HOTĂRÂRE nr. 1.304 din 15 decembrie 2010pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural național
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 5 martie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Prezentele norme reglementează procedura de eliberare a autorizației de funcționare de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în vederea funcționării laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, modalitatea de reînnoire a acesteia, precum și reguli privind efectuarea lucrărilor de conservare și restaurare în laboratoarele și atelierele de restaurare, în conformitate cu prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 314/2004.
  2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Laboratoarele și atelierele de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, denumite în continuare laboratoare și ateliere, pot funcționa numai în baza autorizației de funcționare, denumită în continuare autorizație, eliberată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, denumită în continuare Comisia.
  3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) În vederea eliberării autorizației prevăzute la art. 2, persoana juridică interesată depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național un dosar care va cuprinde următoarea documentație:
  a) cererea de eliberare a autorizației, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1;
  b) declarația pe propria răspundere, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2;
  c) copia certificatului de înregistrare a comerciantului, pentru persoanele juridice de drept privat;
  d) copia actului constitutiv din care să rezulte obiectul de activitate, pentru persoanele juridice de drept privat;
  e) copia actului administrativ/normativ care prevede atribuția instituției publice de a executa lucrări de conservare și restaurare, pentru instituțiile publice;
  f) copia actului de deținere a spațiului;
  g) copiile actelor de studii ale conservatorilor și restauratorilor acreditați conform legii în domeniile pentru care se solicită autorizația;
  h) copiile contractelor individuale de muncă ale conservatorilor și restauratorilor acreditați conform legii, înregistrate la inspectoratele teritoriale de muncă, numai dacă aceștia sunt alte persoane decât asociații societății comerciale, pentru persoanele juridice de drept privat;
  i) documentar sintetic privind activitatea laboratorului sau a atelierului, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 1A;
  j) cazierul judiciar pentru conducătorul laboratorului sau al atelierului, pentru persoanele juridice de drept privat.
  (2) În cazul în care documentația depusă este incompletă, direcția de specialitate va informa solicitantul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii cu privire la necesitatea completării documentației, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a cererii, prevăzut la art. 4 alin. (2).(3) În cazul în care cererea de autorizare urmează să fie respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
  4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) În urma verificării conținutului și conformității dosarului, direcția de specialitate înaintează documentația Comisiei, în vederea avizării.(2) În termen de 30 de zile de la depunerea documentației prevăzute la art. 3 alin. (1), complete și corect întocmite, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin direcția de specialitate, cu avizul Comisiei, comunică persoanei juridice interesate autorizația, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(3) Avizul negativ al Comisiei se comunică persoanei juridice interesate prin direcția de specialitate, în termen de 5 zile de la emitere. Avizul negativ se motivează, în scris, de către Comisie și poate fi contestat în termen de 5 zile de la data comunicării.(4) Direcția de specialitate poate prelungi termenul prevăzut la alin. (2) o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.
  5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Contestațiile prevăzute la art. 4 alin. (3) se analizează în termen de 10 zile de la depunerea lor de către o comisie numită în acest sens prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.(2) Persoanele nemulțumite de modul de soluționare a contestațiilor se pot adresa instanțelor de judecată, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 6^1

  Titularul autorizației este obligat să notifice Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu privire la schimbări intervenite în situația laboratorului sau a atelierului, în urma cărora condițiile de acordare a autorizației nu mai sunt îndeplinite.
  7. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Autorizația poate fi suspendată, respectiv retrasă de către ministrul culturii și patrimoniului național, cu avizul Comisiei, în urma analizei sesizărilor primite la direcția de specialitate a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) va fi înaintată de către direcția de specialitate, împreună cu un punct de vedere privind natura sancțiunii, oportunitatea și durata acesteia, spre analiză Comisiei, în termen de 30 de zile de la data primirii.(3) Comisia analizează sesizarea și punctul de vedere al direcției de specialitate și avizează suspendarea sau, după caz, retragerea autorizației.(4) Autorizația poate fi suspendată în următoarele situații:
  a) în cazul în care conducătorul laboratorului sau, după caz, al atelierului este condamnat definitiv pentru una sau mai multe dintre următoarele infracțiuni: furt, tâlhărie, abuz de încredere, înșelăciune, gestiune frauduloasă, distrugere, delapidare, fals și uz de fals, abuz în serviciu, tăinuirea și favorizarea în legătură cu infracțiuni contra patrimoniului, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită. Măsura suspendării încetează în momentul înlocuirii conducătorului laboratorului sau, după caz, al atelierului;
  b) în situația în care condițiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite.
  (5) Autorizația poate fi retrasă în următoarele situații:
  a) abateri grave de la deontologia profesională și încălcări ale normelor de restaurare și conservare a bunurilor culturale mobile emise potrivit legii;
  b) erori profesionale care au determinat distrugeri sau deteriorări de bunuri culturale.
  (6) Suspendarea, respectiv retragerea autorizației se motivează în scris de către Comisie și poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicarea actului administrativ de suspendare sau de retragere, după caz.(7) Contestațiile se analizează în termen de 10 zile de la depunerea lor de către o comisie numită în acest sens prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.(8) Persoanele nemulțumite de modul de soluționare a contestațiilor se pot adresa instanțelor de judecată, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  8. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1 , cu următorul cuprins:

