NORME METODOLOGICE din 6 februarie 2008 (*actualizate*)
de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006
(actualizate până la data de 7 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 139 din 6 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 132 din 20 februarie 2008.

  ──────────


  Capitolul I Structurile tehnice ale procesului de descentralizare


  Secţiunea 1 Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare


  Articolul 1

  (1) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare este structură cu rol consultativ şi cu caracter permanent, înfiinţat în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006.
  (2) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare funcţionează în subordinea Consiliului interministerial pentru administraţie şi funcţie publică, descentralizare, comunităţi locale, prevăzut la art. 1 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.
  (3) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare este compus din următorii membri:
  a) viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, preşedinte;
  ----------
  Lit. a) a alin. (3) al art. 1 a fost modificată de lit. a) a pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, prin înlocuirea unei denumiri.
  b) secretarul de stat pentru reformă în administraţia publică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, vicepreşedinte;
  ----------
  Lit. b) a alin. (3) al art. 1 a fost modificată de lit. a) a pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, prin înlocuirea unei denumiri.
  c) un secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
  ----------
  Lit. c) a alin. (3) al art. 1 a fost modificată de lit. c) a pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, prin înlocuirea unei denumiri.
  d) secretarul de stat responsabil pentru coordonarea Direcţiei de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului;
  e) câte un secretar de stat din partea ministerelor şi conducătorii altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
  f) un consilier al primului-ministru;
  g) preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România;
  h) preşedintele Asociaţiei Oraşelor din România;
  i) preşedintele Asociaţiei Comunelor din România;
  j) preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.
  (4) Nominalizarea membrilor Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prevăzuţi la alin. (3) lit. b)-f), se face de către conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, de către primul-ministru, după caz, prin acte administrative cu caracter individual, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  (5) La şedinţele Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare pot participa, în calitate de invitaţi, fără drept de vot, reprezentanţi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului academic, experţi, în funcţie de problemele incluse pe ordinea de zi.


  Articolul 2

  (1) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare se întruneşte în şedinţe trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.
  (2) Şedinţele Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare se desfăşoară regulamentar în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.
  (3) Şedinţele Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare sunt conduse de către preşedintele acestuia sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.
  (4) Deciziile Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare se iau prin consens.
  (5) În cazul în care nu se ajunge la consens în luarea unei decizii, preşedintele sau vicepreşedintele Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, după caz, desemnează membrii care să propună soluţii alternative, decizia finală fiind amânată pentru şedinţa următoare.
  (6) Luarea unei decizii nu poate fi amânată mai mult de două ori, în caz contrar, decizia finală va fi luată în prima şedinţă a Consiliului interministerial pentru administraţie şi funcţie publică, descentralizare, comunităţi locale.
  (7) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare emite avize sau recomandări privind fundamentarea şi implementarea politicilor de descentralizare.


  Articolul 3

  Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare are următoarele atribuţii:
  a) avizează proiectul strategiei de descentralizare elaborat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
  ----------
  Lit. a) a art. 3 a fost modificată de lit. a) a pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, prin înlocuirea unei denumiri.
  b) propune soluţii cu privire la procesul de descentralizare sectorială sau cu privire la necesitatea îmbunătăţirii modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz;
  c) avizează proiectele strategiilor de descentralizare sectorială şi proiectele strategiilor sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, propuse de ministere sau de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
  d) avizează standardele de calitate şi de cost propuse de către ministere sau de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care ulterior se aprobă prin hotărâre de Guvern;
  e) aprobă rapoartele de monitorizare şi evaluare privind stadiul de implementare a strategiilor de descentralizare sectorială şi a strategiilor sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate;
  f) stabileşte calendarul acţiunilor privind derularea procesului de descentralizare;
  g) prezintă Consiliului interministerial pentru administraţie şi funcţie publică, descentralizare, comunităţi locale rapoarte anuale privind stadiul implementării procesului de descentralizare;
  h) aprobă minutele şedinţelor întocmite de către secretariatul tehnic.


  Articolul 4

  Secretariatul tehnic al Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare este asigurat de către Direcţia generală pentru administraţie publică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice împreună cu reprezentanţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice nominalizaţi prin ordin al ministrului.
  ----------
  Art. 4 a fost modificat de lit. c) şi d) ale pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, prin înlocuirea unor denumiri.


  Secţiunea a 2-a Grupurile de lucru pentru descentralizarea competenţelor


  Articolul 5

  (1) Grupurile de lucru pentru descentralizarea competenţelor, denumite în continuare grupuri de lucru, constituite conform prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, funcţionează în coordonarea Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare.
  (2) Activitatea grupurilor de lucru are caracter permanent, componenţa acestora fiind modificată prin act administrativ al ministrului, respectiv al conducătorului organului de specialitate al administraţiei publice centrale, după caz.
  ----------
  Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.


  Articolul 6

  (1) Grupul de lucru se constituie din specialişti din cadrul ministerului sau al altui organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu atribuţii în următoarele domenii: politici publice, buget, finanţe, juridic, resurse umane, precum şi alţi specialişti care au atribuţii în domeniile vizate de procesul de descentralizare.
  (2) Grupul de lucru are în componenţă şi câte un reprezentant al Direcţiei generale pentru administraţie publică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al Ministerului Finanţelor Publice, al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, al Asociaţiei Municipiilor din România, al Asociaţiei Oraşelor din România şi al Asociaţiei Comunelor din România.
  ----------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de lit. c) şi d) ale pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, prin înlocuirea unor denumiri.
  (3) Grupul de lucru este condus de către secretarul general sau de către secretarul general adjunct al ministerului sau al altui organ de specialitate al administraţiei publice centrale, după caz. Grupul de lucru din cadrul organului de specialitate al administraţiei publice centrale care nu are prevăzut în structura organizatorică postul de secretar general va fi condus de către persoana nominalizată de conducătorul acestuia.
  (4) Fişele de post ale specialiştilor din cadrul ministerului sau al organului de specialitate al administraţiei publice centrale, desemnaţi în grupul de lucru, se modifică şi se completează în conformitate cu noile responsabilităţi ce le revin conform prevederilor art. 8.


