CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (Legea nr. 86/2006)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 aprilie 2006
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Titlul I Dispoziții generale

  Capitolul I Domeniul de aplicare și definiții

  Articolul 1

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 1 din Capitolul I , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 2
  (1) Reglementările vamale se aplică în mod uniform pe întreg teritoriul vamal al României, în măsura în care nu există dispoziții contrare prevăzute în acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.(2) Introducerea sau scoaterea din țară a mărfurilor, a mijloacelor de transport și a oricăror alte bunuri este permisă numai prin punctele de trecere a frontierei de stat.(3) În punctele de trecere a frontierei de stat și pe teritoriul țării sunt organizate birouri vamale care funcționează potrivit legii.(4) La trecerea frontierei de stat, mărfurile, mijloacele de transport și orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal și aplicării reglementărilor vamale numai de autoritatea vamală.


  Articolul 3
  (1) Teritoriul vamal al României cuprinde teritoriul statului român, delimitat de frontiera de stat a României, precum și marea teritorială a României, delimitată conform normelor dreptului internațional și legislației române în materie.(2) Teritoriul vamal al României include și spațiul aerian al teritoriului țării și al mării teritoriale.


  Articolul 4

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 4 din Capitolul I , Titlul I a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul II Sistemul instituțional al autorității vamale

  Secţiunea 1 Structura organizatorică a autorității vamale

  Articolul 5
  (1) Activitatea autorității vamale se exercită prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile subordonate.
  (la 29-06-2013, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )
  (2) În cadrul birourilor vamale se pot înființa puncte vamale.


  Articolul 6
  (1) Abrogat.
  (la 29-06-2013, Alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. )
  (2) Autoritatea vamală are o siglă ale cărei caracteristici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Salarizarea, precum și drepturile și îndatoririle personalului vamal sunt cele prevăzute de lege pentru funcționarii publici și de Statutul personalului vamal.(4) Funcțiile generale și specifice utilizate în Agenția Națională de Administrare Fiscală, în direcțiile regionale vamale, în birourile și în punctele vamale se stabilesc prin lege.
  (la 29-06-2013, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )


  Articolul 7
  (1) Direcțiile regionale vamale și birourile vamale sunt unități subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  (la 29-06-2013, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )
  (2) Deschiderea de noi birouri vamale de frontieră sau închiderea celor existente se face prin hotărâre a Guvernului.(3) Direcțiile regionale vamale, birourile vamale de interior și punctele vamale se înființează prin decizie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  (la 29-06-2013, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )


  Articolul 8

  Autoritatea vamală își desfășoară activitatea în sedii proprii sau, când acest lucru nu este posibil, în spații date în folosință gratuită de către deținătorii legali.


  Secţiunea a 2-a Atribuțiile autorității vamale

  Articolul 9
  (1) Autoritatea vamală exercită, în cadrul politicii vamale a statului, atribuțiile conferite prin reglementările vamale pentru realizarea controlului vamal al mărfurilor introduse sau scoase din țară.(2) Controlul vamal se efectuează la birourile și punctele vamale de către personalul autorității vamale, sub îndrumarea și controlul direcțiilor regionale vamale și ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  (la 29-06-2013, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )
  (3) În cazurile și condițiile prevăzute de prezentul cod și de regulamentul vamal, controlul vamal se poate efectua și în alte locuri decât cele prevăzute la alin. (2).


  Articolul 10
  (1) Autoritatea vamală are dreptul să efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport și al mărfurilor, precum și al bunurilor și valorilor aparținând persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau la scoaterea lor din țară.(2) În cazul în care se refuză prezentarea, autoritatea vamală are dreptul să efectueze controlul vamal din proprie inițiativă, fără acordul titularului.(3) Când există indicii temeinice de fraudă, se poate efectua, cu aprobarea șefului biroului vamal, controlul vamal corporal sumar, cu respectarea normelor de igienă și în încăperi separate, de către persoane de același sex cu persoana controlată. Se consideră că există indicii temeinice de fraudă în situațiile când agentul vamal:
  a) descoperă în timpul controlului indicii cu privire la existența unor mărfuri nedeclarate sau ascunse;
  b) deține informații despre intenția persoanei controlate de a săvârși contravenții sau infracțiuni vamale;
  c) posedă date că persoana controlată a săvârșit contravenții sau infracțiuni vamale;
  d) constată comportamente neobișnuite din partea persoanei controlate.
  (4) Controlul vamal corporal sumar nu are caracterul percheziției corporale prevăzute în Codul de procedură penală.