  Articolul 8^1
  (1) În situația suspendării, direcția de specialitate va propune Comisiei, în vederea avizării, perioada pentru care se suspendă autorizația, precum și condițiile necesare încetării suspendării.(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se constată de către specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sau ai direcției de specialitate din minister și determină încetarea suspendării autorizării.
  9. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9

  Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național organizează evidența autorizațiilor de funcționare eliberate și a celor suspendate sau retrase.
  10. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 12^1
  (1) Laboratoarele de conservare și restaurare autorizate sunt obligate să mențină o evidență clară a intervențiilor de restaurare realizate asupra bunurilor culturale mobile clasate.(2) Evidența intervențiilor de restaurare se face prin intermediul dosarelor de restaurare cuprinzând documentația scrisă și fotografică specifică procesului de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Dosarele de restaurare ce reprezintă documentația pentru intervențiile asupra bunurilor culturale mobile clasate pot fi puse la dispoziția Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și a serviciilor sale deconcentrate, precum și a organelor de cercetare și urmărire penală, după caz, la solicitarea acestora.(4) Dosarele de restaurare vor fi comunicate și proprietarilor sau deținătorilor cu titlu legal ai bunurilor culturale mobile clasate restaurate.
  11. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 15^1
  (1) Laboratoarele sau atelierele autorizate să efectueze lucrări de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, stabilite într-un alt stat membru, au dreptul de a furniza servicii pe teritoriul României, cu notificarea prealabilă a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.(2) În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse de către laboratoarele sau atelierele autorizate potrivit alin. (1), Ministerul Culturii și Patrimoniului Național contactează autoritățile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI).
  12. La anexa nr. 1, punctul 2 se abrogă.13. La anexa nr. 2, punctul 6 se abrogă.14. În tot cuprinsul textului, sintagma "direcția monumente istorice și muzee" se înlocuiește cu sintagma "direcția de specialitate", iar sintagma "Ministerul Culturii și Cultelor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Culturii și Patrimoniului Național".


