ORDIN nr. 2.206 din 27 noiembrie 1998
pentru aprobarea modelului şi a conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 29 decembrie 1998



  Ministrul finanţelor,
  în temeiul art. 2 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1998, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,
  având în vedere necesitatea actualizării modelelor şi caracteristicilor formularelor tipizate specifice, utilizate în activitatea de stabilire, evidenta, urmărire, încasare şi raportare a impozitelor şi taxelor, potrivit modificărilor intervenite în legislaţia fiscală,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.01, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare a formularului M.F. cod 14.13.01.01, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului M.F. cod 14.13.01.01 sunt prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga:
  - Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.329/1997 de aprobare a formularului "Declaraţie pentru impozitul pe profit", cod 14.13.01.01/A şi a Instrucţiunilor pentru completarea formularului M.F. cod 14.13.01.01/A;
  - anexele nr. 19 şi 20 - referitoare la deconturile de impunere la impozitul pe ţiţei şi gazele naturale din producţia interna şi la taxa pentru jocurile de noroc - la Ordinul ministrului finanţelor nr. 95/1998;
  - art. 1 pct. 1 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 516/1998 referitor la "Taxa pe valoarea adăugată - Decont pe luna ... anul ..., cod 14.13.01.02".


  Articolul 6

  Direcţia generală proceduri fiscale şi sistem informaţional pentru veniturile statului, Direcţia economică, social-administrativ, Direcţia generală organizare, resurse umane şi financiar, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile interesate din Ministerul Finanţelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexa 1
   ------------------------------------------------------------------------------
  | ROMÂNIA | DECLARAŢIE*) | FORMULAR |
  | ----- | privind obligaţiile de plată la bugetul | DEC |
  | | M.F.| | de stat | |
  | ----- | ------------ --------| |
  | MINISTERUL | pentru perioada | | anul | | |
  | FINANŢELOR | ------------ --------| |
   -----------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------
  | DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI |
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  | ------------------ |
  | Cod fiscal | | |
  | ---------------------------------------------------------------|
  | Denumire | |
  | ---------------------------------------------------------------|
  | | |
  | ---------------------------------------------------------------|
  | Judeţ | | |
  | -----------------------------| ------ ----|
  | Localitate | | Cod poştal | | Sector | |
  | -----------------------------| ------ ----|
  | Strada | | Număr | | |
  | -----------------------------| ------ |
  | Bloc | | Scara | | Etaj | | Apartament | | |
  | ----- ---- ---| ------ |
   -----------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------
  | BANCA | CONT |
  |-------------------------------------|---------------------------------------|
  | | |
  |-------------------------------------|---------------------------------------|
  | | |
  |-------------------------------------|---------------------------------------|
  | | |
  |-------------------------------------|---------------------------------------|
  | | |
   -----------------------------------------------------------------------------