  Articolul 11
  (1) Autoritatea vamală, când are informații cu privire la persoanele care, la trecerea frontierei de stat, ar transporta droguri sau precursori ai acestora ascunși în corpul lor, poate, pe baza consimțământului acestora, să le supună unui examen de investigare medicală.(2) În caz de refuz, agentul vamal sesizează organul de urmărire penală competent, care poate proceda în conformitate cu prevederile art. 190 alin. (2) sau (5) din Codul de procedură penală.
  (la 01-02-2014, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 82, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )
  (3) În caz de infracțiuni flagrante, personalul vamal procedează la constatarea acestora, potrivit prevederilor Codului de procedură penală.
  (la 01-02-2014, Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. 82, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )


  Articolul 12
  (1) Personalul vamal este învestit cu exercițiul autorității publice și are dreptul să conducă la sediul biroului vamal persoanele suspecte de încălcarea reglementărilor vamale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii.(2) Echipajele mobile ale autorității vamale, identificabile prin dotări și însemne specifice, au dreptul de a opri mijloacele de transport, în vederea verificării respectării reglementărilor vamale, folosind semnale formale specifice. Când conducătorii mijloacelor de transport refuză să oprească, pot fi utilizate pentru imobilizare și alte modalități prevăzute de lege.(3) În caz de infracțiuni flagrante, personalul vamal are obligația să îl înainteze de îndată procurorului pe făptuitor, împreună cu lucrările efectuate și cu mijloacele de probă.


  Articolul 13
  (1) Personalul vamal abilitat are dreptul ca, în vederea efectuării controlului vamal în condițiile legii, să urce la bordul oricăror nave, inclusiv al celor militare, aflate în porturile maritime sau fluviale, precum și în rada acestora.(2) Comandantul sau, în absența acestuia, secundul navei comerciale ori militare este obligat să primească autoritatea vamală, să o însoțească în timpul controlului și să îi creeze posibilitatea de a verifica orice loc de pe navă susceptibil de a ascunde mărfuri sau valori supuse reglementărilor vamale.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și aeronavelor comerciale sau militare aflate în aeroporturi, la sosirea ori plecarea din țară.


  Articolul 14
  (1) Autoritatea vamală poate controla mărfurile supuse reglementărilor vamale în orice loc s-ar afla pe teritoriul țării. Pe durata controlului și a verificărilor efectuate de personalul vamal cu atribuții în acest domeniu se pot reține, potrivit legii, de la persoanele fizice și juridice, documente de orice natură și pe orice fel de suport, care pot facilita îndeplinirea misiunii de control. Reținerea documentelor se face pe baza unui proces-verbal.(2) În acest scop, autoritatea vamală poate:
  a) verifica, în condițiile legii, clădiri, depozite, terenuri, mijloace de transport susceptibile de a transporta mărfuri supuse unui regim vamal sau care ar trebui supuse unui regim vamal, precum și orice alte obiective;
  b) preleva, în condițiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate, în vederea identificării și expertizării mărfurilor;
  c) efectua investigații, supravegheri și verificări în cazurile în care sunt semnalate situații de încălcare a reglementărilor vamale;
  d) desfășura activitățile necesare pentru gestionarea riscurilor;
  e) exercita controlul ulterior la sediul agenților economici asupra schimbului de mărfuri dintre România și alte țări, în scopul verificării respectării reglementărilor vamale;
  f) identifica, pe bază de documente, persoanele care se află în raza de activitate a biroului vamal, precum și persoanele care au legătură cu mărfurile și se află în locurile verificate potrivit lit. a);
  g) participa, în condițiile legii, la realizarea livrărilor supravegheate;
  h) coopera direct cu alte instituții centrale române sau cu administrații vamale străine, în condițiile legii și cu respectarea obligațiilor ce decurg din convențiile și înțelegerile la care România este parte;
  i) culege, prelucra și utiliza informații specifice necesare pentru prevenirea și combaterea încălcării reglementărilor vamale, inclusiv prin gestionarea, potrivit legii, a unor baze de date privind schimbul de mărfuri.


