HOTĂRÎRE Nr. 190 din 22 martie 1991
privind transformarea şcolilor militare de ofiţeriîn institute militare de învăţămînt
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 16 aprilie 1991



  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Pe data prezentei hotărîri şcolile militare de ofiţeri subordonate Ministerului Apărării Naţionale se transforma în institute militare de învăţămînt. Institutele militare de învăţămînt sînt instituţii de învăţămînt superior.


  Articolul 2

  Institutele militare de învăţămînt asigura formarea de ofiţeri pentru toate armele şi specialitatile militare necesari armatei România, precum şi altor beneficiari interni sau externi.


  Articolul 3

  Institutele militare de învăţămînt se subordonează Ministerului Apărării Naţionale şi funcţionează pe facultăţi sau secţii ce se înfiinţează prin ordin al ministrului apărării naţionale. Durata studiilor la cursurile de zi este de 4 ani (5 ani la aviatie - piloti).
  Structura organizatorică, nomenclatorul armelor şi specialitatilor militare se stabilesc de Ministerul Apărării Naţionale.


  Articolul 4

  Admiterea candidaţilor în institutele militare de învăţămînt se face prin concurs, cu respectarea normelor legale referitoare la admiterea în învăţămîntul superior.
  Ministerul Apărării Naţionale stabileşte criteriile de selecţionare a candidaţilor şi cifra anuală de şcolarizare.


  Articolul 5

  Planurile de învăţămînt pe arme şi specialităţi militare se avizează de Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei şi se aproba de ministrul apărării naţionale.
  Profilurile, specializările şi direcţiile de aprofundare se stabilesc de către Ministerul Apărării Naţionale.


  Articolul 6

  Numirea, promovarea şi eliberarea din funcţie a cadrelor didactice se face de Ministerul Apărării Naţionale, cu respectarea condiţiilor legale stabilite pentru învăţămîntul superior.
  Normele didactice sînt cele stabilite de Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, adaptate la specificul militar, aprobate de ministrul apărării naţionale.
  Pentru desfăşurarea unor activităţi de învăţămînt se pot folosi şi cadre didactice din instituţii civile de învăţămînt superior şi specialişti din domeniul cercetării ştiinţifice care îndeplinesc condiţiile legale. Plata acestora va fi suportată de Ministerul Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite de lege.


  Articolul 7

  Absolvenţii susţin examen de diploma, iar celor care promovează acest examen li se eliberează diploma de absolvire a institutului militar de învăţămînt şi diploma de licenţă, respectiv de inginer, în raport cu facultatea (secţia) absolvită).
  Diploma de licenţă, respectiv inginer, da dreptul titularului ca numai în eventualitatea trecerii în rezerva să poată fi încadrat în funcţii pentru care normele legale prevăd studii superioare.
  Conţinutul diplomei se stabileşte de Ministerul Apărării Naţionale de comun acord cu Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei.
  Repartizarea absolvenţilor se va face în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătura şi în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale, ale beneficiarilor interni sau externi.


  Articolul 8

  Candidaţii admişi în institutele militare de învăţămînt sînt consideraţi încorporaţi. Studenţii vor încheia angajamente scrise prin care se obliga ca, după terminarea cursurilor, sa îndeplinească serviciul militar activ pe o durată de minimum 10 ani.
  În cazul nerespectării angajamentului, precum şi în cazul în care este îndepărtat din institut ori trecut în rezerva pentru comiterea unor infracţiuni ori săvîrşirea unor abateri disciplinare grave, care îl fac incompatibil cu calitatea de militar, studentul sau absolventul este obligat sa restituie cheltuielile de şcolarizare şi întreţinere, tinindu-se seama de timpul servit.
  Prin cheltuieli de şcolarizare şi întreţinere se înţeleg cheltuielile efectuate cu hranirea, echiparea, cazarea şi alte drepturi primite de studenţi.


  Articolul 9

  Studenţi care, din cauza de boala sau pentru alte motive neimputabile, nu mai pot urma cursurile institutului, vor putea continua studiile în alte instituţii civile de învăţămînt superior, în condiţiile respectării instrucţiunilor elaborate în comun de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei.
  Studenţii exmatriculati care sînt apţi pentru serviciul militar sînt trimişi la unităţi militare ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru continuarea serviciului militar în termen sau sînt trecuţi în rezerva, acordindu-li-se gradul potrivit reglementărilor legale.


  Articolul 10

  Elevii din actualele şcoli militare încheie învăţămîntul conform prevederilor planurilor în baza cărora au început şcolarizarea.
  Ofiţerii în activitate posesori ai diplomei care atesta absolvirea şcolilor militare de ofiţeri cu durata de 3 sau 4 ani, pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, pot fi înmatriculaţi în institutele militare de învăţămînt în cel mult anul III de studii, învăţămînt fără frecventa, în vederea obţinerii diplomei de licenţă pentru intendenta şi finanţe şi în cel mult anul II de studii, învăţămînt de zi, în vederea obţinerii diplomei de inginer, în condiţiile ce se stabilesc de Ministerul Apărării Naţionale.
  Disciplinele ce se echivaleaza şi examenele de diferenţa pe ani de studii se stabilesc de institutele militare de învăţămînt şi se aproba de organul central de învăţămînt din Ministerul Apărării Naţionale.


