REGULAMENT nr. 4 din 1 aprilie 2005 (**republicat**)privind regimul valutar
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 6 septembrie 2007
  **) Republicat în temeiul art. III din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările și completările ulterioare, precum și abrogarea Normei Băncii Naționale a României nr. 7/2005 privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operațiunilor în conturi de depozit în moneda națională (leu), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005.
  Ulterior emiterii a mai fost modificat și completat prin:– Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2005;– Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezentul regulament stabilește regimul efectuării operațiunilor valutare.(2) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii, expresiile și clasificarea operațiunilor valutare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 "Nomenclator".


  Capitolul II Regimul valutar

  Secţiunea I Operațiuni valutare între rezidenți și nerezidenți

  Articolul 2

  Operațiunile valutare curente și de capital, așa cum sunt prevăzute în Nomenclator, se efectuează în mod liber între rezidenți și nerezidenți, în valută și în moneda națională (leu).


  Secţiunea a II-a Operațiuni valutare între rezidenți

  Articolul 3
  (1) Plățile, încasările, transferurile și orice alte asemenea operațiuni care decurg din vânzări de bunuri și prestări de servicii între rezidenți, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda națională (leu), cu excepția operațiunilor prevăzute în anexa nr. 2 «Categorii de rezidenți care pot efectua operațiuni în valută», care se pot efectua și în valută.
  (la 19-05-2012, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 9 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2012. )
  (1^1) Plățile, încasările, transferurile și orice alte asemenea operațiuni între rezidenți care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda națională (leu).
  (la 19-05-2012, Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 9 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2012. )
  (2) Toate celelalte operațiuni între rezidenți care nu fac obiectul alin. (1) și (1^1) pot fi efectuate în mod liber, fie în moneda națională (leu), fie în valută. În cadrul acestor operațiuni se includ, fără a avea caracter limitativ, operațiunile reprezentând fluxuri financiare generate de acordarea de credite, constituirea de depozite, tranzacțiile cu titluri de valoare și repartizarea de dividende.
  (la 07-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 3 , Secțiunea a II-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 7 din 4 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )
  (3) Operațiunile prevăzute la alin. (2) și în anexa nr. 2 la prezentul regulament se pot efectua și în valută, numai pe baza acordului de voință al părților.


  Secţiunea a III-a Regimul aplicabil nerezidenților

  Articolul 4
  (1) Nerezidenții au dreptul să dobândească, să dețină și să utilizeze active financiare exprimate în valută și în moneda națională (leu).(2) Sumele în moneda națională (leu) și în valute cotate, deținute de nerezidenți, pot fi convertite prin intermediul pieței valutare.(3) Nerezidenții pot deschide și menține conturi în valută și în moneda națională (leu) la instituții de credit.(4) Nerezidenții pot repatria și pot transfera activele financiare deținute.


  Secţiunea a IV-a Regimul aplicabil rezidenților

  Articolul 5
  (1) Rezidenții au dreptul să dobândească, să dețină și să utilizeze active financiare exprimate în valută.(2) Sumele în moneda națională (leu) și în valute cotate, deținute de rezidenți, pot fi convertite prin intermediul pieței valutare.(3) Rezidenții pot deschide conturi în valută și în moneda națională (leu) la instituții de credit și la alte instituții asimilate acestora.


  Secţiunea a V-a Piața valutară
  (la 07-08-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 7 din 4 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )

  Articolul 5^1
  (1) Piața valutară cuprinde următoarele segmente:
  a) piața valutară interbancară pe care se efectuează tranzacții valutare de către instituțiile de credit, precum și de Banca Națională a României, conform reglementărilor emise în acest sens de Banca Națională a României;
  b) piața valutară a entităților autorizate să efectueze activități de schimb valutar.
  (2) Entitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) cuprind:
  a) entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar pentru persoanele fizice, respectiv entitățile specializate organizate sub forma caselor de schimb valutar, și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică și au în obiectul de activitate operațiuni de cumpărare de valute; și
  b) entitățile care desfășoară activitate de schimb valutar pe baza unor prevederi legale exprese și au stipulate activitățile de schimb valutar în actele constitutive care le reglementează înființarea și funcționarea.

