SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 6 iunie 2022pentru compensarea costurilor de investiții necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor municipale din România
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 22 iunie 2022 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.541 din 6 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 611 din 22 iunie 2022.


  Capitolul I Baza legală

  Articolul 1
  (1) Prezenta măsură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat sub forma compensației pentru prestarea serviciului de interes economic general, constând în investițiile necesare pentru dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de municipii/ orașe/comune prin înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, înființarea de centre integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane și construirea de insule ecologice digitalizate. Prin aceste investiții în infrastructura locală de gestionare a deșeurilor, unitățile administrativ-teritoriale vor contribui cu un procent minim de 4,5% la obiectivul național de 50% de reciclare și pregătire pentru reutilizare a deșeurilor municipale până în 2025, așa cum este prevăzut în legislația națională și europeană.(2) Acordarea ajutoarelor sub forma compensației pentru prestarea serviciului de interes economic general pentru investiții în cadrul prezentei scheme se face numai cu respectarea prevederilor Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general (Decizia Comisiei 2012/21/UE).


  Articolul 2

  Prezenta schemă este elaborată având în vedere următoarele acte normative:
  a) Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;
  c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
  e) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
  f) Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
  g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  h) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
  i) Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  j) Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  k) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul II Scopul și obiectivul schemei

  Articolul 3
  (1) Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin financiar unităților administrativ-teritoriale (municipii, orașe, comune)/asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI) și/sau altor asocieri de UAT-uri constituite în vederea aplicării pentru finanțare prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR) și în scopul dezvoltării, modernizării și completării sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de municipii/orașe/comune.(2) Scopul schemei de ajutor este reprezentat de finanțarea investițiilor în domeniul gestionării deșeurilor, și anume înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, înființarea de centre integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane și construirea de insule ecologice digitalizate, care în lipsa ajutorului de stat nu ar fi realizate de operatorii privați (valoarea acestor investiții este prea mare sau acestea nu pot fi recuperate într-o perioadă rezonabilă de timp), având în vedere prețul/tarifele percepute utilizatorilor/beneficiarilor finali ai serviciului public, acestea fiind ponderate cu gradul de suportabilitate al populației.
  Aceste investiții sunt absolut necesare pentru implementarea politicii publice de protecție a mediului, pentru desfășurarea serviciului public de salubrizare la standardele de mediu impuse de Directiva 2008/98/CE și pentru evitarea deschiderii unor noi dosare de infringement în domeniul gestionării deșeurilor, în lipsa colectării separate și a tratării deșeurilor înainte de depozitare.
  (3) Obiectivele politicii în domeniul prevenirii generării și gestionării deșeurilor, precum și măsurile și acțiunile care trebuie întreprinse pentru implementarea acestora sunt stabilite prin intermediul Planului național de gestionare a deșeurilor (PNGD), acestea fiind corelate cu obiectivele cuprinse în PNRR, capitolul „Managementul deșeurilor“. Cele două documente de planificare creează cadrul necesar pentru dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor la nivel național, eficient din punct de vedere economic și cu un impact cât mai redus asupra mediului. Pentru îndeplinirea acestor obiective în parametrii temporali stabiliți de Uniunea Europeană a fost necesară identificarea unei modalități de eficientizare a derulării schemei, astfel încât să poată fi implementată în termenele stabilite prin PNRR.(4) Schema de sprijin va contribui implicit la dezvoltarea economică a zonelor în care sunt realizate investițiile și, indirect, la crearea de locuri de muncă, concomitent cu îmbunătățirea calității mediului înconjurător, economisirea de materii prime și energie, asigurând astfel un echilibru între protecția mediului, creșterea economică și accesul echitabil la resurse între generații.


  Articolul 4

  Ajutoarele de stat acordate conform prezentei scheme au ca scop asigurarea unui management eficient al deșeurilor, prin compensarea integrală a costurilor generate de investițiile prevăzute în măsura de sprijin.


