HOTĂRÂRE nr. 563 din 30 mai 2012
privind unele măsuri pentru organizarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 6 iunie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) accesul liber, neîngrădit şi egal la cultură, inclusiv la patrimoniul cultural pentru generaţia prezentă, protejarea şi conservarea valorilor culturale ale naţiunii pentru uzul generaţiilor viitoare;"
  2. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) libertatea conştiinţei şi a credinţelor religioase."
  3. La articolul 3, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "g) protejarea patrimoniului cultural naţional, ca factor determinant al identităţii culturale a României şi ca resursă neregenerabilă;"
  4. La articolul 3, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  "j) cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome şi egale în faţa autorităţilor statului."
  5. La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) protejarea patrimoniului cultural naţional, precum şi a patrimoniului imaterial, prin promovarea unui cadru legislativ specific în vederea promovării eficiente şi proactive a patrimoniului naţional, precum şi prin programe şi măsuri specifice privind evaluarea, restaurarea şi conservarea, respectiv punerea lor în valoare şi reinserţia în viaţa comunităţii, prin dezvoltarea de proiecte integrate şi de reţele de cooperare;"
  6. La articolul 4, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:
  "y) sprijinirea cultelor recunoscute de lege."
  7. La articolul 5 alineatul (1), punctul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "29. propune Guvernului recunoaşterea statutului de utilitate publică pentru organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii, cultelor, cu respectarea normelor legale;"
  8. La articolul 6 alineatul (1), punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "9. avizează, pe baza propunerilor comisiilor de specialitate din cadrul său, planurile de amenajare şi dezvoltare a teritoriului, pentru zonele protejate, respectiv pentru cele unde sunt delimitate situri arheologice, potrivit legii;"
  9. La articolul 6 alineatul (1), după punctul 23 se introduc patru noi puncte, punctele 24 - 27 , cu următorul cuprins:
  "24. stabileşte politicile specifice domeniului cultelor şi măsurile necesare asigurării relaţiilor statului cu toate cultele legal recunoscute din România;
  25. propune Guvernului recunoaşterea cultelor, pe baza documentaţiei întocmite de Secretariatul de Stat pentru Culte, potrivit legii;
  26. sprijină cultele recunoscute în activitatea de evidenţă, păstrare, conservare, restaurare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile şi imobile, aflate în proprietatea sau în folosinţa cultelor, în condiţiile legii;
  27. asigură sprijin financiar, în condiţiile legii, pentru sprijinirea cultelor."
  10. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Numărul maxim de posturi este de 146, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
  11. La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul culturii şi patrimoniului naţional este ajutat de 2 secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general şi un secretar general adjunct."
  12. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat se subordonează ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile stabilite de acesta.
  (2) Secretarii de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, potrivit anexei nr. 1 şi regulamentului de organizare şi funcţionare a ministerului."
  13. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are, de asemenea, în dotare, pentru activităţile sale specifice, două autoturisme, cu un consum ce se stabileşte potrivit reglementărilor în vigoare, în limita prevederilor bugetare."
  14. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 11 ianuarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 1.- (1) Secretariatul de Stat pentru Culte este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
  (2) Secretariatul de Stat pentru Culte asigură punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor."
  2. La articolul 4 alineatul (1), punctele 1 , 6 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "1. asigură relaţiile statului cu toate cultele şi asociaţiile religioase din România şi punerea în aplicare a politicilor specifice domeniului cultelor;
  .............................................................................................
  6. analizează cererile de înfiinţare de noi culte, întocmeşte documentaţiile cerute de lege şi le înaintează Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în vederea recunoaşterii acestora de către Guvern;
  .............................................................................................
  8. înaintează Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional propunerile privind recunoaşterea de către Guvern a statutului de utilitate publică pentru organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul vieţii religioase, potrivit legii;"
  3. La articolul 4 alineatul (1) punctul 19, literele b), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice şi care aparţin cultelor recunoscute din România;
  .............................................................................................
  j) construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
  .............................................................................................
  k) construirea şi repararea sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute;"
  4. La articolul 4 alineatul (1) punctul 19, litera l) se abrogă.
  5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) pct. 19 lit. a), Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează Programul naţional de construire şi reparare a lăcaşurilor de cult, care este aprobat prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.
  (1^2) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) pct. 19 lit. b), i), j) şi k), Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează programe şi proiecte şi le supune spre aprobare ministrului culturii şi patrimoniului naţional."
  6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Secretariatul de Stat pentru Culte îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege."
  7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Secretariatul de Stat pentru Culte propune Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul vieţii religioase, precum şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu implicaţii în viaţa cultelor şi asociaţiilor religioase."
  8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de către un director general numit prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, potrivit legii.
  (2) Directorul general are calitatea de ordonator terţiar de credite.
  (3) Directorul general conduce întreaga activitate a Secretariatului de Stat pentru Culte şi îl reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară sau din străinătate.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii şi avize."
  9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii Secretariatului de Stat pentru Culte este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, care sunt numiţi, respectiv angajaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale, prin decizie a directorului general, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 10 alin. (1).
  (2) Personalul Secretariatului de Stat pentru Culte este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
  10. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Finanţarea activităţii Secretariatului de Stat pentru Culte se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional."
  11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Secretariatul de Stat pentru Culte este de 33 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. I. "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Secretariatului de Stat pentru Culte se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional."
  12. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul III