  (la 07-08-2020, Secțiunea a V-a, Capitolul II a fost completată de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 7 din 4 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )


  Articolul 5^2

  Este interzisă desfășurarea activității de schimb valutar de către alte entități decât cele prevăzute la art. 5^1 alin. (2).
  (la 07-08-2020, Secțiunea a V-a, Capitolul II a fost completată de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 7 din 4 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )


  Capitolul III Măsuri de salvgardare

  Articolul 6
  (1) În situațiile în care fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebită exercită presiuni puternice asupra pieței valutare și provoacă perturbări grave în aplicarea politicii monetare și a cursului de schimb, având ca efect, în special, variații semnificative ale lichidității interne și dezechilibre semnificative ale balanței de plăți, Banca Națională a României poate să ia măsuri de salvgardare privind operațiunile valutare de capital prevăzute în anexa nr. 3.(2) Banca Națională a României va informa Comisia Europeană și celelalte state membre asupra adoptării unor astfel de măsuri până cel târziu la data intrării în vigoare a acestora.(3) Perioada de aplicare a măsurilor de salvgardare adoptate conform prevederilor prezentului articol nu poate depăși, de regulă, 6 luni.(4) Măsurile de salvgardare vor fi aplicate atât pentru rezidenți, cât și pentru nerezidenți.(5) În situațiile prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României poate lua una sau mai multe dintre măsurile de salvgardare privind operațiunile de capital, prevăzute în anexa nr. 4.(6) Banca Națională a României va proceda la modificarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de salvgardare luate în conformitate cu alin. (1), la solicitarea expresă a Comisiei Europene.


  Capitolul IV Dispoziții comune

  Articolul 7
  (1) În aplicarea prezentului regulament, Banca Națională a României poate elabora norme și circulare.(2) Pentru situații care excedează cadrului reglementat de prezentul regulament, pe bază de fundamentare, Banca Națională a României se pronunță în conformitate cu principiile stabilite prin regulament și prin celelalte dispoziții legale aplicabile.(3) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, precum și ale normelor emise în aplicarea acestuia de către Banca Națională a României va fi sancționată conform prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României sau ale Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, după caz.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 8
  (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data de 11 aprilie 2005.(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Articolul 9

  La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1 din 30 ianuarie 2004 privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 10 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. 1

  NOMENCLATOR
  privind clasificarea operațiunilor valutare


  Anexa nr. 2

  CATEGORII DE REZIDENȚI
  care pot efectua operațiuni în valută
  Categoriile de rezidenți și situațiile în care aceștia pot efectua operațiuni în valută cu alți rezidenți sunt prezentate mai jos:
  a) persoanele juridice care efectuează plăți și încasări nemijlocite decurgând din contracte de comerț exterior și prestări de servicii externe (export-import de bunuri și servicii), pe baza contractelor de comision încheiate între comisionar și comitent sau între comisionarul unui nerezident și beneficiarul rezident, precum și a contractelor de comerț exterior respective;
  b) persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăți și încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internațională, contracte de export al unor obiective complexe și al unor produse cu ciclu lung de fabricație;
  c) persoanele fizice, juridice și alte entități, pentru operațiuni care decurg din acte de comerț derulate în porturi, în zonele din aeroporturi și punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere*), ori din acte de comerț derulate pe parcurs extern în trenuri internaționale, la bordul aeronavelor și navelor;
  *) Prin zone asimilate zonelor libere se înțelege zonele din aeroporturi și punctele de trecere a frontierei de stat pe sensul de intrare în țară, în zona stabilită până la locurile unde se aplică viza de intrare, și pe sensul de ieșire din țară, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal.

