LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004
pentru alegerea Preşedintelui României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 septembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta lege reglementează modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României.
  (2) Preşedintele României se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile prezentei legi.
  (3) Alegătorul are dreptul la un singur vot, în fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Preşedintelui României, potrivit art. 81 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată.


  Articolul 2

  (1) În unităţile administrativ-teritoriale operaţiunile electorale pentru alegerea Preşedintelui României se fac în circumscripţiile electorale şi secţiile de votare, sub conducerea şi supravegherea birourilor electorale prevăzute de Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, pe baza aceloraşi liste electorale.
  (2) Curtea Constituţională, potrivit art. 146 lit. f) din Constituţia României, republicată, veghează la respectarea în întreaga ţară a prevederilor prezentei legi şi confirmă rezultatele sufragiului.


  Articolul 3

  (1) La alegerile pentru Preşedintele României se pot prezenta candidaţi propuşi de partide politice sau alianţe politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, precum şi candidaţi independenţi. Partidele şi alianţele politice pot propune numai câte un singur candidat. Partidele membre ale unei alianţe politice care propune un candidat nu pot propune şi candidaţi în mod separat.
  (2) Candidaturile propuse de partidele şi de alianţele politice, precum şi candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susţinute de cel puţin 200.000 de alegători. Un alegător poate susţine un singur candidat.


  Articolul 4

  (1) Data alegerilor se stabileşte şi se aduce la cunoştinţă publică de către Guvern cu cel puţin 45 de zile înainte de ziua votării şi până la împlinirea a 5 zile de la data expirării mandatului Preşedintelui în funcţie sau, după caz, de la data la care începe să curgă termenul prevăzut la art. 97 alin. (2) din Constituţia României, Republicată.
  (2) Alegerile au loc într-o singură zi, care este numai duminica.


  Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea alegerilor


  Secţiunea 1 Atribuţiile birourilor electorale


  Articolul 5

  Biroul Electoral Central are următoarele atribuţii:
  a) veghează la actualizarea listelor electorale permanente, urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privitoare la alegerea Preşedintelui României pe întreg teritoriul ţării şi asigură aplicarea lor uniformă;
  b) constată respectarea prevederilor prezentei legi pentru depunerea candidaturilor şi înregistrează candidaturile care îndeplinesc aceste condiţii; în acest scop poate solicita Ministerului Public verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3);
  c) comunică birourilor electorale de circumscripţie candidaturile înregistrate şi le face cunoscute prin presă;
  d) rezolvă întâmpinările la propria activitate şi contestaţiile trimise de birourile electorale de circumscripţie; soluţiile date sunt definitive;
  e) centralizează rezultatele alegerilor, constată candidatul ales şi prezintă Curţii Constituţionale documentaţia necesară validării mandatului de Preşedinte al României;
  f) îndeplineşte orice alte obligaţii ce îi revin potrivit prezentei legi.


  Articolul 6

  Birourile electorale de circumscripţie au următoarele atribuţii:
  a) fac publicaţiile şi afişările prevăzute de lege, în termen de 5 zile de la primirea comunicării privind candidaturile înregistrate la Biroul Electoral Central;
  b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare;
  c) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare buletinele de vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menţiunea "Votat";
  d) centralizează rezultatul alegerilor pentru circumscripţia electorală şi înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând aceste rezultate, precum şi întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare;
  e) îndeplinesc orice alte obligaţii prevăzute de lege în sarcina lor.


  Articolul 7

  Birourile electorale ale secţiilor de votare îndeplinesc, în mod corespunzător, atribuţiile ce le revin, potrivit legii, pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.


  Articolul 8

  Birourile electorale lucrează şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.