  Articolul 7

  (1) Componenţa grupurilor de lucru se stabileşte prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului organului de specialitate al administraţiei publice centrale, după caz.
  (2) Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul finanţelor publice desemnează prin ordin reprezentanţii care vor face parte din grupurile de lucru din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.
  (3) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din România desemnează prin act intern reprezentanţii în cadrul grupurilor de lucru din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.
  (4) Actele de desemnare prevăzute la alin. (2) şi (3) se transmit conducătorilor ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în termen de 3 zile de la data la care au fost emise.
  (5) Ordinele de constituire a grupurilor de lucru, respectiv actele de desemnare a reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice, Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România şi Asociaţiei Comunelor din România se transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de 3 zile de la data la care au fost emise.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.


  Articolul 8

  Grupurile de lucru îndeplinesc următoarele atribuţii, în condiţiile legii:
  ----------
  Partea introductivă a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  a) elaborează analiza stadiului procesului de descentralizare la nivel sectorial, conform anexei nr. 1;
  b) elaborează proiectul strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz, conform anexei nr. 2;
  c) asigură corelarea strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz, cu alte documente strategice ale ministerelor sau a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în cazul descentralizării unor competenţe cu caracter intersectorial;
  d) transmit Ministerului Finanţelor Publice proiectul strategiei sectoriale de descentralizare sau proiectul strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz, pentru formularea punctului de vedere cu privire la implicaţiile financiare ale acestuia;
  ----------
  Lit. d) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  e) propun Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare spre dezbatere şi avizare proiectul strategiei sectoriale de descentralizare sau proiectul strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz;
  f) elaborează standardele de calitate şi de cost, în condiţiile legii;
  ----------
  Lit. f) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  g) elaborează indicatorii de monitorizare a îndeplinirii standardelor de calitate şi a standardelor de cost şi le supune spre aprobare ordonatorului de credite al ministerelor de resort sau al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
  ----------
  Lit. g) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  h) fundamentează standardele de calitate şi de cost, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 961/2009
  privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;
  ----------
  Lit. h) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  i) participă la activităţile privind iniţierea, modificarea şi completarea legislaţiei sectoriale necesare implementării strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz;
  j) elaborează analize de impact cu privire la procesul de descentralizare;
  ----------
  Lit. j) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  k) elaborează criterii pentru evaluarea capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz;
  l) organizează şi gestionează fazele-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea competenţelor;
  m) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la fazele-pilot, pe care le înaintează Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Direcţia generală administraţie publică;
  ----------
  Lit. m) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  n) elaborează şi implementează sistemul de monitorizare şi evaluare a strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz, conform anexei nr. 3;
  o) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare a modului de implementare a strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz, pe care le înaintează Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Direcţia generală administraţie publică;
  ----------
  Lit. o) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  p) elaborează alte documente privind procesul de descentralizare sectorială.


  Secţiunea a 3-a Atribuţii exercitate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi de Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Atribuţii exercitate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi de Ministerul Finanţelor Publice
  ----------
  Titlul secţiunii a 3-a a fost modificat de lit. a) şi c) ale pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, prin înlocuirea unor denumiri.

  Articolul 9

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin structurile de specialitate, asigură aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), b), d), f) şi g) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006
  , cu modificările şi completările ulterioare, prin următoarele activităţi:
  ----------
  Partea introductivă a art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  a) elaborează sistemul de monitorizare a procesului de descentralizare;
  b) acordă asistenţă tehnică în elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor sectoriale de descentralizare sau a strategiilor sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz, ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale;
  c) identifică şi implementează noi instrumente pentru exercitarea eficientă de către autorităţile administraţiei publice locale a competenţelor descentralizate;
  d) acordă asistenţă ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în procesul de evaluare a capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale;
  e) elaborează şi implementează sistemul de monitorizare a îndeplinirii de către autorităţile administraţiei publice locale a standardelor de calitate şi a standardelor de cost în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică.
  ----------
  Lit. e) a art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.


  Articolul 9^1

  Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale furnizează, la cererea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, date şi informaţii cu privire la serviciile publice prevăzute de lege în competenţa acestor instituţii.
  ----------
  Art. 9^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.


  Articolul 10

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile de specialitate, asigură aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006
  , prin următoarele activităţi:
  ----------
  Partea introductivă a art. 10 a fost modificată de lit. a) şi c) ale pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, prin înlocuirea unor denumiri.
  a) acordă asistenţă tehnică grupurilor de lucru în elaborarea strategiilor sectoriale de descentralizare sau a strategiilor sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz, conform domeniului său de competenţă;
  b) analizează proiectele strategiilor sectoriale de descentralizare sau ale strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz, şi formulează puncte de vedere cu privire la implicaţiile financiare ale acestora;
  c) elaborează rapoarte anuale privind stadiul procesului de descentralizare financiară şi fiscală;
  d) furnizează grupurilor de lucru datele financiare necesare elaborării standardelor de cost şi de calitate;
  e) colaborează cu ministerele sau cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării surselor de finanţare, a mecanismelor şi metodelor necesare organizării şi derulării fazelor-pilot.


  Capitolul II Fazele-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea competenţelor


  Articolul 11

  Faza-pilot reprezintă etapa pe care ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale o organizează pe durată determinată, în vederea testării deciziilor cu privire la descentralizarea anumitor competenţe de la nivel central la nivel local, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 4.
  ----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.


  Articolul 11^1

  Raportul de evaluare privind derularea fazei-pilot, prevăzut în anexa nr. 5, este elaborat de grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor şi înaintat Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare în maximum 30 de zile de la data la care s-a încheiat perioada de testare.
  ----------
  Art. 11^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.


  Articolul 12

  Grupurile de lucru din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale propun spre aprobare ministrului criteriile de selecţie şi unităţile administrativ-teritoriale în care se testează competenţele propuse a fi transferate autorităţilor administraţiei publice locale, după consultarea structurilor asociative ale administraţiei publice locale.


