LEGE nr. 361 din 20 noiembrie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 24 noiembrie 2009
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75 din 17 iunie 2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2009, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 7 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
  b^1) finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, până la alocarea de sume cu această destinație;
  2. La articolul I punctul 17, alineatul (2^1) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Pentru operațiunile de plăți dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici, al beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuți la art. 5 alin. (14), precum și al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 20 noiembrie 2009.
  Nr. 361.