  d) persoanele fizice, juridice și alte entități, pentru operațiuni stipulate de prevederi legale exprese;
  e) persoanele fizice, pentru operațiuni efectuate între acestea cu caracter ocazional;
  f) persoanele fizice, juridice și alte entități, pentru operațiuni nemijlocite ce decurg din organizarea și/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul internațional de mărfuri și de persoane și turismul internațional;
  g) persoanele fizice, juridice și alte entități, pentru operațiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim «lohn», pe baza contractelor de colaborare încheiate între rezidenți și în măsura în care colaboratorii rezidenți sunt nominalizați, dacă este cazul, în autorizația de perfecționare activă.
  (la 07-08-2020, Litera g) din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENT nr. 7 din 4 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )

  h) persoanele fizice, juridice și alte entități, pentru operațiuni efectuate în străinătate;
  i) persoanele juridice, pentru plățile efectuate către furnizori și subfurnizori, aferente bunurilor și serviciilor care intră în componența produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate. Nu se includ în această categorie bunurile cumpărate de la furnizori și subfurnizori rezidenți, destinate comercializării la export ca atare/direct, în aceeași formă în care au fost cumpărate, fără ca exportatorul să fi creat valoare adăugată respectivelor bunuri.
  (la 07-08-2020, Litera i) din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENT nr. 7 din 4 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 07 august 2020 )


  Anexa nr. 3

  LISTA
  operațiunilor valutare de capital la care se face referire la art. 6 alin. (1) din regulament
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Codul de clasificare conform
  Denumirea operațiunii art. 3 din Nomenclator - anexa nr. 1
  la Regulamentul Băncii Naționale a
  României nr. 4/2005, cu modificările
  și completările ulterioare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Operațiuni cu instrumente financiare Pct. 3.4
  tranzacționate în mod curent pe piața
  monetară
  Operațiuni cu unități ale organismelor
  de plasament colectiv Pct. 3.5
  Credite și împrumuturi financiare pe
  termen scurt Pct. 3.7
  Operațiuni în conturi curente și de depozit Pct. 3.9 și 3.10
  Transferuri de capital cu caracter personal: Pct. 3.12 lit. a)
  - împrumuturi
  Import și export fizic de active financiare: Pct. 3.13 lit. a) și b)
  - valori mobiliare și alte titluri negociabile
  - instrumente de plată
  Alte mișcări de capital: Pct. 3.14 lit. f)
  - alte transferuri de natura operațiunilor
  valutare de capital, pe termen scurt, care nu
  pot fi încadrate în categoriile prevăzute la
  art. 3 pct. 3.1-3.13 din Nomenclator - anexa nr. 1
  la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2005,
  cu modificările și completările ulterioare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa nr. 4

  LISTA
  măsurilor de salvgardare privind operațiunile de capital la care se face referire la art. 6 alin. (5) din regulament
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Denumirea măsurii de salvgardare
  crt.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Obligarea rezidenților și nerezidenților de a notifica Băncii Naționale
  a României, cu 10 zile înainte, intenția de a efectua operațiuni
  valutare de capital pe termen scurt
  2. Stabilirea de plafoane și alte limite pentru operațiuni valutare de
  capital pe termen scurt care generează intrări/ieșiri de capital ale
  nerezidenților/rezidenților
  3. Reținerea, în cont la Banca Națională a României, pe o durată
  determinată, a unei părți din sumele în valută/moneda națională (leu)
  provenind din operațiuni valutare de capital pe termen scurt și care
  generează intrări/ieșiri de capital ale nerezidenților/rezidenților
  4. Aplicarea unui comision la inițierea tranzacțiilor de pe piața valutară
  interbancară în scopul efectuării de operațiuni valutare de capital care
  au ca obiect cumpărarea/vânzarea de valută
  5. Stabilirea unei rate mai mari a rezervelor minime obligatorii pentru
  sumele reprezentând intrări de capital pe termen scurt, care sunt
  deținute de rezidenți și nerezidenți la instituții de credit
  6. Instituirea unor restricții de scadență pentru unele operațiuni valutare
  de capital pe termen scurt
  7. Introducerea de restricții privind inițierea de noi operațiuni valutare
  de capital pe termen scurt
  8. Introducerea de măsuri suplimentare de monitorizare a operațiunilor
  valutare de capital și/sau de măsuri de control valutar
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────