LEGE nr. 142 din 12 iulie 2010
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La titlul I articolul unic, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
  "7^1. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «(2) Hotărârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea" va conţine în mod explicit cadrul juridic aplicabil funcţionării respectivei societăţi comerciale, precum şi actul constitutiv al acesteia. Actul constitutiv va putea fi modificat prin hotărârea adunării generale a acţionarilor Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.»"
  2. La titlul I articolul unic punctul 8, alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Fondul «Proprietatea» funcţionează sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, deţinută iniţial în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea acţiunilor din proprietatea statului se realizează fie prin transfer direct către persoanele despăgubite, respectiv deţinătorii de titluri de despăgubire şi/sau de conversie, fie către persoanele care subscriu în cadrul ofertei/ofertelor publice de vânzare lansate de Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Finanţelor Publice va putea derula oferta publică de vânzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare."
  3. La titlul I articolul unic punctul 8, alineatul (3) al articolului 7 se abrogă.
  4. La titlul I articolul unic punctul 9, alineatul (5) al articolului 7^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Limitele investiţionale menţionate la alin. (3) şi (4) pot fi modificate prin lege, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare."
  5. La titlul I articolul unic punctul 13, litera b) a alineatului (7) al articolului 9^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (6) în privinţa Fondului «Proprietatea», dacă nu există cumpărător sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
  6. La titlul I articolul unic punctul 13, după alineatul (7) al articolului 9^2 se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:
  "(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce capitalul social al Fondului «Proprietatea» de la 14.240.540.675 lei la 13.757.592.587 lei, prin anularea unui număr de 482.948.088 acţiuni neplătite aparţinând statului român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice.
  (9) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reducerea de capital social menţionată la alin. (8) va fi înregistrată la oficiul registrului comerţului în baza hotărârii Consiliului de supraveghere al Fondului «Proprietatea». Hotărârea Consiliului de supraveghere al Fondului «Proprietatea» privitoare la reducerea de capital social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi va avea acelaşi regim ca şi hotărârile adunării generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanţă.
  (10) Prin derogare de la prevederile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reducerea capitalului social va putea fi făcută imediat după publicarea hotărârii de reducere în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."
  7. La titlul I articolul unic punctul 17, alineatul (1) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Fondul «Proprietatea» va fi administrat de organele de conducere, astfel cum sunt acestea reglementate de actul constitutiv al Fondului «Proprietatea», aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  8. La titlul I articolul unic punctul 17, alineatele (3) şi (4) ale articolului 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Capitalul social iniţial al Fondului «Proprietatea» este împărţit în acţiuni deţinute de Ministerul Finanţelor Publice. O parte dintre acestea pot fi vândute de către Ministerul Finanţelor Publice prin operaţiuni bursiere autorizate de reglementările operatorului de piaţă sau legislaţia aplicabilă, iar cealaltă parte va fi distribuită titularilor titlurilor de despăgubire sau ai titlurilor de conversie, după caz, în condiţiile legii. Acţiunile vor fi distribuite persoanelor menţionate în acest articol prin transformarea titlurilor de despăgubire sau a titlurilor de conversie, după caz, în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea», conform mecanismului prevăzut la cap. V^1. Realizarea conversiei acestor titluri în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea» determină stingerea creanţelor constatate prin aceste titluri.
  (4) Fondul «Proprietatea» va fi admis la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi fără promovarea unei oferte publice. Admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. se realizează în baza prospectului menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat, după caz, în conformitate cu prevederile alin. (4^1)."
  9. La titlul I articolul unic punctul 17, după alineatul (4) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
  "(4^1) În perioada cuprinsă între data întocmirii prospectului menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j) şi data admiterii la tranzacţionare, apariţia oricărui nou eveniment sau modificarea informaţiilor iniţiale prezentate în cadrul prospectului trebuie să facă obiectul unui amendament aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. se va face în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare."
  10. La titlul I articolul unic punctul 17, alineatul (5) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) În situaţia lansării de către Ministerul Finanţelor Publice a unei oferte publice secundare de vânzare, prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acelaşi cu prospectul menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat cu informaţii suficiente despre termenii ofertei şi valorile mobiliare oferite, dacă este cazul, astfel încât să permită investitorilor să adopte o decizie cu privire la cumpărarea respectivelor valori mobiliare. Oferta publică secundară de vânzare lansată de Ministerul Finanţelor Publice se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc numărul acţiunilor ce urmează a fi oferite în cadrul vânzării şi condiţiile în care are loc lansarea şi derularea ofertei publice secundare de vânzare."
  11. La titlul I articolul unic punctul 18, alineatul (4) al articolului 12^1 se abrogă.
  12. La titlul I articolul unic punctul 22, alineatul (4) al articolului 14^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Sursele de finanţare a acordării despăgubirilor în numerar de către Direcţie se asigură din dividendele aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul «Proprietatea», din sumele obţinute ca urmare a vânzărilor de acţiuni emise de Societatea Comercială «Fondul Proprietatea» - S.A., efectuate de către Ministerul Finanţelor Publice, după deducerea cheltuielilor efectuate de Societatea Comercială «Fondul Proprietatea» - S.A., şi în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice."
  13. La titlul I articolul unic punctul 26, alineatul (1) al articolului 18^7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18^7. - (1) Procedura de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea» se suspendă cu 10 zile lucrătoare înainte de prima şedinţă de tranzacţionare şi până la data stabilită conform prevederilor alin. (2). Până la data suspendării, conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea» se va realiza la valoarea nominală."
  14. La titlul II, alineatul (4) al articolului 7 se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 12 iulie 2010.
  Nr. 142.
  __________