LEGE nr. 258 din 26 septembrie 2013
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
  (2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.
  (3) La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înfiinţează Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale.
  (4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către unităţile administrativ-teritoriale."
  2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 1^1. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresia «câine fără stăpân» are următoarea semnificaţie: orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor."
  3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a amenaja şi de a suplimenta din fonduri proprii în funcţie de necesităţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturile publice pentru câinii fără stăpân.
  (2) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a încadra în serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân cel puţin un tehnician veterinar pentru evidenţă şi supraveghere.
  (3) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura prin servicii specializate asistenţa medicală veterinară, efectuarea unor acţiuni sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară, precum şi identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.
  (4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  (5) Programul de lucru în relaţiile cu publicul al adăposturilor pentru câinii fără stăpân va fi zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00."
  4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) În adăposturile ce aparţin asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pot fi cazaţi câini fără stăpân care vor fi supuşi acţiunilor sanitar-veterinare conform legislaţiei în vigoare şi vor fi identificaţi prin microcipare sau prin alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă asigurată, prin contract, asistenţă medicală veterinară.
  (3) Formularele-tip de revendicare şi adopţie care sunt completate la nivelul adăposturilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor se transmit medicului veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, deţinător al contractului de prestări-servicii, în termen de 48 de ore de la data revendicării/adopţiei, în vederea înregistrării acestora în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân."
  5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Câinii fără stăpân vor fi cazaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare. Populaţia trebuie informată despre existenţa adăpostului, programul de vizitare, posibilitatea de adopţie sau revendicare, prin afişare la sediul adăpostului şi al serviciului specializat.
  (2) Condiţiile minime pentru funcţionarea adăposturilor pentru câini sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  (3) Capturarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi controlul bolilor câinilor în adăposturi se realizează cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare prevăzute în anexa nr. 2.
  (4) Serviciile speciale pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia ca, de îndată ce a fost identificat proprietarul, acesta să fie notificat, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) sau, după caz, până la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b).
  (5) Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de întreţinere a câinelui în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local."
  6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, în baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate de îndată.
  (2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a câinilor prevăzuţi la alin. (1).
  (3) Eutanasia este singura procedură admisă de suprimare a vieţii animalelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă."
  7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Eutanasierea câinilor se efectuează numai de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.
  (2) Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin alte metode decât eutanasierea."
  8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) În termenul prevăzut la art. 4 alin. (1), câinii capturaţi şi înregistraţi în evidenţele adăposturilor pot fi revendicaţi sau adoptaţi după cum urmează:
  a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidenţele adăposturilor, câinii pot fi revendicaţi de către proprietari;
  b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a) şi până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi de către persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii;
  c) revendicarea şi adopţia sunt gratuite.
  (2) Câinii nerevendicaţi sau neadoptaţi vor fi eutanasiaţi, în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacităţile de cazare şi disponibilităţile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.
  (3) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (4) Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi.
  (5) Cheltuielile necesare aducerii la îndeplinire a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetul local şi/sau din alte surse."
  9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Încredinţarea câinilor spre revendicare şi adopţie se face numai după ce aceştia au fost consultaţi de către medicul veterinar de liberă practică, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi şi identificaţi prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Câinii revendicaţi sau adoptaţi vor fi sterilizaţi, excepţie făcând câinii cu regim special, astfel cum sunt definiţi în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Revendicarea şi adopţia câinilor de către solicitanţi se fac pe baza unei declaraţii-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5.
  (3) Adopţia câinilor din adăposturi se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
  a) prezentarea de către adoptator a dovezii spaţiului din care să rezulte condiţiile corespunzătoare de creştere şi adăpostire a câinilor;
  b) prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creşterea şi întreţinerea câinilor;
  c) prezentarea de către adoptator a acordului asociaţiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;
  d) înregistrarea, imediat după adopţie, a câinilor în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
  (4) Proprietarii sau deţinătorii de câini, persoane fizice sau persoane juridice, au obligaţia identificării acestora prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor."
  10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Cadavrele câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte produse."
  11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Adăposturile publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum şi adăposturile asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor ţin registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, în care se menţionează următoarele: data capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi, returnaţi şi eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, numărul fişei de adopţie, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societăţile care vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective."
  12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare/adopţie se realizează cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare referitoare la protecţia animalelor, iar la acestea vor participa şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor.
  (2) Reprezentaţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor vor participa la acţiunile prevăzute la alin. (1), atât în cadrul adăposturilor publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, cât şi în cadrul adăposturilor private care sunt în parteneriat cu consiliile locale."
  13. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Serviciile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local, precum şi adăposturile aparţinând organizaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor au obligaţia de a comunică lunar direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti numărul de câini înregistraţi şi numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Toate datele sunt centralizate la nivel naţional de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor."