  Articolul 15

  Pentru efectuarea controlului vamal al mărfurilor și, când este cazul, instituțiile și orice alte persoane au obligația să pună la dispoziție autorității vamale, fără plată, datele și informațiile pe care le dețin referitoare la acele mărfuri. Aceste date și informații se transmit, în scris sau înregistrate pe alt suport material compatibil, în termenul solicitat.


  Articolul 16
  (1) Organele poștale sunt obligate să prezinte pentru control, autorității vamale aflate în incinta oficiului poștal, coletele și trimiterile poștale internaționale, cu respectarea normelor poștale.(2) În exercitarea atribuțiilor de control, autoritatea vamală nu poate să aducă atingere secretului corespondenței și trimiterilor poștale.


  Articolul 17
  (1) Autoritatea vamală își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul vamal al României, în condițiile stabilite prin prezentul cod.(2) Organele de poliție și alte autorități publice ce au, potrivit legii, competențe în domeniul controlului fiscal, al circulației și utilizării mărfurilor pe teritoriul vamal al României sunt obligate să anunțe de îndată autoritatea vamală cea mai apropiată când constată încălcări ale reglementărilor vamale și să depună la aceasta mărfurile care au făcut obiectul acelor încălcări, precum și documentele doveditoare.


  Articolul 18
  (1) În scopul prevenirii încălcării reglementărilor vamale, se instituie o zonă specială de supraveghere vamală, cuprinsă între limita exterioară a mării teritoriale și frontiera de stat, precum și o fâșie de 30 km în interiorul frontierei de stat.(2) În zona specială de supraveghere vamală autoritatea vamală efectuează și alte acțiuni specifice, prin înființarea de posturi de supraveghere vamală, permanente sau temporare, fixe ori mobile. Totodată, realizează controale inopinate, urmărește și identifică persoanele suspectate de încălcarea reglementărilor vamale.


  Secţiunea a 3-a Drepturile și obligațiile autorității vamale

  Articolul 19

  Agenția Națională de Administrare Fiscală și direcțiile regionale vamale exercită coordonarea, îndrumarea și controlul efectuării operațiunilor realizate de birourile vamale, asigurând aplicarea uniformă a reglementărilor vamale.
  (la 29-06-2013, Art. 19 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )


  Articolul 20

  Birourile vamale efectuează operațiunile de control și supraveghere vamală în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările vamale.


  Articolul 21

  Autoritatea vamală comunică, în condițiile legii, la cererea ministerelor și a altor instituții centrale, precum și a Băncii Naționale a României, date privind operațiunile vamale care le sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor prevăzute de lege.


  Secţiunea a 4-a Personalul vamal. Drepturi și obligații

  Articolul 22

  Personalul vamal cuprinde funcționarii numiți în funcția publică în cadrul sistemului instituțional al autorității vamale.


  Articolul 23

  Condițiile de recrutare, de numire în funcția publică, de promovare și evaluare, precum și de încetare a raportului de serviciu se stabilesc prin legislația aplicabilă funcționarilor publici și personalului vamal.


  Articolul 24

  Personalul vamal poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne, ecusoane distincte și, după caz, echipament de protecție, care se atribuie gratuit. Modelul și durata de întrebuințare ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 25
  (1) Personalul vamal își exercită atribuțiile în cadrul operațiunilor de control și supraveghere vamală numai pe baza legitimațiilor de serviciu, în care sunt înscrise competențele conferite prin normele legale.(2) Organele de poliție sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin autorității vamale în exercitarea atribuțiilor care le revin.


  Articolul 26

  Personalul vamal, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, beneficiază de ocrotirea specială prevăzută de lege pentru ofițerii de poliție.


  Articolul 27
  (1) Personalul vamal care are dreptul de a purta și a face uz de armă, în conformitate cu normele legale privind regimul armelor și al munițiilor, se stabilește de conducătorul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu aprobarea ministrului finanțelor publice.
  (la 29-06-2013, Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )
  (2) Condițiile în care personalul vamal are dreptul să dețină și să poarte arme se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 28

  Personalul vamal, indiferent de funcția deținută, este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și a operațiunilor efectuate, precum și a oricăror documente, date și informații despre care ia cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu și care nu sunt, potrivit legii, informații de interes public.