  (1) Regulamentele de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a Secretariatului de Stat pentru Culte se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Încadrarea în noua structură organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit procedurilor legale specifice fiecărei categorii de personal.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii şi
  patrimoniului naţional,
  Mircea Diaconu
  Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 30 mai 2012.
  Nr. 563.


  Anexa 1
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 )
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
                                                  Numărul maxim de posturi- 146
               (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetul ministrului)

                                    ┌───────────┐
                                    │ MINISTRU │
                                    └─────┬─────┘
                                     ┌────┴────┐
                                     │ CABINET │
                                     └────┬────┘
                                          │
   ┌─────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐
   │ UNITATEA DE MANAGEMENT A ├────┼────┤ AFACERI EUROPENE* │
   │ PROIECTULUI │ │ └────────────────────────────────┘
   └─────────────────────────────────┘ │
   ┌─────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐
   │ COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE* ├────┼────┤ AUDIT PUBLIC INTERN* │
   └─────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘
   ┌─────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐
   │ INFORMAŢII CLASIFICATE* ├────┼────┤CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI│
   └─────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘
   ┌─────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐
   │ SERVICIUL LEGISLATIV ŞI RELAŢIA ├────┼────┤ SERVICIUL JURIDIC* │
   │ CU PARLAMENTUL │ │ └────────────────────────────────┘
   └─────────────────────────────────┘ │
       ┌──────────────────┬───────────────┴─┬────────────────────┐
   ┌───┴──────┐ ┌───┴──────┐ ┌───┴──────┐ ┌───┴──────┐
   │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │
   │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ GENERAL │
   ├──────────┘ ├──────────┘ ├──────────┘ ├──────────┘
   │┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────────────┐ │┌─────────────────┐
   ├┤ CABINET │ ├┤ CABINET │ ││DIRECŢIA RELAŢII │ ├┤SECRETAR GENERAL │
   │└─────────┘ │└─────────┘ └┤INTERNAŢIONALE ŞI│ ││ ADJUNCT │
   │┌─────────────┐ │┌───────────────┐ │INTELECTUALITATE │ │└─────────────────┘
   ├┤DIRECŢIA │ ││DIRECŢIA ARTELE│ └─────────────────┘ │┌─────────────────┐
   ││PATRIMONIULUI│ ││SPECTACOLULUI, │ ├┤ DIRECŢIA BUGET │
   ││CULTURAL │ ││CINEMATOGRAFIE,│ ││ FINANŢE │
   │└┬────────────┘ ││AUDIOVIZUAL │ ││ CONTABILITATE │
   │ │┌───────────┐ │└───────────────┘ │└─────────────────┘
   │ ├┤PATRIMONIU │ │┌───────────────┐ │┌─────────────────┐
   │ ││CONSTRUIT* │ └┤BIROUL CULTURĂ │ ├┤ DIRECŢIA │
   │ │└───────────┘ │SCRISĂ, │ ││ACHIZIŢII PUBLICE│
   │ │┌───────────┐ │BIBLIOTECI │ ││ŞI ADMINISTRATIV │
   │ ├┤ARHEOLOGIE*│ └───────────────┘ │└┬────────────────┘
   │ │└───────────┘ │ │┌─────────────┐
   │ │┌───────────┐ │ ├┤ ACHIZIŢII │
   │ ├┤PATRIMONIU │ │ ││ PUBLICE* │
   │ ││MOBIL* │ │ │└─────────────┘
   │ │└───────────┘ │ │┌─────────────┐
   │ │┌───────────┐ │ └┤ADMINISTRATIV│
   │ ├┤PATRIMONIU │ │ │ARHIVĂ, IT* │
   │ ││MATERIAL* │ │ └─────────────┘
   │ │└───────────┘ │┌─────────────────┐
   │ │┌───────────┐ ├┤ DIRECŢIA │
   │ └┤PROGRAME, │ ││ MANAGEMENTUL │
   │ │FORMARE, │ ││RESURSELOR UMANE │
   │ │ATESTARE* │ ││ŞI DIALOG SOCIAL │
   │ └───────────┘ │└─────────────────┘
   │┌─────────────────────┐ │┌─────────────────┐
   └┤MONUMENTE DE FOR │ └┤BIROUL MANAGEMENT│
    │PUBLIC ŞI ARHITECTURĂ│ │ CULTURAL, │
    │CONTEMPORANĂ* │ │ STRATEGII ŞI │
    └─────────────────────┘ │POLITICI PUBLICE │
                                                              └─────────────────┘