  Articolul 5

  În înțelesul prezentei scheme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele definiții:
  a) administrator al schemei - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
  b) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP);
  c) gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau broker;
  d) deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce;
  e) deșeu periculos - orice deșeuri care prezintă una sau mai multe dintre proprietățile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare;
  f) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;
  g) contract de finanțare - actul prin care se încredințează beneficiarului Serviciul de interes economic general;
  h) activitate economică - furnizarea de bunuri și servicii pe o piață;
  i) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în speță prin contractul de finanțare care va fi încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și autoritățile locale;
  j) ajutor de stat - orice măsură de sprijin a unui stat membru care îndeplinește următoarele condiții:(i) să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;(ii) să fie selectivă;(iii) să asigure un avantaj unei întreprinderi conform definiției de „întreprindere“ enunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene;(iv) să distorsioneze ori să amenințe concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.


  Capitolul III Analiza ajutorului de stat acordat sub forma compensației pentru prestarea serviciului de interes economic general

  Articolul 6
  (1) Schema de sprijin se înscrie în contextul necesității integrării politicilor de mediu în elaborarea și aplicarea politicilor sectoriale și regionale și al fundamentării unei strategii de dezvoltare economică durabilă a României pe termen lung, în scopul asigurării unui echilibru între dezvoltarea socioeconomică și resursele naturale prezente și viitoare.(2) În Planul național de redresare și reziliență sunt prevăzute în cadrul componentei C3 - „Managementul deșeurilor“ următoarele investiții:– Reforma 1, Investiția I.1, Subinvestiția I.1.a „Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar“;– Reforma 1, Investiția I.1, Subinvestiția I.1.b „Construirea de insule ecologice digitalizate“;– Reforma 1, Investiția I.1, Subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane“.(3) Măsurile de finanțare a investițiilor menționate în prezenta schemă de ajutor de stat vor contribui la îndeplinirea țintelor și obiectivelor de țară asumate de România în cadrul PNRR.(4) Prezenta schemă are ca obiect finanțarea investițiilor menționate la alin. (2), ce vor rămâne în proprietatea UAT-urilor, urmând ca etapa ulterioară (delegarea operării infrastructurii) să fie implementată de autoritățile semnatare ale contractelor de finanțare, cu respectarea legislației din domeniul ajutorului de stat și a celei specifice sectorului.(5) În conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2012/21/UE, MMAP va atribui autorităților locale - beneficiari ai ajutorului de stat finanțat prin PNRR - prestarea unui serviciu de interes economic general, prin contractul de finanțare. Acesta va conține în special clauze referitoare la:
  a) definirea serviciului de interes economic general și a obligațiilor asociate acestuia;
  b) denumirea UAT-ului/ADI-ului/asociației de UAT-uri și teritoriul în cauză;
  c) o descriere a mecanismului de compensare.
  (6) Durata încredințării serviciului public pentru construirea de infrastructură locală de gestionare a deșeurilor va fi, de asemenea, prevăzută în contractul ce va fi încheiat cu beneficiarul și nu va depăși 5 ani, fiind corelată cu perioada de realizare a investițiilor, până la operaționalizarea acestora.


  Articolul 7
  (1) Ajutorul de stat pentru compensarea construirii de infrastructură menționate la art. 3 alin. (2) se acordă sub forma de alocări financiare nerambursabile asigurate prin Planul național de redresare și reziliență și prevăzute în bugetul furnizorului de ajutor de stat și nu va depăși pragul mediu anual de 15 milioane de euro per serviciu de interes economic general, per beneficiar.(2) În scopul determinării pragului menționat la alin. (1), echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb stabilit prin InforEuro, valabil la data acordării ajutorului de stat.(3) Cuantumul compensației include toate avantajele acordate de stat din resurse ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale sau ale altor organisme care administrează surse ale statului ori ale colectivităților locale, pentru prestarea aceluiași serviciu de interes economic general, indiferent de forma acestora.(4) Cheltuielile care sunt luate în considerare cuprind toate costurile suportate pentru prestarea serviciului de interes economic general, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 15. Acestea se calculează pe baza unor principii de contabilizare a costurilor general acceptate.


  Articolul 8

  O dată la doi ani, furnizorul va prezenta Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, potrivit prevederilor procedurale specifice, un raport privind punerea în aplicare a prezentei scheme, în conformitate cu dispozițiile art. 9 din Decizia Comisiei 2012/21/UE.


