ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2002
privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverintelor de către autorităţile publice centrale şi locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Autorităţile publice centrale şi locale eliberează certificate şi adeverinte numai în cazurile în care situaţiile sau datele a căror confirmare se cere rezultă din documentele deţinute de acestea.


  Articolul 2

  (1) Prin certificat în sensul prezentei ordonanţe se înţelege documentul prin care se confirma exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atesta o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi de către persoana care solicită eliberarea acestuia.
  (2) Prin adeverinta în sensul prezentei ordonanţe se înţelege documentul prin care se atesta un drept sau un fapt.


  Articolul 3

  (1) Certificatele şi adeverintele se eliberează numai la cererea scrisă a persoanei sau a persoanelor îndreptăţite ori a mandatarului acestora şi numai în situaţia în care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct.
  (2) În cazurile în care reglementările legale în vigoare permit eliberarea certificatelor şi a adeverintelor fără prezentarea cererii scrise, eliberarea acestora se face ca atare.
  (3) Certificatele şi adeverintele pot fi eliberate şi mandatarului persoanei sau persoanelor îndreptăţite.


  Articolul 4

  (1) Autorităţile publice centrale şi locale care eliberează certificate şi adeverinte vor retine copii de pe documentele eliberate.
  (2) Certificatele şi adeverintele eliberate sunt semnate de către conducătorul autorităţii publice centrale sau locale sau de către împuterniciţii acestuia, după care se va aplica ştampila instituţiei.


  Articolul 5

  Certificatele şi adeverintele eliberate vor conţine, în mod obligatoriu, pe lângă situaţiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicita, şi menţionarea documentului din care rezultă acestea.


  Articolul 6

  În cazul în care eliberarea certificatelor şi a adeverintelor este supusă plăţii anticipate a unor taxe stabilite prin reglementări legale, în cuprinsul acestora se va face menţiune cu privire la sumele încasate, precum şi la modalitatea de plată.


  Articolul 7

  Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de către persoanele abilitate să semneze certificate sau adeverinte atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz, conform dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 8

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 86/1950 referitor la reglementarea eliberării certificatelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 1 aprilie 1950.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  ──────────────────