  Articolul II

  Normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 16 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se abrogă.2. La articolul 2 alineatul (1), literele c), e), f) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  c) copie de pe actul constitutiv al operatorului economic;
  ..............................................................................................
  e) copie de pe certificatul de înregistrare, cu codul unic de înregistrare, al operatorului economic solicitant;
  f) copie de pe actele de studii ale consilierului de specialitate;
  ...............................................................................................
  i) copie de pe actele de identitate ale reprezentantului legal al operatorului economic și al consilierului de specialitate.
  3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În sensul prezentelor norme, prin consilier de specialitate se înțelege persoana cu studii superioare și cu minimum 5 ani experiență în domeniu artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național potrivit Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.009/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experților, cu modificările și completările ulterioare, având ca atribuție principală selectarea bunurilor supuse comercializării pentru care va propune declanșarea procedurii de clasare.4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) și (6), cu următorul cuprins:(4) Este considerată experiență în domeniul artelor, în sensul prevăzut de alin. (3), experiența în domeniul patrimoniului cultural național cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, științifică și tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică și epigrafică.(5) În cazul în care documentația depusă este incompletă sau incorect întocmită, direcția de specialitate din cadrul ministerului va informa solicitantul, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea dosarului, cu privire la necesitatea completării documentației, potrivit alin. (1).(6) În cazul în care cererea de autorizare urmează să fie respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.5. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) În vederea eliberării autorizației de funcționare, este necesar ca solicitantul să îndeplinească condiții minime de autorizare, după cum urmează:
  a) operatorul economic trebuie să aibă menționat în actul constitutiv ca obiect de activitate comerțul cu bunuri culturale mobile;
  b) spațiul de comercializare să fie folosit în exclusivitate pentru comerțul cu bunuri culturale mobile;
  c) casa de licitații, galeria de artă sau magazinul să aibă un afișaj stradal cu denumirea și obiectul de activitate al operatorului economic;
  d) spațiul de comercializare să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să aibă încheiat contract de prestări de servicii cu o societate de pază și securitate sau să aibă pază umană permanent;
  e) să afișeze la loc vizibil normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile;
  f) reprezentantul legal al operatorului economic să nu aibă cazier judiciar.
  (2) Prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național se constituie o comisie tehnică de evaluare, a cărei atribuție este de a verifica îndeplinirea de către solicitant a condițiilor minime de autorizare.(3) Comisia tehnică de evaluare este formată din specialiști din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerului.(4) Comisia tehnică de evaluare întocmește un raport privind îndeplinirea de către solicitant a condițiilor minime de autorizare, pe care îl înaintează Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor în vederea avizării.
  6. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) În urma verificării dosarului, direcția de specialitate înaintează Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor documentația depusă de solicitant, potrivit art. 2 alin. (1), în vederea avizării.(2) Autorizația sau, după caz, respingerea cererii de eliberare a autorizației de funcționare se comunică solicitantului de către direcția de specialitate, în termen de 30 de zile de la depunerea documentației prevăzute la art. 2 alin. (1). Autorizația se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(3) Direcția de specialitate poate prelungi termenul prevăzut la alin. (2) o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.(4) Autorizația sau, după caz, respingerea cererii de acordare a autorizației se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere, respectiv de la formulare.(5) În cazul respingerii cererii de acordare a autorizației, solicitantul se poate adresa ministrului culturii și patrimoniului național cu o contestație, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării.(6) Persoanele nemulțumite de modul de soluționare a contestațiilor se pot adresa instanțelor de judecată, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  7. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Orice modificare privind sediul, consilierul de specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizația trebuie comunicată în termen de 15 zile de la data producerii acesteia direcției de specialitate din Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.(2) În situația schimbării sediului, deținătorul autorizației de funcționare va comunică direcției de specialitate din Ministerul Culturii și Patrimoniului Național documentul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h).(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor minime de autorizare se face de către comisia tehnică de evaluare prevăzută la art. 3 alin. (2) și se consemnează într-un raport.(4) În situația schimbării consilierului de specialitate, titularul autorizației de funcționare va transmite direcției de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f), g) și i) corespunzătoare noului consilier de specialitate.
  8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Autorizația de funcționare poate fi suspendată, respectiv retrasă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, în urma analizei sesizărilor primite la direcția de specialitate a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) va fi înaintată de către direcția de specialitate, împreună cu un punct de vedere privind natura sancțiunii, oportunitatea și durata acesteia, spre analiză Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, în termen de 30 de zile de la data primirii.(3) Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor analizează sesizarea și punctul de vedere al direcției de specialitate și avizează suspendarea sau, după caz, retragerea autorizației.(4) Autorizația de funcționare poate fi suspendată în următoarele situații:
  a) asociații operatorului economic sau, după caz, personalul încadrat al acestuia încalcă prevederile Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentelor norme;
  b) angajații operatorului economic săvârșesc erori profesionale care determină distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile;
  c) neîndeplinirea condițiilor în care s-a acordat autorizația;
  d) schimbarea sediului, până la constatarea îndeplinirii criteriilor minime de autorizare pentru noul sediu;
  e) în cazul în care împotriva personalului de conducere al operatorului economic s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost autorizat. În acest caz, suspendarea autorizației de funcționare se dispune până la soluționarea definitivă a cauzei;
  f) transferul, demiterea, retragerea sau decesul consilierului de specialitate. În acest caz, măsura suspendării va înceta la data angajării unui nou consilier de specialitate care va fi luat în evidența Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.
  (5) Încetarea suspendării autorizației de funcționare poate fi dispusă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, numai dacă operatorul economic face dovada că acele cauze care au determinat încălcarea prevederilor Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prezentelor norme sau, după caz, erorile profesionale care au determinat distrugerea ori deteriorarea bunurilor culturale mobile au fost înlăturate și nu au fost rezultatele unor acțiuni de reacredință.(6) Autorizația de funcționare poate fi retrasă în următoarele situații:
  a) asociații sau angajații operatorului economic au încălcat, în mod repetat, prevederile Legii nr. 182/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și/sau prevederile prezentelor norme;
  b) autorizația operatorului economic a fost suspendată de două ori, iar a treia oară acesta săvârșește abateri similare celor pentru care s-au dispus suspendările anterioare;
  c) operatorii economici a căror autorizație de funcționare a fost suspendată își continuă activitatea în perioada de suspendare;
  d) dacă în privința personalului de conducere al operatorului economic este pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea, după caz, a următoarelor infracțiuni: furt, tâlhărie, abuz de încredere, înșelăciune, gestiune frauduloasă, distrugere de bunuri culturale mobile aparținând categoriei tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor statului, tăinuirea și favorizarea de infracțiuni privind patrimoniul cultural național, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracțiunile prevăzute de art. 83-95 din Legea nr. 182/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 3-9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, infracțiunile prevăzute de art. 24 și 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignație, cu modificările ulterioare.
  (7) Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național cu privire la suspendarea, respectiv retragerea autorizației de funcționare se comunică de către direcția de specialitate din cadrul ministerului și poate fi contestat, în scris, în termen de 5 zile de la comunicare. Contestațiile se analizează în termen de 10 de zile de la depunerea lor.(8) Persoanele nemulțumite de modul de soluționare a contestațiilor se pot adresa instanțelor de judecată, în condițiile legii contenciosului administrativ.
  9. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Operatorii economici autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene pot comercializa bunuri culturale mobile pe teritoriul României numai cu notificarea prealabilă a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, însoțită de copii ale documentelor de autorizare corespunzătoare, emise de autoritățile/instituțiile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie în statul respectiv, precum și cu respectarea dispozițiilor prezentelor norme.(1^2) În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse de către operatorii economici autorizați potrivit alin. (1^1), Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin direcția de specialitate, contactează autoritățile competente din statul membru al Uniunii Europene (UE) sau al Spațiului Economic European (SEE) în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI).10. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Termenul de exercitare a dreptului de preempțiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data înregistrării comunicării prevăzute la alin. (1), iar valoarea de achiziționare este cea negociată cu vânzătorul sau cu operatorul economic autorizat ori cea rezultată din licitația publică.11. Anexa nr. 3 "Autorizație de funcționare" se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.12. În tot cuprinsul normelor:
  a) sintagma "agent/agenții/agenților economic/ economici" se înlocuiește cu sintagma "operator/ operatorii/operatorilor economic/economici";
  b) sintagma "Ministerul Culturii și Cultelor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Culturii și Patrimoniului Național";
  c) sintagma "direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București" se înlocuiește cu "servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național".