  Articolul 13

  (1) Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale încheie cu autorităţile administraţiei publice locale selectate protocoale de colaborare în vederea testării prin faze-pilot a deciziilor cu privire la descentralizarea anumitor competenţe de la nivel central la nivel local.
  (2) Protocoalele conţin prevederi cu privire la: părţile semnatare şi responsabilităţile acestora, perioada de derulare a fazei-pilot, modul de monitorizare şi evaluare a fazei-pilot, orice alte elemente specifice domeniului de activitate pentru care se va derula faza-pilot.
  (3) Fiecare protocol de colaborare în vederea testării deciziilor cu privire la descentralizarea anumitor competenţe de la nivel central la nivel local este însoţit de planul de acţiune pentru implementarea fazei-pilot, ca parte integrantă a acestuia.
  (4) Pentru elaborarea planului de acţiune grupurile de lucru din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, identifică sursele de finanţare, precum şi mecanismele, metodele şi instrumentele legale necesare organizării şi derulării fazelor-pilot.
  ----------
  Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de lit. c) a pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, prin înlocuirea unei denumiri.


  Articolul 14

  Abrogat.
  ----------
  Art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.


  Capitolul III Evaluarea capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale


  Articolul 15

  Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în situaţia în care decid să clasifice unităţile administrativ-teritoriale în categoria I sau categoria a II-a, conform prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, prevăd în proiectele strategiilor sectoriale de descentralizare evaluarea capacităţii administrative a comunelor şi oraşelor.


  Articolul 16

  Evaluarea capacităţii administrative a unităţii administrativ-teritoriale se realizează pe baza următoarelor criterii generale:
  a) capacitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a planifica strategic;
  b) capacitatea autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte managementul financiar;
  c) capacitatea autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte managementul resurselor umane;
  d) capacitatea autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte managementul proiectelor;
  e) concordanţa actelor adoptate şi emise de către autorităţile administraţiei publice locale cu reglementările în vigoare.


  Articolul 17

  Pentru determinarea criteriului general prevăzut la art. 16 lit. a), criteriul specific este: abilitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a elabora şi adopta strategii privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor art. 36 alin. (4) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.


  Articolul 18

  (1) Pentru determinarea criteriului general prevăzut la art. 16 lit. b), criteriile specifice sunt:
  a) capacitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a colecta venituri proprii, determinată prin aplicarea următoarei formule de calcul:
  realizări venituri proprii (fără cote defalcate din impozitul pe venit)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── X 100
  program venituri proprii (fără cote defalcate din impozitul pe venit)

  b) capacitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a genera venituri, determinată prin aplicarea următoarei formule de calcul:
  realizări venituri proprii (fără cote defalcate din impozitul pe venit)
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── X 100
  total realizări venituri (fără cote defalcate din impozitul pe venit)

  (2) Perioada de referinţă pentru a calcula formulele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este anul bugetar anterior celui în care se face evaluarea.


  Articolul 19

  (1) Pentru determinarea criteriului general prevăzut la art. 16 lit. c), criteriile specifice sunt:
  a) nivelul de instruire a personalului din aparatul de specialitate al primarului, pentru anul anterior efectuării evaluării, determinat prin aplicarea următoarei formule de calcul:
  numărul total al personalului care a absolvit
  cursuri de perfecţionare profesională
  ───────────────────────────────────────────── X 100
  număr total de personal

  b) performanţele profesionale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului, atât cel cu statut de funcţionar public, cât şi personalul contractual, pentru anul anterior efectuării evaluării, determinat prin aplicarea următoarei formule de calcul:
  numărul personalului evaluat cu calificative "bine" şi "foarte bine"
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────── X 100
  numărul total al personalului evaluat

  (2) Pentru a determina nivelul de instruire a personalului din aparatul de specialitate al primarului se va avea în vedere orice formă de perfecţionare profesională la care au participat funcţionarii publici, în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, şi personalul contractual, pentru care au primit documente care atestă absolvirea acestora.


  Articolul 20

  Pentru determinarea criteriului general prevăzut la art. 16 lit. d), criteriile specifice sunt:
  a) capacitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a atrage surse de finanţare pentru implementarea proiectelor de interes local în ultimii 4 ani anteriori efectuării evaluării, determinată prin aplicarea următoarei formule de calcul:
  valoarea surselor atrase
  ────────────────────────────────────────── X 100
  valoarea proiectelor depuse spre finanţare

  b) capacitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a cheltui resursele financiare atrase pentru proiectele de interes local, implementate în ultimii 4 ani anteriori efectuării evaluării, determinată prin aplicarea următoarei formule de calcul:
  totalul cheltuielilor efectuate din surse atrase
  ──────────────────────────────────────────────── X 100
  valoarea totală a surselor atrase


  Articolul 21

  (1) Pentru determinarea criteriului general prevăzut la art. 16 lit. e), criteriile specifice sunt:
  a) legalitatea actelor adoptate de consiliul local, determinată prin aplicarea următoarei formule de calcul:
  numărul hotărârilor adoptate de consiliul local, desfiinţate
  prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile
  ──────────────────────────────────────────────────────────── X 100
  numărul total al hotărârilor adoptate de consiliul local

  b) legalitatea actelor emise de primar, determinată prin aplicarea următoarei formule de calcul:
  numărul dispoziţiilor emise de primar, desfiinţate prin hotărâri
  judecătoreşti definitive şi irevocabile
  ──────────────────────────────────────────────────────────────── X 100
  numărul total al dispoziţiilor emise de primar

  (2) Perioada de referinţă pentru a calcula formulele prevăzute la alin. (1) este anul anterior efectuării evaluării.


  Articolul 22

  Punctajul pentru evaluarea capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale se stabileşte după cum urmează: fiecărui criteriu general i se atribuie 20 de puncte, obţinându-se un punctaj maxim total de 100 de puncte.


  Articolul 23

  Pentru fiecare criteriu general care se determină pe baza mai multor criterii specifice, cele 20 de puncte se divid la numărul total de criterii specifice.