  Articolul 29

  Personalul vamal este obligat să fie loial instituției, să aibă o atitudine corectă și integră, acționând cu competență și fermitate pentru prevenirea, combaterea și sancționarea încălcării reglementărilor vamale.


  Articolul 30

  Agenția Națională de Administrare Fiscală realizează formarea și perfecționarea personalului vamal prin Școala de Finanțe Publice și Vamă, precum și prin programe de formare specializată în administrația publică.
  (la 29-06-2013, Art. 30 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )


  Capitolul III Dispoziții generale privind drepturile și obligațiile persoanelor cu privire la reglementările vamale

  Secţiunea 1 Dreptul de reprezentare

  Articolul 31

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 31 din Secțiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 2-a Agenți economici autorizați

  Articolul 32

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 32 din Secțiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 3-a Decizii privind aplicarea reglementărilor vamale

  Articolul 33

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 33 din Secțiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 34

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 34 din Secțiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 35

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 35 din Secțiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 36

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 36 din Secțiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 4-a Informații

  Articolul 37

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 37 din Secțiunea a 4-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 38
  (1) Agenția Națională de Administrare Fiscală emite informații tarifare obligatorii sau informații obligatorii în materie de origine, la solicitarea scrisă a persoanei interesate, conform regulamentului vamal.
  (la 29-06-2013, Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )
  (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) obligă autoritatea vamală în fața solicitantului numai în privința clasificării tarifare a mărfurilor sau pentru determinarea originii mărfurilor. Informațiile obligă autoritatea vamală doar pentru mărfurile care sunt vămuite după data la care au fost furnizate informațiile.(3) Titularul informației tarifare obligatorii trebuie să facă dovada că mărfurile declarate sunt conforme în toate privințele cu cele descrise în informația obligatorie.(4) Titularul unei informații obligatorii în materie de origine trebuie să facă dovada că mărfurile declarate și circumstanțele care au dus la determinarea originii sunt conforme în toate privințele cu cele descrise în informația obligatorie.


  Articolul 39

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 39 din Secțiunea a 4-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 5-a Alte dispoziții

  Articolul 40

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 40 din Secțiunea a 5-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 41

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 41 din Secțiunea a 5-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 42

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 42 din Secțiunea a 5-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 43

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 43 din Secțiunea a 5-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 44

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 44 din Secțiunea a 5-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Titlul II Elemente pe baza cărora se aplică drepturile de import sau export ori celelalte măsuri prevăzute pentru schimbul internațional de mărfuri

  Capitolul I Tariful vamal și clasificarea tarifară a mărfurilor

  Articolul 45

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 45 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 46

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 46 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 47

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 47 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 48

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 48 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 49

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 49 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul II Originea mărfurilor

  Secţiunea 1 Originea nepreferențială

  Articolul 50

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 50 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 51

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 51 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 52

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 52 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 53

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 53 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 2-a Originea preferențială

  Articolul 54

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 54 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 55

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 55 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul III Valoarea în vamă a mărfurilor

  Articolul 56

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 56 din Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 57
  (1) Procedura de determinare a valorii în vamă este cea prevăzută în Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale și comerț 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, cu modificările ulterioare.(2) La valoarea în vamă, conform prevederilor art. 1 din acordul prevăzut la alin. (1), în măsura în care au fost efectuate, dar nu au fost cuprinse în preț, se includ:
  a) cheltuielile de transport al mărfurilor importate până la frontiera română;
  b) cheltuielile de încărcare, de descărcare și de manipulare, conexe transportului, ale mărfurilor din import aferente parcursului extern;
  c) costul asigurării pe parcurs extern.
  (3) Cu condiția de a fi evidențiată separat de prețul efectiv plătit sau de plătit, nu se include în valoarea în vamă valoarea dobânzilor stabilită în conformitate cu acordurile de finanțare încheiate de cumpărător cu privire la mărfurile importate, indiferent dacă finanțarea este acordată de vânzător sau de altă persoană, cu condiția ca acordurile de finanțare să fi fost încheiate în scris și ca, dacă i se solicită, cumpărătorul să poată demonstra că:
  a) astfel de mărfuri sunt vândute efectiv la prețul declarat ca preț efectiv plătit sau de plătit;
  b) rata dobânzii pretinsă nu depășește nivelul uzual pentru astfel de tranzacții în țara și la momentul în care s-a acordat finanțarea.
  (4) Când determinarea definitivă a valorii în vamă nu se poate efectua imediat, importatorul are dreptul de a ridica mărfurile din vamă, la cerere, cu condiția să constituie o garanție în forma acceptată de autoritatea vamală.(5) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la ridicarea mărfii, importatorul nu prezintă documente concludente privind determinarea valorii în vamă, autoritatea vamală procedează la executarea garanției, operațiunea de plasare a mărfurilor sub un regim vamal fiind considerată încheiată.(6) Prin regulamentul vamal se pot stabili reguli specifice pentru determinarea valorii în vamă a suporturilor informatice pentru echipamentele de prelucrare a datelor conținând date sau instrucțiuni, precum și pentru mărfurile perisabile care sunt livrate, în mod uzual, în regim comercial de vânzare în consignație.