  Articolul 11

  Între MInisterul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi alţi beneficiari vor fi încheiate protocoale prin care se reglementează asigurarea pregătirii în cadrul institutelor militare de învăţămînt superior.


  Articolul 12

  Statutul studenţilor şi regulamentul de funcţionare al institutelor militare de învăţămînt se elaborează de Ministerul Apărării Naţionale pe baza prevederilor prezentei hotărîri şi a reglementărilor corespunzătoare pe plan naţional şi se aproba de ministrul apărării naţionale.


  Articolul 13

  Procesul de învăţămînt în institutele militare de învăţămînt, în condiţiile prezentei hotărîri, se aplică începînd cu anul universitar 1991/1992.


  Articolul 14

  Pe data aprobării prezentei hotărîri se abroga Hotărîrea Guvernului României nr. 906/1990 privind reorganizarea şcolilor militare de ofiţeri din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 15

  Anexele nr.1 şi 1 A fac parte integrantă din hotărîre.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN


  Anexa 1
  Institutele militare de învăţămînt subordonate Ministerului Apărării Naţionale
  - Institutul militar de infanterie, graniceri şi chimie "Nicolae Balcescu"
  - Institutul militar de intendenta şi finanţe "Gheorghe Lazar"
  - Institutul militar de tancuri "Mihai Viteazu"
  - Institutul militar de auto "Basarab I"
  - Institutul militar de artilerie şi geodezie "Ion Voda"
  - Institutul militar de artilerie şi rachete antiaeriene "General Bungescu"
  - Institutul militar de radiolocatie "Avram Iancu"
  - Institutul militar de aviatie "Aurel Vlaicu"
  - Institutul militar de geniu, construcţii şi cai ferate "Panait Donici"
  - Institutul militar de transmisiuni "Decebal".


  Anexa 1 A
  SITUAŢIE
  cu profilul, specializarea şi echivalarea studiilor absolvenţilor institutelor
  militare de învăţămînt
               
    Nr. crt.Denumirea institutului militar de învăţămîntArma (specialitatea)Echivalarea studiilorDiploma
    ProfilulSpecializarea
    123456
    1Institutul militar de Infanterie, Grăniceri şi chimie "Nicolae Bălcescu"infanterieMecanicAutovehicule rutiereInginer autovehicule rutiere
    grăniceriŞtiinţe juridiceDreptLicenţă ştiinţe juridice
    ChimieChimieChimie-fizicăProfesor chimie-fizică
    2Institutul militar de Intendenţă şi finanţe "Gheorghe Lazăr"intendenţăEconomicMarketingLicenţă economist-marketing
    FinanţeEconomicContabilitateLicenţă economist- contabilitate
    3Institutul militar de Tancuri "Mihai Viteazul"tancuriMecanicTehnologia construcţiilor de maşiniInginer tehnologia construcţiilor de maşini
    4Institutul militar de Auto "Basarab I"autoMecanicAutovehicule rutiereInginer autovehicule rutiere
    5Institutul militar de Artilerie şi geodezie "Ioan Vodă"artilerie şi racheteMecanicTehnologia construcţiilor de maşiniInginer tehnologia construcţiilor de maşini
    TopografieGeodezieGeodezieInginer geodezie
    6Institutul militar de artilerie şi Rachete antiaeriene "General Bungescu"rachete şi artilerie antiaerieneElectromecanicElectromecanicăInginer electromecanică
    7Institutul militar de Radiolocaţie "Avram Iancu"radiolocaţieElectricElectronică industrialăInginer electronică industrială
    8Institutul militar de aviaţie "Aurel Vlaicu"Naviganţi şi nenaviganţiAeronaveEchipamente şi instalaţii de bordInginer echipamente şi instalaţii de bord
    MeteorologieGeografieCercetarea mediului înconjurătorInginer cercetarea mediului înconjurător
    9Institutul militar de Transmisiuni "Decebal"transmisiuniElectricComunicaţiiInginer comunicaţii
    10Institutul militar de Geniu, Construcţii şi căi ferate "Panait Donici"geniuConstrucţiiDrumuri şi poduriInginer drumuri şi poduri
    ConstrucţiiConstrucţiiconstrucţii civile, industriale şi agricoleInginer construcţii civile, industriale şi agricole
    Căi ferateConstrucţiiCăi ferate, drumuri şi poduriInginer căi ferate, drumuri şi poduri

  ------------------------------