  ----- Notă *) Se organizează la nivel de comportament conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului.


  Anexa 2
  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010)
  UNITĂŢI
  care funcţionează în subordinea, sub autoritatea
  Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
  ori în coordonarea ministrului culturii şi patrimoniului naţional
  Nr. crt Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
  I. Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat
  1. Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate Bugetul de stat
  2. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*) Bugetul de stat
  3. Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bugetul de stat
  4. Secretariatul de Stat pentru Culte Bugetul de stat
  NOTĂ: Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-4 pot utiliza un număr maxim de 469 de posturi.
  II. Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice de cultură de importanţă naţională finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat
  1. Centrul Naţional al Cinematografiei Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  2. Biblioteca Naţională a României Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  3. Muzeul Naţional de Artă al României din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  4. Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  5. Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  6. Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  7. Muzeul Naţional "Brukenthal" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  8. Muzeul Naţional "Peleş" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  9. Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  10. Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  11. Muzeul Naţional Bran Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  12. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  13. Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  14. Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  15. Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  16. Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor şi colecţionar" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  17. Muzeul Naţional "George Enescu" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  18. Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  19. Teatrul Naţional "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  20. Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  21. Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  22. Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  23. Teatrul Naţional din Târgu Mureş Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  24. Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  25. Opera Naţională Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  26. Opera Naţională Română din Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  27. Opera Maghiară din Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  28. Opera Naţională Română din Iaşi Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  29. Opera Naţională Română din Timişoara Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  30. Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  31. Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" din Constanţa Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  32. Filarmonica "George Enescu" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  33. Centrul Naţional al Dansului Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  34. Centrul Naţional de Cultură a Romilor Româno Kher Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  35. Centrul Naţional de Artă "Tinerimea Română" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  36. Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  37. Centrul de Cultură "George Apostu" din Bacău Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  38. Centrul de Cultură "Arcuş" din Covasna Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  39. Centrul Cultural Topliţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  40. Institutul Naţional al Patrimoniului Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  41. Studioul de Creaţie Cinematografică din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  42. Editura "Video" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  43. Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  44. Administraţia Fondului Cultural Naţional Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  45. Corul Naţional de Cameră "Madrigal" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  NOTĂ: Unităţile menţionate la nr. crt. 1-45 pot utiliza un număr maxim de 6.086 de posturi.
  III Instituţii publice finanţate din venituri proprii
  1. ARTEXIM Venituri proprii
  2. Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Venituri proprii
  IV. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
  1. Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.
  2. Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm"
  3. Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.
  4. Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.
  5. Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.
  6. Societatea Comercială "Editura Scrisul Românesc" - S.A.

  ----- Notă *) Organ de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în coordonarea ministrului culturii şi patrimoniului naţional.


  Anexa 3
  (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 22/2010)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Secretariatului de Stat pentru Culte
                                              Numărul maxim de posturi: 33
                         ┌─────────────────┐
                         │ DIRECTOR GENERAL│
                         └────────┬────────┘
                                  │
                                  │
           ┌──────────────────────┼───────────────────────────┐
           │ │ │
   ┌───────┴────────┐ ┌──────────┴──────────┐ ┌─────────────┴─────────────┐
   │DIRECŢIA RELAŢII│ │ SERVICIUL ASISTENŢĂ,│ │SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE│
   │ CULTE │ │ ÎNVĂŢĂMÂNT │ │ UMANE ŞI ADMINISTRATIV │
   └────────────────┘ └─────────────────────┘ └───────────────────────────┘

  -----