  Articolul 24

  Pentru criteriul specific prevăzut la art. 17, în cazul în care răspunsul este afirmativ, se acordă 20 de puncte, iar în cazul în care răspunsul este negativ, nu se acordă niciun punct.


  Articolul 25

  Pentru criteriile specifice prevăzute la art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) şi art. 20 se acordă punctele stabilite în urma divizării prevăzute la art. 23, dacă rezultatul formulei de calcul este mai mare sau egal cu 50%. În cazul în care rezultatul formulei de calcul este mai mic de 50%, nu se acordă niciun punct.


  Articolul 26

  Pentru criteriile specifice prevăzute la art. 21 alin. (1) se acordă punctele stabilite în urma divizării prevăzute la art. 23, dacă rezultatul formulei de calcul este mai mic sau egal cu 5%. În cazul în care rezultatul formulei de calcul este mai mare de 5%, nu se acordă niciun punct.


  Articolul 27

  (1) Pentru a calcula punctajul total obţinut de unitatea administrativ-teritorială se însumează punctele obţinute pentru fiecare criteriu general.
  (2) Încadrarea unităţii administrativ-teritoriale în categoria I se face dacă punctajul total este mai mare sau egal cu 50. Dacă punctajul total este mai mic de 50, unitatea administrativteritorială va fi încadrată în categoria a II-a.


  Articolul 28

  (1) Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale prevăd în cadrul legislaţiei sectoriale aferente strategiei de descentralizare lista de încadrare a unităţilor administrativ-teritoriale în categoria I şi a II-a, rezultată în urma evaluării capacităţii administrative.
  (2) Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale prevăd în cadrul legislaţiei sectoriale aferente strategiei de descentralizare data la care va avea loc reevaluarea capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale încadrate în categoria a II-a.


  Articolul 29

  Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale pot stabili, în condiţiile art. 11 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006
  , şi alte criterii de evaluare a capacităţii administrative, cu respectarea prevederilor art. 22, 23, 27 şi 28.
  ----------
  Art. 29 a fost modificat de lit. a) a pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, prin înlocuirea unei denumiri.


  Articolul 29^1

  (1) Strategia generală de descentralizare se elaborează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.
  (2) Strategiile de descentralizare sectoriale, respectiv strategiile sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate se elaborează de fiecare minister inclus în procesul de descentralizare şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.
  ----------
  Art. 29^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.


  Articolul 29^2

  (1) Strategiile sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate se elaborează pe baza indicatorilor de monitorizare a standardelor de calitate şi a standardelor de cost.
  (2) Până la elaborarea standardelor de calitate şi a standardelor de cost, strategiile sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate se elaborează în vederea stabilirii indicatorilor de monitorizare şi evaluare a serviciilor publice la nivel local.
  (3) Metodologia privind structura strategiei pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate este prevăzută în anexa nr. 6.
  ----------
  Art. 29^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.


  Articolul 29^3

  (1) Elaborarea analizelor de impact cu privire la competenţele propuse a fi descentralizate este o etapă premergătoare elaborării proiectelor de legi sectoriale prin care se vor descentraliza competenţele.
  (2) Analiza de impact este documentul prin care se fundamentează oportunitatea luării deciziei elaborării proiectelor de legi sectoriale. Aceasta este elaborată de grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor în maximum 60 de zile de la data la care s-a încheiat perioada de testare în cadrul fazei-pilot sau, după caz, în termen de maximum 90 de zile de la data aprobării strategiei generale de descentralizare sau a strategiilor sectoriale de descentralizare.
  (3) Rezultatele analizei de impact sunt prezentate conducerii ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale care transferă competenţe în vederea însuşirii şi iniţierii procedurii de elaborare a proiectului de lege sectorială de descentralizare, după caz.
  (4) Analiza de impact împreună cu memorandumul pentru aprobarea propunerii de elaborare a proiectelor de legi sectoriale prin care se vor descentraliza competenţele sunt înaintate Guvernului de către conducerea ministerului/organului de specialitate al administraţiei publice centrale care transferă competenţe, conform prevederilor Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009
  .
  (5) Metodologia privind structura analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivel sectorial este prevăzută în anexa nr. 7.
  ----------
  Art. 29^3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.


  Articolul 30

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  ----------
  Art. 30 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.


  Anexa 1

  la normele metodologice
  METODOLOGIE
  privind analiza stadiului procesului
  de descentralizare la nivel sectorial
  În elaborarea analizei stadiului procesului de descentralizare la nivel sectorial se vor avea în vedere următoarele aspecte:
  1. Scurtă descriere a evoluţiei procesului de descentralizare sectorială.
  2. Identificarea competenţelor exercitate în prezent:
  2.1. enumerarea competenţelor exercitate de administraţia publică centrală, inclusiv serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
  2.2. pentru fiecare dintre competenţele identificate se vor preciza: sursele de finanţare (de exemplu, bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, alte surse), resursele umane, materiale şi patrimoniale utilizate în vederea exercitării acestor competenţe.
  3. Identificarea competenţelor descentralizate către autorităţile administraţiei publice locale:
  3.1. enumerarea competenţelor transferate către autorităţile administraţiei publice locale (exclusive, partajate, delegate);
  3.2. pentru fiecare dintre competenţele enumerate la pct. 3.1 descrieţi aspectele legate de autoritatea responsabilă cu reglementarea competenţei, autoritatea responsabilă de finanţare şi sursele de finanţare ale competenţei, autoritatea responsabilă de implementarea competenţei, autoritatea care deţine proprietatea asupra patrimoniului. O atenţie sporită trebuie acordată competenţelor partajate între mai multe niveluri administrative; în aceste cazuri, descrierea competenţelor trebuie făcută în detaliu, cu specificarea clară a responsabilităţilor fiecărui actor implicat.
  4. Descrierea provocărilor, a problemelor majore din punct de vedere financiar şi administrativ pentru autoritatea administraţiei publice centrale (minister), serviciul public deconcentrat, în exercitarea competenţelor identificate. Prezentaţi aspectele pozitive şi negative constatate în procesul de exercitare a acestor competenţe, precum şi aspectele care periclitează exercitarea lor în condiţii de eficienţă.
  5. Analiza trebuie să cuprindă şi informaţii cu privire la standardele de cost pentru finanţarea unor servicii publice şi de utilitate publică descentralizate şi cu privire la standardele de calitate aferente asigurării furnizării acestora.
  6. Analiza trebuie să cuprindă şi informaţii privind sistemele de monitorizare şi evaluare a modului în care autorităţile administraţiei publice centrale şi locale furnizează serviciile publice şi de utilitate publică descentralizate.
  7. Identificarea legislaţiei care reglementează modul de exercitare a competenţelor identificate.
  8. Formularea de concluzii şi recomandări cu privire la procesul de descentralizare sectorială.
  9. Alte informaţii pe care le consideraţi relevante.