  Capitolul IV Domeniul de aplicare/Condiții de eligibilitate a beneficiarilor/proiectelor

  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare

  Articolul 9
  (1) Ajutorul de stat sub formă de compensație se acordă pentru realizarea de investiții în vederea înființării infrastructurii locale de gestionare a deșeurilor, după cum urmează:
  a) centre de colectare cu aport voluntar ce vor deservi comunități cu până la 50.000 de locuitori;
  b) centre integrate de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, ce vor fi localizate după cum urmează: București (partea de nord) și regiunea afiliată Ilfov, București (partea de sud) și regiunea afiliată Ilfov, Constanța, Galați și Brăila, Iași, Bacău, Craiova, Ploiești, Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Baia Mare, Târgu Mureș, Buzău;
  c) insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor ce vor deservi zonele cu blocuri de apartamente din localități (municipii și orașe).
  (2) Investițiile menționate la alin. (1) vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere, după cum urmează:
  a) centrele de colectare cu aport voluntar și centrele integrate de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate într-un sistem de tipul „din ușă-în-ușă (door-to-door)“, respectiv a deșeurilor reciclabile și deșeurilor biodegradabile care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri - deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări, cadavre de animale;
  b) insulele ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor (eco-insulele) vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere pentru următoarele fluxuri de deșeuri: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri de metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale. Fiecare eco-insulă va deservi minimum 200 de locuitori/ apartamente.
  (3) Acordarea finanțării în cazul centrelor de colectare cu aport voluntar și în cazul centrelor integrate de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane va fi de tip necompetitiv, pe principiul primul venit, primul servit, cu respectarea criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor și a proiectelor.(4) Acordarea finanțării în cazul insulelor ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor (eco-insule) va fi de tip apel de proiecte, respectând principiul selecției de proiecte pe bază de punctaj sau pe baza criteriului temporar (în ordinea depunerii), cu respectarea criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor și proiectelor.


  Secţiunea a 2-a Beneficiarii și condițiile de eligibilitate a beneficiarilor

  Articolul 10
  (1) Beneficiari ai ajutorului de stat sunt autoritățile publice locale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI) și/sau alte asocieri de UAT-uri constituite în vederea aplicării pentru finanțare prin PNRR și în scopul dezvoltării, modernizării și completării sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de municipii/orașe/comune care dețin infrastructura necesară prestării serviciului public de gestionare a deșeurilor și îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta schemă. În cazul ADI/altor asocieri de UAT-uri, pragul mediu de 15 milioane de euro anual se aplică pentru întreaga asociere.(2) Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat sunt:
  a) pentru centrele de colectare cu aport voluntar ce vor deservi comunități de aproximativ 50.000 de locuitori:(i) unitățile administrativ-teritoriale;(ii) asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI-uri);(iii) alte asocieri de UAT-uri
  b) pentru centrele integrate de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane mari:– București (partea de nord) și regiunea Ilfov afiliată;– București (partea de sud) și regiunea Ilfov afiliată;– Constanța;– Galați și Brăila;– Iași;– Bacău;– Craiova;– Ploiești;– Timișoara;– Cluj-Napoca:– Sibiu;– Brașov;– Baia Mare;– Târgu Mureș;– Buzău;
  c) pentru insulele ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor: unitățile administrativ-teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) organizate la nivel de municipiu și oraș, în a căror proprietate va rămâne infrastructura finanțată din fonduri europene prin PNRR.


  Articolul 11
  (1) Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor (individual/împreună cu/prin partenerii lor, după caz) prevăzuți la art. 10 alin. (2) sunt următoarele:1. nu se află în incapacitate de plată/în stare de insolvență, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 35/2016, după caz; 2. nu se află în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii; 3. are îndeplinite obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și bugetul local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;4. reprezentantul legal al beneficiarului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;5. reprezentatul legal al beneficiarului nu a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene; 6. reprezentatul legal al beneficiarului (singur/împreună cu/prin partenerii săi, dacă este cazul) nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislația națională;7. are capacitatea de implementare tehnică și administrativă a proiectului; 8. are capacitatea financiară pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului;9. nu este subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața internă ce nu a fost executat deja și creanța nu a fost integral recuperată;10. în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului beneficiarul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă. (2) În afara criteriilor generale de eligibilitate enumerate la alin. (1), beneficiarul face dovada faptului că terenul pe care urmează a se efectua investiția îndeplinește următoarele cerințe: – se află în proprietatea sau la dispoziția solicitantului (UAT/ADI/alte asocieri de UAT-uri) cu avizul proprietarului de drept privind posibilitatea desfășurării lucrărilor de construcție; – este liber de sarcini; – nu face obiectului vreunui litigiu de orice natură.(3) Beneficiarii persoane juridice de drept public pot deține și calitatea de administratori ai imobilului pe/în care se implementează proiectul, pentru minimum 10 ani; de asemenea, imobilul - teren trebuie să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, să nu facă obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică și să nu fie ipotecat.


