ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 (*actualizat*)
privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
(actualizat până la data de 18 ianuarie 2011*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 1.782 din 28 decembrie 2006
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 576 din 28 decembrie 2006
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 18 ianuarie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.081 din 20 iunie 2007; ORDINUL nr. 1.490 din 14 decembrie 2010; ORDINUL nr. 6 din 10 ianuarie 2011.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din ORDINUL nr. 1.081 din 20 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 3 septembrie 2007, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu semestrul II al anului 2007.
  Conform art. II din ORDINUL nr. 1.490 din 14 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 27 decembrie 2010, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna decembrie 2010.
  În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu modificările şi completările ulterioare,
  văzând Referatul Ministerului Sănătăţii Publice, al Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 8.419/5.493/2006,
  ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Nomenclatorul investigaţiilor de laborator prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se face conform clasificării RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010
  privind introducerea şi utilizarea clasificării RO.vi.DRG, cu modificările ulterioare.
  ------------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.490 din 14 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 27 decembrie 2010.
  (2) Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se face conform clasificării RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010
  , cu modificările ulterioare.
  ------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.490 din 14 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 27 decembrie 2010.
  (3) Codificarea investigaţiilor de laborator în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se va face conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator.


  Articolul 3

  (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalelor a formularului "Foaie de observaţie clinică generală", denumit în continuare FOCG, prezentat în anexa nr. 2.
  (2) FOCG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare continuă.
  (3) FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă. Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de spitalizare continuă, în cadrul aceluiaşi spital, fără întrerupere şi fără modificarea tipului de îngrijiri.
  (4) Tipurile de îngrijiri în regim de spitalizare continuă sunt: îngrijiri acute şi îngrijiri cronice sau de recuperare.
  (5) În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de acelaşi tip, nu se deschide o nouă FOCG. În situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de tip diferit (din secţii de îngrijiri acute în secţii de îngrijiri cronice sau de recuperare şi invers), se deschide o nouă FOCG.
  (6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Geriatrie şi gerontologie (1121); Medicina muncii (1181); Neonatalogie (prematuri) (1222); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333); Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371); Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372); Recuperare medicală-cardiovasculară (1383); Recuperare medicală neurologie (1393); Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie (1403); Recuperare medicală - respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secţii sanatoriale (1473).
  (7) Secţiile în care se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip acut sunt toate secţiile clinice, medicale şi chirurgicale din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare, cu excepţia celor menţionate la alin. (6), incluzând secţiile de chirurgie maxilo-facială, dar excluzând secţiile de anestezie şi terapie intensivă.
  (8) Instrucţiunile privind completarea FOCG sunt cuprinse în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalului a formularului "Fişă pentru spitalizarea de zi", denumit în continuare FSZ, prezentat în anexa nr. 4.
  (2) FSZ se completează pentru fiecare pacient care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare de zi.
  (3) În cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este internat în regim de spitalizare continuă, se va închide FSZ şi se va deschide o FOCG.
  (4) FSZ poate fi închisă în aceeaşi zi în care a fost deschisă sau la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului respectiv.
  (5) Instrucţiunile privind completarea FSZ sunt prevăzute în anexa nr. 5.


  Articolul 5

  (1) Stabilirea reglementărilor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de către Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii.
  (2) Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi a FSZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii.
  (3) Monitorizarea şi controlul proceselor de codificare a datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii şi casele de asigurări de sănătate.


  Articolul 6

  Datele clinice la nivel de pacient sunt înregistrate de către spitale, care răspund de corectitudinea şi de gestionarea lor, precum şi de asigurarea confidenţialităţii datelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


  Articolul 7

  Spitalele sunt obligate să colecteze în format electronic o parte din datele cuprinse în FOCG şi FSZ.


  Articolul 8

  (1) Datele clinice la nivel de pacient, care se colectează în format electronic din FOCG, formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC), prezentat în anexa nr. 6.
  (2) Datele clinice la nivel de pacient care se colectează electronic din FSZ formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ), prezentat în anexa nr. 7.


  Articolul 9

  (1) Spitalele sunt obligate să transmită SMDPC şi SMDPZ la Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar acestea din urmă la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii.
  (2) Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele specificate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi, respectiv, de autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
  (3) Transmiterea datelor se face în formatul specificat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar.
  (4) Transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 5 a lunii, şi va conţine datele aferente pacienţilor externaţi în luna precedentă.
  (5) Transmiterea SMDPZ se face trimestrial, până la data de 5 a lunii imediat următoare fiecărui trimestru încheiat, şi va conţine datele aferente pacienţilor care au fişa de spitalizare de zi închisă în trimestrul precedent.
  (6) Datele cu caracter confidenţial necodificate (numele şi prenumele pacientului) nu vor fi transmise.
  Datele cu caracter confidenţial codificate (codul numeric personal al pacientului, codul de parafă al medicului curant, codul de parafă al medicului operator) vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar.
  (7) Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar va recepţiona, va gestiona şi va utiliza datele colectate de la spitale în scopul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar şi susţinerii mecanismelor de finanţare a activităţii spitaliceşti.


  Articolul 10

  Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind colectarea şi transmiterea SMDPC şi a SMDPZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar.


  Articolul 11

  (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.
  (2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 798/2002 privind introducerea în spitale a formularului FOCG, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 440/2003 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi, precum şi servicii medicale ambulatorii la nivel de spital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte reglementări care contravin prevederilor prezentului ordin.
  (3) Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, direcţiile din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate ce furnizează îngrijiri de sănătate în regim de spitalizare de zi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 13

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  p. Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Cepoi