  Anexa 2

  la normele metodologice
  Metodologie privind structura strategiei sectoriale de descentralizare
  ----------
  Titlul anexei 2 la normele metodologice a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  1. Introducere (informaţii generale relevante, priorităţi, politici şi cadru juridic existent)
  1.1. Premisele elaborării strategiei sectoriale de descentralizare
  ----------
  Pct. 1.1 din anexa 2 la normele metodologice a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  1.2. Planificarea în timp - perioada de implementare a strategiei (termen mediu sau lung)
  1.3. Părţile implicate în elaborarea strategiei
  1.4. Modul de lucru (ateliere, seminarii, sesiuni, grupuri de lucru etc.)
  1.5. Tendinţele Uniunii Europene în sectorul supus descentralizării, documentele strategice de impact naţional, programul de guvernare, cadrul legal general şi sectorial etc.
  1.6. Principii generale şi specifice ale strategiei sectoriale de descentralizare
  ----------
  Pct. 1.6 din anexa 2 la normele metodologice a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  2. Definirea problemelor
  În procesul de definire a problemelor se vor avea în vedere următoarele etape:
  2.1. prezentarea concluziilor analizei stadiului procesului de descentralizare la nivel sectorial;
  2.2. listarea problemelor identificate.
  De exemplu:
  a) exercitarea unor competenţe de către administraţia centrală, care ar putea fi descentralizate;
  b) mandate incomplete atât în ceea ce priveşte resursele financiare, cât şi drepturile de decizie managerială;
  c) necorelări cu principiile ariei beneficiarilor şi economiilor de scară;
  d) alocări neclare/confuze ale responsabilităţilor către fiecare actor implicat în furnizarea serviciului public în cauză;
  e) lipsa unor sisteme de monitorizare şi evaluare relevante în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor publice descentralizate/deconcentrate;
  f) deficienţe în pregătirea profesională sau de altă natură a personalului;
  g) suprapunerea în exercitarea anumitor competenţe între diferite niveluri ale administraţiei publice locale sau între acestea şi serviciile publice deconcentrate;
  h) lipsa standardelor de calitate şi de cost aferente competenţelor descentralizate;
  i) altele.
  3. Obiectivele*1) strategiei sectoriale de descentralizare:
  ----------
  Pct. 3 din anexa 2 la normele metodologice a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  ─────────
  *1) Obiectivele strategiei trebuie să fie SMART (specifice, măsurabile, realizabile, reale, limitate în timp) şi să fie asumate de către toţi actorii implicaţi în elaborarea, implementarea şi monitorizarea acesteia.
  3.1. obiectivul general al strategiei de descentralizare sectorială;
  ----------
  Pct. 3.1 din anexa 2 la normele metodologice a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  3.2. obiectivele specifice care să vizeze soluţionarea problemelor identificate.
  4. Evaluarea capacităţii administrative a comunelor şi oraşelor în condiţiile art. 10 şi 11 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi ale prevederilor cap. III din normele metodologice
  5. - Activităţi
  În funcţie de obiectivele specifice stabilite vor fi indicate activităţile care vor conduce la realizarea acestora.
  Următoarele elemente vor fi avute în vedere:
  a) identificarea competenţelor exercitate de către autoritatea administraţiei publice centrale (minister, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, după caz), servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, care vor fi transferate autorităţilor administraţiei publice locale;
  b) analize instituţionale referitoare la: structurile de la care urmează să transfere competenţe în cadrul fazelor-pilot;
  c) descrierea tuturor competenţelor exercitate de structurile deconcentrate sau subordonate;
  d) stabilirea criteriilor pentru identificarea unităţilor administrativ-teritoriale care implementează fazele-pilot;
  e) selectarea acelor competenţe ce urmează să fie testate efectiv în fazele-pilot;
  f) identificarea tuturor factorilor implicaţi în procesul de descentralizare (de exemplu: cetăţeni, ONG-uri, autorităţi locale, autorităţi centrale etc.);
  g) identificarea unităţilor administrativ-teritoriale care urmează să implementeze fazele-pilot;
  h) identificarea criteriilor de determinare a capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz;
  i) identificarea ariei geografice a beneficiarilor în vederea efectuării transferului de competenţe. Se va respecta criteriul potrivit căruia descentralizarea competenţelor privind furnizarea unui serviciu public se face către acel nivel al administraţiei publice locale care corespunde cel mai bine ariei geografice a beneficiarilor;
  j) identificarea posibilităţilor de realizare a economiilor de scară în procesul de furnizare a serviciului public, dacă este cazul;
  k) identificarea resurselor materiale, umane, financiare şi informaţionale şi a posibilităţilor de alocare eficientă a acestora în procesul de exercitare a competenţelor supuse descentralizării; se elaborează şi inventarul actualizat al bunurilor din domeniul public al statului;
  l) identificarea posibilităţilor de stabilire a standardelor de cost pentru finanţarea serviciilor publice şi de utilitate publică propuse a fi descentralizate şi a standardelor de calitate aferente asigurării furnizării acestora;
  m) elaborarea criteriilor, indicatorilor cantitativi şi calitativi, a mecanismelor de coordonare metodologică, de monitorizare şi verificare privind organizarea fazei-pilot;
  n) organizarea unor faze-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea competenţelor.
  ----------
  Pct. 5 din anexa 2 la normele metodologice a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  6. Rezultatele strategiei sectoriale de descentralizare. Pentru obiectivele specifice ale strategiei se stabilesc rezultatele aşteptate. Rezultatele aşteptate trebuie să fie măsurabile.
  ----------
  Pct. 6 din anexa 2 la normele metodologice a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016.
  7. Planul de acţiune al strategiei sectoriale de decentralizare sau al strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate
  În elaborarea planului de acţiune al strategiei sectoriale de decentralizare sau al strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate se foloseşte următorul model:
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Obiectiv general: │
  │enunţaţi obiectivul general al strategiei │
  ├──────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
  │Obiectiv │Rezultatul aşteptat aferent│Indicator-cheie de performan- │
  │specific 1: │obiectivului specific 1 │ţă aferent obiectivului │
  │enunţaţi │ │ specific 1 │
  │obiectivul │ │ │
  │specific │ │ │
  ├──────────────┼──────────────────┬────────┴───┬───────┬───────────┬───────────┤
  │Activitate 1.1│Resurse necesare │Responsabili│Termene│Rezultatul │Indicatori │
  │(enunţaţi │ │ │ │activităţii│de │
  │activitatea) │ │ │ │ │performanţă│
  ├──────────────┼─────┬──────┬─────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
  │ │Umane│Finan-│Mate-│ │ │ │ │
  │ │ │ciare │riale│ │ │ │ │
  ├──────────────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
  │... │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
  ├──────────────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
  ├──────────────┼─────┴──────┴─────┴──────┬─────┴───────┴───────────┴───────────┤
  │Obiectiv │ Rezultatul aşteptat │Indicator-cheie de performanţă │
  │specific 2 │ aferent obiectivului│aferent obiectivului specific 1 │
  │ │ specific 2 │ │
  ├──────────────┼──────────────────┬──────┴─────┬───────┬───────────┬───────────┤
  │Activitate 2.1│Resurse necesare │Responsabili│Termene│Rezultatul │Indicatori │
  │(enunţaţi │ │ │ │activităţii│ de │
  │activitatea) │ │ │ │ │performanţă│
  ├──────────────┼─────┬──────┬─────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
  │ │Umane│Finan-│Mate-│ │ │ │ │
  │ │ │ciare │riale│ │ │ │ │
  ├──────────────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
  │... │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
  ├──────────────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
  ├──────────────┼─────┴──────┴─────┴────────────┴───────┴───────────┴───────────┤
  │Obiectiv │ │
  │specific 3 │Indicator-cheie de performanţă aferent obiectivului specific 3 │
  └──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 3

