ORDONANTA nr. 75 din 30 august 2001
privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 1 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  În scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi în scopul intaririi administrării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat se organizează cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenta şi urmărire a contribuabililor cu risc fiscal ridicat.


  Articolul 2

  În cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice, care au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare/fiscale şi vamale sau care privesc disciplina financiar-fiscală, denumiţi în continuare contribuabili.


  Articolul 3

  (1) Cazierul fiscal se organizează de Ministerul Finanţelor Publice la nivel central şi la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, în format electronic.
  (2) La nivelul Ministerului Finanţelor Publice se organizează cazierul fiscal naţional, în care se tine evidenta contribuabililor de pe întregul teritoriu al României, iar la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se organizează cazierul fiscal local, în care se tine evidenta contribuabililor care au domiciliul/sediul în raza teritorială a acestora.
  (3) Cazierul fiscal va fi gestionat atât la nivel naţional, cat şi la nivelul organelor fiscale teritoriale printr-o structura specializată care se va constitui în acest sens prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 4

  În cazierul fiscal se înscriu date privind:
  a) sancţiuni aplicate contribuabililor pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 2;
  b) măsuri de executare silită aplicate contribuabililor în legătură cu faptele prevăzute la art. 2.


  Articolul 5

  (1) În cazierul fiscal se înscriu în mod provizoriu până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se sterg din evidenta, date privind contribuabilii faţă de care organele competente au dispus măsuri care pot fi atacate potrivit prevederilor legale, ce se referă la faptele prevăzute la art. 2.
  (2) Înscrierile provizorii pentru care nu s-au primit comunicări de soluţionare definitivă timp de 10 ani de la înregistrare se sterg din evidenta la împlinirea acestui termen.
  (3) În cazierul fiscal se înscriu provizoriu şi menţiuni referitoare la contribuabilii care cesioneaza părţi sociale/acţiuni, în cazul societăţilor comerciale cu datorii la bugetul de stat care depăşesc valoarea capitalului social.


  Articolul 6

  (1) Înscrierea datelor prevăzute la art. 4 sau înscrierile provizorii menţionate la art. 5 se fac în baza următoarelor documente:
  a) extrasele de pe hotărârile judecătoreşti definitive, transmise de instanţele judecătoreşti Ministerului Finanţelor Publice;
  b) extrasele de pe deciziile de soluţionare a contestaţiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;
  c) actele/documentele întocmite de organele fiscale şi vamale din subordinea Ministerului Finanţelor Publice prin care se consemnează datele şi informaţiile prevăzute la art. 2 şi 4;
  d) acte ale altor organe competente să constate fapte prevăzute la art. 2 şi să aplice sancţiuni.
  (2) În scopul completării cazierului fiscal organele fiscale pot solicita Inspectoratului General al Poliţiei şi unităţilor teritoriale ale acestuia extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au săvârşit faptele prevăzute la art. 2.
  (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se comunică în termen de 15 zile de la data solicitării acestora. Pentru aceste solicitări nu se percep taxe de timbru.


  Articolul 7

  (1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal sau pentru care s-au făcut înscrieri provizorii se scot din evidenta dacă se afla în următoarele situaţii:
  a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;
  b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească;
  c) nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 10 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte;
  d) decesul, respectiv radierea contribuabilului;
  e) în cazul achitării datoriilor prevăzute la art. 5 alin. (3).
  (2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi e) exista şi alte menţiuni cu privire la alte fapte, se sterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenta.


  Articolul 8

  (1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal al asociaţilor, acţionarilor sau al reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice este obligatorie la înfiinţarea societăţilor comerciale.
  (2) Contribuabilii au dreptul să solicite şi să obţină certificate de cazier fiscal conţinând datele înscrise în cazierul fiscal propriu, în condiţiile prezentei ordonanţe.
  (3) La solicitarea expresă a contribuabililor certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în forma simplificata, care să ateste numai dacă aceştia figurează sau nu figurează în evidenta cazierului fiscal.
  (4) La solicitarea motivată a organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti Ministerul Finanţelor Publice va furniza informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în curs de urmărire sau de judecată.
  (5) În baza acordurilor fiscale internaţionale Ministerul Finanţelor Publice poate furniza autorităţilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor.


  Articolul 9

  (1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat.
  (2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face în cel mult 10 zile de la data solicitării eliberării.
  (3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal se percep taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege.
  (4) La cerere, pentru situaţii de urgenta, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în cel mult 3 zile, cu plata unei taxe de timbru majorate cu 100%.


  Articolul 10

  (1) Contribuabilii care figurează în evidenta cazierului fiscal pot cere rectificarea datelor înscrise, dacă acestea nu corespund situaţiei reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.
  (2) Cererea de rectificare, însoţită de acte doveditoare, se adresează unităţii fiscale care a emis certificatul de cazier fiscal.
  (3) Organele fiscale vor comunică contribuabililor modul de soluţionare a cererii de rectificare în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.
  (4) Organele fiscale sunt obligate sa verifice susţinerile contribuabililor şi, dacă constata ca în cazierul fiscal s-a făcut o înregistrare gresita, iau măsuri de rectificare a datelor şi comunică sau eliberează un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat.
  (5) Certificatul de cazier fiscal eliberat în condiţiile alin. (4) este scutit de taxa de timbru.


  Articolul 11

  (1) Contribuabilii cărora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestaţia se poate introduce şi în cazul în care eroarea înregistrării în cazierul fiscal nu se datorează organelor fiscale.
  (2) Contestaţia se soluţionează de către judecătoria în a carei raza teritorială îşi au domiciliul sau sediul contribuabilii.
  (3) Contestaţia este scutită de taxa de timbru.
  (4) Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia este definitivă.
  (5) În caz de admitere a contestaţiei instanţa va trimite o copie de pe hotărârea organului fiscal, în vederea rectificarii cazierului fiscal.


  Articolul 12

  Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de către funcţionarii publici din cadrul structurilor specializate ale Ministerului Finanţelor Publice, împuterniciţi sa exercite atribuţii legate de gestionarea cazierului fiscal, atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală, după caz.


  Articolul 13

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002 şi se aplică faptelor constatate prin acte încheiate începând cu această dată, chiar dacă faptele au fost săvârşite în perioade anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, dacă la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la acea data.


  Articolul 14

  (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Guvernul va aproba norme metodologice prin care se vor stabili faptele care se vor înscrie în cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de solicitare şi de eliberare a certificatului de cazier fiscal şi a informaţiilor din cazierul fiscal, precum şi procedura de înscriere a datelor şi înscrisurilor provizorii în cazierul fiscal.
  (2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a cărui prezentare este obligatorie la înfiinţarea societăţilor comerciale pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1), va fi convenită prin protocol încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti.


  Articolul 15

  Modelul formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  -------