  Secţiunea a 2-a Candidaturile


  Articolul 9

  (1) Propunerile de candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor.
  (2) Propunerile se fac în scris şi vor fi primite numai dacă:
  a) sunt semnate de conducerea partidului sau a alianţei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent;
  b) cuprind prenumele şi numele, locul şi data naşterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupaţia şi profesia candidatului şi precizarea că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida;
  c) sunt însoţite de declaraţia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată şi datată de candidat, de declaraţia de avere, de o declaraţie autentică, pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politică, precum şi de lista sau listele susţinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători.
  (3) Lista susţinătorilor este un act public, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, prenumele şi numele candidatului, precum şi prenumele şi numele, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate şi semnătura alegătorilor care susţin candidatura. În finalul listei persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor susţinătorilor. Modelul listei susţinătorilor şi al declaraţiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  (4) Propunerea de candidatură se depune şi se înregistrează la Biroul Electoral Central în 4 exemplare, un exemplar original şi 3 copii. Exemplarul original şi o copie se păstrează la Biroul Electoral Central, un altul se înaintează la Curtea Constituţională, iar al patrulea, certificat de preşedintele Biroului Electoral Central, se restituie depunătorului.


  Articolul 10

  Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 37 din Constituţia României, republicată, pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de două ori, ca Preşedinte al României.


  Articolul 11

  (1) Biroul Electoral Central aduce la cunoştinţă publică, prin presă, şi afişează, la sediul său, propunerile de candidaţi pe care le-a primit, în termen de 24 de ore de la înregistrare.
  (2) Până la 20 de zile înainte de data alegerilor candidatul, partidele politice, alianţele politice şi cetăţenii pot contesta înregistrarea sau neînregistrarea candidaturii. Contestaţia se depune la Biroul Electoral Central, care o înaintează împreună cu dosarul candidaturii, în termen de 24 de ore, spre soluţionare, Curţii Constituţionale.
  (3) Curtea Constituţională soluţionează contestaţia în termen de 48 de ore de la înregistrare. Soluţia este definitivă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (4) A doua zi după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, prevăzut la alin. (3), Biroul Electoral Central comunică birourilor electorale de circumscripţie candidaturile definitive înregistrate, în ordinea în care au fost depuse.


  Secţiunea a 3-a Buletinele de vot


  Articolul 12

  (1) Buletinele de vot se tipăresc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
  (2) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul Electoral Central, ţinând seama de numărul candidaţilor şi de spaţiul necesar pentru imprimarea lor, şi se transmit birourilor electorale de circumscripţie o dată cu comunicarea candidaturilor.
  (3) Imprimarea buletinelor de vot se asigură de birourile electorale de circumscripţie prin intermediul prefecţilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la imprimarea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, care se aplică în mod corespunzător. Prefecţii răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puţin 3 zile înainte de data alegerilor.
  (4) Înscrierea candidaţilor pe buletinul de vot se face în ordinea depunerii candidaturilor.


  Articolul 13

  (1) Semnele electorale se declară la Biroul Electoral Central o dată cu depunerea candidaturii.
  (2) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite în cadrul alegerilor pentru cele două Camere. Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc la o dată diferită, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite în cadrul ultimelor alegeri pentru Camera Deputaţilor şi Senat. În cazul partidelor politice sau al alianţelor politice care nu au participat la aceste alegeri, se aplică prevederile legii pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, referitoare la semnele electorale şi la denumiri.


  Articolul 14

  Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, referitoare la ştampilele secţiilor de votare şi la predarea, distribuirea şi afişarea buletinelor de vot sau la eliberarea unor buletine vizate şi anulate, se aplică şi pentru alegerile privind Preşedintele României.


  Secţiunea a 4-a Campania electorală şi desfăşurarea alegerilor


  Articolul 15

  (1) Campania electorală şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României se fac potrivit dispoziţiilor legale privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu excepţiile prevăzute în prezenta secţiune.
  (2) Preşedintele în funcţie poate participa la campania prezidenţială a partidului politic sau a alianţei politice care l-a propus sau îi susţine candidatura, potrivit art. 9.


  Articolul 16

  (1) Pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice de radio şi televiziune este egal şi gratuit.
  (2) Orarul pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul egal şi gratuit al candidaţilor la serviciile publice de radio şi televiziune se fac, după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune şi cu participarea candidaţilor.
  (3) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, se vor avea în vedere şi orarul şi repartizarea timpilor de antenă pentru campania electorală privind alegerea celor două Camere.


  Articolul 17

  Împotriva soluţiei date de biroul electoral de circumscripţie la plângerile ce îi sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei alianţe politice ori a unui candidat de a-şi desfăşura campania electorală, contestaţiile se soluţionează de Curtea Constituţională, în termen de 3 zile de la sesizare.