  la normele metodologice
  METODOLOGIE
  privind elaborarea sistemului de monitorizare şi evaluare
  a strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei
  sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare
  a competenţelor descentralizate
  Monitorizarea reprezintă procesul de colectare, procesare, analiză şi raportare a datelor privind implementarea strategiilor sectoriale de descentralizare/strategiilor sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, în vederea măsurării progresului şi reorientării sau redefinirii activităţilor, în cazul în care acestea nu conduc la atingerea rezultatelor.
  Crearea sistemului de monitorizare constă în parcurgerea următoarelor etape:
  1. Indicatorii-cheie de performanţă stabiliţi pentru fiecare obiectiv specific constituie punctul de plecare în procesul de monitorizare. Fiecare indicator-cheie de performanţă trebuie să fie definit cu claritate, să fie exprimat printr-o formulă. Indicatorul va include şi unitatea de măsură. De asemenea, se recomandă ca definirea indicatorului să cuprindă suficiente detalii, pentru ca orice persoană însărcinată cu colectarea datelor, indiferent de perioada de colectare, să fie capabilă să colecteze, pentru acelaşi indicator, acelaşi tip de date.
  2. Colectarea datelor. Pentru fiecare indicator de performanţă aferent fiecărei activităţi se identifică datele necesare a fi colectate, sursa datelor, factorii responsabili de colectarea şi transmiterea acestora, frecvenţa colectării datelor.
  a) Sursa este acea entitate de la care sunt obţinute datele în mod constant. Este recomandat să se folosească aceeaşi sursă de date pentru acelaşi indicator de performanţă, pentru a se evita ca în timp să se producă interpretări eronate sau lipsite de consistenţă.
  b) Factorii responsabili de colectarea şi transmiterea datelor. Fiecare minister sau organ de specialitate al administraţiei publice centrale, după caz, îşi stabileşte propriile metode de colectare a datelor necesare monitorizării. În vederea colectării datelor, ministerele sau organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, după caz, pot implica următorii factori de interes: instituţia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, fiecare autoritate a administraţiei publice locale, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. De asemenea, se poate apela şi la alte surse de date ale altor organisme şi instituţii.
  c) Frecvenţa colectării datelor (calendarul colectării datelor). Sistemul de monitorizare trebuie să se bazeze pe strângerea de date comparabile, colectate cu o anumită periodicitate, pentru a se putea măsura progresul. În funcţie de tipul indicatorului de performanţă colectarea datelor se poate face lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz.
  3. Procesarea şi analiza datelor. După terminarea colectării datelor se trece la procesarea acestora, prin aplicarea formulei stabilite pentru fiecare indicator de performanţă. Procesarea va fi efectuată de către grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, după caz.
  4. Raportul de monitorizare. Pe baza datelor procesate, grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, după caz, elaborează raportul de monitorizare. Raportul de monitorizare se elaborează semestrial şi se înaintează Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Direcţia generală pentru administraţie publică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Raportul semestrial de monitorizare trebuie să conţină şi informaţii privind măsurile pe care ministerul sau alt organ de specialitate al administraţiei publice centrale, după caz, le are în vedere pentru redefinirea acţiunilor în cazul în care acestea nu conduc la atingerea rezultatelor aşteptate.
  Pe baza acestor rapoarte de monitorizare sectoriale, Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare stabileşte măsurile care se impun în ceea ce priveşte procesul de descentralizare.
  ----------
  Pct. 4 din anexa 3 la normele metodologice a fost modificat de lit. d) a pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, prin înlocuirea unei denumiri.
  5. Raportul de evaluare. Pe baza rapoartelor semestriale de monitorizare, grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, după caz, elaborează raportul de evaluare înaintat Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Direcţia generală pentru administraţie publică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Rapoartele de evaluare stau la baza fundamentării politicii de descentralizare.
  ----------
  Pct. 5 din anexa 3 la normele metodologice a fost modificat de lit. d) a pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, prin înlocuirea unei denumiri.