   --------------------------------------------------------------------
  | Cifra de afaceri din anul precedent (lei) | |
   --------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------
  | A. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ lei |
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  | Denumirea indicatorilor |Valoare| Cota |TVA|
  |----------------------------------------------------------|-------|------|---|
  | 1 | Vânzări în ţara | | 22% | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  | 2 | Vânzări în ţara | | 11% | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  | 3 | Regularizări | | X | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  | 4 | Export | | X | X |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  | 5 | Operaţiuni scutite cu drept de deducere | | X | X |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  | 6 | Operaţiuni scutite fără drept de deducere | | X | X |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  | 7 | Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6) | | X | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  | 8 | Pro-rata | X | | X |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  | 9 | Cumpărări pentru nevoile agenţilor economici | | 22% | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  |10 | Cumpărări pentru nevoile agenţilor economici | | 11% | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  |11 | Total TVA deductibilă (rd.9+rd.10) | X | X | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  |12 | TVA de dedus (rd.11 x rd.8/100) | X | X | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  |13 | Cumpărări supuse criteriilor specifice de | | | |
  | | exercitare a dreptului de deducere | | X | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  |14 | Regularizări | | X | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  |15 | Total TVA de dedus (rd.12+rd.13+rd.14) | X | X | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  |16 | Total TVA de plată pentru perioada de raportare | | | |
  | | (rd.7 - rd.15) | X | X | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  |17 | Total TVA de rambursat pentru perioada de raportare | | | |
  | | (rd.15 - rd.7) | X | X | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  |18 | Suma de rambursat din perioada precedenta | X | X | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  |19 | Suma rămasă de plată din perioada precedenta | X | X | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  |20 | Suma de plată (rd.16 - rd.17 - rd.18 + rd.19) | X | X | |
  |---|------------------------------------------------------|-------|------|---|
  |21 | Suma de rambursat (rd.17 - rd.16 + rd.18 - rd.19) | X | X | |
   -----------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------
  | B. IMPOZIT PE SALARII lei |
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  | |Venituri|Venituri|Data| Impozit calculat |Impozit|
  | | brute |impoza- |pla-| şi reţinut | de |
  | |realiza-|bile |tii |------------------| virat |
  | Natura |te | |ve- |Total| din care: | la |
  | venitului | | |ni- | |------------|bugetul|
  | | | |tu- | |cota|datorat| de |
  | | | |lui | | 7% |bugetu-| stat |
  | | | | | | |lui de | |
  | | | | | | | stat | |
  |---------------------------|--------|--------|----|-----|----|-------|-------|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
  |---------------------------|--------|--------|----|-----|----|-------|-------|
  |1 | Venituri din salarii | | | | | | | |
  | | din care: | | | | | | | |
  |---|-----------------------|--------|--------|----|-----|----|-------|-------|
  |1.1| Venituri realizate de | | | | | | | |
  | |persoanele fizice | | | | | | | |
  | |române, sub forma de | | | | | | | |
  | |salarii, pentru activi-| | | | | | | |
  | |tati desfăşurate în | | | | | | | |
  | |străinătate | | | | | | | |
  |---|-----------------------|--------|--------|----|-----|----|-------|-------|
  |2 | Sume plătite conform | | | | | | | |
  | |art. 3 alin. 2 din | | | | | | | |
  | |Legea nr. 32/1991 | | | | | | | |
  | |republicată, cu modifi-| | | | | | | |
  | |carile ulterioare | | | | | | | |
  |---|-----------------------|--------|--------|----|-----|----|-------|-------|
  |3 | Total (rd.1 + rd.2) | | | | | | | |
   -----------------------------------------------------------------------------

      MF cod 14.13.01.01 Format A4/t2x2
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţionala"