  Articolul 58

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 58 din Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 59

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 59 din Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Titlul III Dispoziții aplicabile mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al României până la stabilirea unei destinații vamale

  Capitolul I Introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al României

  Articolul 60

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 60 din Capitolul I , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 61

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 61 din Capitolul I , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 62

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 62 din Capitolul I , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 63

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 63 din Capitolul I , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 64

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 64 din Capitolul I , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 65

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 65 din Capitolul I , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul II Prezentarea mărfurilor la vamă

  Articolul 66

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 66 din Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 67

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 67 din Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 68

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 68 din Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul III Descărcarea mărfurilor prezentate în vamă

  Articolul 69

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 69 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 70

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 70 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul IV Obligația de a atribui o destinație vamală mărfurilor prezentate la vamă

  Articolul 71

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 71 din Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 72

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 72 din Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul V Depozitarea temporară a mărfurilor

  Articolul 73

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 73 din Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 74

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 74 din Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 75

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 75 din Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 76

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 76 din Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul VI Dispoziții aplicabile mărfurilor străine care au circulat sub un regim de tranzit

  Articolul 77

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 77 din Capitolul VI , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 78

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 78 din Capitolul VI , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul VII Alte dispoziții

  Articolul 79

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 79 din Capitolul VII , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 80

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 80 din Capitolul VII , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Titlul IV Destinația vamală

  Capitolul I Introducere

  Articolul 81

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 81 din Capitolul I , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul II Plasarea mărfurilor sub un regim vamal

  Articolul 82

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 82 din Capitolul II , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 83
  (1) În funcție de felul mărfurilor și de regimul vamal care poate fi utilizat, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate stabili, prin decizie, ca numai unele birouri vamale să fie competente să procedeze la efectuarea controlului vamal și la aplicarea reglementărilor vamale.(2) Decizia Agenției Naționale de Administrare Fiscală se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (la 29-06-2013, Art. 83 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )


  Articolul 84

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 84 din Capitolul II , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul III Declarația în scris. Procedura normală

  Articolul 85

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 85 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 86

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 86 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 87

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 87 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 88

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 88 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 89

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 89 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 90

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 90 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 91

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 91 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 92

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 92 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 93

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 93 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 94
  (1) Autoritatea vamală poate lua măsuri de marcare sau sigilare a mărfurilor, precum și a compartimentelor din mijloacele de transport în care se află mărfurile, când este necesară identificarea mărfurilor pentru a se asigura respectarea condițiilor care reglementează regimul vamal.(2) Marcajele sau sigiliile nu pot fi înlăturate decât de autoritatea vamală ori cu permisiunea acesteia, cu excepția cazului fortuit sau de forță majoră, când operațiunea este necesară pentru a salva integritatea mărfurilor ori a mijloacelor de transport. În această situație, autoritatea vamală este înștiințată imediat, justificându-se prin orice mijloc de probă măsura luată.


  Articolul 95

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 95 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 96

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 96 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul IV Declarația în scris. Procedura simplificată

  Articolul 97

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 97 din Capitolul IV , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul V Alte declarații

  Articolul 98

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 98 din Capitolul V , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 99

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 99 din Capitolul V , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul VI Controlul ulterior al declarațiilor

