sau institutor)1525
    4.Directorul Casei Corpului Didactic2535

      3. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    - % -
    -----------------------------
    limita maximă
    1.Secretar - şef*)20
    2.Secretar - şef**)20

  -------------
      *) Se utilizează numai în învăţământul superior
      **) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţile
          şcolare stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

      4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi
      responsabilităţi suplimentare funcţiei didactice de predare de baza, care
      fac parte din salariul de baza, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din
      Legea nr. 128/1997.

      Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    - % -
    -----------------------------
    limita maximă
    1.Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*)10% din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute

  ----------
      *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din
         Legea nr. 128/1997.

      5. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afară obligaţiilor
        funcţiei de baza şi care nu fac parte din salariul de baza.
         
    1.Preşedintele Comisiei de bacalaureat  
      - la o comisie de până la 100 de candidaţi50% din salariul de bază al funcţiei didactice în care este încadrat un salariu de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat
      - la o comisie de peste 100 de candidaţi
    2.Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică10-20% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.

  -------