   -----------------------------------------------------------------------------
  | C. IMPOZIT PE PROFIT lei |
  | ----------------------------------------------------------------------------|
  | Denumirea indicatorilor | Suma |
  | |(cumulată de|
  | |la începutul|
  | |anului) |
  |----------------------------------------------------------------|------------|
  | 1 | TOTAL VENITURI | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 2 | TOTAL CHELTUIELI | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 3 | CHELTUIELI DEDUCTIBILE | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 4 | CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 5 | PROFIT (PIERDERE) (rd.1 - rd.2 - rd.3 + rd.4) | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 6 | Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenti | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 7 | Profit impozabil (pierdere) (rd.5 - rd.6) | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 8 | Total impozit pe profit datorat de: | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | | * Contribuabili al căror profit impozabil se impune cu cota| |
  | | normală (rd.7 x 38%) | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | | * Contribuabili care obţin profit impozabil din baruri şi | |
  | | cluburi de noapte (rd.7 x 38%) + (rd.7 x k x 22%) | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | | * Contribuabili al căror profit impozabil se impune cu cota| |
  | | de 25% (rd.7 x 25%) | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | | * Contribuabili al căror profit impozabil se impune cu cota| |
  | | de 15% (rd.7 x 15%) | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 9 | Credit fiscal din care: | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  |9.1| Credit fiscal extern | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  |9.2| Impozit pe profit aferent perioadei de scutire, conform | |
  | | legii | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 10| Scutire la plata impozitului pe profit, conform legislaţiei| |
  | | în vigoare | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 11| Impozit pe profit datorat (rd.8 - rd.9 - rd.10) | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 12| Impozit pe profit achitat | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 13| Impozit pe profit de plată (rd.11 - rd.12) | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 14| Impozit pe profit virat în avans (rd.12 - rd.11) | |
   -----------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------
  | D. ACCIZE** lei |
  | ----------------------------------------------------------------------------|
  | Denumirea indicatorilor | Suma |
  |----------------------------------------------------------------|------------|
  | 1 | Acciza datorată pentru perioada raportată | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 2 | Acciza vărsată la termenul de plată pentru perioada | |
  | | raportată, din care: | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | | - acciza achitată în vama | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 3 | Diferenţa de vărsat (rd.1 - rd.2) | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 4 | Diferenţa de compensat (rd.2 - rd.1) | |
   -----------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------
  | E. IMPOZITE LA ŢIŢEI ŞI GAZE NATURALE DIN PRODUCŢIE INTERNA lei |
  |-----------------------------------------------------------------------------|
  | Denumirea indicatorilor | Suma |
  |----------------------------------------------------------------|------------|
  | 1 | Impozit datorat pentru perioada raportată | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 2 | Impozit vărsat la termenul de plată pentru perioada | |
  | | raportată | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 3 | Diferenţa de vărsat (rd.1 - rd.2) | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 4 | Diferenţa de compensat (rd.2 - rd.1) | |
   -----------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------
  | F. TAXA PENTRU JOCURI DE NOROC ŞI ALTE TAXE SPECIALE lei |
  | ----------------------------------------------------------------------------|
  | Denumirea indicatorilor | Suma |
  |----------------------------------------------------------------|------------|
  | 1 | Taxa datorată pentru perioada raportată | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 2 | Taxa vărsată la termenul de plată pentru perioada raportată| |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 3 | Diferenţa de vărsat (rd.1 - rd.2) | |
  |---|------------------------------------------------------------|------------|
  | 4 | Diferenţa de compensat (rd.2 - rd.1) | |
   -----------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------
  | G. VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME lei |
  | ----------------------------------------------------------------------------|
  | Denumirea indicatorilor | Suma | Suma |
  | | datorată | virata |
  |---------------------------------------------------|------------|------------|
  | Vărsăminte din profit net | | |
   -----------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------
  | H. IMPOZIT PE DIVIDENDE lei |
  | ----------------------------------------------------------------------------|
  | Denumirea indicatorilor | Data | Suma | Suma |
  | |scadentei| datorată | virata |
  |-----------------------------------------|---------|------------|------------|
  | Impozit pe dividende pentru perioada | | | |
  | raportată | | | |
   -----------------------------------------------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------------
  | DOCUMENT DE PLATA *** lei |
  | ----------------------------------------------------------------------------|
  | Impozitul | Tip | Număr | Data | Suma |
  | |document| | | |
  | | de | | | |
  | |plata*1)| | | |
  |----------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | A | Taxa pe valoarea adăugată | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | | | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | B | Impozit pe salarii | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | | | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | C | Impozit pe profit | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | | | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | D | Accize | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | | | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | E | Impozit la ţiţei şi gaze naturale din | | | | |
  | | producţie interna | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | | | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | F | Taxa pentru jocuri de noroc şi alte taxe | | | | |
  | | speciale | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | | | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | G | Vărsăminte din profitul net al regiilor | | | | |
  | | autonome | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | | | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | H | Impozit pe dividende | | | | |
  |---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|
  | | | | | | |
   -----------------------------------------------------------------------------

      *1) Tip document de plată: 1- chitanţa C.E.C.; 2 - chitanţa tip MF; 3 - ordin de plată.

      Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele din aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.

      Numele, prenumele ...........
      Funcţia ..................... Semnatura şi ştampila ............

      Notă:

      * Aceasta declaraţie va fi utilizata şi în cazul corectării declaraţiei depuse iniţial, înscriindu-se în dreptul cuvantului "Declaraţie" menţiunea "RECTIFICATIVA".
      ** Plătitorii de accize au obligaţia de a completa şi depune lunar formularul "Accize - Decont pe luna ... an ..." cod 14.13.01.03.
      *** În cazul în care spaţiul pentru înscrierea documentelor de plată este insuficient, se va anexa o fila suplimentară, care va purta aceleaşi semnături ca declaraţia propriu-zisa, constituind parte integrantă a acesteia.


  Anexa 2
  INSTRUCŢIUNI
  de completare a formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat"
  Declaraţia se depune lunar până la data de 25 a lunii următoare, cu excepţia plătitorilor care îndeplinesc, cumulativ, doua condiţii: au la data de 31 decembrie a anului anterior o cifra de afaceri de până la 150 milioane lei şi datorează la bugetul de stat numai T.V.A., impozit pe profit şi impozit pe salarii, caz în care declaraţia se depune trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor.
  În cazul plătitorilor care au obligaţia să depună lunar declaraţia, completarea se va face conform termenelor de declarare prevăzute de legile fiscale, astfel:
  1. lunar, pentru impozite pe salarii, accize, impozitul pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia interna, taxa pentru jocurile de noroc, impozitul pe profit datorat de Banca Naţionala a României şi de bănci, T.V.A. datorată de plătitorii cu cifra de afaceri mai mare de 150 milioane lei;
  2. trimestrial, pentru impozitul pe profit, taxa pentru jocurile de noroc datorată de cazinouri şi T.V.A. datorată de plătitorii cu cifra de afaceri mai mica de 150 milioane lei;
  3. anual, pentru vărsămintele din profitul net al regiilor autonome şi impozitul pe dividende;
  4. când plătitorul corecteaza declaraţia depusa iniţial, caz în care, în dreptul cuvantului "Declaraţie", se va înscrie menţiunea "rectificativa".
  Plătitorii care au obligaţia să depună trimestrial declaraţia completează trimestrial datele referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe salarii şi T.V.A.
  Declaraţia se completează în doua exemplare, dintre care:
  - originalul se depune la organul fiscal în evidenta căruia este înregistrat plătitorul;
  - copia se păstrează de plătitor.
  A. Taxa pe valoarea adăugată
  - Se completează trimestrial de către plătitorii cu cifra de afaceri mai mica de 150 milioane lei şi lunar, de către ceilalţi plătitori.
  Agenţii economici care conduc evidenţa contabilă, potrivit legii, pentru operaţiunile realizate pe bază de contracte de asociere vor declara inclusiv datele şi informaţiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultată din astfel de operaţiuni.
  Datele se completează avându-se în vedere următoarele:
  * la randurile 1 şi 2 - se preiau lunar totalul coloanelor 10, 11, 12 şi 13 din Jurnalul pentru vânzări, precum şi operaţiunile asimilate livrărilor (conform prevederilor art. 2 pct. 2.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, republicată, cu modificările ulterioare), centralizate în borderoul pentru operaţiuni asimilate;
  * la rândul 3 - se vor evidenţia sumele rezultate din corectarea datelor raportate prin deconturile anterioare, precum şi sumele aferente operaţiunilor neexigibile existente în sold la data de 31 ianuarie 1998 şi care au devenit exigibile în luna pentru care se întocmeşte decontul, potrivit prevederilor pct. 7.2 din Normele pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/1998;