  Anexa 1 Nomenclatorul investițiilor de laborator

   2.1 BIOCHIMIA SISTEMELOR
  2.10 Biochimia lichidelor organismului
       2.100 Metabolismul aminoacizilor şi al proteinelor
             2.1000 Identificarea aminoacizilor şi a metaboliţilor
             2.1001 Dozarea aminoacizilor
             2.1002 Proteine totale
             2.1003 Electroforeza proteinelor
             2.1004 Albumina
             2.1005 Proteine de faza acută:
                    2.10050 alfe 1 antitripsina
                    2.10051 alfe 2 macroglobulina
                    2.10052 alfe 1 glicoproteina acidă
                    2.10053 proteina C reactiva
                    2.10054 fibrinogen
                    2.10059 alte proteine de fază acută
             2.1006 Proteine de transport
                    2.10060 haptoglobina
                    2.10061 ceruloplasmina
                    2.10062 transferina
                    2.10063 feritina
                    2.10069 alte proteine de transport
             2.1007 Alti constituenti proteici
                    2.10070 hemosiderina
                    2.10071 eritropoietina
                    2.10073 alfa 1 microglobulina
                    2.10074 beta 2 microglobulina
                    2.10079 alte investigatii privind metabolismul
                            amino-acizilor şi al proteinelor
       2.101 Substante azotate neproteice
              2.1010 Amoniac
              2.1011 Uree
              2.1012 Acid uric
              2.1013 Creatina
              2.1014 Creatinina
              2.1015 Bilirubina totală
              2.1016 Bilirubina directă
              2.1019 Alţi constituenţi azotaţi
       2.102 Metabolismul glucidic
              2.1020 Glucoza
              2.1021 Galactoza
              2.1022 Glicoproteine
              2.1023 Mucopolizaharide
              2.1024 Acid lactic
              2.1025 Peptid C
              2.1026 Hemoglobina glicozilata
  Testele de toleranta la glucoza, ele, sunt dozari repetate la
  diferite intervale de timp şi nu necesita codificare aparte
              2.1029 Alte investigaţii privind metabolismul, glucidic
       2.103 Metabolismul lipidic
             2.10300 Lipide totale
             2.10301 Acizi graşi liberi
             2.10302 Acizi biliari şi săruri
             2.10303 Colesterol total
             2.10304 Colesterol HDL
             2.10305 Colesterol LDL
             2.10306 Trigliceride
             2.10307 Alfa - lipoproteina
             2.10308 Beta - lipoproteina
             2.10309 Electroforeza lipidelor
             2.10310 Alţi constituenţi lipidici
       2.104 Enzime
             2.10400 Lactatohidrogenaza (LDH)
             2.10401 Izoenzime LDH
             2.10402 Alninainotransferaza (ALAT, TGP, GPT)
             2.10403 Aspartatamnotransferaza (ASAT, TGO, GOT)
             2.10404 Creatinfosfokinaza (CK)
             2.10405 Izoenzime CK
             2.10406 Gamaglutamiltranspeptidaza (GGT)
             2.10407 Glutamat dehidrogenaza
             2.10408 Fosfataza acidă totala
             2.10409 Fosfataza alcalina
             2.10410 Fosfataza acida prostatică
             2.10411 Colinesteraza
             2.10412 Alfa amilaza
             2.10413 Lipaza
             2.10414 Leucinaminopeptidaza
             2.10415 5 Nucleotidaza
             2.10416 Ornitincarbamiltransfereza
             2.10417 Glucozo-6-fosfatdehidogenaza
             2.10418 Alte enzime
       2.105 Constituenti anorganici
             2.10500 Sodiul
             2.10501 Potasiul
             2.10502 Clorul
             2.10503 Calciul total
             2.10504 Calciul ionic
             2.10505 Magneziul
             2.10506 Fierul
             2.10507 Fosforul
             2.10508 Cuprul
             2.10509 Iodul
             2.10510 Sulful
             2.10511 Zincul
             2.10512 Nichelul
             2.10513 Cobaltul
             2.10514 Seleniul
             2.10515 Plumbul
             2.10516 Cromul
             2.10517 Arsenul
             2.10518 Mercurul
             2.10519 Alţi constituenţi anorganici
       2.106 Constituenţi gazosi
              2.1060 Determinarea automată a constituientilor gazoşi
              2.1061 pH
              2.1062 Presiunea parţială a oxigenuluii
              2.1063 Presiunea parţială a dioxidului de carbon
              2.1064 Saturaţia în oxigen a hemoglobinei
              2.1065 Rezerva alcalina
              2.1066 Ion bicarbonat
              2.1069 Alţi constituenţi gazoşi
       2.107 Vitamine
              2.1070 Vitamina A
              2.1071 Vitamina B 12 (ciancobalamina)
              2.1072 Vitamina C
              2.1073 Vitamina D
              2.1074 Acid folic
              2.1079 Alte vitamine
       2.108 Alcool
              2.1080 Alcool etilic
              2.1081 Alţi alcooli şi derivaţi
              2.1089 Alte investigaţii privind biochimia lichidelor
                     organismului
   2.2 PROBE FUNCTIONALE CHIMICE
  2.20 Functia gastrica
       2.200 Aspiratul gastric pe nemâncate
              2.2000 Aciditatea bazală
       2.201 Răspunsul la insulina
       2.202 Răspunsul la alti excitanti ai secţiei gastrice
              2.2020 Testul la histamina
              2.2029 Alte investigaţii privind răspunsul la alţi
                     excitanţi ai secretiei gastrice
       2.203 Analize gastrice neinstrumentale
       2.204 Fermenti gastrici
              2.2040 Pepsina
              2.2041 Tripsina
              2.2049 Alte investigaţii privind fermentii gastrici
       2.205 Aprecierea efortului la evacuare
       2.209 Alte teste ale functiei gastrice
  2.21 Functia digestiva a intestinului
       2.210 Analizele lichidului duodenal de aspiraţie
       2.211 Absorbtia lactozei prin întestin
              2.2110 Răspunsul glucozei în sânge la ingestia de lapte
              2.2111 Toleranţa lactozei după administrarea de etanol
              2.2119 Alte investigaţii de absorbţie a lactozei prin intestin
       2.212 Absorbţia D-xilozei de către intestin
       2.213 Absorbţia grăsimilor prin intestin
       2.214 Producţia de secretină a intestinului
       2.215 Activitatea dizaharidazelor a intestinului
              2.2150 Lactaza
              2.2151 Zaharaza
              2.2152 Maltaza
              2.2159 Alte investigaţii privind activitatea dizaharidelor
                     a intestinului
       2.219 Alte probe functionale digestive ale intestinului
  2.22 Probe funcţionale hepatice
       2.220 Capacitatea de metabolizare a medicamentelor
       2.221 Treptele probelor functionale
       2.222 Timpul de înjumătăţire a medicamentelor în plasmă
       2.229 Alte teste ale funcţiei hepatice
  2.23 Testele funcţiei pancreatice
       2.230 Metabolismul glucozei
       2.231 Toleranţa la glucoza
       2.232 Toleranţa la insulina
       2.233 Insulina plasmatica
       2.234 Glucagonul plasmatic
       2.235 Răspunsul la secretina
       2.236 Colecistochinina - pancreatozimina în ser
       2.237 Alte investigaţii
       2.238 Aspiratul pancreatic
              2.2380 Activitatea enzimatica
              2.2389 Alte teste ale funcţiei pancreatice
  2.24 Functia renala
       2.240 Clearance-ul aminoacizilor
       2.241 Clearance-ul substanţelor endogene
              2.2410 Clearance-ul la creatinină
              2.2411 Clearance-ul la acidid P. amino-hipuric
              2.2412 Clearance-ul fosforului
              2.2413 Raportul excreţiei uree/creatinină
              2.2419 Alte investigaţii privind clearance-ul substanţelor
                     endogene
       2.242 Clearance-ul substanţelor exogene
              2.2420 Clearance-ul inulinic
              2.2421 Clearance-ul la manitol
              2.2422 Gradul de filtrare glomerulara
              2.2423 Teste de reabsorbţie tabulara
              2.2429 Alte investigaţii prind clearance- ul substanţelor
                     exogene
       2.243 Renina
       2.249 Alte investigaţii prind funcţia renală
  2.25 Hormoni şi metaboliti ai hormonilor în sânge şi urina
              2.2500 TSH
              2.2501 T4 totala
              2.2502 T4 libera (FT4)
              2.2503 T3 libera (FT3)
              2.2504 Tiroglobulina
              2.2505 Calcitonina
              2.2506 Osteocalcina
              2.2507 Parathormon (PTH)
              2.2508 Hormonul somatotrop (STH, HGH)
              2.2509 Hormonul foliculinostimulant (FSH)
              2.2510 Hormonul lutinizant (LH)
              2.2511 Hormonul adrenocorticotrop (ACTH)
              2.2512 Hormonul antidiuretic (ADH)
              2.2513 Aldosteronul
              2.2514 Cortizolul
              2.2515 DHEA sulfat
              2.2516 17 cetosteroizi
              2.2517 17 hidrozicorticosteroizi
              2.2518 Adrenalina
              2.2519 Noradrenalina
              2.2520 Acidul vanil-mandelic
              2.2521 Testostemnul
              2.2522 Estradiolul
              2.2523 Progesteronul
              2.2524 17 hidroxi progesteron
              2.2525 Prolactina
              2.2526 Beta HCG
              2.2527 Glucagonul
              2.2528 Insulina
              2.2529 Secretina
              2.2530 Cotecisto-kinina
              2.2531 Gastrina
              2.2532 Enterogastrina
              2.2533 Alte investigaţii
  2.26 Examenul urinii
              2.2600 Volumul
              2.2601 pH
              2.2602 Densitate
              2.2603 Detectarea proteinelor
              2.2604 Dozarea proteinelor
              2.2605 Detectarea hidranţilor de carbon
              2.2606 Dozarea hidrantilor de carbon
              2.2607 Detectarea urobilinogenului
              2.2608 Detectarea bilirubinei
              2.2609 Detectarea leucocitelor
              2.2610 Detectarea hematiilor
              2.2611 Detectarea nitrantilor
              2.2612 Proteina Bence-Jones
              2.2613 Porfirine şi derivaţi
              2.2614 Acid delta aminolevulinic
              2.2615 Examinarea microscopică a sedimentului urinar
              2.2616 Sediment urinar cantitativ (Addis)
              2.2617 Mioglobina şi hemoglobina
              2.2618 Fenilcetonuria
              2.2619 Examenul calculului
              2.2620 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta
                     citita de analizor automat
              2.2621 Examenul biochimic al urinii pe bandeleta
                     citita de analizor semiautomat
              2.2622 Alte teste fizico-chimice ale urinii
  2.27 Examenul continutului tractului intestinal
               2.270 Examen microscopic pentru digestie
               2.271 Detectarea hemoragiilor oculte
               2.279 Alte examene ale conţinutului tractului intestinal
  2.28 Examenul lichidelor organismului
       2.280 LCR
              2.2800 Numărătoare elementelor nucleate
              2.2801 Examen citologic - frotiu colorat
              2.2802 Detectarea proteinelor (reacţie Pandy)
              2.2809 Alte investigaţii privind LCR
       2.281 Alte lichide de punctie
              2.1810 Numărătoare elementelor nucleare
              2.2811 Examen citologic - frotiu colorat
              2.2812 Detectarea proteinelor
              2.2819 Alte investigaţii privind alte lichide de
                     punctie dintre lichidele organismului
       2.282 Examenul lichidului spermatic
              2.2820 Spermograma
              2.2821 Examen citologic 'ad frotiu colorat
              2.2829 Alte investigatii privind examenul lichidului
                     spermatic
   2.3 BACTERIOLOGIE VIRUSOLOGIE
  2.30 Bacteriologie
       2.300 Hemocultura
              2.3000 Bacterii aerobe
              2.3001 Bacterii anaerobe
              2.3002 Mycobacterium sp.
              2.3009 Alte investigaţii privind hemocultura
       2.301 Lichide de punctie
              2.3010 Lichide cefalorahidian
                     2.30100 Examinarea sedimentului pe frotiu
                     colorant Gram - prezenta bacteriilor
                     2.30101 Cultivarea sedimentului pentru bacterii
                     2.30102 Decelare de antigene solubile
                     2.30103 Formare val
                     2.30104 Frotiu pentru decelare BAAR
                     2.30105 Cultivare Mycobacterium
                     2.30109 Alte examinări privind lichidul cefalo- radihian
              2.3011 Alte lichide de punctie - pleural, pericardic,
                     articular, peritoneal
                     2.30110 Examinare pe frotiu - colorat Gram
                     2.30111 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30112 Cultivare bacterii anacrobe
                     2.30113 Frotiu pentru BAAR
                     2.30114 Cultivare Mycobacterium
                     2.30119 Alte examinări privind alte lichide de puncţie
       2.302 Tract respirator superior
              2.3020 Prelevare din cavitatea bucala
                     2.30200 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30201 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3021 Aspirat bucal, biopsie bucala
                     2.30210 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30211 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3022 Exsudat nazal
                     2.30220 Staphylococcus aureus - portaj
                     2.30221 Streptococcus pyogeaes - portaj
              2.3023 Leziuni mucoasa nazala
                     2.30230 Cultivare bacterii aerobe
              2.3024 Exsudatul nazo-faringian
                     2.30240 Bordetella pertusis
                     2.30241 Mycoplasma pneumoniae
                     2.30242 Chlamydia pneumoniae
                     2.30243 Streptococcns pyogenes - portaj
                     2.30244 Corynebacterium diphteriae - portaj
                     2.30245 Neisseria meningitidis - portaj
              2.3025 Exsudatul faringian - cultivare pentru
                     2.30250 Streptococ beta-hemolitic
                     2.30251 Corynebacterium diphteriae
                     2.30252 Neisseria gonorrhoeae
                     2.30253 Arcanobacterium haemolyticum
                     2.30254 Haemophilus influenzae
                     2.30255 Neisseria meningitidis - portaj
                     2.30256 Streptococcus pneumoniae - portaj
                     2.30257 Examen microscopic pentru fusospirili
              2.3026 Puroi sinuzal/spalatura sinuzala
                     2.30260 Examinare microscapica - frotiu Gram
                     2.30261 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30262 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3029 Alte examinari ale tractului respirator superior
       2.303 Tract respirator inferior
              2.3030 Sputa
                     2.30300 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30301 Examinare microscopica - BAAR
                     2.30302 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30303 Cultivare Mycobacterium
              2.3031 Aspirat hipofaringian
                     2.30310 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30311 Examinare microscopica - BAAR
                     2.30312 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30313 Cultivare Mycobacterium
              2.3032 Lavaj bronhoalveolar
                     2.30320 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30321 Examinare microscopica - BAAR
                     2.30322 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30323 Cultivare Mycobacterium
              2.3033 Prelevat prin periere bronsica
                     2.30330 Examinare microscopica-frotiu Gram
                     2.30331 Examinare microscopica - BAAR
                     2.30332 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30333 Cultivare Mycobacterium
              2.3034 Aspirat traheal
                     2.30340 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30341 Examinare microscopica - BAAR
                     2.30342 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30343 Cultivare Mycobacterium
              2.3035 Aspirat transtraheal
                     2.30350 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30351 Examinare microscopica - BAAR
                     2.30352 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30353 Cultivare Mycobacterium
              2.3036 Biopsie pulmonara
                     2.30360 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30361 Examinare microscopica - BAAR
                     2.30362 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30363 Cultivare Mycobacterium
              2.3039 Alte examinări ale tractului respirator inferior
       2.304 Ochi
              2.3040 Secretie conjunctivala
                     2.30400 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30401 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30402 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3041 Prelevat de la nivelul corneei
                     2.30410 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30411 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30412 Cultivare Mycobacterium
              2.3042 Recoltari endocrine
                     2.30420 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30421 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30423 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3049 Alte examinări ale ochiului
       2.305 Ureche
              2.3050 Prelevat din urechea interna
                     2.30500 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30501 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30502 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3051 Secretie urechea externa
                     2.30510 Examinare microscopică - frotiu Gram
                     2.30511 Cultivare bacterii aerobe
              2.3059 Alte examinări ale urechii
       2.306 Tract digestiv
              2.3060 Suc gastric/lavaj gastric
                     2.30600 Examinare microscopica BAAR
                     2.30601 CuMvmt Mycobacterium
              2.3061 Bila
                     2.30610 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30611 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30612 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3062 Fecale - cultivare pentru
                     2.30620 Salmonella
                     2.30621 Shigella
                     2.30622 EPEC
                     2.30623 EIEC
                     2.30624 EHEC
                     2.30625 ETEC
              2.3063 Alte examinari fecale
                     2.30630 Campylobacter
                     2.30631 Yersinia
                     2.30632 Vibrio cholerae
                     2.30633 Staphylococcus aureus
                     2.30634 Clostridium difficile
              2.3064 Tampon rectal - cultivare pentru
                     2.30640 Shigella
                     2.30641 Neisseria gonorrhoeae
                     2.30642 Campylobacter
                     2.30643 Streptococcus gr. B - portaj
              2.3069 Alte examinari ale tractului digestiv
       2.307 Tract genital feminin
              2.3070 Prelevat cervix vaginal
                     2.30700 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30701 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30702 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3071 Prelevat fund de sca vaginal
                     2.30710 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30711 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30712 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3072 Prelevat endometru
                     2.30720 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30721 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30722 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3073 Secretie uretrala
                     2.30730 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30731 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30732 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3074 Secretie vaginala
                     2.30740 Examinare microscopică - frotiu Gram
                     2.30741 Cultivarea bacterii aerobe
                     2.30742 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3075 Prelevat din glandele Bartholin
                     2.30750 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30751 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30752 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3076 Lichid amniotic
                     2.30760 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30761 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30762 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3077 Produs de conceptie
                     2.30770 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30771 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30772 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3078 Prelevat din leziuni
                     2.30780 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30781 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30782 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3079 Alte examinări ale tractului genital feminin
       2.308 Tract genital masculin
              2.3080 Secretia uretrala
                     2.30800 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30801 Cultivare bacterii aerobe
              2.3081 Lichid prostatic
                     2.30810 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30811 Examinare microscopica - BAAR
                     2.30812 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30813 Cultivare Mycobacterium
              2.3082 Prelevate din leziune
                     2.30820 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30821 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30822 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3089 Alte examinari ale tractului genital masculin
       2.309 Piele şi tesut subcutanat
              2.3090 Abcese - puroi
                     2.30900 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30901 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30902 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3091 Ulcere de decubitus
                     2.30910 Examinare Microscopica - frotiu Gram
                     2.30911 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30912 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3092 Celulite
                     2.30920 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30921 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30922 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3093 Fistule