  Articolul 18

  (1) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, persoanele acreditate să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale pentru alegerea deputaţilor şi senatorilor pot asista şi la efectuarea celor pentru alegerea Preşedintelui României.
  (2) În cazul în care alegerile pentru Preşedintele României au loc la o dată diferită, acreditarea pentru a asista la operaţiunile electorale a delegaţilor presei, cinematografiei, radioului şi televiziunii, române sau străine, a organizaţiilor neguvernamentale care au ca principal obiect de activitate apărarea drepturilor fundamentale ale omului ori a observatorilor externi care solicită aceasta se face de către Biroul Electoral Central.
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) partidele şi alianţele politice care au propus candidaţi vor putea desemna câte un singur delegat, pentru fiecare secţie de votare şi birou electoral de circumscripţie, care să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale. Desemnarea se face prin comunicarea prenumelui, numelui şi domiciliului reprezentantului, sub semnătura conducerii partidului sau a alianţei politice. Dacă mai multe partide sau alianţe politice au propus acelaşi candidat, ele pot desemna numai un reprezentant comun.


  Articolul 19

  (1) Alegătorul va vota aplicând ştampila cu menţiunea "Votat" înăuntrul patrulaterului care cuprinde prenumele şi numele candidatului pe care îl votează.
  (2) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, după exprimarea votului se va aplica ştampila cu menţiunea "Votat" pe cartea de alegător pe un singur număr de scrutin.
  (3) Dacă alegerile pentru Preşedintele României au loc la o dată diferită de cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat, după exprimarea votului ştampila se aplică pe cartea de alegător la numărul de scrutin adus la cunoştinţă publică de Guvern o dată cu data votării.
  (4) La al doilea tur de scrutin ştampila se aplică la numărul de scrutin care urmează.


  Capitolul III Stabilirea rezultatului alegerilor


  Articolul 20

  (1) Operaţiunile electorale pentru constatarea rezultatelor votării la secţiile de votare, contestaţiile şi întâmpinările cu privire la operaţiunile de votare şi de deschidere a urnelor se fac cu respectarea prevederilor legale privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.
  (2) Rezultatul votării la secţia de votare se consemnează într-un tabel.
  (3) Candidaţii la alegerile pentru Parlament din partea partidelor politice care au propus şi candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României au dreptul să întocmească şi ei un tabel. Dacă alegerile pentru cele două Camere şi pentru Preşedintele României nu au loc concomitent, acest drept revine delegaţilor partidelor politice care au propus candidaţii în alegerile pentru Preşedintele României.
  (4) Tabelele vor cuprinde voturile nule, prenumele şi numele candidaţilor şi voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat.


  Articolul 21

  (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului secţiei de votare încheie un proces-verbal în 3 exemplare, care va cuprinde:
  a) numărul alegătorilor, potrivit listelor electorale permanente;
  b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr în funcţie de alegătorii de pe lista permanentă şi de pe cea specială;
  c) numărul total al voturilor valabil exprimate;
  d) numărul voturilor nule;
  e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat;
  f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor şi contestaţiilor şi a modului lor de soluţionare, precum şi a contestaţiilor înaintate spre soluţionare biroului electoral de circumscripţie;
  g) numărul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate.
  (2) Procesele-verbale se semnează de preşedinte şi de membrii biroului. Un exemplar al procesului-verbal se afişează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al secţiei de votare.
  (3) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare li se eliberează, la cerere, o copie certificată de către toţi cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulată înainte de întocmirea procesului-verbal.
  (4) Lipsa semnăturii unor membri ai biroului secţiei de votare nu influenţează asupra valabilităţii procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele care au împiedicat semnarea.
  (5) Procesele-verbale, împreună cu toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiei de votare, precum şi cu buletinele de vot nule şi cele contestate vor alcătui un dosar, care, sigilat şi ştampilat, va fi înaintat biroului electoral de circumscripţie, de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii biroului, cu pază militară, în cel mult 24 de ore.
  (6) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscripţie va trimite unul dintre exemplarele procesului-verbal la tribunalul în a cărui rază teritorială este circumscripţia electorală; candidaţii sau partidele şi alianţele politice care i-au propus pot obţine copii legalizate de pe acest exemplar.