  *

  Prezenta hotărâre asigură implementarea parțială a Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006, în ceea ce privește serviciile în cadrul pieței interne, în domeniul autorizării laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare, precum și în domeniul comerțului cu bunuri culturale mobile pe teritoriul României.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și
  patrimoniului național,
  Kelemen Hunor
  Șeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu

  București, 15 decembrie 2010.
  Nr. 1.304.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 3 la norme)
  ROMÂNIA
  MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
  AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE
  Nr. ......... din data .................

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor privind aprobarea cererii domnului/doamnei .............................................., domiciliat (ă) în localitatea .........................................., str. ............. nr. ......., bl. .........., sc. ....., et. ......, ap. ........., sectorul ........, județul ...................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria....... nr. ........, eliberat/eliberată de ........... la data de ...........,
  persoană agreată de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor în baza documentelor prezentate, care poate practica, în regim privat cu scop lucrativ, specialitatea menționată, ca titular de firmă, asociat sau salariat,
  se autorizează .........................................................................., cu sediul în str. ................................. nr. ......, bl. ............., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul ....., județul ......................., în regim de casă de licitații/magazin (galerie) de antichități.
  Autorizația de funcționare se referă în exclusivitate la aspectele de ordin cultural implicate de activitatea privată a solicitantului desfășurată în baza Autorizației nr. .........., eliberată de ......................................... .
  Operatorul economic își va desfășura activitatea având drept consilier de specialitate pe domnul/doamna ..........................................., născut(ă) în anul ........... luna ..................... ziua ....., în localitatea ................., județul ..........., posesor/posesoare al/a B.I./CI. seria ..... nr. ............ eliberat/eliberată de ............................. la data de ................................ .
  Acest înscris intră în componența documentelor care condiționează și mențin valabilitatea autorizației de funcționare, pe numele titularului operatorului economic obligat să răspundă sub raportul calității și al respectării reglementărilor în vigoare, referitoare la domeniul de activitate pentru care s-a emis prezenta autorizație de funcționare.
  Consilierul de specialitate își poate desfășura activitatea în cadrul operatorului economic menționat în autorizația de funcționare numai pentru operațiuni privind obiectul de activitate al acesteia.
  Ministru, Reprezentant legal al
  operatorului economic,
  ..................... ...............................

  Secretar al Comisiei Naționale Consilier de specialitate,
  a Muzeelor și Colecțiilor,
  ...................... ...............................

  -----