LEGE Nr. 123 din 15 decembrie 1995
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 19 decembrie 1995  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, cu următoarele modificări:
  1. La alineatul 4, litera f) devine litera a), iar literele a), b), c), d) şi e) devin literele b), c), d), e) şi f).
  2. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - Activităţile pentru care se acordă licenţe de fabricaţie sunt din domeniul producţiei de lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, peste şi produse piscicole, pîine şi produse de morarit şi panificatie, zahăr şi produse zaharoase, uleiuri şi grăsimi alimentare, băuturi răcoritoare, conserve din legume şi fructe, vin, bere, spirt, băuturi alcoolice, drojdie de panificatie, prestări de servicii şi alte activităţi specifice domeniului producţiei de produse alimentare."
  3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - Licentele de fabricaţie a produselor alimentare se acordă următoarelor categorii de producători:
  a) agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, persoane juridice, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate;
  b) asociaţiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate sa desfăşoare o activitate economică independenta în domeniul producţiei de produse alimentare."
  4. După articolul 20 se introduce articolul 20^1, care va avea următorul cuprins:
  "Art. 20^1. - Producătorii agricoli, persoane fizice, în baza certificatelor de producători, pot desfăşura activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, fără licenţe de fabricaţie."
  5. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Acordarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare se solicita de către agentul economic care desfăşoară activitatea respectiva, la punerea în funcţiune a fiecărei unităţi.
  Agenţii economici aflaţi în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sunt obligaţi să solicite, în termen de 60 de zile, acordarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare.
  Licentele de fabricaţie a produselor alimentare se eliberează în termen de cel mult 120 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic şi achitării unei taxe de către acesta. Taxa pentru eliberarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare este de 500.000 lei pentru agenţii economici, persoane juridice, şi de 250.000 lei pentru asociaţiile familiale şi agenţii economici, persoane fizice autorizate, care se achită la unităţile C.E.C. în scopul deschis pentru aceasta de către Ministerul Finanţelor.
  Modificarea condiţiilor care au stat la baza acordării licenţei de fabricaţie obliga agentul economic să solicite, în termen de 30 de zile, o noua licenta de fabricaţie a produselor alimentare."
  6. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - Licentele de fabricaţie a produselor alimentare se acordă pentru fiecare categorie de produse alimentare, prestări de servicii şi alte activităţi din domeniul producţiei de produse alimentare."
  7. La articolul 26, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Pentru activitatea de supraveghere şi control şi în scopul protecţiei vieţii, sănătăţii sau mediului înconjurător, reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei au dreptul de acces în zone, clădiri, anexe sau alte spaţii ale agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare şi pot dispune analize tehnice sau preleva probe pentru expertizare în laboratoare specializate, autorizate sau acreditate."
  8. La articolul 28, alineatul 3 litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) produsele nu au certificate de calitate în conformitate cu standardele naţionale sau cu alte acte normative în vigoare."
  9. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe se fac de către personalul de specialitate anume împuternicit din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, din Ministerul Finanţelor şi din Ministerul Sănătăţii."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  RADU VASILE
  ----------------