  Articolul 22

  (1) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi după soluţionarea contestaţiilor şi întâmpinărilor primite, biroul electoral de circumscripţie încheie un proces-verbal care va cuprinde:
  a) numărul alegătorilor din circumscripţia electorală, potrivit listelor electorale permanente;
  b) numărul total al alegătorilor ce s-au prezentat la urne; defalcarea acestui număr de pe listele permanente şi de pe cele speciale;
  c) numărul total al voturilor valabil exprimate;
  d) numărul voturilor nule;
  e) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat în cadrul circumscripţiei electorale;
  f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi hotărârilor luate de biroul electoral de circumscripţie;
  g) numărul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate.
  (2) Prevederile art. 21 alin. (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
  (3) Procesul-verbal, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, formând un dosar, încheiat, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral, se înaintează cu pază militară la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale secţiilor de votare.


  Articolul 23

  (1) Biroul Electoral Central rezolvă întâmpinările şi contestaţiile depuse, deciziile date fiind definitive, după care încheie un proces-verbal care cuprinde:
  a) numărul total al alegătorilor, potrivit listelor electorale ale localităţilor unde îşi au domiciliul aceştia;
  b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne;
  c) numărul total al voturilor nule;
  d) numărul total al voturilor valabil exprimate, pe întreaga ţară, pentru fiecare candidat şi constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 81 din Constituţia României, republicată; în situaţia în care aceste condiţii nu sunt întrunite, prenumele şi numele candidaţilor care vor participa la al doilea tur de scrutin;
  e) centralizarea rezultatelor celui de-al doilea tur, potrivit prevederilor lit. a)-d), care se aplică în mod corespunzător, prenumele şi numele candidatului a cărui alegere a fost constatată;
  f) modul de soluţionare a contestaţiilor şi întâmpinărilor primite.
  (2) Prevederile art. 21 alin. (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
  (3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, împreună cu dosarele birourilor electorale de circumscripţie, primite potrivit art. 22 alin. (3), se înaintează cu pază militară la Curtea Constituţională, în termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar.


  Articolul 24

  (1) Curtea Constituţională anulează alegerile în cazul în care votarea şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaţilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situaţie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor.
  (2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele şi candidaţii care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază.
  (3) Cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat nu este implicat în producerea fraudei.
  (4) Soluţionarea cererii de către Curtea Constituţională se face până la data prevăzută de lege pentru aducerea la cunoştinţă publică a rezultatului alegerilor.


  Articolul 25

  (1) Curtea Constituţională publică rezultatul alegerilor în presă şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru fiecare tur de scrutin şi validează rezultatul alegerilor pentru preşedintele ales.
  (2) Actul de validare se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul rămâne la Curtea Constituţională, unul se prezintă Parlamentului pentru depunerea jurământului prevăzut la art. 82 alin. (2) din Constituţia României, republicată, iar al treilea se înmânează candidatului ales.


  Articolul 26

  (1) Al doilea tur de scrutin are loc în condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Constituţia României, republicată, la două săptămâni de la primul tur de scrutin, în aceleaşi secţii de votare şi circumscripţii electorale, sub conducerea operaţiunilor electorale de către aceleaşi birouri electorale şi pe baza aceloraşi liste de alegători de la primul tur.
  (2) În al doilea tur de scrutin participă primii 2 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi, valabil exprimate pe întreaga ţară la primul tur. Confirmarea acestui număr se face de Curtea Constituţională în termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevăzute la art. 23 alin. (3), prin aducerea la cunoştinţă publică a prenumelui şi numelui celor doi candidaţi care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin şi a zilei votării stabilite potrivit alin. (1).
  (3) Campania electorală pentru al doilea tur de scrutin începe de la data când s-a adus la cunoştinţă publică ziua votării.
  (4) În termen de două zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru desfăşurarea acesteia la serviciile publice de radio şi televiziune şi repartizarea timpilor de antenă, potrivit art. 16 care se aplică în mod corespunzător.
  (5) Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept acreditate să asiste la efectuarea acestor operaţiuni şi la al doilea tur de scrutin.


  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 27

  Sancţiunile contravenţionale şi pedepsele, prevăzute de lege pentru încălcarea dispoziţiilor legale privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, se aplică şi în ceea ce priveşte încălcarea dispoziţiilor legale corespunzătoare privind alegerea Preşedintelui României.


