LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (**republicată**)(*actualizată*)
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
(actualizată până la data de 13 aprilie 2008*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------
  *) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 20 martie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 13 aprilie 2008, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008.
  **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 405/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 14 octombrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 16/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 9 noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 457/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 27 iulie 2001;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 16 iulie 2001;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 41/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Se înfiinţează Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul instituţionalizării dialogului social dintre persoanele vârstnice şi autorităţile publice, pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor acestor persoane.


  Articolul 2

  Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti.


  Articolul 3

  Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.


  Capitolul II Atribuţiile Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice


  Articolul 4

  Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) sprijină instituţiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale a Persoanelor Vârstnice şi urmăreşte realizarea lor;
  b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condiţiilor de viaţă a persoanelor vârstnice;
  c) urmăreşte aplicarea reglementărilor legale privind persoanele vârstnice şi sesizează organele competente despre abaterile constatate;
  d) formulează teme de cercetare şi contractează elaborarea de studii sociologice privind viaţa persoanelor vârstnice cu instituţii şi unităţi specializate în domeniu, realizează analize proprii şi elaborează puncte de vedere referitoare la îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;
  ---------
  Lit. d) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.
  e) avizează proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, avizul fiind consultativ;
  f) sprijină organizarea asociativă a persoanelor vârstnice şi participarea lor activă la viaţa socială;
  --------
  Lit. g) a art. 4 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.
  h) reprezintă persoanele vârstnice din România în relaţiile cu organizaţii similare din alte ţări sau cu organizaţii internaţionale ale persoanelor vârstnice.
  i) participă, în calitate de reprezentant al societăţii civile privind persoanele vârstnice, în grupuri de lucru, consilii şi comitete organizate la nivel naţional, local şi în cadrul ministerelor, al agenţiilor şi al instituţiilor asimilate acestora, alături de alţi parteneri sociali şi guvernamentali, care analizează şi propun măsuri ce privesc îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;
  --------
  Lit. i) a art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.
  j) îl informează pe Preşedintele României, pe primul-ministru, conducerile organelor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, prefecţii şi primarii în legătură cu aspecte ce privesc riscurile şi situaţia de criză în care se găsesc unele persoane vârstnice;
  --------
  Lit. j) a art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.
  k) întreţine relaţii permanente de colaborare cu reprezentanţii mass-media, pentru informarea populaţiei cu privire la problematica persoanelor vârstnice.
  --------
  Lit. k) a art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Capitolul III Organizarea şi structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice


  Articolul 5

  Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are următoarea componenţă:
  a) preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti;
  ---------
  Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.
  b) preşedinţii sau vicepreşedinţii organizaţiilor centrale reprezentative ale pensionarilor a căror stare de sănătate le permite să participe permanent la acţiunile stabilite;
  ---------
  Lit. b) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.
  c) câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, al Ministerului Sănătăţii Publice, al Ministerului Economiei şi Finanţelor, al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, al Ministerului Culturii şi Cultelor, al Institutului Naţional de Statistică, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, desemnat de conducerea autorităţii publice respective.
  ---------
  Lit. c) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Articolul 6

  (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.
  (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se desemnează pe o perioadă de 4 ani, dintre membrii prevăzuţi la art. 5 lit. b), fără posibilitatea reînnoirii mandatului de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte.
  --------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Articolul 7

  Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
  a) au cetăţenie română şi domiciliul în România;
  b) au capacitate deplină de exerciţiu;
  c) nu au suferit condamnări pentru infracţiuni de drept comun săvârşite cu intenţie.
  d) nu prezintă afecţiuni de sănătate care ar putea împiedica participarea la acţiunile organizate.
  ----------
  Lit. d) a art. 7 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Articolul 8

  Membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b), sunt verificaţi individual de comisia prevăzută la art. 28 înainte de dobândirea acestei calităţi, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7.


  Articolul 9

  Durata mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7.
  --------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Articolul 10

  (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice se consideră legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate.
  (2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice, dar nu mai târziu de 3 luni de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior îşi continuă activitatea.


