ORDIN nr. 5.158 din 31 august 2021privind aprobarea programului școală-pilot pentru "Colegiul Național Gheorghe Lazăr" din București
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 7 septembrie 2021
  Având în vedere:– prevederile art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3.243/2021 privind structura anului școlar 2021-2022;– Referatul de aprobare nr. 492 din 31.08.2021;– prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Unității de învățământ „Colegiul Național Gheorghe Lazăr“ din București, începând cu anul școlar 2021-2022, i se acordă statutul de unitate de învățământ pilot, în baza Cererii înregistrate la Ministerul Educației cu nr. 28.134 din 22.04.2021.


  Articolul 2

  Programul de pilotare se va implementa la nivelul clasei a XII-a și va respecta prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație și prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație.


  Articolul 3

  În vederea implementării programului-pilot se aprobă derogările necesare de la respectarea prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 3.243/2021 privind structura anului școlar 2021-2022, în integralitate, și de la prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, astfel:1. derogare de la prevederile art. 9 alin. (3) și art. 11 alin. (3) din Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât programul de studiu să poată fi organizat în conformitate cu nevoile identificate (semestrul I - 20 de săptămâni, semestrul al II-lea - 14 săptămâni), menținând numărul minim de săptămâni/an și numărul minim de ore pe disciplină, și programul de studiu să poată fi organizat în alternanță cu prezență fizică și prezență online;2. derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.410/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filierele teoretică și vocațională, cursuri de zi, astfel încât unitatea de învățământ să poată aplica planuri-cadru, să elaboreze la nivelul unității de învățământ programe personalizate și să stabilească numărul de ore din trunchiul comun și curriculumul diferențiat, menținând numărul minim de săptămâni/an școlar, cu respectarea obiectivelor curriculare de învățare specifice ciclului.


  Articolul 4

  Prevederile referitoare la contextele specifice/ particulare de organizare și desfășurare a procesului educațional în unitatea de învățământ precizată la art. 1 vor fi cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare elaborat de unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu derogările precizate în prezentul ordin.


  Articolul 5

  Perioada de pilotare este de 4 ani, cuprinsă în perioada anilor de studiu 2021-2025.


  Articolul 6

  Prevederile prezentului ordin beneficiază de portabilitate transversală pentru fiecare unitate de învățământ declarată școală-pilot, la cerere, prin aprobarea Direcției generale pentru implementarea proiectului „România Educată“.


  Articolul 7

  Unitatea de învățământ documentează normativ și metodologic bunele practici manageriale, curriculare, financiare și de resursă umană rezultate din pilotare și le va transmite Ministerului Educației, sub formă de raport, în maximum două săptămâni de la încheierea semestrului al II-lea.


  Articolul 8

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată“, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitatea de învățământ prevăzută la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 9

  Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată“ monitorizează și evaluează pilotarea și propune măsuri de îmbunătățire, modificare și scalare a acesteia.


  Articolul 10

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 31 august 2021.
  Nr. 5.158.
  ----