                     2.30930 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30931 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30932 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3094 Rani
                     2.30940 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30941 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30942 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3095 Leziuni gangrena
                     2.30950 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.30951 Cultivare bacterii aerobe
                     2.30952 Cultivare bacterii anaerobe
              2.3099 Alte examinări ale pielii şi ţesutului subcutanat
       2.310 Tract urinar - Urina
              2.3100 Cultivare bacterii aerobe
              2.3101 Examinare microscopica -BAAR
              2.3102 Cultivare Mycobacterium
              2.3109 Alte examinări ale tractului urinar
       2.311 Prelevate (biopsie, necropsie, cateter-vârf)
              2.3110 Prelevate biopsie
                     2.31100 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.31101 Examinare microscopica - BAAR
                     2.31102 Cultivare bacterii aerobe
                     2.31103 Cultivare bacterii anaerobe
                     2.31104 Cultivare Mycobacterium
              2.3111 Prelevate necropsie
                     2.31110 Examinare microscopica - frotiu Gram
                     2.31111 Examinare microscopica - BAAR
                     2.31112 Cultivare bacterii aerobe
                     2.31113 Cultivare bacterii anaerobe
                     2.31114 Cultivare Mycobacterium
              2.3112 Cateter - vârf
                     2.31120 Cultivare bacterii aerobe
              2.3119 Alte tipuri de prelevate
       2.312 Identificarea bacteriilor
              2.3120 Teste primare
                     2.31200 Examinare microscopica a culturii
                     2.31201 Catalaza
                     2.31202 Oxidaza
                     2.31203 Sensibilitate la bacitracina
                     2.31204 Sensibilitate la optochin
                     2.31205 Biloliza
                     2.31206 Coagulaza
                     2.31207 Termonucleaza stafilococica
                     2.31208 Testarea mobilitatii
                     2.31209 Alte teste primare
              2.3121 Teste suplimentare
                     2.31210 Teste biochimice
                     2.31211 Identificare serologica prin reacţii de
                     aglutinare pe lama
                     2.31212 Identificare cu truse latex
                     2.31213 Stripuri de identificare cu citire vizuala
                     sau în sistem automat
                     2.31214 Tehnici de identificare genomica
                     2.31219 Alte teste suplimentare privind identificarea
                     bacteriilor
       2.313 Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene
              2.3130 Antibiograma difuzimetrica pentru bacterii aerobe
              2.3131 Antibiograma anaerobi
              2.3132 Antibiograma cu stripuri în sistem automat
              2.3133 Determinarea producerii de beta-lactamaza
              2.3134 Determinarea producerii de ESBL
              2.3135 Determinare CMI
              2.3136 Determinare CMB
              2.3139 Alte teste de sensibilitate la substanţe
                     antimicrobiene
       2.314 Supravegherea tratamentului cu antibiotice
              2.3140 Determinare NEI
              2.3141 Determinare NEB
              2.3142 Determinarea concentratiei de antibiotice
                     în lichide organice
              2.3149 Alte investigaţii privind supravegherea
                     tratamentului cu antibiotice
  2.32 VIRUSOLOGIE
       2.320 Izolare virala (standardul de aur al
                     diagnosticului virusologic)
              2.3200 Izolarea virusurilor pe culturi de
                     celule - evidenţierea efectelor citopatice
              2.3201 Izolarea virusurilor pe alte substraturi
              2.3202 Izolarea virusurilor gripale pe ou de găina embrionat
              2.3209 Alte izolari de virus
       2.321 Cuantificarea infectivitatii virusurilor
              2.3210 Titrarea infectivitatii prin metoda dilutiilor
              2.3211 Titrarea infectivitatii prin metoda plajelor
              2.3212 Reacţia de hemaglutinare
              2.3213 Reacţia de hemadsorbtie
              2.3219 Alte cuantificări
       2.322 Diagnostic virusologic direct
              2.3220 Microscopia electronică pentru evidenţierea
                     virionului infectant complet
              2.3221 Imunoelectromicroscopia
              2.3222 Imunofluorescenta
              2.3223 Tehnica imunoperoxidazei. Coloraţia peroxidaza-
                     antipeiroxidaza (PAP).
                     Sistemul de amplificare avidina-biotina
              2.3224 Reacţia de fixare a complementului
              2.3225 Reacţia de latex aglutinare
              2.3226 Electroforetipare
              2.3229 Alte metode de diagnostic
       2.323 Identificare genomica
              2.3230 Izolare acizilor nucleici virali din virioni
                     sau din celule infectate
              2.3231 Identificare genomului viral
              2.3232 Tehnici de hibridizare Southern şi Northern Blot
       2.324 Teste cantitative de determinare a incarcarii virale
              2.3240 Amplificarea genomului viral
                     2.3240 Amplificarea ţintei - PCR, NASBA
                     2.32401 Amplificare semnalului b-DNA
              2.3241 Metode de genotipare:
                     2.32410 RFPL (restriction fragment legnth polymorphism)
                     2.32411 PCR fragment lenagth polymorphism
                     2.32412 Tehnica mobilitatii heteroduplexurilor HMA)
                     2.32419 Alte teste cantitative de determinare a
                             încărcării virale
       2.325 Tehnici alternative pentru diagnosticul încarcarii virale
                             (infectia HIV/SIDA)
              2.3250 Pentru mononucleare periferice (PBMC)
                     2.3250 titrarea virusului în dilutii
                     2.32501 PCR/ADN proviral cantitativ
              2.3251 Pentru plasma
                     2.32510 antigenemia p24 (ELISA)
                     2.32511 titrarea virusului în dilutii limita
                     2.32512 RT-PCR pentru ARN/HIV
                     2.32513 bDNA pentru ARN/HIV
                     2.32514 NASBA pentru ARN/HIV
              2.3259 Alte teste şi tehnici alternative pentru diagnosticul
                     încărcării virale (infecţia BIV/SIDA)
       2.326 Tehnici comerciale şi necomerciale de monitorizare a
                     rezistenţei la antiretroviraile
              2.3260 LiPa Innogenetics
              2.3261 Virologic; Virco&PerkinElmer
              2.3262 Genotiparee clonala
              2.3263 Izolare virala
              2.3264 Fenotipare cu virus recombinat
              2.3269 Alte tehnici de monitorizare a rezistenţei la
                     antiretrovirale
       2.327 Protocoale de diagnostic specifice principalelor
                     sindroame de etiologie virala
             2.32700 Diagnostic în virozele respiratorii
             2.32701 Diagnostic în gastroenteritele virale (boli
                     diareice acute - BDA)
             2.32702 Diagnostic în neuroviroze
             2.32703 Diagnostic în poliomielita şi paraliziile acute flasce
             2.32704 Diagnostic în bolile virale eruptive
             2.32705 Diagnostic în infecţiile congenitale şi perinatale
             2.32706 Diagnostic în boli cu transmitere sexuala (BTS)
             2.32707 Diagnostic virusologie în monitorizarea transplantului
                     de organ
             2.32708 Diagnostic virusologie în securizarea transfuziei de sânge
             2.32709 Diagnostic în hepatitele virale
             2.32710 Diagnostic în infecţiile HIV/SIDA
             2.32711 Alte protocoale de diagnostic în virusologie
   2.4 SEROLOGIA IMUNOLOGICA
  2.40 Diagnosticul serologic în bolile produse de bacterii
       2.400 Detectarea anticorpilor
              2.4000 Streptococcus progenes
                     2.40000 ASLO
                     2.40001 Streptozyme
                     2.40009 Alte teste privind streptococcus pyogenes
              2.4001 Treponema pallidum
                     2.40010 VDRL calitativ
                     2.40011 VDRL cantitativ
                     2.40012 RPR
                     2.40013 TPHA
                     2.40014 FTA
                     2.40015 Imobilizare treponeme
                     2.40019 Alte metode
       2.401 Detectare de antigene bacteriene în lichide organice
       2.402 Anticorpi pentru alte bacterii
             2.40200 Yersinia monocytogenes
             2.40201 Yersinia enterocolitica
             2.40202 Yeersinia pseudotuberculosys
             2.40203 Helicobacter pylori
             2.40204 Legionella pneumophila
             2.40205 Bordetella pertussis
             2.40206 Bordetella parapertussis
             2.40207 Leptospira sp.
             2.40208 Salmonella typhi
             2.40209 Rickettsia connori
             2.40210 Alte rickettsii
             2.40211 Chlamidia pneumoniae
             2.40212 Chlamydia psittaci
             2.40213 Chlamydia trachomatis
             2.40214 Mycoplasma pneumoniae
             2.40215 Mycoplasma hominis
             2.40216 Mycoplasma genitalium
             2.40217 Ureaplasma urealyticum
             2.40218 Brucella spp.
             2.40219 Francisella tulareansis
             2.40220 Alte bacterii
  2.41 Diagnostic serologic în boli produse de virusuri
       2.410 Reacţia de hemaglutino-inhibare
       2.411 Reacţia de seroneutralizare
       2.412 Reacţia de imunoprecipitare
       2.413 Reacţia de fixare a complementului
       2.414 Tehnica imuno-enzimatica ELISA (metoda indirecta;
                     competitiva; de captura; sandwich antigenic)
       2.415 Tehnici rapide (latexaglutinare, hemaglutinare indirecta,
                     microbeads aglutinare, etc.)
       2.416 Tehnica imuno-amprentelor - Western Blot; MIBA (recombinat
                     immunoblot assay; dot blot)
       2.417 Tehnica de radioimunoprecipitare - RIPA
       2.418 Tehnica radio-imuno- enzimatica - RIA
       2.419 Alte tehnici în serologie
  2.42 Diagnostic serologic de boli produse de fungi
       2.420 Detectare anticorpi
              2.4200 Aspergillus
              2.4201 Sporothrix schenkii
              2.4202 Alti fungi
              2.4209 Alte metode de diagnostic serologic în boli
                     produse de fungi
       2.421 Detectare antigene fungice în lichide organice
  2.43 Imunologie
       2.4300 Sistemul complement
             2.43000 Teste functionale
                     2.430000 Complement hemolitic CH 50
                     2.430001 C1 inhibitor (C1 esteraza)
             2.43001 Componente de complement
                     2.430010 C1q
                     2.430011 C3
                     2.430012 C4
                     2.430013 Factor B
                     2.430014 C5 b-9
                     2.430019 Alte investigaţii privind sistemul de
                     complement
       2.4301 Determinarea cantitativa a imunoglobulinelor serice:
             2.43010 IgG
             2.43011 IgA
             2.43012 IgM
             2.43013 Subclase de IgG
                     2.430130 IgG1
                     2.430131 IgG2
                     2.430132 IgG3
                     2.430133 IgG4
             2.43014 IgE totale
             2.43015 IgE specific anti alergene:
                     2.430150 Ierburi
                     2.430151 Arbori
                     2.430152 Venin insecte
                     2.430153 Epitelii animale
                     2.430154 Guano pasări
                     2.430155 Acarieni
                     2.430156 Alimentare (lactate, oua, cereale,
                     oleaginoase, fructe, legume)
                     2.430157 Medicamente
                     2.430158 Profesionale
                     2.430159 Alte investigaţii privind determinarea
                     cantitativă a imunoglobinelor serice
       2.4302 Detectarea cantitativa a IgA secretorie
             2.43020 Component secretor
             2.43029 Alte investigaţii privind determinarea cantitativă a
                     IgA secretorie
       2.4303 Determinarea calitativa a imunoglobulinelor serice
                     şi urinare:
             2.43030 Imunelectroforeza serica - identificare imunoglobulina
                     monoclonala
             2.43031 Imunelectroforeza urinara - identificare lanturi usoare
                     libere de Ig
             2.43032 Imunofixare
                     2.430320 ser - identificare proteina monoclonala
                     2.430321 urina - identificare lanţuri uşoare libere de Ig
             2.43039 Alte investigaţii privind determinarea calitativă a
                     imunoglobinelor serice şi urinare
       2.4304 Determinare auto-anticorpi
             2.43040 Boli reumatismale şi vasculite
                     2.4304000 Factor reumatoid
                     2.4304001 Anticorpi antinucleari (AAN)
                     2.4304002 Aati ADNds
                     2.4304003 ENA screening
                     2.4304004 AntiSm
                     2.4304005 Anti RNP
                     2.4304006 Anti Ro/SS-A
                     2.4304007 AntiLa/SS-B
                     2.4304008 AntiSelero-70
                     2.4304009 Anti Jo-1
                     2.4304010 Anti Nucleosomali
                     2.4304011 Anti Ribosomali P
                     2.4304012 Anti citoplasmă neutrofil (ANCA)
                     2.4304013 Anti citoplasma neutrofil MPO (p-ANCA)
                     2.4304014 Anti citoplasma neutrofil PR 3 (c-ANCA)
                     2.4304015 Anti citoplasma neutrofil Catepsina G
                     2.4304016 Anti citoplasma neutrofil Lactoferina
                     2.4304017 Anticorpi anti membrana bazala glomrulara
                               (MBG sau colagen IV)
                     2.4304018 Anti cardiolipina - screen (IgG, IgA, IgM)
                     2.4304019 Anti cardiolipina - clasa IgG
                     2.4304020 Anti cardiolipina - clasa IgM
                     2.4304021 Anti beta 2 glicoproteina I - clasa IgG
                     2.4304022 Anti protrombina - clasa IgG
                     2.4304023 Alte investigaţii
             2.43041 Boli hepatice autoimune
                     2.430410 Anti muschi neted (SMA)
                     2.430411 Anti LKM (antimicrosomali ficat şi rinichi)
                     2.430412 Anti citosol hepatic
                     2.430413 Anti SLA (antigene hepatice solubile)
                     2.430414 Anti membrana hepatocitara
                     2.430415 Anti mitocondriali (AMA)
                     2.430416 Anti celule parietale gastrice (ACPG)
                     2.430417 Anti factor intrinsec
                     2.430419 Alte investigaţii privind determinarea auto-
                     anticorpi, boli hepatice autoimune
             2.43042 Boala celiaca
                     2.430420 Anti endomisium
                     2.430421 Anti transglutaminaza tisulara (tTG)
                     2.430423 Anti gliadina
                     2.430429 Alte investigaţii privind determinarea
                     auto- anticorpi boală celiacă
             2.43043 Boala Crohn
                     2.430430 Anti Saccharomyces cerevisiae
                     2.430439 Alte investigaţii privind determinarea
                     auto- anticorpi boală crohn
             2.43044 Boli tiroidiene
                     2.430440 Anti tireoperoxidaza (TPO sau microsomali)
                     2.430441 Antitireoglobulina (TG)
                     2.430449 Alte investigaţii privind determinarea
                     auto- anticorpi boli tiroidiene
             2.43045 Diabet zaharat
                     2.430450 Anti celule insulare pancreatice
                     2.430459 Alte investigatii privind determinarea
                     auto- anticorpi diabet zaharat
             2.43046 Boli ale sistemului nervos
                     2.430460 Antireceptor acetilcolina
                     2.430469 Alte investigaţii privind determinare
                     auto- anticorpi boli ale sistemului nervos
             2.43047 Boli ale sistemului muscular
                     2.430470 Anti muschi striat
                     2.430471 Anti miocard
                     2.430479 Alte investigaţii privind determinarea
                     auto-anticorpi boli ale sistemului muscular
             2.43048 Infertilitate
                     2.430480 Anti spermatozoizi
                     2.430489 Alte investigaţii privind determinarea
                     auto- anticorpi înfertilitate
             2.43049 Boli ale pielii
                     2.430490 Anti desmogleina 3 (antidesmozomi)
                     2.430491 Anti desmogleina 1
                     2.430492 Anti desmocolina
                     2.430493 Anti endomisium
                     2.430499 Alte investigaţii privind determinarea
                     auto- anticorpi boli ale pielii
       2.4305 Crioglobulie
             2.43050 Determinare calitativa
             2.43051 Determinare cantitativa şi criotipizare
             2.43052 Izolare crioprecipitat
             2.43053 Dozare proteine totale
             2.43054 Identificare FR
             2.43055 Imunofixare pentru identificarea componentelor
                     monoclonale (IgM/k) sau policlonale
       2.4306 Crioaglutinine
       2.4307 Complexe imune circulante
       2.4308 Examinare biopsii renale prin IF directa
       2.4309 Explorarea imunologica a LCR
             2.43090 Proteine totale
             2.43091 IgG cantitativ
             2.43092 Albumina
             2.43093 Index IgG/albumina
             2.43094 Identificare de benzi oligoclonale prin electroforeza
                     de înaltă rezoluţie în gel de agaroza
             2.43099 Alte metode de explorare imunologica a LCR
       2.4310 Identificarea unor proteine urinare prin tehnici
                     imunologice
             2.43100 Microalbuminuria
             2.43101 Beta 2 microglobulina
             2.43102 Neopterina
             2.43109 Alte proteine urinare identificate prin tehnici
                     imunologice
       2.4311 Electroforeza urinara în gel de poliacrilamida
                     cu SDS (SDS-PAGE)
       2.4312 Electroforeza urinara în gel de agar de mare rezolutie
       2.4313 Markeri tumorali
             2.43130 Alfa fetoproteina (AFP)
             2.43131 Antigen carcinoembrionar (CEA)
             2.43132 CA 125
             2.43133 CA 15-3
             2.43134 CA 19-9
             2.43135 PSA total
             2.43136 PSA liber
             2.43137 HCG
             2.43139 Alţi markeri tumorali
       2.4314 Markeri de necroza cardiaca
             2.43140 Troponina
             2.43149 Alţi markeri de necroza cardiacă
       2.4315 Citokine
             2.43150 IL-1
             2.43151 IL-6
             2.43152 IL-8
             2.43153 TNFa
             2.43159 alte citokine
       2.4316 Medicamente şi droguri în ser şi urina
            2.431600 Digoxina
            2.431601 Carbamazepina
            2.431602 Fenobarbital
            2.431603 Fenitoin
            2.431604 Lidocaina
            2.431605 Teofilina
            2.431606 Alte medicamente
            2.431607 Amfetamine
            2.431608 Benzodiapine
            2.431609 Canabinoizi
            2.431610 Metaboliti ai cocainei
            2.431611 Opioide
            2.431612 Alte droguri
       2.4317 Teste imunologice în sarcină
             2.43170 Free betaHCG
             2.43171 Inhibina
             2.43172 PAPP-A
             2.43179 Alte teste imunologice de sarcină
       2.4318 Imunologie de transplant
             2.43180 Antigene HLA clasa I
             2.43181 Antigene HLA clasa II
             2.43182 Aloanticorpi
             2.43183 Cross-match
             2.43189 Alte teste imunologice de transplant
       2.4319 Imunitate celulara specifică
             2.43190 Determinarea procentului de limfocite
                     2.431900 T totale (CD3+)
                     2.431901 B totale (CD19+)
                     2.431902 MK(CD16+/CD56+)
                     2.431903 T helper (CD3+CD4+)
                     2.431904 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+)
             2.43191 Determinarea în valori absolute a limfocitelor
                     2.431910 T totale(CD3+)
                     2.431911 B totale(CD19+)
                     2.431912 NK(CD16+/CD56+)
                     2.431913 T helper(CD3+CD4+)
                     2.431914 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+)
                     2.431915 Raport Th/Ts
             2.43192 Teste functionale pentru limfocitul T
                     2.431920 reacţia limfocitara mixta
                     2.431921 citokine intracelulare
                     2.431922 activarea limfocitului
             2.43193 Teste functionale pentru limfocitul B
                     2.431930 determinare Ig de suprafaţa prin citometrie de flux
                     2.431931 activarea limfocitului B
             2.43194 Teste functionale pentru limfocitul NK
       2.4320 Imunitate celulara nespecifica
             2.43200 Teste pentru functia neutrofilului
                     2.432000 Adeziune
                     2.432001 Chemotaxie
                     2.432002 Ingestie
                     2.432003 Degranulare
                     2.432004 Teste pentru producere de radicali liberi
                              ai oxigenului
                    2.4320040 tet NBT
                    2.4320041 chemmiluminiscenta
                    2.4320042 superoxiddismutaza
                     2.432005 Test bactericid
                     2.432009 Alte teste privind imunitatea celulara
                              nespecificată
       2.4321 Imunofenotipare celule maligne
       2.4329 Alte răspunsuri serologice la boli neinfecţioase
  2.44 Alte reacţii antigenice ale lichidelor corpului
   2.5 MICOLOGIE ŞI PARAZITOLOGIE
  2.50 Micologie
               2.500 Examen între lama şi lamela
               2.501 Examenul pe frotiu colorat - prezenta fungilor
               2.502 Examinarea cu tuş de China pentru Cryptococcus
               2.503 Testul filamentarii