  Anexa 4

  la normele metodologice
  METODOLOGIE
  privind organizarea şi gestionarea fazei-pilot
  pentru testarea competenţelor supuse
  procesului de descentralizare sectorială
  1. Grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor, constituit potrivit prezentei hotărâri, realizează o analiză privind punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările referitoare la fiecare competenţă care urmează să fie transferată.
  2. Grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor împreună cu reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale identifică personalul, în raport cu fişa postului, compartimentul şi relaţiile funcţionale născute în legătură cu sau necesare exercitării competenţei care se află în procesul de descentralizare.
  3. După o tematică elaborată de grupul de lucru se procedează la organizarea şi efectuarea programelor de instruire a personalului desemnat de către conducerea unităţii administrativ-teritoriale în vederea cunoaşterii sub toate aspectele a fiecărei competenţe care urmează să fie descentralizată, în cadrul unor colective comune formate din personalul ministerului şi din cel nominalizat de către conducerea unităţii administrativ-teritoriale respective.
  4. Evaluarea deciziilor ce privesc transferul competenţelor se realizează atât la nivelul grupului de lucru, cât şi la nivelul unităţii administrativ-teritoriale de către un colectiv de evaluare ai cărui membri sunt nominalizaţi de reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale.
  5. În baza protocoalelor încheiate între minister, după caz, organe ale administraţiei publice centrale şi unităţile administrativ-teritoriale, selectate pentru implementarea fazei-pilot, ministerul/organul administraţiei publice centrale transmite colectivului de evaluare documentele incidente exercitării competenţelor propuse a fi testate.
  6. Colectivul de evaluare urmează să desfăşoare activitatea în plan local conform protocolului de colaborare. Exercitarea competenţei are loc în cadrul comun, minister, respectiv colectiv de evaluare, răspunderea pentru modul de exercitare a competenţei revenind ministerului.
  7. Colectivul constituit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale identifică resursele necesare exercitării competenţelor testate.
  8. Grupul de lucru fundamentează indicatorii de evaluare a calităţii şi a costurilor aferente exercitării fiecărei competenţe testate, după caz.
  9. Grupul de lucru identifică costurile necesare exercitării fiecărei competenţe care urmează să fie transferată.
  10. Elaborează raportul de evaluare a derulării fazei-pilot.
  ----------
  Anexa 4 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, având conţinutul prevăzut în anexa 1 din acelaşi act normativ.


  Anexa 5

  la normele metodologice
  CONŢINUTUL
  raportului de evaluare privind derularea fazei-pilot
  Raportul de evaluare privind derularea fazei-pilot trebuie să se refere cel puţin la următoarele aspecte:
  1. descrierea instituţiilor implicate în derularea fazei-pilot;
  2. membrii grupului de lucru şi ai colectivului de evaluare;
  3. perioada de desfăşurare a fazei-pilot;
  4. scurtă descriere a competenţelor testate (cadrul juridic aplicabil, istoric, scop şi obiective ale fazei-pilot);
  5. resursele utilizate;
  6. probleme întâmpinate în derularea fazei-pilot;
  7. soluţiile la problemele identificate;
  8. evidenţierea cauzelor care au condus la lipsa unor soluţii la problemele identificate;
  9. descrierea riscurilor asociate exercitării competenţelor testate de către unităţile administrativ-teritoriale. Relevarea implicaţiilor acestora în domeniile resurse umane, financiar, material;
  10. prezentarea, dacă este cazul, a situaţiilor în care nu s-a respectat planul de acţiune şi/sau a protocolului de colaborare între instituţiile implicate în derularea fazei-pilot;
  11. prezentarea acţiunilor necesare pentru armonizarea structurilor organizatorice ale instituţiilor implicate în derularea fazei-pilot în realizarea transferului competenţelor;
  12. fundamentarea standardelor de cost şi de calitate;
  13. alte elemente considerate relevante de membrii grupului de lucru, opinii separate etc.;
  14. concluzia şi recomandările grupului de lucru privind derularea fazei-pilot.
  ----------
  Anexa 5 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.


