HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 1 septembrie 2005 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale
(actualizată până la data de 17 mai 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 22 septembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 mai 2006, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 1.020 din 1 septembrie 2005.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 5 alin. (2), art. 25 alin. (2) şi a art. 28 alin. (2) şi (3) din normele tehnice prevăzute la art. 1, care vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 760/2001 privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 23 august 2001, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 80/777/CEE din 15 iulie 1980 pentru armonizarea legislaţiei statelor membre privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 229 din 30 august 1980, aşa cum a fost modificată şi completată prin Directiva nr. 80/1276/CEE din 22 decembrie 1980, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 375 din 31 decembrie 1980, Directiva nr. 85/7/CEE din 19 decembrie 1984, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 2 din 3 ianuarie 1985, Directiva nr. 96/70/CE din 28 octombrie 1996, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 299 din 23 noiembrie 1996, Regulamentul 1882/2003/CE din 29 septembrie 2003, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 284 din 31 octombrie 2003, precum şi Directiva nr. 2003/40/CE din 16 mai 2003 privind lista, concentraţiile limită, criteriile de etichetare a constituenţilor din apele minerale naturale, precum şi condiţiile privind utilizarea aerului îmbogăţit cu ozon la tratarea apelor minerale naturale şi a apelor de izvor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L126 din 22 mai 2003.
  -------------
  Paragraful final care transpune directive europene a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.020 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 17 mai 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Codruţ Ioan Şereş
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resursele Minerale,
  Gheorghe Buliga
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Cătălin Florin Teodorescu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Bucureşti, 1 septembrie 2005.
  Nr. 1.020.


  Anexă

  NORMA 01/09/2005