ORDIN nr. 4.040 din 4 octombrie 2012 (*actualizat*)
privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii
(actualizat până la data de 24 iulie 2013*)
EMITENT
 • AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
 • ----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.284 din 4 iulie 2013; ORDINUL nr. 2.408 din 12 iulie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă lista documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi modalitatea de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul-cadru de stat de funcţii, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
  Mircea Jorj,
  subsecretar de stat
  Bucureşti, 4 octombrie 2012.
  Nr. 4.040.


  Anexa 1
  LISTA
  documentelor necesare pentru obţinerea
  avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
  precum şi modalitatea de transmitere a
  acestora de către autorităţile şi instituţiile publice

  Articolul 1

  Documentele necesare în vederea obţinerii avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, sunt următoarele:
  a) adresă de solicitare a avizului Agenţiei, emisă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
  b) proiectul de act administrativ sau, după caz, actul administrativ în situaţia prevăzută la art. 107 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) instrumentul de prezentare şi motivare al proiectului de act administrativ prin care se fundamentează stabilirea de funcţii publice sau, după caz, modificarea structurii de funcţii publice, cu evidenţierea modificărilor intervenite pentru fiecare funcţie publică în parte şi pe fiecare subdiviziune organizatorică, precum şi indicarea temeiului legal aplicabil;
  d) structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice;
  e) statul de funcţii care cuprinde funcţiile identificate prin denumire, clasă, grad profesional, gradul sau treapta profesională, nivelul studiilor, după caz, cu indicarea acestora în structura organizatorică a autorităţii ori instituţiei publice, regimul de ocupare al postului şi precizarea titularului, după caz, conform modelului-cadru, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.


  Articolul 2

  (1) Documentele prevăzute la art. 1 trebuie să poarte semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, precum şi ştampila autorităţii ori instituţiei publice. Acestea se pot transmite astfel:
  a) prin depunere la registratura Agenţiei;
  b) prin poştă, cu confirmare de primire;
  c) prin fax;
  d) prin poştă electronică.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) documentele se transmit în două exemplare originale.


  Anexa 2
  - model-cadru -
  STAT DE FUNCŢII
  Autoritatea/Instituţia publică solicitantă
  *Font 7*
  ┌────┬──────────┬──────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬─────┬──────────┬─────┬───────────────┬────────┬─────┬──────┐
  │Nr. │ Numele, │ Structura │Funcţia de│ Funcţia publică │Clasa│ Gradul │Nive-│ Funcţia │Treapta │Nive-│ │
  │crt.│prenumele/│ │ demnitate├──────────┬─────────┬────────────┤ │ profe- │ lul │ contractuală │ profe- │lul │ │
  │ │ vacant, │ │ publică │ înalt │ de │de execuţie │ │ sional │stu- ├──────┬────────┤sională/│stu- │Obser-│
  │ │ temporar │ │ │funcţionar│conducere│ │ │ │dii- │ de │ de │ grad │dii- │vaţii │
  │ │ vacant, │ │ │ public │ *) │ │ │ │lor │condu-│execuţie│ │lor │ │
  │ │ după caz │ │ │ │ │ │ │ │ │ cere │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Demnitari │primar/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │viceprimar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │/ministru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Compartiment │ │ │ │auditor │ I │principal │ S │ │ │ │ │ │
  │ │ │audit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Secretar │ │secretar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │general │ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Direcţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │Generală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │.......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │director │ │ │ I/II │ S │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Direcţia .....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │director/│ │ │ I/II │ S │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │director │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │executiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │director │ │ │ I/II │ S │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │adjunct/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │director │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │executiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │adjunct │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Serviciul ....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │şef │ │ │ I/II │ S │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │serviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │consilier │ I │asistent │ S │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │consilier │ I │principal │ S │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │juridic │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │expert │ I │debutant │ S │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │inspector │ I │superior │ S │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │referent de │ II │superior │ SSD │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │specialitate│ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │referent │ III │superior │ M │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │referent │ III │superior │ M │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Biroul .......│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │şef birou│ │ │ I/II │ S │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │consilier │ I │superior │ S │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │inspector │ I │superior │ S │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │referent de │ II │superior │ SSD │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │specialitate│ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │referent │ III │superior │ M │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Compartimentul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │expert │ I │principal │ S │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inspec- │debutant│ S │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tor │ │ │ │
  ├────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────┼──────────┼─────┼──────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │referent│ II │ M │ │
  └────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────────┴─────┴──────────┴─────┴──────┴────────┴────────┴─────┴──────┘
                 ┌───────────────┬───────────┬──────────┬─────────┐
                 │Funcţia/ │ │ │ │
                 │ /Număr de│ Ocupate │ Vacante │ Total │
                 │ / posturi │ │ │ │
                 ├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
                 │Nr. total de │ │ │ │
                 │demnitari │ │ │ │
                 ├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
                 │Nr. total de │ │ │ │
                 │înalţi funcţi- │ │ │ │
                 │onari publici │ │ │ │
                 ├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
                 │Nr. total de │ │ │ │
                 │funcţii publice│ │ │ │
                 │de conducere │ │ │ │
                 ├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
                 │Nr. total de │ │ │ │
                 │funcţii publice│ │ │ │
                 │de execuţie │ │ │ │
                 ├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
                 │Nr. total de │ │ │ │
                 │funcţii con- │ │ │ │
                 │tractuale de │ │ │ │
                 │conducere**) │ │ │ │
                 ├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
                 │Nr. total de │ │ │ │
                 │funcţii con- │ │ │ │
                 │tractuale de │ │ │ │
                 │execuţie │ │ │ │
                 ├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
                 │Nr. total de │ │ │ │
                 │posturi din │ │ │ │
                 │cadrul institu-│ │ │ │
                 │ţii/autorităţii│ │ │ │
                 │publice │ │ │ │
                 ├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
                 │Nr. total de │ │ │ │
                 │posturi potri- │ │ │ │
                 │vit art. III │ │ │ │
                 │alin. (2) din │ │ │ │
                 │Ordonanţa de │ │ │ │
                 │urgenţă a │ │ │ │
                 │Guvernului nr. │ │ │ │
                 │63/2010 pentru │ │ │ │
                 │modificarea şi │ │ │ │
                 │completarea │ │ │ │
                 │Legii nr. 273/ │ │ │ │
                 │2006 privind │ │ │ │
                 │finanţele pu- │ │ │ │ Numele şi prenumele,
                 │blice locale, │ │ │ │ funcţia deţinută şi
                 │precum şi pen- │ │ │ │ semnătura şi ştampila
                 │tru stabilirea │ │ │ │ (în original)
                 │unor măsuri │ │ │ │ conducătorului
                 │financiare, │ │ │ │ autorităţii/instituţiei
                 │aprobată cu │ │ │ │ publice solicitante
                 │modificări şi │ │ │ │
                 │completări prin│ │ │ │
                 │Legea nr. 13/ │ │ │ │
                 │2011, cu │ │ │ │
                 │modificările │ │ │ │
                 │ulterioare ***)│ │ │ │
                 └───────────────┴───────────┴──────────┴─────────┘
  ----------
      *) Sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile publice şi tot personalul contractual.
      **) Se vor avea în vedere toate formele legale de angajare.
      ***) Se aplică pentru administraţia publică locală.

  NOTĂ:
  Tabelul se poate modifica în funcţie de necesităţile instituţiei.
  ---------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 2.408 din 12 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013, potrivit art. I din acelaşi act normativ.
  -----