ORDIN nr. 2.590 din 23 decembrie 2019privind modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toți", obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 16 ianuarie 2020
  Luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
  luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat,
  în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de Avizul Consiliului Concurenței nr. 15.695 din 20.11.2019,
  în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,
  ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Schema de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 18 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul III „Baza legală“ articolul 4, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:
  e) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  f) Hotărârea Guvernului nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, cu modificările ulterioare
  2. La capitolul VII „Modalitatea de acordare a ajutorului de stat“, articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10

  Valoarea maximă a ajutorului pentru un proiect de formare este de 250.000 euro - echivalentul în lei la cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei. Valoarea maximă a ajutorului de stat ce poate fi acordat unui beneficiar în cadrul schemei este de 1.000.000 euro/proiecte de formare solicitate pentru finanțare în cadrul unui apel sau al unor apeluri succesive în cadrul Programului operațional Capital uman dedicate întreprinderilor mari, lansate în cadrul obiectivului specific 3.8.
  3. La capitolul IX „Definiții“ articolul 14, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  f) întreprindere mare - reprezintă orice entitate juridică implicată într-o activitate economică, constituită conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. O întreprindere mare, societate constituită conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă orice întreprindere, societate constituită conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii - IMM-urilor - așa cum sunt definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și anume: Întreprinderile mici și mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250; b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  Direcția generală programe europene capital uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș

  București, 23 decembrie 2019.
  Nr. 2.590.
  -----