LEGE nr. 119 din 5 mai 2005
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.152 din 6 decembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:
  "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991
  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii"
  2. La articolul unic, punctul 2 al literei a) a articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "2. În extravilanul comunelor, cu excepţia celor de la lit. f) pct. 3;".
  3. La articolul unic, punctul 2 al literei c) a articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "2. la construcţii reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedură de clasare potrivit legii;".
  4. La articolul unic, după punctul 2 al literei c) a articolului 4 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:
  "3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibră optică, precum şi lucrări de modernizări şi/sau reabilitări de străzi;".
  5. La articolul unic, litera d) a articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare;".
  6. La articolul unic, punctul 2 al literei e) a articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "2. la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (4) şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului;".
  7. La articolul unic, punctul 2 al literei f) a articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "2. la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (3) şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului;".
  8. La articolul unic, după punctul 2 al literei f) a articolului 4 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:
  "3. în extravilanul comunelor pentru construcţii reprezentând anexe gospodăreşti şi ale exploataţiilor agricole, până la 100 mp."
  9. La articolul unic se introduc patru puncte noi, punctele 2-5, cu următorul cuprins:
  "2. Alineatul (9) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  «(9) Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile cerute pentru prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul - teren şi/sau construcţii - aparţinând exclusiv solicitantului.»
  3. Alineatul (10) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  «(10) Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgenţă, în condiţiile prevăzute la alin. (16).»
  4. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
  «(2) O dată cu introducerea acţiunii se pot solicita instanţei judecătoreşti suspendarea autorizaţiei de construire sau desfiinţare şi oprirea executării lucrărilor, până la soluţionarea pe fond a cauzei.»
  5. Alineatul (3) al articolului 45 va avea următorul cuprins:
  «(3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează documentaţiile depuse pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (2) şi ale art. 4 alin. (1) lit. f), la cererea acestora.»"
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  DAN RADU RUŞANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 5 mai 2005.
  Nr. 119.
  --------