  Articolul 12

  Atunci când un beneficiar desfășoară atât activități din categoria serviciilor de interes economic general, cât și activități în afara acestei categorii, contabilitatea sa internă trebuie să prezinte costurile și încasările aferente serviciului de interes economic general separat de cele aferente altor servicii, precum și parametrii de alocare a cheltuielilor și veniturilor. Costurile legate de activitățile care nu intră în categoria serviciilor de interes economic general acoperă toate costurile directe, o contribuție adecvată la costurile comune și o rentabilitate adecvată a capitalului propriu. Nu se acordă nicio compensație pentru respectivele costuri.


  Secţiunea a 3-a Condiții de eligibilitate a proiectului

  Articolul 13
  (1) Investițiile se vor realiza de către unitățile administrativ-teritoriale, asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI), alte asocieri de UAT-uri, pentru:
  a) înființarea de centre de colectare prin aport voluntar ce vor deservi comunități cu până la 50.000 de locuitori;
  b) centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate celor 15 aglomerări urbane prestabilite;
  c) construirea de insule ecologice digitalizate.
  (2) Pentru proiectele tip CAV (centre de colectare cu aport voluntar) aferente comunităților de până la 50.000 de locuitori se vor putea finanța următoarele activități care vor avea strânsă legătură cu implementarea proiectului de investiție:– realizarea centrelor cu aport voluntar. (3) Pentru proiectele de tip CAV (centre integrate de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane) destinate aglomerărilor urbane se vor putea finanța următoarele activități, care vor avea strânsă legătură cu implementarea proiectului de investiție:– realizarea centrelor cu aport voluntar.(4) Pentru proiectele tip insule ecologice digitalizate se vor putea finanța următoarele activități:– realizarea investițiilor de tip insule ecologice digitalizate. (5) Prin cererile de finanțare se poate solicita:
  a) în cazul centrelor de colectare cu aport voluntar ce vor deservi comunități de aproximativ 50.000 de locuitori, minimum 1 platformă și maximum 5 platforme, corelat cu numărul de comunități cu o populație de până la 50.000 de locuitori;
  b) în cazul centrelor integrate de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, câte 1 platformă, pentru fiecare dintre aglomerările urbane menționate la art. 10 alin. (2) lit. b);
  c) în cazul insulelor ecologice digitalizate de colectare a deșeurilor, se poate solicita un număr de insule corelat cu numărul minim de 200 de locuitori/apartamente pe care le deservește fiecare insulă ecologică.
  (6) Cuantumul total al finanțării (platforme cumulate cu insule) va respecta pragul maxim de 15 milioane de euro, calculat ca valoarea medie anuală per serviciu de interes economic general per beneficiar.(7) Comunitățile deservite vor fi din cadrul UAT-ului, ADI-ului, înființat(ă) conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a)-d) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a altor asocieri de UAT-uri constituite în vederea aplicării pentru finanțare prin PNRR, cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, ținând cont de datele Institutului Național de Statistică privind populația după domiciliu la 1 ianuarie 2021. (8) Toate activele corporale care fac obiectul finanțării trebuie să fie noi.(9) Proiectul respectă reglementările naționale și europene privind protecția mediului, achizițiile publice, informarea și publicitatea. (10) Proiectul va fi realizat respectând distanțele minime impuse de Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare. (11) Proiectul se încadrează în valoarea maximă eligibilă. (12) Proiectul propus spre finanțare include doar activități desfășurate după data de 1 februarie 2020. (13) Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea. (14) Proiectul respectă principiul „Do No Significant Harm“ (DNSH).


