LEGE Nr. 41 din 24 mai 1995
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 105 din 30 mai 1995  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, emisă în temeiul art. 1 lit. l) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 31 august 1994, cu următoarele modificări:
  a) Articolul 7 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Monumentele istorice apartinatoare statului sau unităţilor administrativ-teritoriale se declara, potrivit legii, ca făcând parte din domeniul public sau domeniul privat al statului, respectiv al unităţilor administrativ-teritoriale, prin lege, la propunerea Ministerului Culturii şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală."
  b) Articolul 9 litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) Comisia Naţionala a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice se reorganizează în Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice şi este organ ştiinţific de specialitate al Ministerului Culturii, având rolul de consultanţa şi avizare ştiinţifică în domeniul cercetării, inventarierii, evidentei, evaluării, protecţiei, conservării-restaurarii, punerii în valoare şi revitalizarii monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice.
  Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului culturii şi este formată din preşedinte, numit de ministrul culturii, şi din membri activi şi onorifici desemnaţi conform regulamentului acesteia."
  c) Articolul 9 litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) În cadrul Ministerului Culturii se reorganizează Direcţia monumentelor istorice.
  Directorul Direcţiei monumentelor istorice este, de drept, secretar al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice;"
  d) La articolul 9 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  "De la data intrării în vigoare a prezentei legi, se înfiinţează Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, instituţie publică având personalitate juridică, subordonat Ministerului Culturii, cu atribuţii în domeniul cercetării, expertizarii pentru avizari şi evidentei monumentelor istorice.
  Personalul din cadrul Direcţiei Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice se transfera, în interesul serviciului, la Ministerul Culturii şi la unităţile subordonate acestuia, prin exceptare de la prevederile art. 2 al Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/1994."
  e) Articolul 18 alineatele 2 şi 3 devin alineatul 2, având următorul cuprins:
  "Zonele de protecţie a monumentelor istorice au forme şi dimensiuni diferite şi sunt delimitate topografic. Ele se stabilesc prin studii de specialitate, întocmite prin grija Direcţiei monumentelor istorice, în colaborare cu organismele specializate din teritoriu ale Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi ale autorităţilor administraţiei publice locale."
  f) Articolul 22 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Lucrările de conservare şi lucrările de restaurare a monumentelor istorice pot fi proiectate şi executate numai de specialiştii înscrişi în Registrul specialiştilor în domeniul conservării şi restaurarii monumentelor istorice şi numai pe baza normelor de conservare şi restaurare, avizate de Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice. Finanţarea acestor lucrări se face prin bugetul de stat."
  g) Articolul 25 litera g) va avea următorul cuprins:
  "g) interzicerea folosirii bunurilor de patrimoniu ocrotite la organizarea de spectacole, ca recuzita cinematografica."
  h) Articolul 28 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Restaurarea bunurilor culturale de interes naţional ocrotite se efectuează de către laboratoarele specializate şi potrivit prevederilor normelor de restaurare."
  i) Articolul 31 va avea următorul cuprins:
  "ART. 31. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, orice prevederi contrare se abroga."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof.univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  ----------------