               2.304 Stripuri de identificare cu citire vizuala sau în
                     sistem automat
               2.509 Alte teste de micologie
       2.501 Cultivare fungi
             2.50100 Hemocultura
             2.50011 Lichidul cefalorahidian
             2.50102 Exudatul faringian
             2.50103 Aspiratul hipofaringian
             2.50104 Aspiratul traheal
             2.50105 Aspiratul transtraheal
             2.50106 Lavaj bronhoalveolar
             2.50107 Prelevat prin periere bronsica
             2.50108 Sputa
             2.50109 Prelevat de la nivelul corneei
             2.50110 Secreţie conjuctivala
             2.50111 Recoltare endoculara
             2.50112 Prelevat de la nivelul cervixului -vaginal
             2.50113 Prelevat fund de sac vaginal
             2.50114 Secreţie vaginala
             2.50115 Secreţie uretrala
             2.50116 Prelevat biopsie
             2.50117 Prelevat necropsie
             2.50119 Alte prelevate pentru cultivare fungi
       2.502 Testarea sensibilitatii la substanţe antifungice
              2.5020 Antifungigrama difuzimetrica
              2.5021 Antifungigrama cu stripuri în sistem automat
              2.5022 Determinarea CMI
              2.5029 Alte testări ale sensibilităţii la substanţe
                     antifungice
  2.51 Parazitologie
       2.510 Examene pentru paraziţii intestinali
              2.5100 Ex. macroscopic fecale
              2.5101 Ex. microscopic direct fecale
                     2.51010 Preparat proaspăt cu ser fiziologic
                     2.51011 Preparat proaspăt colorat Lugol
              2.5102 Ex. microscopic fecale după concentrare
                     2.51020 chisturi de protozoare/oualor de helminti
                     2.51021 colorare chisturi de amibe (tehnica MIF)
              2.5103 Ex. microscopic frotiu fecale, coloratii speciale:
                     2.51030 Coloratia Ziehl-Nielsen modificata
                     2.51031 Coloraţia Weber
                     2.51032 Coloraţia Van Gool
                     2.51039 Alte coloraţii speciale
              2.5104 Identificarea helminţilor/fragmentelor de helminti
              2.5105 Metode larvoscopice
                     2.51050 Coprocultura pe cărbune
                     2.51051 Coprocultura pe hârtie de filtru
                     2.51052 Metoda Bauerman
              2.5106 Metoda amprentei anale
              2.5107 Ex. microscopic direct lichid duodenal
                     Ex. microscopic biopsie digestiva
              2.5108 (gastrica /antrala /duodenala/ileala /rectala)
                     cecala/colica/sigmoidiana, amprente colorate:
                     2.51080 Amprenta biopsie digestiva colorata MGG
                     2.51081 Amprenta biopsie digestiva colorata Van Gool
                     2.51082 Amprenta biopsie digestiva colorata Ziehl-
                     Nielsen modificata
                     2.51089 Alte coloraţii speciale amprenta biopsie
                     gastrica/antrala/duodenala/ileal
              2.5109 Alte metode de evidenţiere a parazitilor intestinali
       2.511 Examene pentru parazitii sanguini şi tisulari
              2.5110 Ex. microscopic direct sânge proaspat recoltat
              2.5111 Ex. microscopic frotiu sânge periferic, colorat
                     MGG/echivalenti rapizi - aprecierea parazitemiei
              2.5112 Ex. microscopic picătura groasa, colorata MGG/echivalenţi
                     rapizi - aprecierea arazitemiei
              2.5113 Ex. parazitologic sange după tehnici de îmbogatire
                     2.51130 Ex. microscopic direct leucoconcentrat
                     2.51131 Ex. microscopic frotiu leucocoaceatrat colorat
                     MGG/echivalenti rapizi
                     2.51132 Tripla centrifugare şi colorare MGG/echivalenti
                             rapizi
                     2.51133 Metoda QBC (quantitative buffy coat)
                     2.51139 Alte tehnici de îmbogăţire
              2.5114 Ex. microscopic frotiu măduva osoasa, colorat
                     MGG/echivalenti rapizi
              2.5115 Ex. microscopic direct LCR proaspăt recoltat
              2.5116 Ex. microscopic LCR, după tripla centrifugare şi colorare
              2.5117 Ex. microscopic direct aspirat ganglionar/lichid
                     limfatic proaspăt recoltat
              2.5119 Alte metode de evidenţiere ale parazitilor sanguini şi
                     tisulari
       2.512 Examene pentru parazitii cutanati/subcutanati
              2.5120 Ex. microscopic direct materiale din scarificatia
                     cutanata/fir de par pt. identificarea ectoparazitilor
              2.5121 Ex. microscopic/stereomicroscopie biopsie cutanata
                     exanguina pentru identificarea microfilariilor
              2.5122 Ex. microscopic frotiu din ulceratia cutanata, colorat
                     MGG/echivalenti rapizi pentru diagnosticul
                     Leishmaniozei cutanate
              2.5129 Alte metode pentru parazitii cu localizare cutanata/
                     subcutanata
       2.513 Exanieae pentru Paraziţii tu localizare urogenitala
              2.5130 Ex. microscopic secretie vaginala
                     2.51300 Ex. microscopic direct
                     2.51301 Ex. microscopic frotiu colorat MGG
              2.5131 Ex. microscopic secreţie urinara
                     2.51310 Ex. microscopic direct
                     2.51311 Ex. microscopic frotiu colorat MGG
              2.5132 Ex. microscopic tract urinar
                     2.51320 Ex. microscopic parazitologic sediment urinar
                     2.51321 Ex. microscopic urina, după filtrare şi
                     colorare cu Lugol
                     2.51322 Ex. microscopic biopsie vezicala
              2.5139 Alte metode pentru paraziţii cu localizare urogenitala
       2.514 Examene pentru parazitii cu alte localizari
              2.5140 Ex. microscopic material de raclaj corneean
              2.5141 Ex. microscopic direct sputa
              2.5142 Ex. microscopic direct/după centrifugare lichid de
                     vomica hidatica
              2.5143 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,
                     frotiu coloraţii speciale
                     2.51430 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,
                     frotiu colorat Giemsa
                     2.51431 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,
                     frotiu colorat Gomori-Grocot
                     2.51432 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,
                     frotiu colorat cu albastra de toluidina
                     2.51433 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar,
                     frotiu alte coloraţii speciale
              2.5144 Ex. microscopic lichid de punctie abces amibia
              2.5145 Ex. microscopic lichid hidatic
              2.5146 Ex. microscopic biopsie musculara
              2.5149 Alte metode pentru paraziţii cu alte localizări
       2.515 Culturi de paraziti
              2.5150 Culturi în vitro de protozoare intestinale
              2.5151 Culturi în vitro pentru hemoflagelate tisulare
              2.5152 Culturi în vitro pentru alte protozoare
              2.5153 Culturi pentru protozoare prin pasaj pe animale
              2.5154 Culturi pentru helminti prin pasaj pe animale
              2.5155 Creşterea artropodelor
              2.5159 Alte culturi de paraziti
       2.516 Teste serologice pentru detectarea anticorpilor
                     specifici antiparazitari
              2.5160 Teste RIF pentru detectarea anticorpilor specifici
                     antiparazitari
              2.5161 Teste HAI pentru detectarea anticorpilor specifici
                     antiparazitari
              2.5162 Teste latex-aglutinare pentru detectarea anticorpilor
                     specifici antiparazitari
              2.5163 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici
                     parazitari
                     2.51630 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici
                     antiparazitari de clasa IgM
                     2.51631 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici
                     antiparazitari de clasa IgG
                     2.51632 Teste ELISA peatru detectarea anticorpilor specifici
                     antiparazitari, subclase de IgG
                     2.51633 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici
                     antiparazitari de clasa IgE
                     2.51634 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici
                     antiparazitari de clasa IgA
                     2.51639 Alte teste ELISA pentru detectarea anticorpilor
                     specifici antiparazitari
              2.5164 Teste ISAGA (immuno-sorbent-agglutination-assay)pentru
                     detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii
                     2.51640 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici
                     anti-Toxoplasma gondii de clasa IgM
                     2.51641 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici
                     anti-Toxoplasma gondii de clasa IgA
                     2.51642 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici
                     anti-Toxoplasma gondii de clasa IgE
              2.5165 Alte teste serologice
                     2.51650 Teste de aglutinare directa pentru detectarea
                     anticorpilor specifici antiparazitari
                     2.51651 Teste de imunodifuzie pentru detectarea anticorpilor
                     specifici antiparazitari
                     2.51652 Teste de imunoprecipitare pentru detectarea
                     anticorpilor specifici antiparazitari
                     2.51653 Teste Western-blot pentru detectarea anticorpilor
                     specifici antiparazitari
                     2.51654 Teste rapide pentru detectarea anticorpilor specifici
                     antiparazitari
                     2.51659 Alte teste serologice pentru delectarea anticorpilor
                     specifici antiparazitari
       2.517 Teste de detectare a antigenelor parazitare
              2.5170 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare
                     2.51700 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare
                     circulante
                     2.51701 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare
                     în LCR
                     2.51702 Teste ELISA pentru detectarea coroantigenelor
                     parazitare
                     2.51703 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare
                     în alte lichide ale corpului
              2.5171 Teste rapide pentru detectarea antigenelor parazitare
              2.5179 Alte teste pentru detectarea antigenelor parazitare
       2.518 Metode de detectare a ADN parazitar
              2.5180 Metoda PCR de detectare a ADN parazitar
                     2.51800 PCR de detectare a ADN parazitar în sânge
                     2.51801 PCR de detectare a ADN parazitar în măduva osoasa
                     2.51802 PCR de detectare a ADN parazitar îa LCR
                     2.51803 PCR de detectare a ADN parazitar în lichidul amniotic
                     2.51804 PCR de detectare a ADN parazitar în umoarea apoasa
                     2.51805 PCR de detectare a ADN parazitar m alte lichide ale
                     corpului
              2.5189 Alte metode de detectare a ADN parazitar
   2.6 HEMATOLOGIE
  2.60 Citologia sângelui
       2.600 Hemoleucograma completa
              2.6000 Numaratoare elemente sanguine în camera de numarat
                     (hematiis leucocite, trombocite)
              2.6001 Numărătoarea automată a elementelor sanguine
                     2.60010 Hemoleucograma automată cu 8 parametri
                     2.60011 Hemoleucograma automată cu minimum 16 parametri
                     2.60012 Hemoleucograma automată cu minimum 22 parametri
              2.6002 Numărătoare reticulocite - coloraţie supravitala
              2.6003 Examen morfologic al frotiului (coloraţie May-Grunwald-
                     Giemsa)
              2.6004 Formula leucocitara (numărătoare diferenţiată a
                     leucocitelor)
              2.6005 Concentrat leucocitar
              2.6009 Alte examinări
       2.601 Medulograma
       2.602 Citochimia sângelui periferic şi maduvei osoase
              2.6020 Hemosiderina medulara - coloraţie Perls
              2.6021 Fosfataza alcalina lencocitara FAL
              2.6022 Fosfataza acida leucocitara
              2.6023 Mieloperoxidaza
              2.6024 Esterazele leucocitare
              2.6025 Reacţie PAS
              2.6026 Negru Sudan B
       2.603 Fenotipia celulelor sanguine
       2.604 VSH
       2.605 Grupele sanguine
              2.6050 Grupele sanguine majore A, B, O, Rhessus
              2.6051 Subgrupe şi alte grupe secundare A1, A2, Du, C,
                     c, E, Kell, Duffy
              2.6052 Teste de compatibilitate pretensfuzională
              2.6053 Test Coombs direct indirect
              2.6054 Aglutininele la rece, anticorpi heterofili
              2.6055 Hemaglutinele
              2.6056 Test cu sucroza, test Ham, test hemolizine bifazice,
                     autohemoliza, rezistenta globulara
              2.6057 Test enzimatic pentru grupele sanguine, enzime salivare
              2.6059 Alte investigaţii
       2.606 Analize pentru determinarea Hb şi a Fe
              2.6060 Hb totala
              2.6061 Hb libera serica
              2.6062 Carboxihemoglobina
              2.6063 CTLF
              2.6064 Transferina, haptoglobina
              2.6065 Methemoglobina
              2.6066 Porfirina urinara
              2.6067 Hemosiderina urinara
              2.6069 Aite analize pentru determinarea Hb şi a Fe
       2.607 Tipuri de Hb
              2.6070 Electroforeza Hb
              2.6071 Testul Kleihauer pentru detectarea hematiilor
                     ce conţin Hb.F
              2.6072 Testul de siclizare
              2.6079 Alte investigaţii privind tipurile de Hb
       2.608 Eritrocinetica
              2.6080 Absorbţia Fe
              2.6081 Timpul de supravieţuire al hematiilor
              2.6082 Locul de distrugere al hematiilor
              2.6083 Ritmul de transport al fierului din plasma
              2.6084 Feritina
              2.6085 Alte studii privind producerea şi distragerea hematiilor
              2.6089 Alte investigaţii privind citologia sângelui
  2.61 Deficiente de hemostaza şi coagulare
       2.610 Teste de screening şi urmărire a terapiei anticoagulante
              2.6100 Timp de sangerare şi retractia cheagului
              2.6101 Timp de protrombina PT
              2.6102 Timp parţial de tromboplastina a PTT
              2.6103 Fibrinogen
              2.6104 Heparinemie
              2.6105 Timp de trombina TT
              2.6106 Produşi de degradare ai fibrinogenului
              2.6109 Alte teste de screening şi urmărire a terapiei
                     anticoagulante
       2.611 Factori plasmatici II - XIII
       2.612 Teste pentru trombofilie
              2.6120 Rezistenta la PCA
              2.6121 PC
              2.6122 PS
              2.6123 ATIII
              2.6124 Lupus anticoagulant LA (screening, confirmare)
              2.6125 Anticorpi antifosfolipidici
              2.6126 Hemocisteina
              2.6129 Alte teste pentru trombofilie
       2.613 Teste de activitate fibrinolitica
              2.6130 PAI
              2.6131 t-PA
              2.6132 Plasminogen
              2.6133 Alfa 2 antiplasmina
              2.6134 d dimeri
              2.6139 Alte teste de activitate tribinolitică
       2.614 Teste de adezivitate - agregabilitate plachetara
       2.615 Alte analize şi teste de hemostaza
   2.7 HISTOLOGIE, CITOLOGIE, PATOLOGIEe GENERALĂ
  2.70 Histologie
       2.700 Secţiuni nefixate
              2.7000 Prelucrare piese extemporaneu
              2.7001 Secţionare la gheaţă
              2.7002 Coloraţii uzuale: albastru, toluidină şi/sau - hematoxilina
                     eozina rapidă
              2.7003 Coloraţii speciale/histochimice/histoenzimologice
              2.7004 Coloraţii imunohistochimice
              2.7005 Coloraţii imunofluorescenta
              2.7009 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)
       2.701 Secţiuni fixate:
             2.70100 Prelucrare piese fixate
             2.70101 Secţionare la microtom şi intinderea pe placă termostată
                     direct pe lama a cupelor de parafină
             2.70102 Colorarea uzuală a cupelor hispatologice:
                     Hematoxilină- Eozină
             2.70103 Coloraţii speciale/coloraţii histochimice
             2.70104 Coloraţii imunohistochimie
             2.70105 Imunofluorescenta pe secţiuni fixate în formol
             2.70106 Citologia enzimatica a tesutului.
             2.70107 Suntul pentozei în frotiul epitelial,
             2.70108 Fosfataza tartrat acido-rezistenta.
             2.70109 Prelucrare pentru microscopie electronică
             2.70110 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)
       2.702 Examinarea şi diagnosticarea microscopică (citologie
                     şi histopatologie)
              2.7020 Examinare în microscopie optică
              2.7021 Examinare în lumina polarizanta
              2.7022 Examinare în contrast de fază
              2.7023 Examinare în microscopie confocală
              2.7024 Examinare în fluorescenţă
              2.7025 Examinare în microscopie electronică, analiza şi
                     interpretare pe computere
              2.7029 Altele
       2.703 Examinarea materialului biopsic
  2.71 Citologie
       2.710 Examenul celulelor din lichidul cefelorahidian
       2.711 Examenul celulelor pt. aparatul respirator
       2.712 Examenul celulelor din tractul digestiv
       2.713 Examenul celulelor din tractul genito-urinar
                     inclusiv spermato- grama
       2.714 Examenul citologic al altor prelevate
              2.7140 Examenul citologic din punctiile ganglionare
              2.7141 Examenul citologic din punctiile tumorale
              2.7142 Examenul citologic din punctia aspiratie
                     mamara cu ac fin
              2.7143 Examenul citologic al altor lichide ale
                     organismului:
                     2.71430 Lichid pleural
                     2.71431 Lichid de ascita
                     2.71432 Lichid amniotic
       2.715 Coloraţii speciale citologice.
       2.716 Proceduri de prelucrare a celulelor recoltate
              2.7160 Tehnică de prelucrare conventionala (clasică)
                     a celulelor
              2.7161 Tehnica de prelucrare a mediului lichid
              2.7162 Centrifugarea lichidelor prelevate şi realizarea
                     frotiului
              2.7163 Colorare frotiu fără mucus/coloraţia Giemsa
              2.7164 Colorare frotiu cu mucus/coloraţia Papanicolau
              2.7165 Alte coloraţii speciale
              2.7166 Coloraţii imunocitochimice
              2.7169 Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologie, etc.)
  2.72 Examenul structurilor nucleare şi cromozomiale
       2.720 Raportul nucleu/citoplasma
       2.721 Cromatina sexuala - Bastonasele Barr
       2.722 Cariotipizarea cromozomiala. Aberaţiile cromozomiale
       2.723 Coloraţia fluorescenta şi de legătura a cromozomilor
       2.724 Cultura celulara şi stimularea mitozei; coloraţia cu
                     quinacrina
       2.725 Analizele cromozomiale computerizate
       2.726 Alte examene ale structurilor nucleare şi cromozomiale
       2.727 Alte investigaţii genetice
              2.7270 A.D.N din celule sau probe de ţesut
              2.7271 Scindarea A.D.N. cu ajutorul unei enzime litice,
                     inclusiv fragmentarea electroforetică
                     Hibridizarea moleculară A.D.N. cu molecule marcate,
              2.7272 eventual şi evaluarea calitativă ulterioară prin
                     autoradiografie sau procedee non-radiografice
              2.7273 Amplificarea A.D.N. prin reacţie în lanţ a polimerazei
                     (P.CR.)
              2.7274 Electroforeza acizilor nucleici grei în gel de
                     poliacrilamida sau agaroză.
              2.7275 Dozări de acizi nucleici prin spectrofotometrie
              2.7276 Evaluarea cantitativă prin procedee densitometrice
              2.7279 Alte investigaţii şi teste genetice
  2.73 Cultura şi examinarea ţesuturilor
       2.730 Cultura de ţesut pentru diagnostic
       2.731 Proba hormonala a sensibilităţii tisulare
       2.732 Extracţia factorului de transfer
       2.733 Cultura de fibroblaste
       2.734 Testul de activitate a factorului de fibroza chistica
       2.735 Cultura de ţesut malign pentru chimiosensibilitate
       2.739 Alte examene ale tesuturilor
  2.74 Examene şi analize medico-legale
       2.740 Metale grele în anexele dermului
       2.741 Identificarea petelor de sânge
       2.742 Identificarea petelor seminale
       2.743 Analize chimice ale conţinutului gastric
       2.744 Alte analize chimice medico-legale pentru ţesuturi
       2.745 Examenul microscopic
       2.746 Examene pentru determinarea paternitatii
       2.749 Alte examene medico-legale
  2.75 Patologia generală
       2.750 Examenul macroscopic al organelor şi ţesuturilor:
              2.7500 Examinarea macroscopica a organelor excizate (piesa
                     nesectionata)
              2.7501 Orientarea pieselor pt. prelucrata la parafina.
              2.7502 Examenul microscopic al pieselor prelucrate la parafina
              2.7503 Examinarea microscopica a continutului gastric
              2.7504 Analize chimice ale ţesuturilor
              2.7505 Imunofluorescenta tisulara
              2.7506 Prepararea ţesuturilor pt examenul de paraziţi
              2.7509 Alte examene de patologie.
       2.751 Proceduri postmortem
              2.7510 Examenul general al cadavrului
              2.7511 Examenul cutiei craniene şi a creierului
              2.7512 Examenul cavităţii toracice
              2.7513 Examenul cavităţii abdominale
              2.7514 Elaborarea şi codificarea diagnosticului anatomo-
                     patologic şi de deces
              2.7515 Şedinţa de confruntare anatomo- clinică
              2.7519 Alte examene postmortem