  * la rândul 4 - se vor înscrie operaţiunile de export înregistrate în coloana 9 din Jurnalul pentru vânzări, numai pe baza documentelor prevăzute în normele aprobate prin hotărâre a Guvernului;
  * la rândul 5 - se vor evidenţia operaţiunile scutite cu drept de deducere, înscrise în coloana 7 din Jurnalul pentru vânzări;
  * la rândul 6 - se vor evidenţia operaţiunile scutite fără drept de deducere, înscrise în coloana 8 din Jurnalul pentru vânzări;
  * la randurile 1-6 - nu se cuprind în decont sumele care, potrivit legii, nu intră în baza de impozitare, inclusiv suma reprezentând contribuţia la Fondul special al drumurilor publice;
  * la rândul 8 - pro rata se va calcula potrivit prevederilor legale;
  * la randurile 9 şi 10 - se va prelua lunar totalul coloanelor 7, 8, 9 şi 10 din Jurnalul pentru cumpărări;
  * la rândul 13 - se vor evidenţia cumpărările destinate realizării de bunuri şi servicii scutite, cu drept de deducere, cumpărările nesupuse proratei potrivit criteriilor specifice de exercitare a dreptului de deducere la agenţii economici care realizează şi operaţiuni scutite fără drept de deducere;
  * la rândul 14 - se vor evidenţia sumele rezultate din corectarea datelor raportate prin deconturile anterioare, precum şi sumele aferente operaţiunilor neexigibile existente în sold la finele lunii anterioare celei în care se aplică alte cote de T.V.A. şi care au devenit exigibile în luna pentru care se întocmeşte decontul;
  * la rândul 18 - se va înscrie suma prevăzută în rândul 17 din declaraţia perioadei precedente, pentru care nu s-a primit confirmarea sau aprobarea rambursarii. Pentru primul decont al anului 1999 se va înscrie suma prevăzută la rândul 21 din formularul "Taxa pe valoarea adăugată - decont pe luna ... anul ..." cod 14.13.01.02, întocmit pentru luna decembrie 1998;
  * la rândul 19 - se va înscrie suma totală sau parţială din rândul 16 din declaraţia perioadei precedente, rămasă neachitata până la data depunerii declaraţiei.
  B. Impozit pe salarii
  - Se completează trimestrial de către plătitorii cu cifra de afaceri mai mica de 150 milioane lei, care datorează la bugetul de stat numai impozit pe salarii, impozit pe profit şi T.V.A. şi, lunar, de către ceilalţi plătitori, avându-se în vedere următoarele:
  * la coloana 6 - cota de 7% reprezintă contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, conform art. 52 din Legea nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
  * la coloana 7 - se va înscrie impozitul datorat bugetului de stat, calculat ca diferenţa între totalul impozitului reţinut şi suma reprezentând contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate (coloana 5 - coloana 6);
  * la coloana 8 - se va înscrie suma obţinută prin aplicarea cotei de 50% asupra impozitului datorat bugetului de stat (coloana 7), conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 189/1998;
  * la rândul 1.1 - se va completa numai de angajatorii care au salariaţi, persoane fizice române, care realizează venituri sub forma de salarii pentru activităţi desfăşurate în străinătate;
  * la rândul 2 - se vor înscrie sumele acordate în timpul perioadei de raportate care, potrivit legii, se impozitează separat de celelalte drepturi, cum ar fi sumele reprezentând premiul anual acordat, potrivit legii, personalului din instituţiile publice, cele reprezentând stimulente din fondul de participare la profit, acordate, potrivit legii, salariaţilor agenţilor economici şi managerilor, după aprobarea bilanţului contabil, sumele plătite membrilor fondatori ai unei societăţi comerciale, constituite prin subscripţie publică, din cota de participare la profitul net, conform Legii nr. 31/1990, republicată, precum şi sumele acordate, potrivit legii, pentru neefectuarea concediului de odihnă, sumele acordate în baza prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 din Legea nr. 50/1995, cu modificările ulterioare, precum şi alte sume care, potrivit legii, nu se cumulează în vederea impozitării.