  14. După articolul 13 se introduc 6 noi articole, articolele 13^1-13^6, cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - Persoanele juridice de drept public sau de drept privat care cresc sau adăpostesc provizoriu câini sunt direct răspunzătoare, prin reprezentantul lor legal, de respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Art. 13^2. - Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metişii acestora, excepţie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţei de urgenţă.
  Art. 13^3. - (1) Proprietarii, deţinătorii temporari ai câinilor, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau de drept privat, adăposturile publice şi ale asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care dau spre revendicare şi adopţie câini au obligaţia să îi înregistreze în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
  (2) Unităţile medical-veterinare înregistrate, care efectuează acţiunea de microcipare a câinilor, au obligaţia de a comunică Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân, în termen de 5 zile de la data implantului, numărul de microcip.
  (3) Numărul microcipului este trecut de către medicii veterinari, în mod obligatoriu, în carnetul de sănătate al câinelui şi în paşaportul câinelui, după caz, ambele documente având serii şi numere unice, conform normelor stabilite de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (4) Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân este gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari.
  (5) Identificarea câinilor cu stăpân este obligatorie şi se suportă de către aparţinător.
  Art. 13^4. - Acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân şi a celor ce urmează să fie daţi spre adopţie se efectuează numai după identificarea acestora.
  Art. 13^5. - În adăposturile serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân, după examinarea acestora de către medicul veterinar, vor fi recuperate exemplarele clinic sănătoase, neagresive, cu boli uşor tratabile, fără diferenţe de sex, vârstă, talie, precum şi exemplarele cu regim special.
  Art. 13^6. - Proprietarii şi deţinătorii de câini au obligaţia de a menţine igiena în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în holurile şi căile de acces ale spaţiilor locative."
  15. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
  a) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) şi art. 13^3, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
  b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 1, 3, art. 4 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (1) şi (4), art. 13^1, 13^2, 13^4, 13^5 şi 13^6, precum şi a condiţiilor prevăzute în declaraţia-angajament, cu excepţia abandonului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
  c) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), precum şi la art. 10, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
  d) împiedicarea participării reprezentanţilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor la acţiunile prevăzute la art. 11, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
  (2) Constituie infracţiuni următoarele fapte şi se pedepsesc după cum urmează:
  a) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2), precum şi cruzimile faţă de animale, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea câinilor;
  b) nerespectarea dispoziţiilor art. 9, cu închisoare de la un an la 3 ani;
  c) nerespectarea dispoziţiilor art. 13, cu închisoare de la 2 la 5 ani."
  16. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi de inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  17. La anexa nr. 1 litera A, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "3. Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din materiale care pot fi uşor curăţate şi dezinfectate."
  18. La anexa nr. 1 litera A, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "9. Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor."
  19. La anexa nr. 2 litera A, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "5. Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare."
  20. La anexa nr. 3, punctele 1, 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "1. Vor fi eutanasiaţi câinii prevăzuţi la art. 5 şi 7 din ordonanţa de urgenţă.
  2. Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii.
  3. Eutanasierea câinilor se realizează conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari."
  21. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ANEXA Nr. 4
  FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE
  CONSILIUL LOCAL .....................
  Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân
  Adresa:
  Telefon:
  DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
  nr. ....../.........
  Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat/domiciliată în .............................., str. ....................... nr. ....., bl. ..., et. ..., ap. ...., sc. ..., judeţul/sectorul ........................., telefon .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ................, eliberat/eliberată de .......... la data de ............., mă angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare .................. sau microcipat cu numărul ................, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiţii:
  1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
  2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
  3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;
  4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
  5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;
  6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.
  Declar totodată că deţin un număr de ......... câini/nu deţin niciun câine.
  Data ............
  Semnătura revendicatorului/adoptatorului,
  ........................................
  Semnătura reprezentantului
  Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,
  ..............................................."
  22. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ANEXA Nr. 5
  FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE
  Antetul
  Adresa:
  Telefonul:
  DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
  nr. ....../.........
  Subscrisa, ......................................, cu sediul în ............................., str. ........................... nr. ......, sectorul/judeţul ................., telefon ..................., înregistrată la .................... sub nr. ..................., reprezentată de ..............................., în calitate de ....................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. ..................., eliberat/eliberată de ............... la data de .............., se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare ................ sau microcipat cu numărul ............., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:
  1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
  2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
  3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia;
  4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
  5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;
  6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.
  Declar totodată că deţin un număr de ........ câini/nu deţin niciun câine.
  Data ...................
  Semnătura revendicatorului/adoptatorului,
  ....................................
  Semnătura reprezentantului
  Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,
  ........................................."


  Articolul II

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă.


  Articolul III

  (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, la propunerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va emite norme privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul IV

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul V

  În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va emite normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  Valeriu-Ştefan Zgonea
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  George-Crin Laurenţiu Antonescu
  Bucureşti, 26 septembrie 2013.
  Nr. 258.
  -------