ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 12 din 7 martie 2018pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018
  Luând în considerare angajamentul asumat de Guvernul României prin Programul de guvernare aprobat pentru perioada 2018-2020 privind valorizarea adecvată a relațiilor cu diaspora,
  în considerarea prevederilor Strategiei Naționale pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2017-2020, conform cărora politicile referitoare la comunitățile istorice, dar și la diaspora de mobilitate reprezintă o prioritate atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul autorităților locale,
  având în vedere solicitările numeroase primite din partea asociațiilor reprezentative ale comunităților din zona de vecinătate a României privind dificultăți majore referitoare la asigurarea de sprijin pentru păstrarea identității lingvistice, organizarea școlilor de limba română, oficierea slujbelor religioase în spații/imobile special amenajate, informarea constantă în ceea ce privește ofertele statului român pentru reîntoarcerea acasă a românilor de pretutindeni aflați în afara granițelor țării și consilierea acestora pe teme precum traficul de persoane, exploatarea prin muncă și abuzurile din partea angajatorilor din statele terțe,
  față de împrejurarea că se impune, complementar demersurilor diplomatice demarate și implementate la nivel guvernamental în vederea sprijinirii comunităților de români din afara granițelor, adoptarea unor măsuri cu caracter nemediat, rapid și pragmatic, în scopul sprijinirii acestor comunități,
  întrucât pentru asigurarea respectării principiilor eficienței, economicității și eficacității cheltuirii fondurilor publice, a principiului nediscriminării, precum și a predictibilității în raport cu gradul de realizare a obiectivelor asumate la nivelul Guvernului pentru comunitățile de români de pretutindeni se impune ca valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la onorarii, premii, cheltuieli de tratații, reprezentare și altele asemenea să fie stabilite prin hotărâre a Guvernului,
  dat fiind că cerințele care reclamă intervenția normativă sunt legate de necesitatea imediată de fluidizare a mecanismului de acordare a finanțărilor în domeniul românilor de pretutindeni, care în acest moment este blocat, precum și de clarificarea condițiilor de eligibilitate a cheltuielilor, astfel încât Ministerul pentru Românii de Pretutindeni să poată îndeplini obiectivele aferente Programului de guvernare, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate,
  deoarece, în prezent, activitatea privind derularea proiectelor este blocată, fapt care generează imposibilitatea acordării de finanțări nerambursabile pentru un număr foarte mare de proiecte, de interes strategic pentru românii din afara granițelor, ceea ce afectează grav posibilitatea de acordare de sprijin material acestora, obiectiv fundamental asumat de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni încă de la înființarea sa,
  în condițiile în care nu se adoptă măsuri urgente privind crearea cadrului legal care să permită derularea în bune condiții a proiectelor și programelor sau acțiunilor derulate în sprijinul românilor de pretutindeni, în anul financiar curent, s-ar pune în dificultate derularea finanțării proiectelor destinate românilor din afara granițelor țării și, implicit, a activității Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum și a obiectivelor asumate prin Programul de guvernare.
  Perioada lungă de timp pe care ar presupune-o procedura parlamentară, precum și faptul că prevederile legislative necesită o corelare urgentă atât cu situația de fapt existentă în diaspora, cât și cu angajamentele asumate de Guvernul României prin Programul de guvernare și Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2017-2020, deblocarea acestei situații este posibilă prin modificarea de urgență a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate.
  Neadoptarea unor măsuri urgente pentru deblocarea situației poate crea riscul de creștere incontrolabilă a nemulțumirilor cetățenilor români din diaspora cu privire la implicarea Guvernului în sprijinirea comunităților din afara granițelor țării.
  În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, care obligă la adoptarea acestor soluții, iar amânarea reglementării acestora ar putea conduce la blocaje în activitatea de finanțare a proiectelor destinate românilor de pretutindeni, cu repercusiuni dificil de estimat asupra comunităților românești, care mizează pe sprijinul primit din partea Guvernului României, prin faptul că nu vor putea fi alocate sume pentru executarea unor proiecte asumate atât prin Programul de guvernare, cât și prin Strategia Ministerului pentru Românii de Pretutindeni,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (6), litera e) se abrogă.*) Notă
  *) Deoarece Legea nr. 321/2006 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2018, dispozițiile art. 8 alin. (6) lit. e) se regăsesc în forma republicată la art. 12 alin. (6) lit. e).
  2. La anexă punctul III, litera b) va avea următorul cuprins:
  b) valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la onorarii, premii, cheltuieli de tratații și reprezentare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Natalia-Elena Intotero
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 7 martie 2018.
  Nr. 12.
  -----