  Articolul 11

  (1) Calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice încetează în următoarele situaţii:
  a) la expirarea mandatului;
  b) în caz de deces;
  c) în caz de demisie;
  d) în caz de revocare de către cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. c);
  e) în cazul în care nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 7.
  (2) Procedura revocării din calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.


  Articolul 12

  În situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmată potrivit prevederilor art. 8.


  Articolul 12^1

  Membrii comisiei permanente a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se desemnează dintre persoanele prevăzute la art. 5 lit. b) şi c), astfel încât organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor să aibă în mod obligatoriu câte un reprezentant.
  --------
  Art. 12^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Articolul 13

  (1) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice pot fi constituite şi pot funcţiona comisii de specialitate pentru analizarea şi iniţierea de propuneri, în vederea soluţionării problemelor ce privesc persoanele vârstnice.
  ---------
  Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.
  (2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnaţi dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.


  Capitolul IV Funcţionarea şi conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice


  Articolul 14

  Funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se asigură de:
  a) plenul consiliului;
  b) comisia permanentă;
  c) preşedinte.


  Articolul 15

  (1) Plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se întruneşte semestrial în sesiuni ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel puţin unei pătrimi din numărul membrilor săi.
  (2) Lucrările plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de comisia permanentă.


  Articolul 16

  Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi are următoarele atribuţii principale:
  a) alege preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2);
  b) alege membrii comisiei permanente;
  c) aprobă componenţa comisiilor de specialitate;
  d) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
  e) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie, precum şi raportul privind execuţia bugetară;
  f) aprobă raportul anual privind activitatea desfăşurată de membrii săi;
  g) aprobă planul de acţiuni pentru perioada următoare.
  ---------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Articolul 17

  (1) În exercitarea atribuţiilor sale plenul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
  (2) Sesiunile plenului se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
  (3) Membrii plenului şi ai comisiei permanente nu pot delega votul.
  --------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Articolul 18

  (1) Comisia permanentă a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este alcătuită din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 10 membri. Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este şi preşedintele comisiei permanente.
  (2) Comisia permanentă asigură conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre şedinţele plenului şi adoptă hotărâri cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, urmând ca acestea să fie ratificate ulterior de către plen.
  (3) Comisia permanentă se întruneşte în şedinţe de lucru cel puţin o dată pe lună şi are următoarele atribuţii principale:
  a) aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice;
  b) adoptă hotărâri între sesiunile plenului, în prezenţa preşedintelui şi a cel puţin 8 membri;
  c) soluţionează problemele curente apărute între sesiunile plenului;
  d) pregăteşte desfăşurarea în bune condiţii a sesiunilor plenului;
  e) aprobă statul de funcţii şi structura organizatorică a secretariatului tehnic.
  (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.
  (5) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar vicepreşedinţii beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din indemnizaţia preşedintelui. Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este de 50% din indemnizaţia preşedintelui.
  ---------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Articolul 19

  Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabilesc prin regulamentul său de organizare şi funcţionare.


  Articolul 20

  Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice reprezintă consiliul în relaţiile cu terţii, potrivit hotărârilor luate de comisia permanentă şi de plen.


  Articolul 21

  (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, comisia permanentă şi comisiile de specialitate îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din 12 persoane, încadrate în muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Secretariatul tehnic este condus de un director general şi are un contabil-şef.
  (3) Angajaţii secretariatului tehnic nu pot fi membri ai Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.
  (4) Salarizarea angajaţilor secretariatului tehnic se realizează la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru aparatul ministerelor.
  (5) Atribuţiile secretariatului tehnic sunt stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, iar repartizarea lor pe funcţiile de conducere şi execuţie se realizează prin fişa postului.
  (6) Secretariatul tehnic asigură, în principal, lucrările de secretariat pentru desfăşurarea activităţii plenului, a comisiei permanente şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi cele necesare acţiunilor de relaţionare cu Guvernul, instituţiile publice centrale şi locale, prefecturi, consilii judeţene şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile care au atribuţii şi preocupări în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice; administrează şi gestionează fondurile pe care le are la dispoziţie, monitorizează execuţia bugetară în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.
  ----------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Articolul 22

  (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul să solicite de la orice persoană juridică de drept public sau privat datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor consiliului, iar aceste persoane au obligaţia să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare.
  (2) Păstrarea şi folosirea datelor şi a informaţiilor se vor face cu respectarea confidenţialităţii stabilite de emitent.