  Anexa 2

  Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SC [][][][][][][]
  Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]
  Spitalul .........[][][][][] întocmit de: ........................
  Secţia ........... [][][][] parafa medicului
                  FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂ
  NUMELE ................. PRENUMELE .............. Sexul M/F []
  Data nasterii zi [][] luna [][] an [][][][] │Grup sangvin A/B/AB/0; Rh +/-
  Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................
  Sect [] Mediul U/R [] Str. ............ Nr. ... │Data internarii: ora [][][][]
  Reşedinţa: judeţul [][]Localitatea ............ │zi [][] luna [][] an [][][][]
  Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data externarii: ora [][][][]
  Cetatenie: Roman [] Strain [] ........ │zi [][] luna [][] an [][][][]
  Greutatea la nastere (nou nascuti) [][][][]grame│Nr. zile spitalizare .........
  Ocupatia: fără ocupatie (1); salariat (2); │
  lucrator pe cont propriu (3); patron (4); │
  agricultor (5); elev/student (6) somer (7) │
  pensionar (8) [] │Nr. zile c.m. la externare ...
  Locul de muncă ................................ └──────────────────────────────
  Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);
  şcoala profesionala (4); liceu (5) şcoala postliceala (6); studii superioare de
  scurta durata (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []
  C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat nastere (copil) seria [][]
  Nr. [][][][][][]
                   ┌────────────────┐
   Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│Asigurare voluntara [] Neasigurat []
  ┌────────────────┘ └───────────────────────────────────────────
  │Tip asig.CNAS:Obligatorie CAS[][]Facultativa CAS[][]Eurocard[]Acord intern.[]│
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   Categ. asig. CNAS: salariat (1); coasig, (2); pensionar (3); copil<18 ani
   (4); elev/ucenic/student 18-26 ani (5); gravidă (6) veteran (7);
   revoluţionar (8); handicap (9); PNS (10); ajutor social (11); şomaj (12);
   alte (13) [][]
   Tipul internării: urgenţă (1); trimit. MF (2); trimt, ambulatoriu (3);
   transfer interspit. (4); la cerere (5); alte (9) []
   Criteriul internare: urgenţă (1); diagnostic (2); tratament (3);
   nedeplasabil (4) epidemiologie (5); medic şef (6) []
   Diagnosticul de trimitere: ..............................................
   .........................................................................
   Diagnosticul la internare: ..............................................
   ................................................................. [][][][][]
                                               Semnatura şi parafa medicului
   Diagnosticul la 72 de ore: ..............................................
   .........................................................................
   Diagnosticul principal la externare ............................. [][][][][]
   ................................................................. [][][][][]
   Diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităti):
   1. .............................................................. [][][][][]
   2. .............................................................. [][][][][]
   3. .............................................................. [][][][][]
   4. .............................................................. [][][][][]
   5. .............................................................. [][][][][]
   6. .............................................................. [][][][][]
  Semnătura şi parafa medicului şef Semnătura şi parafa medicului curant
     ....................... ............................
   Interventia chirurgicala principala:.........................................
   .............................................................................
   ................................................................. [][][][][]
   Consimtamantului pentru interventie: ........................................
                     ┌─ ─┐
                     │medic operator principal ................................ │
                     │ │
   Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │
                     │ │
                     │medic operator III ............. asistent/a ............. │
                     └─ ─┘
   Data interventiei chirurgicale zi [][] luna [][] an [][][][]
   Interventii chirurgicale concomitente (cu cea principala)
   1. .............................................................. [][][][][]
                     ┌─ ─┐
                     │medic operator principal ................................ │
                     │ │
   Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │
                     │ │
                     │medic operator III ............. asistent/a ............. │
                     └─ ─┘
   2. .............................................................. [][][][][]
                     ┌─ ─┐
                     │medic operator principal ................................ │
                     │ │
   Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │
                     │ │
                     │medic operator III ............. asistent/a ............. │
                     └─ ─┘
   Alte interventii chirurgicale:
   1. .............................................................. [][][][][]
                     ┌─ ─┐
                     │medic operator principal ................................ │
                     │ │
   Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │
                     │ │
                     │medic operator III ............. asistent/a ............. │
                     └─ ─┘
   2. .............................................................. [][][][][]
                     ┌─ ─┐
                     │medic operator principal ................................ │
                     │ │
   Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │
                     │ │
                     │medic operator III ............. asistent/a ............. │
                     └─ ─┘
   Data interventiei chirurgicale zi [][] luna [][] an [][][][]
   Examen citologic ..........................................................
   Examen extemporaneu .......................................................
   Examen histopatologic (biopsie - piesa operatorie) ........................
   Transfer între sectiile spitalului:
   ┌──────┬──────────┬─────────────┬────────────┬────────────────────────────┐
   │Sectia│Diagnostic│Data intrarii│Data iesirii│Nr. zile spitalizare │
   │ │ │(ora) │(ora) │ │
   ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
   ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
   ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
   ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
   └──────┴──────────┴─────────────┴────────────┴────────────────────────────┘
   Starea la externare: vindecat (1); ameliorat (2); staţionar (3);
   agravat (4); decedat (5) []
   Tipul externarii: externat (1); externat la cerere (2);
   transfer interspitalicesc (3); decedat (4) []
   Deces: intraoperator (1); postoperator: 0-23 ore (2); 24-47 ore (3);
   48 ore (4)
   Data şi ora decesului: zi [][] luna [][] an [][][][] ora [][][][]
   Diagnostic în caz de deces:
     a. Cauza directă (imediata) .............................................
     b. Cauza antecedentă .....................................................
   I Stari morbide initiale:
     c. ......................................................................
     d. ......................................................................
   II Alte stari morbide importante .........................................
       .......................................................................
   Diagnostic anatomo-patologic (autopsie), macroscopic: .....................
       .......................................................................
       .......................................................................
   Microscopic: ..............................................................
       .......................................................................
       .......................................................................
   Codul morfologic (în caz de cancer) M [][][][][]
   Explorări funcţionale:
          Denumirea Codul Nr.
   1. ................................... [][][][][][][] [][]
   2. ................................... [][][][][][][] [][]
   3. ................................... [][][][][][][] [][]
   4. ................................... [][][][][][][] [][]
   5. ................................... [][][][][][][] [][]
   6. ................................... [][][][][][][] [][]
   Investigatii radiologice:
          Denumirea Codul Nr.
   7. ................................... [][][][][][][] [][]
   8. ................................... [][][][][][][] [][]
   9. ................................... [][][][][][][] [][]
  10. ................................... [][][][][][][] [][]
  11. ................................... [][][][][][][] [][]
  12. ................................... [][][][][][][] [][]
   Alte proceduri terapeutice:
          Denumirea Codul Nr.
  13. ................................... [][][][][][][] [][]
  14. ................................... [][][][][][][] [][]
  15. ................................... [][][][][][][] [][]
  16. ................................... [][][][][][][] [][]
  17. ................................... [][][][][][][] [][]
  18. ................................... [][][][][][][] [][]
   ALTE OBSERVAŢII:
  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   MOTIVELE INTERNĂRII: ......................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ANAMNEZĂ: .................................................................
            a) Antecedente heredo-colaterale .................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
            b) Antecedente personale, fiziologice şi patologice ..............
   ...........................................................................
   ...........................................................................
            c) Condiţii de viaţă şi munca ....................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
            d) Comportamente (fumat, alcool etc.)
   ...........................................................................
   ...........................................................................
            e) Medicaţie de fond administrată inaintea internării (inclusiv
   preparate hormonale şi imunosupresoare
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ISTORICUL BOLII: ..........................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   EXAMENUL CLINIC GENERAL ...................................................
   EXAMEN OBIECTIV ...........................................................
   Starea generală .............. Talie .......... Greutate ..................
   Starea de nutriţie ................... Starea de conştientă ...............
   Facies ....................................................................
   Tegumente .................................................................
   Mucoase ...................................................................
   Fanere ....................................................................
   Ţesut conjunctiv-adipos ...................................................
   ...........................................................................
   Sistem ganglionar .........................................................
   ...........................................................................
   Sistem muscular ...........................................................
   ...........................................................................
   Sistem osteo-articular ....................................................
   ...........................................................................
   APARAT RESPIRATOR .........................................................
   ...........................................................................
   APARAT CARDIOVASCULAR .....................................................
   ...........................................................................
   APARAT DIGESTIV ...........................................................
   ...........................................................................
   FICAT, CĂI BILIARE, SPLINA ................................................
   ...........................................................................
   APARAT URO-GENITAL ........................................................
   ...........................................................................
   SISTEM NERVOS, EMDOCRIN, ORGANE DE SIMŢ ...................................
   ...........................................................................
   EXAMEN ONCOLOGIC: .........................................................
   1. Cavitatea bucală .......................................................
   2. Tegumente ..............................................................
   3. Grupe ganglioni palpabile ..............................................
   4. Sân ....................................................................
   5. Organe genitale feminine ...............................................
   6. Citologia secreţiei vaginale ...........................................
   7. Prostată şi Rect .......................................................
   8. Alte ...................................................................
   ...........................................................................
   ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE ..............................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   EXAMENE DE LABORATOR ......................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) ...........................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   EXAMENE ECOGRAFICE (rezultate) ............................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   INTERVENŢII CHIRURGICALE (numărul intervenţiei chirurgicale, protocol
   operator): ................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   EXAMENE ANATOMO-PATOLOGICE: ...............................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI:
   CLINIC: ...................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   PARACLINIC: ................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   EPICRIZA: .................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
                 Semnătura şi parafa medicului,
                 ..............................
                          FOAIE DE TEMPERATURA ADULTI
                           CNP [][][][][][][][][][][][][]
          Numele ................ Prenumele .....................
           Anul ....... luna ....... Nr. foii de observatie ......
                 Nr.salon .... Nr. pat .......
  ┌──────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
  │Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
  │Zile de boala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──┬──┬────┬───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │R │T.│Puls│T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │e │ │ │e │D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│
  │s │A.│ │m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │p │ │ │p │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │35│30│160 │41°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  ├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │30│25│140 │40°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  ├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │25│20│120 │39°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  ├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │20│15│100 │38°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  ├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │15│10│ 80 │37°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  ├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │10│ 5│ 60 │36°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  ├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  ├──┴──┴────┴───┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤
  │Lichide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ingerate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │Diureza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │Scaune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  │Dieta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
                 FOAIE DE EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT
  ┌───────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ DATA │ EVOLUŢIE │ TRATAMENT │
  ├───────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  └───────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