  C. Impozit pe profit
  - Se completează trimestrial, cu excepţia Băncii Naţionale a României şi a băncilor care completează lunar, avându-se în vedere următoarele:
  * la rândul 1 - se completează suma asa cum rezultă din evidentele contabile (venituri din exploatare + venituri excepţionale + venituri financiare);
  * la rândul 2 - se completează suma asa cum rezultă din evidentele contabile (cheltuieli de exploatare + cheltuieli excepţionale + cheltuieli financiare);
  * la rândul 3 - se completează cu suma reprezentând totalul cheltuielilor deductibile prevăzute de legislaţia în vigoare;
  * la rândul 4 - se completează cu suma reprezentând totalul cheltuielilor nedeductibile prevăzute în legislaţia în vigoare;
  * la rândul 6 - se înregistrează pierderea fiscală de recuperat, înregistrată în declaraţiile anterioare, potrivit dispoziţiilor legale, care nu depăşeşte profitul impozabil de la rândul 5;
  * la rândul 8 - k = ponderea veniturilor realizate din aceste activităţi, în volumul total al veniturilor;
  * rândul 9.1 - Creditul fiscal extern reprezintă minimul dintre următoarele doua valori:
  1. suma impozitelor externe plătite sau reţinute pentru venitul din sursa externa, confirmată de documentele care atesta plata acestora; sau
  2. suma egala cu totalul veniturilor impozabile realizate în străinătate, la care se aplică cota de impozit pe profit din România;
  * la rândul 10 - se înregistrează sumele care, conform legislaţiei în vigoare, diminuează impozitul pe profit;
  * la rândul 11 - se va înscrie numai suma impozitului pe profit datorat şi plătit pentru anul fiscal în curs. Dacă rezultatul este zero sau mai puţin, se va înscrie "0";
  * la rândul 12 - se înregistrează suma reprezentând impozitul pe profit, achitat cumulat până la data depunerii declaraţiei.
  D. Accize
  - Se completează lunar, înscriindu-se la rândul 1 totalul accizelor (calculat în suma fixa şi ad valorem) din formularul "Accize - Decont pe luna ..., cod 14.13.01.03".
  E. Impozitul la ţiţeiul/gazele naturale din producţie interna
  - Se completează lunar, conform reglementărilor legale în vigoare.
  F. Taxa pentru jocuri de noroc şi alte taxe speciale
  - Se completează lunar pentru jocurile de noroc şi trimestrial pentru cazinouri, conform reglementărilor legale în vigoare.
  Se completează lunar de către contribuabilii care datorează, potrivit legii, taxa de 10% asupra încasărilor totale obţinute de magazinele autorizate sa comercializeze mărfuri în regim "duty-free".
  G. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome
  - Se înscrie suma conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1996, aprobată prin Legea nr. 41/1997.
  H. Impozitul pe dividende
  - La rândul 1 - se înscrie impozitul datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra sumei dividendelor.
  NOTĂ:
  În cazul în care nu se datorează un anumit impozit/o anumită taxa sau dacă pentru perioada de raportare declarata nu exista obligaţia de a se declara un anumit impozit/o anumită taxa, se vor hasura spaţiile prevăzute pentru completarea sumelor, astfel încât să fie anulate.


  Anexa 3
      1. Denumire: Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
      2. Cod: 14.13.01.01
      3. Format: A4/t2 x 2
      4. Caracteristici de tipărire: file duble
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează la: declararea obligaţiilor de plată la bugetul de stat ale
                           plătitorilor de impozite şi taxe
      7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
                       de: toţi plătitorii de impozite şi taxe
      8. Circula: - originalul - la organul fiscal;
                  - copia - la plătitorul de impozite şi taxe
      9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al plătitorului de impozite şi taxe.

  ---------