  Secţiunea a 4-a Principii de selecție pentru punctaj

  Articolul 14
  (1) În cadrul prezentei scheme sunt considerate principii de selecție pentru punctarea proiectelor menționate la art. 9 alin. (1) lit. c) următoarele:
  a) capacitatea de generare a deșeurilor în funcție de mărimea localităților (municipii de rang I, municipii de rang II, orașe);
  b) gradul scăzut de colectare separată a deșeurilor din prezent;
  c) disponibilitatea instalațiilor existente de tratare a deșeurilor colectate separat.
  (2) În cadrul prezentei scheme, pentru investițiile menționate la art. 9 alin. (1) lit. a) și b) se aplică criteriul temporal, respectiv selecția în ordinea depunerii.


  Capitolul V Categorii de cheltuieli eligibile

  Articolul 15

  În cadrul prezentei scheme sunt considerate eligibile următoarele categorii de cheltuieli, care vor avea strânsă legătură cu implementarea proiectelor de investiție, după cum urmează:
  a) pentru centrele de colectare cu aport voluntar și pentru centrele integrate de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane:– cheltuieli cu realizarea construcțiilor necesare realizării platformei de colectare și toate cheltuielile conexe;– cheltuieli cu achiziția de bunuri necesare pentru dotarea platformei de colectare;– cheltuieli cu proiectarea și realizarea de studii; – cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe în vederea utilării platformei de colectare;
  b) pentru insulele ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor:– cheltuieli cu achiziția și instalarea de containere digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere; – cheltuieli conexe pentru realizarea eco-insulelor.


  Capitolul VI Durata de aplicare a schemei, bugetul și numărul de beneficiari

  Articolul 16

  Schema de ajutor de stat se aplică de la data aprobării acesteia până la 31 decembrie 2026, perioadă în care va putea fi acordată compensația pentru prestarea serviciului de interes economic general.


  Articolul 17

  Bugetul estimat al schemei este finanțat din PNRR în sumă de 736.000.000 de euro, echivalent în lei, defalcat anual astfel:
  AnBugetul alocat
  2022220.800.000
  202373.600.000
  202473.600.000
  2025147.200.000
  2026220.800.000


  Articolul 18

  Numărul maxim estimat al beneficiarilor schemei este următorul:– 3.228 UAT-uri/ADI-uri pentru centrele de colectare cu aport voluntar;– 15 UAT-uri/ADI-uri pentru centrele integrate cu aport voluntar;– 423 de UAT-uri pentru insulele ecologice digitalizate.


  Capitolul VII Modalități de acordare a ajutorului de stat

  Articolul 19
  (1) Prin ajutorul de stat acordat se vor finanța costurile aferente investițiilor efectuate după 1 februarie 2020 până la 31 decembrie 2026, pentru înființarea de:
  a) centre de colectare cu aport voluntar aferente localităților cu o populație de până la 50.000 de locuitori;
  b) centre integrate de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar pentru cele 15 aglomerări urbane prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b);
  c) insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor.
  (2) Ajutoarele care se plătesc în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care urmează să fie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului.(3) Achiziția bunurilor necesare dotării centrelor de colectare cu aport voluntar, a centrelor integrate de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, precum și a containerelor digitalizate destinate colectării selective a deșeurilor se va face centralizat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.


  Articolul 20
  (1) Pentru măsurile de ajutor de stat prevăzute la art. 19 alin. (1) se poate acorda un avans de 30% din valoarea lucrărilor de construcție a platformei betonate pentru stocarea deșeurilor, conform devizului din proiectul-tip, în cazul centrelor de colectare cu aport voluntar, de către ordonatorul principal de credite al bugetului de stat (bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor).(2) Valoarea avansului acordat potrivit alin. (1) se va deduce lunar din valoarea deconturilor justificative pentru lucrările de construcție a platformei betonate pentru stocarea deșeurilor.(3) Regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (1), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face până la data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie-31 martie a fiecărui an.


  Capitolul VIII Procedura de implementare

  Articolul 21

  Pentru acordarea ajutorului de stat, autoritatea publică locală depune la aparatul de specialitate al furnizorului schemei următoarele documente:
  a) copii de pe bilanțurile contabile aferente celor două exerciții financiare anterioare exercițiului financiar în care i-a fost atribuit serviciul de interes economic general, precum și orice alte documente relevante;
  b) declarație pe propria răspundere cu privire la sumele primite în fiecare an pentru compensarea cheltuielilor privind prestarea serviciului de interes economic general, transmise de autoritatea publică locală, precum și documentele doveditoare, pe care le stabilește furnizorul;
  c) declarație prin care argumentează că ajutorul de stat intră în componența costurilor generate de obligația de prestare a serviciilor publice;
  d) orice alte documente solicitate de furnizor în scopul clarificării situației concrete a autorităților publice locale care solicită ajutor de stat.


