ORDIN nr. 75 din 25 ianuarie 2024privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 12 februarie 2024
  Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (12^1) și (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 5 punctul 7, alineatul (2^11) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^11) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (2^10), pentru contractele de finanțare încheiate în anul 2021, termenul se poate prelungi până la data de 31 mai 2024 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare», până cel târziu la data de 31 martie 2023.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Laurențiu-Alexandru Blaga

  București, 25 ianuarie 2024.
  Nr. 75.
  -------