  Anexa 3

  INSTRUCŢIUNI
  privind completarea formularului Foaie de Observaţie Clinică Generală (FOCG)
  1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere MAJUSCULE: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele, prenumele şi toate diagnosticele.
  2. Completarea FOCG se face pe baza urmatoarelor acte oficiale:
  - buletin de identitate
  - talon de pensie
  - certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate)
  - paşaport
  - permis de conducere.
  3. Rubricile se completează şi se codifică astfel:
  3.1. Judeţul şi localitatea se referă la spital; codul judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării, codificându-se conform listei din anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42 (municipiul Bucureşti).
  3.2. Spitalul şi secţia se trec şi se codifică după nomenclatorul unităţilor sanitare aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei [conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001
  privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu completările ulterioare].
  3.3. Numărul de înregistrare al FOCG este unic pe spital şi se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la data de 1 ianuarie a fiecărui an; numai în FOCG a nou-născutului se va completa şi nr. FOCG a mamei, chiar dacă nu există rubrică separată, special destinată acestui scop.
  3.4. «întocmit de» - se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia.
  3.5. CNP - se completează pe baza buletinului de identitate sau a certificatului de naştere sau a permisului de conducere, pentru cei care nu au buletin de identitate.
  3.6. Sexul - se înscrie litera M (masculin) sau F (feminin).
  3.7. Data naşterii se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (ziua), 01-12 (luna), 2002 şi în continuare pentru anul calendaristic respectiv.
  3.8. Domiciliul legal - judeţul, localitatea, sectorul - pentru municipiul Bucureşti, urban/rural, strada şi numărul etc. se completează pe baza buletinului de identitate.
  3.9. Reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se completează, de asemenea, pe baza buletinului de identitate.
  3.10. Cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate şi se înscrie pentru cetăţenii străini ţara de origine.
  3.11. Greutatea la naştere se completează la nou-născuţi şi copii până la vârsta de un an.
  3.12. Ocupaţia - se trece în căsuţa alăturată codul ocupaţiei (de la 1 la 8).
  3.13. Locul de muncă se completează de pe dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă.
  3.14. Nivelul de instruire - se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9).
  3.15. Statut asigurat - se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează:
  a) asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată;
  b) neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară;
  c) asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, facultativă, prin Eurocard sau acord internaţional.
  3.16. Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS, astfel:
  a) se bifează «Obligatorie» - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare;
  b) se bifează «Eurocard» - pentru cetăţenii străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare;
  c) se bifează «Asigurare facultativă» - pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare;
  d) se bifează «Acorduri internaţionale» - pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.
  3.17. CAS - se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare facultativă.
  3.18. Categorie asigurat - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi se înscrie codul corespunzător în căsuţa alăturată, astfel:
  a) se bifează categoria «salariat» pentru persoanele care plătesc contribuţia la asigurările sociale de sănătate în condiţiile legii;
  b) se bifează «coasigurat» - categoria «Persoane aflate în întreţinere» se referă la soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
  c) se bifează categoria «pensionar» pentru pensionarii cu venituri din pensii până la 740 de lei;
  ------------
  Litera c) a pct. 3.18 din anexa 3 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 6 din 10 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2011.
  d) se bifează «copil» pentru persoanele cu vârsta de până la 18 ani;
  e) se bifează «elev, ucenic, student (18-26 de ani» pentru tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni; ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă;
  f) se bifează categoria «ajutor social» pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001
  privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) se bifează categoria «gravidă/lehuză» numai pentru persoanele gravide şi lehuze care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul minim brut pe tară (conform Legii nr. 95/2006
  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care face parte;
  h) se bifează «veteran», «revoluţionar», «handicapat» numai pentru asiguraţii care nu realizează venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte această calitate;
  ------------
  Litera h) a pct. 3.18 din anexa 3 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 6 din 10 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2011.
  i) se bifează «alte categorii» pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate pe biletul de trimitere, menţionându-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Decretul-lege nr. 118/1990
  privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Legea nr. 51/1993
  privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999
  privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000
  , cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 309/2002
  privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare), dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi.
  ------------
  Litera i) a pct. 3.18 din anexa 3 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 6 din 10 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2011.
  j) se bifează «PNS» şi se notează numărul programului/subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care este inclus în program;
  k) se bifează «şomaj» pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj.
  3.19. Criteriu de internare - se completează conform criteriilor aprobate prin hotărârea de Guvern de aprobare a contractului-cadru.
  ------------
  Pct. 3 din anexa 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.490 din 14 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 27 decembrie 2010.
  4. Grupul sangvia Rh şi alergic la se completează pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital
  5. Tipul internării: se trece în căsuţa alăturata codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, şi respectiv 9).
  6. Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu medical acordate la externare se completează fiecare în căsuţele corespunzătoare.
  7. Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza Biletului de trimitere (internare) numai pentru pacienţii care se prezintă la spital cu Bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifica
  8. Diagnosticul la internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat; el se codifică în conformitate cu clasificarea RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010
  privind introducerea şi utilizarea clasificării RO.vi. DRG, cu modificările ulterioare.
  ------------
  Pct. 8 din anexa 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.490 din 14 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 27 decembrie 2010.
  9. Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant, nu se codifica
  10. Diagnosticul la externare se completează şi se codifică de către medicul curant în conformitate cu clasificarea RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010
  , cu modificările ulterioare. În caz de transfer intraspitalicesc comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute, dacă este cazul, la diagnostice secundare şi complicaţii.
  10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală:
  10.1.1. În caz de traumatisme şi otrăviri:
  a) în primul rând se trece natura acestora (cap. S şi T din clasificarea RO.vi. DRG);
  b) în al doilea rând se trece cauza externă (cap. V, W, X, Y din clasificarea RO.vi. DRG).
  10.1.2. În cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterisc (*):
  a) în primul rând se trece diagnosticul cu (+);
  b) în al doilea rând se trece cel cu (*).
  10.2. Diagnosticele secundare (complicaţiile/comorbidităţile) au loc pentru maximum 6 afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în cursul episodului respectiv de boală; se codifică curant în conformitate cu clasificarea RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010
  , cu modificările ulterioare.
  NOTĂ:
  La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare.
  ------------
  Pct. 10 din anexa 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.490 din 14 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 27 decembrie 2010.
  11. Intervenţia chirurgicală principală şi cele concomitente (secundare), data intervenţiei se completează pe baza Registrului protocol operator, trecându-se şi echipa operatorie şi data intervenţiei, precum şi codurile respective din "Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v3", în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 1624/2004, privind introducerea Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România.
  12. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital.
  13. Transfer între secţiile spitalul - se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul
  14. Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator se completează şi codifică de medicul curant în căsuţele respective.
  15. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu Certificatul constatator de deces, în conformitate cu regulile de codificare, cuprinse în Reglementările CIMA-10.
  16. Diagnostic anatomo-patologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomo-patologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de clasificaţie a tumorilor.
  17. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat numărul de explorări şi investigatii. Codificarea se face conform Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v3", în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 1624/2004, privind introducerea Listei Tabelare a Procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România
  18. Motivele internării - se trec semnele şi simptomele care au motivat spitalizarea pacientului.
  19. Anamneză şi istoricul bolii va cuprinde pe subcapitole (a, b, c, d, e) tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea.
  20. Examenul clinic general examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologiei anatomo-patologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi trecut în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând şi buletinele.
  21. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant*) şi revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.
  22. Semnătura şi parafa medicului - se completează de medicul care a avut în îngrijire pacientul
  _________
  * Se considera medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel:
  - În Secţiile Medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare
  - În Sectiile Chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale
  SAU
  medicul operator principal ("mana întâi") la intervenţia chirurgicala principala
  - La secţiile de obstetrica-ginecologie:
  - dacă nu exista o naştere - se considera medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat interventii chirurgicale
  SAU
  - medicul operator principal ("mana întâi") la intervenţia chirurgicala principala,
  - dacă are loc o naştere - se considera medic curant medicul care a asistat naşterea sau medicul operator principal în cazul naşterii prin operaţie cezariana.

