ORDIN nr. 516 din 10 martie 1998
pentru aprobarea modificării şi completării modelelor unor formulare tipizate
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 18 martie 1998  Ministrul finanţelor,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor,
  în baza prevederilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 130/1992 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modificarea şi completarea modelelor următoarelor formulare tipizate, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.146/1996:
  1. Taxa pe valoarea adăugată - Decont pe luna: ............. anul: ........, cod 14.13.01.02;
  2. Taxa pe valoarea adăugată - Cerere de rambursare, cod 14.13.03.02;
  3. Borderoul cuprinzând operaţiunile asimilate livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992.


  Articolul 2

  Formularele prevăzute la art. 1 din prezentul ordin vor fi utilizate pentru reflectarea operaţiunilor cu termene de raportare începând cu data de 1 martie 1998.


  Articolul 3

  Direcţia economică, social-administrativ, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, precum şi, după caz, direcţiile interesate din Ministerul Finanţelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu


  Anexă

         ──────────
       /
      │ ROMÂNIA │ TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
      │ ______ │ _________ _______
      │ | M.F. | │ DECONT PE LUNA: |_________| AN: |_______|
      │ |______| │
      │ MINISTERUL │
      │ FINANŢELOR │
        /
         ──────────
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ │
   │ CODUL FISCAL AL PLĂTITORULUI DE T.V.A.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| │
   │ DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC: ........................................... │
   │ LOCALITATEA ................., str. .......................... nr. ...... │
   │ judeţul (sectorul) ................... codul poştal: ....... tel./fax ... │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                    OPERAŢIUNI REALIZATE (ÎN LEI, FĂRĂ ZECIMALE)
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ IESIRI │
   ├─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────┬────────┤
   │ │ Valoarea │ Cota │ T.V.A. │
   ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────│
   │ 1. Vânzări în ţara │ │ 22% │ │
   ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────│
   │ 2. Vânzări în ţara │ │ 11% │ │
   ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────│
   │ 3. Regularizări │ │ X │ │
   ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────│
   │ 4. Export │ │ X │ X │
   ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────│
   │ 5. Scutite cu drept de deducere │ │ X │ X │
   ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────│
   │ 6. Scutite fără drept de deducere │ │ X │ X │
   ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────│
   │ 7. TOTAL [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)] │ │ │ │
   ╔════════════════════════════════════════════════════════════╗──────┴────────┘
   ║ 8. PRO RATA % │ . ║
   ╚════════════════════════════════════════════════════════════╝
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ INTRARI │
   ├─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────┬────────┤
   │ │ Valoarea │ Cota │ T.V.A. │
   ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────│
   │ 9. Cumpărări pentru nevoile agentului economic │ │ 22% │ │
   ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼────────│
   │10. Cumpărări pentru nevoile agentului economic │ │ 11% │ │
   ├─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────┼────────│
   │11. T.V.A. DEDUCTIBILĂ [(9)+(10)] │ │
   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────│
   │12. T.V.A. DE DEDUS [(11)x(8)/100] │ │
   ├─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────┼────────│
   │13. Cumpărări supuse criteriilor specifice de │ │ │ │
   │ exercitare a dreptului de deducere │ │ X │ │
   ├─────────────────────────────────────────────────│──────────│──────┼────────│
   │14. Cumpărări scutite de T.V.A. │ │ X │ X │
   ├─────────────────────────────────────────────────│──────────│──────┼────────│
   │15. Regularizări │ │ X │ │
   ├─────────────────────────────────────────────────│──────────│──────┼────────│
   │16. TOTAL T.V.A. DE DEDUS [(12)+(13)+(15)] │ X │ X │ │
   ├─────────────────────────────────────────────────│──────────│──────┼────────│
   │17. TOTAL [(9)+(10)+(13)+(14)+(15)] │ │ X │ X │
   ├─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────┼────────│
   │18. SUMA DE RAMBURSAT DIN LUNA PRECEDENTA │ │
   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────│
   │19. SUMA DE PLATA DIN LUNA PRECEDENTA │ │
   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────╔════════╗
   │20. SUMA DE PLATA [(7)-(16)-(18)+19)] ║ ║
   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────║════════║
   │21. SUMA DE RAMBURSAT [(16)-(7)+(18)-19)] ║ ║
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────╚════════╝


   ┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐
   │ DOCUMENTE DE PLATA │ │ Organul fiscal .......... codul ..... │
   ├────────────┬───────┬──────┬──────│ │ Numărul de înregistrare ............. │
   │ TIPUL*) │NUMĂRUL│ DATA │ SUMA │ │ Data depunerii (ZZ/LL/AA) .../.../... │
   ├────────────┼───────┼──────┼──────│ │ Primit .............................. │
   │[]1 []2 []3 │ │ │ │ │ Amenda pentru nedepunerea în termen.. │
   ├────────────┼───────┼──────┼──────│ └───────────────────────────────────────┘
   │[]1 []2 []3 │ │ │ │
   ├────────────┼───────┼──────┼──────│
   │[]1 []2 []3 │ │ │ │
   ├────────────┼───────┼──────┼──────│
   │[]1 []2 []3 │ │ │ │
   └────────────┴───────┴──────┴──────┘
      DECLAR CA INFORMAŢIILE DIN ACEST DECONT SUNT CORECTE.
      Numele ............................. Funcţia .............................
      Prenumele .......................... Semnatura şi ştampila ...............
  ---------------------
      *) Tipul documentului de plată: 1 - chitanţa C.E.C.; 2 - cec cu limita de suma; 3 - ordin de plată.

   M.F. cod 14.13.01.02

  Instrucţiuni de completare a decontului de T.V.A.
  Decontul se va completa în doua exemplare:
  - originalul rămâne la organul fiscal unde agentul economic a fost luat în evidenta ca plătitor de T.V.A.;
  - copia cu confirmarea de primire rămâne la plătitor.
  Iesiri
  Randurile 1 şi 2 - Se vor prelua lunar totalul coloanelor 10, 11, 12 şi 13 din Jurnalul pentru vânzări, precum şi operaţiunile asimilate livrărilor (conform art. 2 pct. 2.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, republicată), centralizate în borderoul pentru operaţiuni asimilate.
  Rândul 3 - Se vor evidenţia sumele rezultate din corectarea datelor raportate prin deconturile anterioare, precum şi sumele aferente operaţiunilor neexigibile existente în sold la 31 ianuarie 1998 şi care au devenit exigibile în luna pentru care se întocmeşte decontul.
  Rândul 4 - Se vor înscrie operaţiunile de export înregistrate în coloana 9 din Jurnalul pentru vânzări, numai pe baza documentelor prevăzute în normele aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  Rândul 5 - Se vor evidenţia operaţiunile scutite cu drept de deducere, înscrise în coloana 7 din Jurnalul pentru vânzări.
  Rândul 6 - Se vor evidenţia operaţiunile scutite fără drept de deducere, înscrise în coloana 8 din Jurnalul pentru vânzări.
  Rândul 8 - Pro rata se va calcula potrivit prevederilor legale.
  Intrari
  Randurile 9 şi 10 - Se vor prelua lunar din coloanele 7, 8, 9 şi 10 din Jurnalul pentru cumpărări sumele aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate pentru nevoile agentului economic, cu excepţia celor înscrise în randurile 13 şi 14.
  Rândul 13 - Se vor evidenţia cumpărările destinate realizării de bunuri şi servicii scutite cu drept de deducere, cumpărările nesupuse pro ratei potrivit criteriilor specifice de exercitare a dreptului de deducere la agenţii economici care realizează şi operaţiuni scutite fără drept de deducere.
  Rândul 14 - Se va prelua totalul coloanei 6 din Jurnalul pentru cumpărări, reprezentând bunurile şi serviciile achiziţionate de la neplatitorii de T.V.A., precum şi cele care nu au legătură directa cu activitatea agentului economic.
  Rândul 15 - Se vor evidenţia sumele rezultate din corectarea datelor raportate prin deconturile anterioare, precum şi sumele aferente operaţiunilor neexigibile existente în sold la 31 ianuarie 1998 şi care au devenit exigibile în luna pentru care se întocmeşte decontul.
  Rândul 18 - Se va înscrie suma prevăzută în rândul 21 din decontul lunii precedente pentru care nu s-a primit confirmarea sau aprobarea rambursarii.
  Rândul 19 - Se va înscrie suma totală sau parţială din rândul 20 din decontul lunii precedente, rămasă neachitata până la data depunerii decontului.
  În decontul pentru luna februarie 1998 se vor prelua sumele neachitate integral sau parţial la bugetul de stat din soldul contului 4423 "T.V.A. de plată", existent la 31 ianuarie 1998.
  NOTĂ:
  La iesiri nu se cuprind în decont sumele care, potrivit legii, nu intră în baza de impozitare, inclusiv suma reprezentând contribuţia la Fondul special al drumurilor publice.
         ──────────
       /
      │ ROMÂNIA │
      │ ______ │ TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
      │ | M.F. | │
      │ |______| │ CERERE DE RAMBURSARE
      │ MINISTERUL │
      │ FINANŢELOR │
        /
         ──────────
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ │
   │ CODUL FISCAL AL PLĂTITORULUI DE T.V.A.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| │
   │ DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC: ........................................... │
   │ LOCALITATEA ................., str. .......................... nr. ...... │
   │ judeţul (sectorul) ................... codul poştal ........ tel./fax ... │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