  Articolul 100
  (1) Autoritatea vamală are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să modifice declarația vamală.(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea vamală verifică orice documente, registre și evidențe referitoare la mărfurile vămuite sau la operațiunile comerciale ulterioare în legătură cu aceste mărfuri. Controlul se poate face la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional în operațiunile menționate sau al oricărei alte persoane care se află în posesia acestor acte ori deține informații în legătură cu acestea. De asemenea, poate fi făcut și controlul fizic al mărfurilor, dacă acestea mai există.(3) Când după reverificarea declarației sau după controlul ulterior rezultă că dispozițiile care reglementează regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informații inexacte sau incomplete, autoritatea vamală ia măsuri pentru regularizarea situației, ținând seama de noile elemente de care dispune.(4) Autoritatea vamală stabilește modelul documentului necesar pentru regularizarea situației, precum și instrucțiunile de completare a acestuia.(5) În cazul în care se constată că a luat naștere o datorie vamală sau că au fost sume plătite în plus, autoritatea vamală ia măsuri pentru încasarea diferențelor în minus sau rambursarea sumelor plătite în plus, cu respectarea dispozițiilor legale.(6) În cadrul controlului ulterior al declarațiilor, autoritatea vamală stabilește potrivit alin. (3) și diferențele în plus sau în minus privind alte taxe și impozite datorate statului în cadrul operațiunilor vamale, luând măsuri pentru încasarea diferențelor în minus constatate. Diferențele în plus privind aceste taxe și impozite se restituie potrivit normelor legale care le reglementează.(7) Când încălcarea reglementărilor vamale constituie, după caz, contravenție sau infracțiune, autoritatea vamală este obligată să aplice sancțiunile contravenționale sau să sesizeze organele de urmărire penală.(8) Declarația vamală acceptată și înregistrată, precum și documentul prevăzut la alin. (4) constituie titlu de creanță.


  Titlul V Regimuri vamale

  Capitolul I Punerea în liberă circulație

  Articolul 101

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 101 din Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 102

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 102 din Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 103

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 103 din Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 104

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 104 din Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 105

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 105 din Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 106

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 106 din Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul II Regimuri suspensive și regimuri vamale economice

  Secţiunea 1 Dispoziții comune

  Articolul 107

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 107 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 108

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 108 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 109

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 109 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 110

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 110 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 111

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 111 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 112

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 112 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 2-a Tranzitul

  Articolul 113

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 113 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 114

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 114 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 115

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 115 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 116

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 116 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 117

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 117 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 118

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 118 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 3-a Antrepozitarea vamală

  Articolul 119

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 119 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 120

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 120 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 121

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 121 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 122

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 122 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 123

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 123 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 124

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 124 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 125

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 125 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 126

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 126 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 127

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 127 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 128

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 128 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 129

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 129 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 130

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 130 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 131

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 131 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 132

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 132 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 133

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 133 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 4-a Perfecționarea activă

  Articolul 134

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 134 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 135

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 135 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 136

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 136 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 137

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 137 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 138

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 138 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 139

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 139 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 140

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 140 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 141

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 141 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 142

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 142 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 143

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 143 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 144

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 144 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 145

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 145 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 146

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 146 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 147

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 147 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 148

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 148 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 149

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 149 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 5-a Transformarea sub control vamal

  Articolul 150

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 150 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 151

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 151 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 152

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 152 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 153

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 153 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 154

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 154 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 155

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 155 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 156

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 156 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 6-a Admiterea temporară

  Articolul 157

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 157 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 158

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 158 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 159

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 159 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 160

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 160 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 161

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 161 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 162

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 162 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 163

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 163 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 164

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 164 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 7-a Perfecționarea pasivă

  Articolul 165

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 165 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 166

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 166 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 167

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 167 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 168

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 168 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 169

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 169 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 170

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 170 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 171

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 171 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 172

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 172 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 173

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 173 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 174

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 174 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 175

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 175 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 176

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 176 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 177

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 177 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 178

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 178 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 179

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 179 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 180

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 180 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul III Exportul

  Articolul 181

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 181 din Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 182

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 182 din Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Titlul VI Alte destinații vamale

  Capitolul I Zone libere și antrepozite libere

  Secţiunea 1 Dispoziții generale

  Articolul 183

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 183 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 184

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 184 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 185

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 185 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 186

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 186 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 2-a Plasarea mărfurilor în zone libere sau antrepozite libere

  Articolul 187

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 187 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 188

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 188 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 3-a Funcționarea zonelor libere și a antrepozitelor libere

  Articolul 189

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 189 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 190

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 190 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 191

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 191 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 192

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 192 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 193

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 193 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 194