  Anexă

  ──────
  la instrucţiuni
  ───────────────
  LISTA
  unităţilor sanitare cu paturi pe judeţe
  LISTA UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI DIN REŢEAUA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  UNITBZ DENUMIREA SPITALULUI JUDEŢUL
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  001011 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 1
  001028 Spitalul Orăşenesc Abrud 1
  001036 Spitalul Municipal Aiud 1
  001044 Spitalul Municipal Blaj 1
  001052 Spitalul Orăşenesc Câmpeni 1
  001060 Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş 1
  001077 Spitalul Municipal Sebeş 1
  009000 Centrul de Sănătate Baia de Arieş 1
  010002 Spitalul Orăşenesc Zlatna 1
  010010 Spitalul Orăşenesc Cugir 1
  099000 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 1
  099025 Sanatoriul TBC Câmpeni 1
  001085 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Arad 2
  001093 Centrul de Sănătate Chişineu-Criş 2
  001108 Spitalul Orăşenesc Ineu 2
  001116 Spitalul de Boli Cronice Lipova 2
  001124 Spitalul de Boli Cronice Sebiş 2
  001132 Spitalul Teritorial Gurahonţ 2
  006000 Spitalul de Psihiatrie Mocrea 2
  008955 Spitalul Municipal Clinic Arad 2
  008963 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
            "Dr. Salvator Vuia" Arad 2
  008988 Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie
            "Dr. Corneliu Bârsan" Dezna 2
  001140 Spitalul Orăşenesc Sântana 2
  100307 Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş 2
  001157 Spitalul Judeţean Piteşti 3
  001165 Spitalul Municipal Câmpulung 3
  001173 Spitalul Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti 3
  001181 Spitalul Municipal Curtea de Argeş 3
  001198 Spitalul Călineşti 3
  001212 Spitalul "Dr. Teja Papahagi" Domneşti 3
  001245 Spitalul Orăşenesc "Sf. Spiridon" Mioveni 3
  006017 Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea 3
  006523 Spitalul TBC Piteşti 3
  006531 Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung 3
  006556 Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iaşului 3
  007028 Spitalul de Recuperare Brădet 3
  009974 Spitalul de Pediatrie Piteşti 3
  010051 Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice
            "Constantin Bălăceanu Stolnici" Ştefăneşti 3
  010035 Spitalul de Pneumoftiziologie Cronici Leordeni 3
  001237 Spitalul de Boli Cronice Mozăceni 3
  001253 Spitalul de Boli Cronice Rucăr 3
  001261 Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 4
  001278 Spitalul Orăşenesc Buhuşi 4
  001286 Spitalul Orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti 4
  001294 Spitalul Municipal Oneşti 4
  001300 Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 4
  006564 Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău 4
  867183 Spitalul de Pediatrie Bacău 4
  108007 Sanatoriul Balnear Slănic Moldova 4
  001341 Spitalul Clinic Judeţean Oradea 5
  001358 Spitalul Orăşenesc Aleşd 5
  001366 Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuş 5
  001374 Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita 5
  001382 Spitalul Municipal Salonta 5
  001390 Centrul de Sănătate Bratca 5
  006025 Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea 5
  006033 Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei 5
  006572 Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea 5
  006580 Spitalul de Psihiatrie Nucet 5
  007124 Spitalul Clinic de Copii "Dr. Gavril Curteanu" Oradea 5
  009861 Centrul de Sănătate Valea lui Mihai 5
  010494 Centrul de Sănătate Ştei 5
  016767 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea 5
  017134 Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix 5
  001421 Spitalul Judeţean Bistriţa 6
  001438 Spitalul Orăşenesc "Dr. G. Trifon" Năsăud 6
  006058 Spitalul Orăşenesc Beclean 6
  009090 Centrul de Sănătate Teaca 6
  100323 Preventoriul TBC Ilişua 6
  000652 Spitalul de Copii Botoşani 7
  000660 Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoşani 7
  001446 Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromaţi" Botoşani 7
  001462 Spitalul Municipal Dorohoi 7
  001470 Spitalul Orăşenesc Dărăbani 7
  001487 Spitalul Orăşenesc Săveni 7
  001501 Spitalul Comunal Truşeşti 7
  004132 Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga 7
  007776 Spitalul de Psihiatrie Botoşani 7
  007897 Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoşani 7
  004116 Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani 7
  099074 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda 7
  001518 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Braşov 8
  001526 Spitalul Municipal Codlea 8
  001534 Spitalul Municipal Făgăraş 8
  001542 Spitalul Orăşenesc Rupea 8
  001550 Spitalul Municipal Săcele 8
  004501 Spitalul Clinic de Copii Braşov 8
  006082 Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov 8
  008022 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
            "Dr. I. A. Sbârcea" Braşov 8
  008311 Spitalul de Boli Infecţioase Braşov 8
  009886 Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov 8
  010115 Spitalul Orăşenesc "Dr. C. T. Sparchez" Zărneşti 8
  010123 Spitalul de Boli Cronice Victoria 8
  006074 Sanatoriul de Nevroze Predeal 8
  000740 Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila 9
  001583 Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila 9
  001591 Spitalul Orăşenesc Făurei 9
  009982 Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila 9
  006603 Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila 9
  001630 Spitalul Judeţean Buzău 10
  001647 Spitalul Municipal Râmnicu Sărat 10
  001671 Centrul de Sănătate Parscov 10
  001696 Spitalul de Boli Cronice Smeeni 10
  001702 Spitalul Comunal Vintilă Vodă 10
  006105 Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca 10
  010148 Spitalul Orăşenesc Nehoiu 10
  001663 Spitalul de Boli Cronice Pătârlagele 10
  001710 Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş 11
  001727 Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă 11
  001735 Spitalul Orăşenesc Oraviţa 11
  001743 Spitalul Comunal Bozovici 11
  010164 Spitalul Judeţean Reşiţa 11
  010172 Spitalul Orăşenesc Anina 11
  010180 Spitalul de Boli Cronice Bocşa 11
  010197 Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu 11
  002424 Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi 12
  002578 Spitalul Municipal Olteniţa 12
  004261 Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară 12
  006154 Spitalul de Psihiatrie Săpunari 12
  006820 Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi 12
  008352 Spitalul Orăşenesc Budeşti 12
  001751 Spitalul Clinic de Urgenţă
            "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca 13
  001768 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Cluj-Napoca 13
  001776 Spitalul Municipal Dej 13
  001784 Spitalul Municipal Turda 13
  001792 Spitalul Municipal Gherla 13
  001807 Spitalul Orăşenesc Huedin 13
  006113 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa 13
  006611 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
            "Leon Danielo" Cluj-Napoca 13
  007165 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca 13
  007768 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca 13
  008328 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca 13
  010211 Spitalul Municipal Câmpia Turzii 13
  007856 Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca 13
  008713 Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca 13
  230563 Institutul Inimii "Prof. Dr. N. Stăncioiu" Cluj-Napoca 13
  000900 Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca 13
  001815 Centrul de Sănătate Mociu 13
  001823 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Constanţa 14
  001831 Spitalul Orăşenesc Cernavodă 14
  001848 Spitalul Orăşenesc Hârşova 14
  001856 Spitalul Municipal Medgidia 14
  004003 Spitalul Municipal Mangalia 14
  004220 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa 14
  099138 Spitalul de Ftiziologie Agigea 14
  006628 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa 14
  008721 Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi
            Recuperare Medicală Eforie Sud 14
  113567 Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol 14
  108265 Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia 14
  001864 Centrul de Sănătate Băneasa 14
  113575 Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică
            şi Balneologie Eforie Nord 14
  001872 Spitalul Judeţean "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe 15
  001880 Spitalul Orăşenesc Covasna 15
  001897 Spitalul Municipal Târgu Secuiesc 15
  001903 Spitalul Orăşenesc Baraolt 15
  007003 Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. R. Horia" Vâlcele 15
  007622 Spitalul de Cardiologie Covasna 15
  001928 Spitalul Judeţean Târgovişte 16
  001936 Spitalul Orăşenesc Găeşti 16
  001944 Spitalul Orăşenesc Moreni 16
  001952 Spitalul Orăşenesc Pucioasa 16
  003515 Spitalul Orăşenesc Titu 16
  009878 Spitalul Municipal Târgovişte 16
  001985 Centrul de Sănătate Voineşti 16
  099162 Sanatoriul TBC Moroeni 16
  113591 Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocniţei 16
  002006 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Craiova 17
  002014 Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova 17
  002022 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
            Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova 17
  002030 Spitalul Municipal Băileşti 17
  002047 Spitalul Municipal Calafat 17
  002055 Spitalul "Filisanilor" Filiaşi 17
  002063 Spitalul Orăşenesc Segarcea 17
  009306 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare 17
  004052 Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 17
  009275 Spitalul Orăşenesc "Aşezămintele Brâncoveneşti" Dăbuleni 17
  099187 Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna 17
  248907 Centrul de Cardiologie Craiova 17
  002110 Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galaţi 18
  002135 Spitalul de Boli Infecţioase "Cuvioasa Parascheva" Galaţi 18
  002143 Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci 18
  002151 Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor 18
  004036 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă
            "Sf. Apostol Andrei" Galaţi 18
  006636 Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 18
  016888 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Ioan" Galaţi 18
  017013 Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Bunavestire" Galaţi 18
  002168 Spitalul de Boli Cronice Iveşti 18
  002561 Spitalul Judeţean Giurgiu 19
  002641 Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale 19
  007655 Spitalul de Boli Infecţioase Singureni 19
  099275 Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru 19
  002658 Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat 19
  002617 Centrul de Sănătate Ghimpaţi 19
  002184 Spitalul Judeţean Târgu Jiu 20
  002192 Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti 20
  002207 Spitalul Orăşenesc Novaci 20
  002215 Spitalul Municipal Motru 20
  002223 Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu 20
  006138 Spitalul Orăşenesc Turceni 20
  017118 Spitalul Orăşenesc Rovinari 20
  099201 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" Runcu 20
  002231 Spitalul Judeţean Miercurea-Ciuc 21
  002248 Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc 21
  002264 Spitalul Municipal Gheorgheni 21
  002272 Spitalul Municipal Topliţa 21
  099218 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 21
  002303 Spitalul Judeţean Deva 22
  002311 Spitalul Municipal "Dr. A. Simionescu" Hunedoara 22
  002328 Spitalul Municipal de Urgenţă Petroşani 22
  002336 Spitalul Municipal Lupeni 22
  002344 Spitalul Municipal Brad 22
  002352 Spitalul Orăşenesc Haţeg 22
  002360 Spitalul Municipal Orăştie 22
  002377 Spitalul Municipal Vulcan 22
  002385 Centrul de Sănătate Călan 22
  006146 Spitalul de Psihiatrie Zam 22
  007630 Spitalul de Boli Cronice Petrila 22
  099234 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 22
  099226 Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu 22
  002432 Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 23
  002440 Spitalul Municipal Feteşti 23
  002457 Spitalul Orăşenesc Ţăndărei 23
  002586 Spitalul Municipal Urziceni 23
  002473 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi 24
  002481 Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iaşi 24
  002498 Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Iaşi 24
  002504 Spitalul Orăşenesc Hârlău 24
  002512 Spitalul Municipal Paşcani 24
  002520 Spitalul Orăşenesc Târgu Frumos 24
  004286 Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri
            de Siguranţă Pădureni-Grajduri 24
  006162 Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi 24
  006388 Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi 24
  006652 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi 24
  007198 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi 24
  008055 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza-Vodă" Iaşi 24
  008344 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Iaşi 24
  008818 Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Treime" Iaşi 24
  017882 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Elena Doamna" Iaşi 24
  021626 Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi 24
  022700 Institutul de Boli Cardiovasculare
            "Prof. Dr. G.I.M. Georgescu" Iaşi 24
  099812 Preventoriul TBC pentru Copii Deleni 24
  002633 Spitalul Comunal Periş 25
  004382 Spitalul de Psihiatrie Domniţa Bălaşa 25
  007993 Spitalul Judeţean "Sfinţii Împăraţi
            Constantin şi Elena" Ilfov 25
  008850 Spitalul Orăşenesc "Dr. Maria Burghele" Buftea 25
  002666 Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare 26
  002674 Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie 26
  002682 Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei 26
  002690 Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş 26
  002705 Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus 26
  003990 Spitalul de Recuperare Borşa 26
  006677 Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare 26
  008906 Spitalul de Boli Infecţioase,
            Dermatovenerologie şi Psihiatrie Baia Mare 26
  009435 Spitalul de Psihiatrie Cavnic 26
  002713 Centrul de Sănătate Şomcuta Mare 26
  002721 Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin 27
  002738 Spitalul Municipal Orşova 27
  002746 Spitalul Orăşenesc Strehaia 27
  002754 Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă 27
  002762 Spitalul Orăşenesc Vânju Mare 27
  002787 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Târgu Mureş 28
  002801 Spitalul Municipal Sighişoara 28
  002818 Spitalul Orăşenesc "Dr. Valer Russu" Luduş 28
  002826 Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin 28
  002834 Spitalul Municipal "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni 28
  007220 Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş 28
  002867 Spitalul Orăşenesc Sărmaşu 28
  002842 Spitalul Orăşenesc Sângeorgiu de Pădure 28
  007807 Centrul de Sănătate Sovata 28
  009531 Centrul de Sănătate Miercurea Niraj 28
  100477 Preventoriul TBC Gorneşti 28
  002875 Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ 29
  002883 Spitalul Municipal de Urgenţă Roman 29
  002891 Spitalul Orăşenesc Bicaz 29
  002906 Spitalul Orăşenesc Târgu-Neamţ 29
  002914 Spitalul Orăşenesc Roznov 29
  007390 Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani 29
  009917 Spitalul de Bolnavi Psihici Cronici Gâdinţi 29
  002922 Spitalul Judeţean Slatina 30
  002930 Spitalul Orăşenesc Balş 30
  002947 Spitalul Municipal Caracal 30
  002955 Spitalul Orăşenesc Corabia 30
  002963 Centrul de Sănătate Drăgăneşti-Olt 30
  006218 Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 30
  007743 Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti 30
  100034 Preventoriul TBC Poiana Ţapului 31
  002988 Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti 31
  002996 Spitalul Municipal Ploieşti 31
  003000 Spitalul Municipal Câmpina 31
  003017 Spitalul Orăşenesc Mizil 31
  003025 Spitalul Orăşenesc Sinaia 31
  003058 Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte 31
  003066 Centrul de Sănătate Bălteşti 31
  004011 Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga 31
  004341 Centrul de Sănătate Plopeni 31
  006267 Spitalul de Pshiatrie Voila 31
  008063 Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti 31
  008360 Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti 31
  010324 Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni 31
  010357 Spitalul Orăşenesc Băicoi 31
  010533 Spitalul de Pediatrie Ploieşti 31
  099306 Spitalul de Boli Pulmonare Breaza 31
  099314 Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna 31
  099322 Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti 31
  097575 Centrul de Sănătate Urlaţi 31
  003090 Spitalul Judeţean Satu Mare 32
  003105 Spitalul Municipal Carei 32
  003113 Spitalul Orăşenesc Negreşti-Oaş 32
  003121 Spitalul Orăşenesc Tăşnad 32
  006693 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare 32
  003138 Spitalul Judeţean Zalău 33
  003146 Spitalul Orăşenesc Cehu Silvaniei 33
  003154 Spitalul Orăşenesc Jibou 33
  003162 Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei 33
  000222 Centrul de Cercetare şi Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei 33
  003170 Spitalul de Boli Cronice Crasna 33
  003187 Spitalul Clinic Judeţean Sibiu 34
  003195 Spitalul Municipal Mediaş 34
  003201 Spitalul Orăşenesc Agnita 34
  003218 Spitalul Orăşenesc Cisnădie 34
  006226 Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gh. Preda" Sibiu 34
  006708 Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu 34
  007606 Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu 34
  003234 Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan Cel Nou" Suceava 35
  003242 Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc 35
  003250 Spitalul Municipal Fălticeni 35
  003267 Spitalul Orăşenesc Gura Humorului 35
  003275 Spitalul Municipal Rădăuţi 35
  003283 Spitalul Orăşenesc Siret 35
  003291 Spitalul Municipal Vatra Dornei 35
  006330 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret 35
  008030 Spitalul de Boli Cronice Solca 35
  008135 Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 35
  003306 Spitalul Judeţean Alexandria 36
  003314 Spitalul Municipal "Caritas" Roşiori de Vede 36
  003322 Spitalul Municipal Turnu Măgurele 36
  003347 Spitalul Orăşenesc Zimnicea 36
  003355 Centrul de Sănătate Cervenia 36
  003363 Centrul de Sănătate Furculeşti 36
  003371 Centrul de Sănătate "Regele Carol I" Deparaţi 36
  004413 Spitalul de Psihiatrie Poroschia 36
  006234 Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci 36
  006716 Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede 36
  003388 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Timişoara 37
  003396 Spitalul Municipal Clinic de Urgenţă Timişoara 37
  003410 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
            Pneumoftiziologie "Dr. V.Babeş" 37
  003427 Spitalul Municipal Lugoj 37
  003443 Spitalul Orăşenesc Deta 37
  003451 Spitalul "Dr. Karl Diel" Jimbolia 37
  003468 Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare 37
  003484 Spitalul Orăşenesc Făget 37
  006242 Spitalul de Psihiatrie Gătaia 37
  006250 Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel 37
  007261 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
            Copii "L. Ţurcanu" Timişoara 37
  008071 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
            "Dr. D. Popescu" Timişoara 37
  008207 Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara 37
  008215 Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii 37
            şi Adolescenţi "Cristian Şerban" Buziaş
  003435 Centrul de Sănătate Buziaş 37
  003476 Centrul de Sănătate Ciacova 37
  003507 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea 38
  003523 Spitalul Orăşenesc Babadag 38
  003531 Spitalul Orăşenesc Măcin 38
  008520 Spitalul (Leprozerie) Tichileşti 38
  003548 Centrul de Sănătate Sulina 38
  003556 Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui 39
  003564 Spitalul Municipal de Adulţi Bârlad 39
  003572 Spitalul Municipal Huşi 39
  003580 Spitalul Orăşenesc Negreşti 39
  003603 Spitalul de Boli Cronice "Dr. I.T. Nicolaescu" Tutova 39
  003652 Spitalul de Psihiatrie Murgeni 39
  007300 Spitalul de Copii "Sf. Nicolae" Bârlad 39
  003660 Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea 40
  003677 Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Drăgăşani 40
  003685 Spitalul Orăşenesc Brezoi 40
  003693 Spitalul Orăşenesc Horezu 40
  003708 Spitalul Orăşenesc Bălceşti 40
  003716 Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti 40
  009966 Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea 40
  099388 Spitalul de Pneumoftiziologie "C. Anastasatu" Mihăeşti 40
  003740 Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani 41
  003757 Spitalul Municipal Adjud 41
  003765 Spitalul Orăşenesc Mărăşeşti 41
  003773 Spitalul Orăşenesc Odobeşti 41
  003781 Spitalul Orăşenesc Panciu 41
  003798 Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni 41
  003820 Spitalul Comunal Vidra 41
  003837 Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti 42
  003845 Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" Bucureşti 42
  003853 Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" Bucureşti 42
  003861 Spitalul Clinic Colentina Bucureşti 42
  003894 Spitalul Clinic Caritas "Acad. Nicolae Cajal" Bucureşti 42
  003917 Spitalul Clinic de Psihiatrie "Alexandru Obregia" Bucureşti 42
  003933 Spitalul Clinic "Colţea" Bucureşti 42
  003941 Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti 42
  003966 Institutul Clinic Fundeni Bucureşti 42
  004028 Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti 42
  006765 Spitalul Clinic de Ortopedie - Traumatologie şi TBC
            Osteoarticular "Foişor" Bucureşti 42
  006781 Institutul de Pneumoftiziologie
            "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti 42
  006798 Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ştefan" Bucureşti 42
  007317 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
            Copii "Gr. Alexandrescu" Bucureşti 42
  007325 Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" Bucureşti 42
  007735 Centrul de Boli Reumatismale "Dr. I. Stoia" Bucureşti 42
  007815 Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 42
  008006 Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Bucureşti 42
  008088 Spitalul Clinic "Filantropia" Bucureşti 42
  008102 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
            "Prof. Dr. Panait Sîrbu" Bucureşti 42
  008393 Institutul Naţional de Boli Infecţioase
            "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti 42
  008408 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
            Tropicale "Dr. V. Babeş" Bucureşti 42
  008537 Spitalul Clinic de Dermatovenerologie
            "Prof. Dr. S. Longhin" Bucureşti 42
  008553 Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie "Sf. Luca" Bucureşti 42
  008561 Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar - Arseni" Bucureşti 42
  008762 Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti 42
  008770 Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" Bucureşti 42
  008795 Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofacială
            "Prof. Dr. Dan Teodorescu" Bucureşti 42
  008801 Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică,
            Reparatorie şi Arsuri Bucureşti 42
  009933 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
            Copii "M. S. Curie" Bucureşti 42
  007702 Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie
            "Ana Aslan" Bucureşti 42
  008754 Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti 42
  007671 Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucureşti 42
  010670 Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucureşti 42
  113212 Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice
            "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti 42
  113237 Institutul Naţional de Neurologie şi Boli
            Neurovasculare Bucureşti 42
  113204 Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică
            şi Balneoclimatologie Bucureşti 42
  113405 Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională
            ORL "Prof. Dr. D. Hociotă" Bucureşti 42
  112286 Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului
            "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti 42
  254408 Institutul de Boli Cardiovasculare "C. C. Iliescu" Bucureşti 42
  914753 Spitalul de Psihiatrie Titan
            "Dr. Constantin Gorgoş" Bucureşti 42
  017101 Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii
            "Dr. N. Robănescu" Bucureşti 42
  932768 Centrul de Evaluare şi Tratament a Toxidependenţelor
            pentru Copii şi Tineri "Sf. Stelian"Bucureşti 42
              LISTA SPITALELOR MINISTERELOR ŞI INSTITUŢIILOR
                    CENTRALE CU REŢEA SANITARĂ PROPRIE
  974073 Penitenciar Spital Colibaşi 3
  974104 Penitenciar Spital Târgu Ocna 4
  974081 Penitenciar Spital Dej 13
  974098 Penitenciar Spital Poarta Albă 14
  974057 Penitenciar Spital Bucureşti (Jilava) 25
  974065 Penitenciar Spital Rahova 42
  974120 Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" Bucureşti 42
  931677 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" Piteşti 3
  931693 Spitalul Militar de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea 5
  931708 Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" Braşov 8
  931636 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. C-ţin Papillian" Cluj-Napoca 13
  931611 Spitalul Militar de Urgenţă "Alexandru Gafencu" Constanţa 14
  931652 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ştefan Odobleja" Craiova 17
  931660 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Aristide Serfioti" Galaţi 18
  931685 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Iacob Czihac" Iaşi 24
  931644 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Augustin" Sibiu 34
  931716 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara 37
  931628 Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru Popescu" Focşani 41
  931603 Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central
            "Dr. Carol Davila" Bucureşti 42
  974145 Spitalul Militar de Urgenţă
            "Prof. Dr. Agripa Ionescu" Bucureşti 42
  974137 Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare Bucureşti 42
  974112 Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti 42
  010131 Spitalul Căi Ferate Braşov 8
  010228 Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca 13
  010236 Spitalul Universitar Căi Ferate Constanţa 14
  007944 Spitalul Universitar Căi Ferate Craiova 17
  007952 Spitalul Căi Ferate Galaţi 18
  010260 Spitalul Căi Ferate Simeria 22
  010277 Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi 24
  010285 Spitalul Căi Ferate Paşcani 24
  010308 Spitalul Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin 27
  010381 Spitalul Cai Ferate Ploieşti 31
  010404 Spitalul Căi Ferate Sibiu 34
  010412 Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara 37
  010461 Spitalul Clinic Căi Ferate "Witing" Bucureşti 42
  010478 Spitalul Clinic Căi Ferate Nr. 2 Bucureşti 42
  014657 Centrul de Sănătate al Regiei Autonome de Transport Bucureşti 42
  008746 I.E.M.R.C.M. 42
  003958 Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias" Bucureşti 42
                        SPITALE PRIVATE
  917866 Spitalul "Sf. Gheorghe" S.C. "Terapeutica" - S.A. Arad 2
  314305 S.C. Clinica "Palade" - S.R.L. Bacău 4
  001333 S.C. Polimed - S.R.L. Podu Turcului 4
  313560 S.C. Malp - S.R.L. Moineşti - Secţia Boli Cronice 4
  498686 Spital Pelican Bihor 5
  526925 Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Sanovil Bistriţa-Năsăud 6
  327758 Spitalul Hospice "Casa Speranţei" Braşov 8
  344327 Centrul Medico-Chirurgical Universitar Interservisan Cluj 13
  556770 Spitalul Privat de Obstetrică-Ginecologie "Hipocrate" Cluj 13
  342828 Clinica Medicală "Medestet" - S.R.L. Cluj 13
  098344 Centrul de Îngrijiri Paliative "Casa Soarelui" Constanţa 14
  925397 Spitalul de Obstetrică Ginecologie-Chirurgie Plastică
            S.C. "Andimex" - S.R.L. Covasna 15
  731273 Fundaţia "Sf. Irina" Centrul Îngrijiri
            Paliative (Hospice) Ilfov 25
  397377 S.C. Che Cosmedica - S.R.L. Maramureş 26
  945464 S.C. Euromedica Hospital - S.A. Maramureş 26
  407554 S.C. Adriamed - S.R.L. Centrul Medical Galenus Mureş 28
  642935 S.C. Salvosan Ciobanca - S.R.L. Sălaj 33
  426178 S.C. Acasă - S.R.L. Sălaj 33
  646384 S.C. Centrul Medical Polisano - S.R.L. Sibiu 34
  958064 Asociaţia "Dr. Carl Wolf" a Bisericii Evanghelice din
            România - Centrul de Îngrijiri
            Paliative (Hospice) Sibiu 34
  431808 Spitalul Privat Bethesda Suceava 35
  973640 Centrul de Îngrijiri Paliative - Hospice
            - Casa Milostivirii Divine Timiş 37
  061906 S.C. Incarmed - S.R.L. (Spital de Cardiologie
            Călimăneşti) Vâlcea 40
  686785 S.C. Creştină Medicală Munposan 94 - S.R.L. Bucureşti 42
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ------------
  Tabelul "Lista unităţilor sanitare cu paturi pe judeţe" din cuprinsul anexei 1 la instrucţiuni a fost înlocuit cu Tabelul din anexa la ORDINUL nr. 1.081 din 20 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 3 septembrie 2007, conform pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 4

  Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SC [][][][][][][]
  Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]
  Spitalul .........[][][][][] Întocmit de: ........................
  Secţia ........... [][][][] parafa medicului
                  FISA PENTRU SPITALIZAREA DE ZI
  NUMELE ................. PRENUMELE .............. Sexul M/F []
  Data nasterii zi [][] luna [][] an [][][][] │Grup sangvin A/B/AB/0; Rh +/-
  Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................
  Sect [] Mediul U/R [] Str. ............ Nr. ... │Data deschidere fisa ora[][][]
  Reşedinţa: judeţul [][]Localitatea ............ │zi [][] luna [][] an[][][]
  Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data inchidere fisa ora[][][]
  Cetatenie: Roman [] Strain [] ........ │zi [][] luna [][] an[][][]
                                                  │
  Ocupatia: fără ocupatie (1); salariat (2); │
  lucrator pe cont propriu (3); patron (4); │Nr. vizite în
  agricultor (5); elev/student (6) somer (7) │spitalizare de zi: [][]
  pensionar (8) [] │
  Locul de muncă ................................ └──────────────────────────────
  Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);
  şcoala profesionala (4); liceu (5) şcoala postliceala (6); studii superioare de
  scurta durata (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []
  C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat nastere (copil) seria [][]
  Nr. [][][][][][]
                   ┌────────────────┐
   Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│Asigurare voluntara [] Neasigurat []
  ┌────────────────┘ └───────────────────────────────────────────
  │Tip asig.CNAS:Obligatorie CAS[][]Facultativa CAS[][]Eurocard[]Acord intern.[]│
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   Categ. asig. CNAS: salariat (1); coasig, (2); pensionar (3); copil<18 ani
   (4); elev/ucenic/student 18-26 ani (5); gravidă (6) veteran (7);
   revoluţionar (8); handicap (9); PNS (10); ajutor social (11); şomaj (12);
   alte (13) [][]
   Nr. din registrul naţional: [][][][][][]
   Tip servicii spitalizare de zi (asigurati CNAS): []
   Diagnosticul principal: ........................................... [][][][]
   ................................................................... [][][][]
   Diagnostice secundare la externare (complicatii/comorbiditati):
   1. ................................................................ [][][][]
   2. ................................................................ [][][][]
   3. ................................................................ [][][][]
   4. ................................................................ [][][][]
   5. ................................................................ [][][][]
   6. ................................................................ [][][][]
   7. ................................................................ [][][][]
               Semnătura şi parafa medicului curant
                 ...................
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ EXPLORARI / INVESTIGATII / PROCEDURI / ANALIZE EFECTUATE │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Data vizitei : zi [][] luna [][] anul [][][][] │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   Explorari functionale:
          Denumirea Codul Nr.
   1. ................................... [][][][][][][] [][]
   2. ................................... [][][][][][][] [][]
   3. ................................... [][][][][][][] [][]
   4. ................................... [][][][][][][] [][]
   5. ................................... [][][][][][][] [][]
   6. ................................... [][][][][][][] [][]
   Investigatii radiologice:
          Denumirea Codul Nr.
   7. ................................... [][][][][][][] [][]
   8. ................................... [][][][][][][] [][]
   9. ................................... [][][][][][][] [][]
  10. ................................... [][][][][][][] [][]
  11. ................................... [][][][][][][] [][]
  12. ................................... [][][][][][][] [][]
   Alte proceduri terapeutice:
          Denumirea Codul Nr.
  13. ................................... [][][][][][][] [][]
  14. ................................... [][][][][][][] [][]
  15. ................................... [][][][][][][] [][]
  16. ................................... [][][][][][][] [][]
  17. ................................... [][][][][][][] [][]
  18. ................................... [][][][][][][] [][]
   Analize de laborator:
          Denumirea Codul Nr.
  19. ................................... [][][][][][][] [][]
  20. ................................... [][][][][][][] [][]
  21. ................................... [][][][][][][] [][]
  22. ................................... [][][][][][][] [][]
  23. ................................... [][][][][][][] [][]
  24. ................................... [][][][][][][] [][]
  25. ................................... [][][][][][][] [][]
  26. ................................... [][][][][][][] [][]
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ TRATAMENTE EFECTUATE │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Data vizitei : zi [][] luna [][] anul [][][][] │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   EPICRIZA: .................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
   ...........................................................................
                   Semnatara şi parafa medicului
                           ...............


  Anexa 5

  Instrucţiuni privind completarea fişei pentru spitalizarea de zi (FSZ)
  1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare ale pacientului se completeaza la fel ca în formularul "Foaie de observaţie clinică generală.
  2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital se face după codul unic din registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului iar numerotarea începe cu 1 la 1 ianuarie al fiecărui an.
  3. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi reglementate prin Hotărârea Guvernului de aprobare a Contractului-cadru.
  4. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică de către medicul curant conform clasificării RO.vi.DRG, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010
  privind introducerea şi utilizarea clasificării RO.vi.DRG, cu modificările ulterioare.
  ------------
  Pct. 4 din anexa 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.490 din 14 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 27 decembrie 2010.
  5. Procedurile medicale se codifică conform Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană CIM-10-AM v3
  6. Investigatiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator.
  7. Înregistrarea procedurilor medicale şi a investigaţiilor de laborator se face distinct pentru fiecare vizită.


  Anexa 6

  Datele din foaia de observaţie clinică generală care formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC)
  1. Codul de identificare a cazului externat
  2. Codul de identificare a spitalului
  3. Forma de proprietate a spitalului (public/privat)
  4. Codul de identificare a secţiei
  5. Numărul foii de observaţie clinică generală
  6. Numărul foii de observaţie clinică generală a mamei (doar pentru nou-născuţi)
  7. Codul numeric personal al pacientului
  8. Numele pacientului
  9. Prenumele pacientului
  10. Sexul
  11. Data naşterii
  12. Judeţul de domiciliu al pacientului
  13. Localitatea de domiciliu a pacientului
  14. Cetăţenia
  15. Greutatea la naştere (doar pentru nou-născuţi)
  16. Ocupaţia
  17. Nivelul de instruire
  18. Statut asigurat
  19. Tipul asigurării de sănătate
  20. Casa de asigurări de sănătate
  21. Categoria de asigurat
  22. Tipul internării
  23. Criteriul de internare
  24. Data internării
  25. Ora internării
  26. Diagnosticul la internare
  27. Data externării
  28. Ora externării
  29. Tipul externării
  30. Starea la externare
  31. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la externare
  32. Intervenţia chirurgicală principală efectuată
  33. Data intervenţiei chirurgicale principale
  34. Alte proceduri: intervenţii chirurgicale, explorări funcţionale, investigaţii radiologice etc., precum şi numărul acestora
  35. Transferurile intraspitaliceşti (secţia; data)
  36. Codul de parafă al medicului curant
  37. Codul de parafă al medicului operator
  38. Situaţiile speciale (suspiciune de accident de muncă, suspiciune de boală profesională, accident rutier, vătămare corporală)
  ------------
  Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 1.490 din 14 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 27 decembrie 2010, conform pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 7

  Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ)
  1. Codul de identificare a cazului externat
  2. Codul de identificare a spitalului
  3. Forma de proprietate a spitalului (public/privat)
  4. Codul de identificare a secţiei
  5. Numărul fişei de spitalizare de zi
  6. Codul numeric personal al pacientului
  7. Numele pacientului
  8. Prenumele pacientului
  9. Sexul
  10. Data naşterii
  11. Judeţul de domiciliu al pacientului
  12. Localitatea de domiciliu a pacientului
  13. Cetăţenia
  14. Ocupaţia
  15. Nivelul de instruire
  16. Statut asigurat
  17. Tipul asigurării de sănătate
  18. Casa de asigurări de sănătate
  19. Categoria de asigurat
  20. Data deschiderii fişei
  21. Data închiderii fişei
  22. Tipul de serviciu de spitalizare de zi
  23. Data vizitei
  24. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la închiderea fişei
  25. Procedurile efectuate
  26. Investigaţiile de laborator efectuate
  27. Codul de parafă al medicului curant
  ------------
  Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 1.490 din 14 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 27 decembrie 2010, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.
  __________