  Articolul 23

  (1) La nivelul judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti se înfiinţează şi funcţionează câte un consiliu al persoanelor vârstnice, îndeplinind atribuţiile stabilite în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
  (2) Consiliul persoanelor vârstnice prevăzut la alin. (1) se constituie din toţi preşedinţii organizaţiilor pensionarilor şi persoanelor vârstnice judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică sau care sunt afiliate la una dintre organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor, membră a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.
  (3) Conducerea consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, este asigurată de un preşedinte şi de un vicepreşedinte şi se desfăşoară prin aportul voluntar al celorlalţi membri ai acestora.
  (4) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se aleg pe o perioadă de 2 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7.
  (5) Preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, beneficiază, trimestrial, de o indemnizaţie la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, iar vicepreşedinţii, de o indemnizaţie trimestrială în cuantum de 75% din acesta.
  ---------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Articolul 24

  (1) Pentru soluţionarea pe plan central a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului de specialitate al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse vor fi desemnate persoane care vor asigura colaborarea permanentă cu Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice.
  (2) Pentru soluţionarea pe plan local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul fiecărei direcţii de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este desemnată persoana care asigură colaborarea permanentă cu consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  ---------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Articolul 25

  Prefecturile, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pentru repartizarea sediilor necesare desfăşurării activităţii.
  ---------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008, prin înlocuirea sintagmei "consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti" cu sintagma "consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti".


  Capitolul V Finanţarea activităţilor


  Articolul 26

  (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi ale consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se asigură din donaţii, sponsorizări, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
  (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate pentru:
  a) cheltuieli de personal, materiale şi capital pentru secretariatul tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
  b) plata indemnizaţiilor preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi ale membrilor comisiei permanente şi ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  c) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, în cuantumurile stabilite de dispoziţiile legale;
  d) cheltuieli materiale şi servicii pentru funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi a comisiei permanente şi a consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  e) cheltuieli de capital pentru dotarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi a consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (3) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în calitate de ordonator principal de credite, asigură Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice fondurile pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), pe baza documentelor justificative, potrivit legii. În cazul consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, aceste documente se elaborează sub coordonarea metodologică a direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
  (4) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, răspund de cheltuirea sumelor alocate de la bugetul de stat, potrivit destinaţiilor reglementate la alin. (2).
  ---------
  Art. 26 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 27

  (1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizaţiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice.
  (2) În sensul prezentei legi, prin organizaţie centrală reprezentativă a pensionarilor se înţelege organizaţia care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) are minimum 75.000 de membri cotizanţi;
  b) are cel puţin 15 filiale la nivel de judeţ şi, respectiv, al municipiului Bucureşti;
  c) desfăşoară în mod constant acţiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice dezavantajate.
  --------
  Alin. (2) al art. 27 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.


  Articolul 28

  Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice este formată din 15 membri, câte 2 din partea organizaţiilor centrale ale pensionarilor, şi este condusă de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei.


  Articolul 29

  Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuţii:
  a) confirmă membrii primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice, la propunerea consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti şi, respectiv, a organizaţiilor centrale ale pensionarilor;
  b) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
  ---------
  Lit. b) a art. 29 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.
  c) convoacă plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în prima şedinţă.


  Articolul 30

  Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice îşi încetează activitatea la prima şedinţă a plenului consiliului, a cărei dată de desfăşurare nu poate depăşi 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 31

  La expirarea mandatului de 4 ani al membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, secretariatul tehnic preia atribuţiile comisiei de pregătire prevăzute la art. 28, pentru înfiinţarea unui nou consiliu, şi se preocupă ca, într-o perioadă de cel mult 3 luni, acesta să se valideze.
  ---------
  Art. 31 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 71 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008.
  -----------