  Capitolul IX Controlul supracompensării

  Articolul 22

  Pentru a evita o supracompensare a serviciului, furnizorul de ajutor de stat va face verificări anuale ori se va asigura că astfel de verificări sunt făcute pentru a se constata dacă serviciile publice pentru care s-au acordat alocări în cadrul prezentei scheme primesc sau nu compensări mai mari decât cuantumul determinat conform prevederilor art. 7.


  Articolul 23

  În situația în care se constată supracompensarea serviciului public, furnizorul de ajutor de stat solicită beneficiarului să ramburseze cuantumul aferent acesteia, plus dobânzile aferente, calculate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


  Articolul 24

  Când valoarea supracompensării nu depășește 10% din valoarea anuală a compensării calculate conform celor menționate la art. 23, aceasta poate fi reportată și scăzută din valoarea compensării aferente anilor următori celui în care s-a înregistrat supracompensarea.


  Capitolul X Transparență, raportare și monitorizare

  Articolul 25

  Prezenta schemă de ajutor de stat va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, și afișată pe pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, www.mmediu.ro.


  Articolul 26

  Ministerul Medului, Apelor și Pădurilor transmite Consiliului Concurenței spre informare prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia.


  Articolul 27
  (1) Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenței rapoartele privind ajutoarele de stat acordate potrivit prezentei scheme, cu respectarea Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și de minimis.(2) Furnizorul de ajutor de stat păstrează informațiile aferente acordării ajutorului de stat prevăzut de prezenta schemă pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul acesteia.


  Articolul 28

  Investiția realizată cu sprijin financiar în cadrul schemei trebuie menținută în funcțiune pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării lucrărilor.


  Articolul 29
  (1) Autoritățile publice locale beneficiare țin evidența specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informații privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum și baza legală prin care acestea au fost acordate. (2) În ce privește ajutoarele de stat acordate în temeiul prezentei scheme, beneficiarii păstrează, pe perioada de încredințare a serviciului de interes economic general și pentru cel puțin zece ani de la data încheierii perioadei de valabilitate a actului de atribuire, toate informațiile necesare pentru a se stabili compatibilitatea compensației acordate cu dispozițiile schemei.


  Articolul 30

  La cererea scrisă a Comisiei Europene, furnizorul de ajutor de stat transmite, prin Consiliul Concurenței, toate informațiile pe care aceasta le consideră necesare pentru a stabili dacă prezenta schemă de ajutor de stat și compensațiile acordate în cadrul acesteia sunt conforme cu Decizia Comisiei 2012/21/UE.


  Articolul 31
  (1) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă.(2) Furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.(3) Stoparea și recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul schemei de ajutor de stat, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) 2015/1.589. Ajutorul care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia.(4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, respectiv rata dobânzii publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, cu titlu de informare, pe pagina de internet a Direcției generale concurență a Comisiei Europene, în vigoare la data la care ajutorul care trebuie rambursat sau recuperat a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată, la care se adaugă 100 de puncte de bază.(5) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat utilizat abuziv a fost pus la dispoziția beneficiarului - data efectuării plății avansului și/sau prefinanțărilor. Rata dobânzii se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării sau rambursării integrale. În cazul în care trec mai mult de 12 luni de la data la care ajutorul în cauză a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată și până la data recuperării sau rambursării acestuia, rata dobânzii se recalculează la intervale de 12 luni, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării.(6) Rata dobânzii prevăzută la alin. (5) se aplică pe o bază compusă până la data recuperării sau rambursării ajutorului. Dobânzile acumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.(7) Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plății avansului sau prefinanțărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracției de sumă/sumei totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.(8) În conformitate cu Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, furnizorul va încărca prezenta schemă în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului normativ/administrativ pentru instituirea acesteia. (9) Furnizorul va înregistra informațiile legate de contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii și plățile de ajutoare în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 7 zile lucrătoare de la acordarea/plata ajutoarelor.

  ----