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 194 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 4-a Scoaterea mărfurilor din zonele libere sau din antrepozitele libere

  Articolul 195

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 195 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 196

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 196 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 197

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 197 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 198

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 198 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 199

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 199 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul II Reexportul, distrugerea și abandonul

  Articolul 200

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 200 din Capitolul II , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Titlul VII Mărfuri care părăsesc teritoriul vamal al României

  Articolul 201

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 201 din Titlul VII a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 202

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 202 din Titlul VII a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 203

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 203 din Titlul VII a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 204

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 204 din Titlul VII a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 205

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 205 din Titlul VII a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Titlul VIII Operațiuni privilegiate

  Capitolul I Scutiri de taxe vamale

  Articolul 206

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 206 din Capitolul I , Titlul VIII a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul II Mărfuri returnate

  Articolul 207

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 207 din Capitolul II , Titlul VIII a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 208

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 208 din Capitolul II , Titlul VIII a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 209

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 209 din Capitolul II , Titlul VIII a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul III Produse de pescuit maritim și alte produse obținute din mare

  Articolul 210

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 210 din Capitolul III , Titlul VIII a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Titlul IX Datoria vamală

  Capitolul I Garantarea cuantumului datoriei vamale

  Articolul 211

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 211 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 212

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 212 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 213

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 213 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 214

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 214 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 215

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 215 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 216

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 216 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 217

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 217 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 218

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 218 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 219

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 219 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 220

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 220 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 221

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 221 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 222

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 222 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul II Nașterea datoriei vamale

  Articolul 223

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 223 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 224

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 224 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 225

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 225 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 226

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 226 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 227

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 227 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 228

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 228 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 229

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 229 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 230

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 230 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 231

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 231 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 232

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 232 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 233

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 233 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 234

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 234 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 235

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 235 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 236

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 236 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 237

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 237 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 238

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 238 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 239

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 239 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul III Recuperarea cuantumului datoriei vamale

  Secţiunea 1 Înscrierea în evidența contabilă și comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor

  Articolul 240

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 240 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 241

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 241 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 242

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 242 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 243

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 243 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 244

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 244 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Secţiunea a 2-a Termene și modalități de plată a cuantumului drepturilor

  Articolul 245

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 245 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 246

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 246 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 247

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 247 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 248

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 248 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 249

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 249 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 250

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 250 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 251

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 251 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 252

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 252 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 253

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 253 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 254

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 254 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 255

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 255 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul IV Stingerea datoriei vamale

  Articolul 256

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 256 din Capitolul IV , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 257

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 257 din Capitolul IV , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Capitolul V Rambursarea și remiterea drepturilor

  Articolul 258

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 258 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 259

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 259 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 260

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 260 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 261

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 261 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 262

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 262 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 263

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 263 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 264

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 264 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 265

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 265 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Titlul X Dreptul la acțiune

  Articolul 266

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 266 din Titlul X a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 267

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 267 din Titlul X a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 268

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 268 din Titlul X a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )


  Titlul XI Prohibiții și restricții

  Articolul 269
  (1) Sunt considerate prohibite toate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este, potrivit legii, interzisă cu orice titlu.(2) Sunt considerate ca restricționate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este supusă unor condiții sau îndeplinirii unor formalități speciale.(3) Când introducerea sau scoaterea nu este permisă decât cu prezentarea unei autorizații speciale, mărfurile sunt prohibite dacă nu sunt însoțite de un astfel de document sau dacă acesta nu este valabil.


  Titlul XII Sancțiuni

  Secţiunea 1 Infracțiuni

  Articolul 270
  (1) Introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Constituie, de asemenea, infracțiune de contrabandă și se pedepsește potrivit alin. (1):
  a) introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;
  b) introducerea în sau scoaterea din țară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;
  c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal.
  (la 23-06-2010, Alin. (2) al art. 270 a fost modificat de pct. 1 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. )
  (3) Sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.
  (la 23-06-2010, Alin. (3) al art. 270 a fost introdus de pct. 2 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. )


  Articolul 271

  Introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, precursori de explozivi restricționați, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infracțiunea de contrabandă calificată și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare.
  (la 01-04-2018, Articolul 271 din Sectiunea 1 , Titlul XII a fost modificat de Articolul 30, Capitolul VI din LEGEA nr. 49 din 27 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 02 martie 2018 )


  Articolul 272

  Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantități de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă constituie infracțiunea de folosire de acte nereale și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.