  Articolul 28

  Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, oficiile electorale, sprijinirea de către Guvern a activităţii birourilor electorale şi a oficiilor electorale, materialele utilizate în procesul electoral, actul de identitate şi cartea de alegător, precum şi la judecarea de către instanţe a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a oricăror alte cereri se aplică şi în ceea ce priveşte alegerile pentru Preşedintele României.


  Articolul 29

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 30

  (1) Alegerile din anul 2004 pentru Preşedintele României vor avea loc o dată cu cele pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.
  (2) Data alegerilor şi durata campaniei electorale din anul 2004 pentru Preşedintele României se stabilesc prin lege.


  Articolul 31

  La data intrării în vigoare a prezentei legi Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 20 septembrie 2004.
  Nr. 370.


  Anexa 1
  Denumirea partidului politic sau alianţei politice (ori menţiunea
  "Candidat independent", după caz)
  Semnul electoral al partidului politic sau alianţei politice
  LISTA SUSŢINĂTORILOR
  pentru alegerea Preşedintelui României
  - ..... (data alegerilor) -
  Candidatul ............. (prenume şi nume)
    Nr. crt.PrenumeNumeData naşteriiAdresaAct de identitateSemnătura*)
    DenumireSeriaNumărul
    1.                
    2.                
    3.                
    4.                
    5.                
    6.                
    7.                

  DECLARAŢIE
  Subsemnatul ..........(prenume şi nume), domiciliat în ........, născut la data de ..... în comuna/oraşul/municipiul ...... judeţul ...... posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. ........ declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ...... poziţii, corespund realităţii.
  Data, Localitatea, Semnătura,
  ------------- Notă *) Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea mai multor liste.


  Anexa 2

                   MODELUL BULETINULUI DE VOT PENTRU
                    ALEGEREA PRESEDINTELUI ROMÂNIEI

              Fila 1 Fila 2,3...
    ┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
    │ │ │ ┌─────────────┐┌─────────────┐ │
    │ ROMÂNIA │ │ │ 1) 2) ││ 1) 2) │ │
    │ │ │ │ ││ │ │
    │ │ │ │ ││ │ │
    │ P │ │ │ 3) ││ 3) │ │
    │ │ │ │ ││ │ │
    │ │ │ └─────────────┘└─────────────┘ │
    │ BULETIN DE VOT │ │ ┌─────────────┐┌─────────────┐ │
    │ │ │ │ 1) 2) ││ 1) 2) │ │
    │ PENTRU ALEGEREA │ │ │ ││ │ │
    │ PRESEDINTELUI ROMÂNIEI │ │ │ ││ │ │
    │ │ │ │ 3) ││ 3) │ │
    │ │ │ │ ││ │ │
    │ *) │ │ └─────────────┘└─────────────┘ │
    │ │ │ ┌─────────────┐┌─────────────┐ │
    │ │ │ │ 1) 2) ││ 1) 2) │ │
    │ Circumscripţia electorală │ │ │ ││ │ │
    │ nr. ........ │ │ │ ││ │ │
    │ │ │ │ 3) ││ 3) │ │
    │ │ │ │ ││ │ │
    │ │ │ └─────────────┘└─────────────┘ │
    └──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘

  ----------- Notă *) Se trece data alegerilor
  1) Se trece denumirea completa a partidului politic sau aliantei politice ori menţiunea "Candidat independent".
  2) Se trece semnul electoral; între denumirea partidului politic sau aliantei politice şi semnul electoral trebuie să se pastreze distanta de 3 litere.
  3) Se trec prenumele şi numele candidatului.
  NOTĂ:
  Se imprima atitea patrulatere câti candidati sunt, în ordinea depunerii candidaturilor.
  Hârtia pentru buletinele de vot va fi de culoare alba şi suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat şi votul dat.
  Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere în numar suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, în afară de ultima pagina, care va ramine alba pentru stampila de control.
  Toate numele, prenumele şi cuvintele ce se inscriu în interiorul patrulaterului se vor tipari cu litera corp 10 verzal drepte.
  Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagina care va ramâne alba, vor fi numerotate.
  Pe teritoriul unei circumscriptii electorale se va folosi tus, pentru stampile, de aceeasi culoare.
  Semnul electoral se va imprima într-un spatiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.
  ----------