      I. RAMBURSARE PENTRU EXPORT: Sume
             _____________
      Luna: |_____|_______|

      1. Plătitori care au realizat livrări atât la
         intern, cat şi la export:

      1.1. Total operaţiuni impozabile realizate ______________________
           [(7)-(6) din decont] |______________________|
      1.2. T.V.A. de dedus [(12)+(13)+(15) din decont] |______________________|
      1.3. Ponderea T.V.A. de dedus [(1.2)/(1.1)x100] ____________%|___.____|
      1.4. Operaţiuni de export [(4) din decont] |______________________|
      1.5. T.V.A. aferentă exportului [(1.4)x(1.3)/100] |______________________|

      2. Plătitori care au realizat exclusiv livrări
         la export:
                                                          ______________________
      2.1. Total intrari [(17) din decont] |______________________|
      2.2. T.V.A. de dedus [(12)+(13)+(15) din decont] |______________________|
      2.3. Pondere T.V.A. de dedus [(2.2)/(2.1)x100] ____________%|____.___|
      2.4. Operaţiuni de export [(4) din decont] |______________________|
      2.5. T.V.A. aferentă exportului |______________________|
           [(2.4)x(2.3)/100]*)

      II. RAMBURSARE PENTRU ACTIVITĂŢI SPECIFICE:
             _____________
      Luna: |_____|_______|

      Se va depune de unităţile care au drept de ______________________
      rambursare lunară. |______________________|
      Se va înscrie suma de rambursat din decont (21).

      III. RAMBURSARE PENTRU INTREAGA ACTIVITATE:
               _______ _______ _______
      Lunile: |__|____| |__|____| |__|____|

      Se depune de unităţile care, pe o perioadă de ______________________
      3 luni consecutiv, au raportat sume de rambursat. |______________________|
      Se va înscrie suma de rambursat din decontul
      lunii a 3-a (21).

      IV. SOLICIT RAMBURSAREA

      În contul nr. .................., deschis la ............................
      Numele .......................... Funcţia ...............................
      Prenumele ....................... Semnatura şi ştampila .................
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │
   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
   │ Se aprobă rambursarea pentru ___________ │ │
   │ pentru suma de |___________|│ Organul fiscal .... Codul .... │
   │ Nu se aproba rambursarea |___________|│ Numărul de înregistrare .......│
   │ sumei de |___________|│ Data depunerii(ZZ/LL/AA).../../│
   │ Suma de reportat în decontul │ Primit ....................... │
   │ lunii următoare │ │
   │ │ │
   │ Numele persoanei care aproba rambursarea...│ │
   │ Funcţia... Semnatura...Data(ZZ/LL/AA) ././.│ │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ------------------
      *) Suma de rambursat se determina potrivit prevederilor Deciziei nr. 9/1997 a Comisiei centrale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul impozitelor indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 8 august 1997.

   M.F. cod 14.13.03.02


                     BORDEROU
  cuprinzând operaţiunile asimilate livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, realizate în luna ................

   ┌─┬──────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────┬────────────────┐
   │ │ Documentul │Explicaţii│Valoarea │Baza de impozitare │ │
   │N│──┬───┬───────│ privind │de inre- │determinata potrivit │ │
   │r│D │ │Felul │ natura │gistrare │art. 13 lit. d) şi f)│ Valoarea T.V.A.│
   │ │a │ │ docu- │ operaţiu-│rezultată │din Ordonanţa Guver- │ │
   │c│t │ │ men- │nilor │din evi- │nului nr. 3/1992 │ │
   │r│a │ │ tului │ │denta con-│ │ │
   │t│ │Nr.│ │ │tabila │ │ │
   ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
   ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
   ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
   ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
   ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
   ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
   ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
   ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
   ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
   ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
   ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
   ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
   ├─┼──┼───┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┼────────────────│
   └─┴──┴───┴───────┴──────────┴──────────┴─────────────────────┴────────────────┘

  -------