  Articolul 273

  Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infracțiunea de folosire de acte falsificate și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.


  Articolul 274

  Faptele prevăzute la art. 270-273, săvârșite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.


  Articolul 275

  Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 270-274 se pedepsește.


  Articolul 276

  Abrogat.
  (la 01-02-2014, Art. 276 a fost abrogat de pct. 4 al art. 82, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )


  Articolul 277

  Abrogat.
  (la 01-02-2014, Art. 277 a fost abrogat de pct. 4 al art. 82, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )


  Articolul 278

  Abrogat.
  (la 01-02-2014, Art. 278 a fost abrogat de pct. 4 al art. 82, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )


  Secţiunea a 2-a Contravenții

  Articolul 279

  Faptele care constituie contravenții la reglementările vamale, procedura de constatare și sancționare a acestora se stabilesc prin regulamentul vamal, aprobat prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 280
  (1) Contravențiile vamale săvârșite în incintele vamale și în locurile unde se desfășoară operațiuni sub supraveghere vamală se constată și se sancționează de persoanele împuternicite de către autoritatea vamală.(2) În cazul în care contravențiile vamale sunt constatate de organele de poliție sau de alte organe cu atribuții de control, în alte locuri decât cele prevăzute la alin. (1), acestea au obligația de a prezenta de îndată actele constatatoare la autoritatea vamală cea mai apropiată, împreună cu mărfurile care fac obiectul contravenției.(3) După verificarea încadrării faptei în reglementările vamale, autoritatea vamală aplică amenda și dispune, după caz, reținerea bunurilor, în vederea confiscării.(4) Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate și persoanelor juridice.


  Articolul 281
  (1) Dispozițiile art. 279 și 280 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 alin. (1) și (3) și art. 29.(2) Organele competente vor crea o bază de date comună pentru implementarea contravențiilor la regimul vamal, în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în termen de 30 de zile de la încheierea protocolului dintre acestea.
  (la 23-06-2010, Alin. (2) al art. 281 a fost introdus de pct. 3 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. )


  Titlul XIII Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 282

  Dispozițiile specifice aplicabile călătorilor și altor persoane fizice se stabilesc prin regulamentul vamal.


  Articolul 283

  Termenele prevăzute în prezentul cod și în alte reglementări vamale se calculează potrivit normelor prevăzute în Codul de procedură civilă.


  Articolul 284

  Abrogat.

  (la 12-06-2020, Articolul 284 din Titlul XIII a fost abrogat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )

  Articolul 285

  Agenția Națională de Administrare Fiscală este desemnată ca autoritate competentă să aplice pentru România, la data aderării la Uniunea Europeană, prevederile Convenției privind utilizarea tehnologiei informațiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană - JO C 316, 27 noiembrie 1995, p. 34 - și ale Convenției cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană - JO C 24, 23 ianuarie 1998, p. 2.
  (la 29-06-2013, Art. 285 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )


  Articolul 286

  Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, va aproba prin hotărâre regulamentul de aplicare a Codului vamal, care intră în vigoare la aceeași dată cu prezentul cod.


  Articolul 287

  Dispozițiile cuprinse în prezentul cod și în alte reglementări vamale privind plata, garantarea, înscrierea în evidențele contabile, stingerea datoriei vamale și remiterea drepturilor de import, cu excepția art. 163 și 247 din prezentul cod, se aplică în mod corespunzător și pentru taxa pe valoarea adăugată și pentru accize care, potrivit Codului fiscal, sunt în atribuțiile autorității vamale.


  Articolul 288
  (1) Prezentul cod intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe aceeași dată se abrogă: Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările și completările ulterioare; art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobată cu modificări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările și completările ulterioare.(3) Declararea electronică și sistemele automatizate pentru punerea în aplicare a gestiunii de risc și schimbul electronic de date între birourile vamale de intrare, import, export și ieșire, prevăzute la art. 40, 60-62 și 202-204, se pun în aplicare în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului cod.(4) Dispozițiile cuprinse la art. 245 alin. (2) și (3), art. 247, art. 252 și art. 255 alin. (2) și (3) intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

  *
  Prezenta lege asigură aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 302/1992.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 10 aprilie 2006.
  Nr. 86.