  Anexa 6

  la normele metodologice
  METODOLOGIE
  privind structura strategiei pentru
  îmbunătăţirea modului de exercitare a
  competenţelor descentralizate
  I. Introducere (informaţii generale relevante, priorităţi, politici şi cadru juridic existent) şi prezentarea contextului/ situaţiei existente
  1. Premisele elaborării strategiei pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate
  2. Planificarea în timp - perioada de implementare a strategiei (termen mediu sau lung)
  3. Părţile implicate în elaborarea strategiei
  4. Modul de lucru (ateliere, seminare, sesiuni, grupuri de lucru etc.)
  5. Cadrul legal existent, documentele strategice de impact naţional, programul de guvernare, cadrul legal general şi sectorial etc.
  6. Enumerarea competenţelor transferate către autorităţile administraţiei publice locale care fac obiectul prezentei strategii (exclusive, partajate, delegate)
  7. Sursele de finanţare (de exemplu: bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, alte surse), resursele alocate exercitării competenţelor
  8. Sistemul de monitorizare aplicat
  ● indicatorii utilizaţi (cantitativi şi calitativi) în monitorizarea exercitării competenţelor descentralizate, respectiv a standardelor de calitate şi cost elaborate şi aplicate;
  ● sursa de date utilizată;
  ● metoda de colectare (cum s-a făcut colectarea, cum s-au transmis datele etc.);
  ● calendarul colectării (intervalul de timp la care s-a făcut colectarea/periodicitatea).
  II. Definirea problemelor
  1. Prezentarea concluziilor rapoartelor de monitorizare şi evaluare cu privire la modul de exercitare a competenţelor descentralizate
  2. Scurtă descriere a problemelor identificate (de exemplu: alocări neclare/confuze ale responsabilităţilor către fiecare actor implicat în furnizarea serviciului public în cauză; lipsa unor sisteme de monitorizare şi evaluare relevante în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor publice descentralizate/ deconcentrate; deficienţe în pregătirea profesională sau de altă natură a personalului; suprapunerea în exercitarea anumitor competenţe între diferite niveluri ale administraţiei publice locale sau între acestea şi serviciile publice deconcentrate; lipsa standardelor de calitate şi de cost aferente competenţelor descentralizate etc.) şi a soluţiilor de remediere a acestora adoptate în perioada supusă monitorizării
  3. Impactul standardizării din perspectiva standardelor de calitate şi cost aplicate
  4. Analiza diagnostic a problemelor identificate (de exemplu: analiza punctelor tari, slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor)
  5. Concluziile analizei (de exemplu: nivel/grad de atingere a obiectivelor şi a indicatorilor asumaţi)
  6. Recomandări/Propuneri de rezolvare a problemelor constatate/acţiuni de remediere propuse pentru perioada următoare
  III. Obiectivele şi direcţiile de acţiune ale strategiei
  1. Obiectivele strategiei (Acestea se vor formula ca urmare a concluziilor şi recomandărilor stabilite şi vor viza problemele constatate şi remedierea lor.)
  2. Direcţii de acţiune (În formularea acţiunilor se va ţine cont de cele mai potrivite/adecvate demersuri în vederea atingerii obiectivelor stabilite. În definirea acestora se va ţine cont de resursele existente umane, materiale, instituţionale etc., precum şi de faptul că prin intermediul lor se vor atinge rezultatele aşteptate.)
  IV. Rezultate aşteptate şi indicatori
  1. Rezultate aşteptate (Reprezintă efectul/rezultatul activităţilor desfăşurate, iar realizarea va conduce la atingerea obiectivelor.)
  2. Indicatori cantitativi şi calitativi (Monitorizarea atingerii indicatorilor va oferi nivelul de atingere a obiectivelor asumate. Indicatorii trebuie să fie SMART având în vedere că atingerea lor reprezintă atingerea obiectivelor în termeni de cantitate, calitate, beneficiari, loc, timp etc.)
  V. Implicaţii pentru buget
  Identificarea resurselor necesare şi modul de alocare a acestora
  VI. Implicaţii juridice
  Propuneri de modificare a actelor normative existente, de abrogare etc.
  VII. Monitorizare, evaluare
  Sistemul de monitorizare şi evaluare va fi dezvoltat conform anexei nr. 3 la normele metodologice
  VIII. Planul de acţiune al strategiei
  Planul de acţiune va conţine:
  1. obiectivele strategiei
  2. direcţiile de acţiune
  3. rezultatele aşteptate
  4. indicatorii cantitativi şi calitativi
  5. termene (în funcţie de durata strategiei se pot stabili termene intermediare care să ajute la asigurarea unei monitorizări eficiente)
  6. responsabili (factorii implicaţi în remedierea problemelor constatate şi/sau în derularea acţiunilor prevăzute)
  ----------
  Anexa 6 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, având conţinutul prevăzut în anexa 3 din acelaşi act normativ.


  Anexa 7

  la normele metodologice
  METODOLOGIE
  privind structura analizei de impact în
  cadrul procesului de descentralizare la nivel sectorial
  În elaborarea analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivel sectorial se vor avea în vedere următoarele aspecte:
  1. Scurtă descriere a evoluţiei procesului de descentralizare sectorială
  2. Identificarea competenţelor aflate în proces de descentralizare:
  2.1. enumerarea competenţelor exercitate de administraţia publică centrală, inclusiv serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului;
  2.2. pentru fiecare dintre competenţele identificate se vor preciza: sursele de finanţare (de exemplu: bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, alte surse), resursele umane, materiale şi patrimoniale utilizate în vederea exercitării acestor competenţe.
  2.3. Evaluarea aspectelor referitoare la starea de fapt existentă:
  a) instituţiile, unităţile administrativ-teritoriale implicate;
  b) prezentarea sintetică a raportului de evaluare (cadrul juridic aplicabil, istoric, scop şi obiectivele fazei-pilot), după caz.
  3. Identificarea legislaţiei care reglementează modul de exercitare a competenţelor identificate.
  4. Descrierea provocărilor, a problemelor majore din punctul de vedere financiar şi administrativ pentru autoritatea administraţiei publice centrale şi locale, a serviciului public deconcentrat în exercitarea competenţelor identificate în cadrul procesului de descentralizare. Prezentarea aspectelor pozitive şi negative constatate în procesul de exercitare a acestor competenţe, precum şi aspectele care periclitează exercitarea lor în condiţii de eficienţă.
  5. Prezentarea datelor şi informaţiilor cu privire la:
  a) acte normative necesar a fi modificate;
  b) beneficii realizate;
  c) costurile estimate;
  d) analiza privind resursele care fac obiectul transferului în cadrul procesului de descentralizare. Resursele şi costurile (atât din punct de vedere financiar, cât şi administrativ) alocate/utilizate: resurse umane, materiale şi financiare;
  e) riscurile asociate transferului de competenţe;
  f) măsuri pentru înlăturarea riscurilor;
  g) relaţia cu beneficiarii direcţi ca urmare a exercitării competenţelor testate:
  ● grad de informare/publicitate;
  ● satisfacţia privind calitatea serviciilor;
  ● respectarea drepturilor consumatorilor etc.;
  h) impactul descentralizării la nivel sectorial asupra domeniilor aflate în conexiune instituţională.
  6. Formularea de concluzii şi recomandări cu privire la continuarea procesului de descentralizare sectorială
  7. Alte informaţii relevante
  ----------
  Anexa 7 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 628 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, având conţinutul prevăzut în anexa 4 din acelaşi act normativ.

  -------