ORDONANTA nr. 40 din 28 august 1997
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 29 august 1997  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite prezenta ordonanţă:

  Articolul 1

  Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Prin transport pe căile ferate române se înţelege orice operaţiune de transport, care se realizează cu vehicule feroviare, pentru deplasarea persoanelor, mărfurilor şi bunurilor, efectuat de operatori de transport feroviar pe infrastructura căilor ferate române, denumit în continuare transport feroviar; operaţiunile şi serviciile adiacente sau conexe transportului feroviar sunt considerate operaţiuni de transport feroviar.
  (2) Transportul feroviar poate fi public sau în interes propriu.
  (3) Transporturile feroviare publice se efectuează pe bază de contract de transport.
  (4) Contractul de transport se încheie şi se executa în conformitate cu prevederile Codului comercial, ale Regulamentului de transport al Căilor Ferate din România şi ale convenţiilor internaţionale la care România este parte.
  (5) Transportul feroviar în interes propriu este transportul efectuat pentru activităţile proprii, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau închiriate.
  (6) Transportul feroviar este realizat de operatorii de transport feroviar persoane juridice, al căror principal obiect de activitate este prestarea de servicii de transport pe calea ferată, autorizaţi în condiţiile prezentei legi."
  2. Articolele 3, 4, 5 şi 6 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Transportul feroviar public se organizează şi se efectuează pe principii comerciale de piaţa, în principal de către Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>>, care are statut de societate comercială pe acţiuni, denumita prescurtat C.F.R - S.A., cu sigla C.F.R., având filiale cu personalitate juridică şi sucursale cu autonomie operationala, buget de venituri şi cheltuieli şi bilanţ propriu.
  (2) În structura Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>> funcţionează filiale cu statut de societăţi comerciale pentru infrastructura, transport marfa şi transport călători, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
  (3) Filialele de transport marfa şi transport călători sunt operatoare de transport feroviar şi sunt autorizate conform prevederilor prezentei legi.
  (4) Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> şi filialele sale se organizează ca societăţi comerciale pe acţiuni cu capital social iniţial, integral de stat, şi se înfiinţează prin hotărâri ale Guvernului.
  (5) Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> beneficiază de alocaţii bugetare pentru infrastructura căilor ferate române şi pentru realizarea proiectelor de importanţa naţionala care asigura integrarea României în sistemul de transport feroviar european. Pentru serviciile sociale efectuate din dispoziţia autorităţilor publice competente, prin actul normativ care a prevăzut efectuarea acestor servicii, se vor asigura compensaţiile corespunzătoare.
  Art. 4. - (1) Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> are în concesiune infrastructura căilor ferate române, proprietate publică a statului, şi deţine în proprietatea sa bunurile pe care le are în dotare şi pe cele dobândite în nume propriu cu orice titlu.
  (2) Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> nu plăteşte redevenţe pentru infrastructura căilor ferate române primită în concesiune.
  Art. 5. - În condiţiile prezentei legi pot fi autorizaţi sa realizeze transport feroviar public pe infrastructura căilor ferate române şi alţi operatori feroviari.
  Art. 6. - (1) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare şi reprezintă, în sensul prezentei legi, autoritatea competentă care asigura dezvoltarea şi siguranţa transporturilor feroviare.
  (2) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are următoarele atribuţii:
  a) elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport feroviar;
  b) elaborează şi supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare şi de modernizare a infrastructurii feroviare;
  c) asigura tuturor operatorilor feroviari acces egal şi nediscriminatoriu pe infrastructura căilor ferate române, conform reglementărilor interne, acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
  d) asigura beneficiarilor de transport dreptul de a apela la un transportator autorizat şi liber ales;
  e) sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului feroviar public;
  f) asigura condiţiile unui mediu concurential normal în transportul feroviar, precum şi între acesta şi alte moduri de transport;
  g) asigura efectuarea transporturilor militare şi a transporturilor de intervenţie în caz de calamitati naturale sau în alte situaţii deosebite;
  h) asigura dezvoltarea cercetării în transportul feroviar în corelare cu programele naţionale de cercetare;
  i) elaborează politica economică în domeniul transportului feroviar;
  j) elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat;
  k) elaborează politici de dezvoltare echilibrata a transportului feroviar cu alte moduri de transport;
  l) asigura gestionarea proprietăţii publice din domeniul transportului feroviar;
  m) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat;
  n) aproba tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare;
  o) clasifica infrastructura de transport feroviar în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale;
  p) stabileşte regulile de acces pe infrastructura căilor ferate române pentru operatorii feroviari.
  (3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, are următoarele atribuţii:
  a) reprezintă Guvernul în domeniul transporturilor feroviare, în organismele internaţionale şi în relaţiile bilaterale cu alte state;
  b) elaborează şi promovează acte normative şi norme destinate asigurării compatibilitatii sistemului naţional de transport feroviar cu sistemele de transport internaţionale;
  c) emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii căilor ferate române;
  d) emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, repararea şi verificarea tehnica a mijloacelor de transport feroviar;
  e) stabileşte nomenclatorul de funcţii şi de personal care lucrează sau concura la siguranţa traficului;
  f) emite norme obligatorii de atestare, certificare şi licentiere a personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranţa circulaţiei, şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor şi a licenţelor acordate;
  g) organizează examene şi emite atestate, certificate şi licenţe pentru personalul din siguranţa circulaţiei;
  h) emite norme obligatorii de licentiere şi autorizare a operatorilor feroviari care efectuează sau vor efectua activităţi de transport feroviar şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor;
  i) emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile feroviare, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat, şi supraveghează respectarea acestora;
  j) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;
  k) aproba organizarea regionala a transporturilor feroviare;
  l) exercita activitatea de registru de inspecţie şi de control în transporturile feroviare;
  m) stabileşte condiţiile de înmatriculare a materialului rulant;
  n) asigura certificarea de tip şi individuală a mijloacelor de transport feroviar;
  o) autorizeaza efectuarea de lucrări care se executa în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurii căilor ferate române;
  p) ancheteaza evenimentele sau accidentele produse în activităţile de transport feroviar;
  q) asigura, prin reţeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranţei circulaţiei şi controlul veterinar specific activităţilor de transport feroviar;
  r) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, pe agenţii economici care efectuează lucrările de construcţie, întreţinere şi reparatie a elementelor căilor ferate române şi a materialului rulant;
  s) aproba norme şi regulamente obligatorii pentru deţinătorii de linii ferate industriale şi de mijloace de transport pe calea ferată, care au acces pe infrastructura căilor ferate române şi, după caz, pentru beneficiarii de transport;
  t) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din siguranţa circulaţiei feroviare;
  u) analizează şi decide asupra sesizarilor privind modul de alocare a capacităţilor infrastructurii căilor ferate române între operatorii feroviari."
  3. Articolul 7 alin. (2) lit. a) va avea următorul cuprins:
  "a) liniile ferate deschise circulaţiei publice, terenul aferent pe care acestea sunt efectiv construite şi terenurile situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, necesare exploatării, în limitele concrete stabilite prin standarde şi prin hotărâri ale Guvernului, pe baza propunerilor Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>>, însuşite de Ministerul Transporturilor."
  4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Funcţionarea infrastructurii căilor ferate române se asigura în mod neintrerupt de către Societatea comercială de infrastructura feroviara şi se realizează prin:
  a) asigurarea stării de funcţionare a tuturor liniilor, instalaţiilor şi celorlalte elemente ale infrastructurii, la parametrii stabiliţi conform art. 6 alin. (3) lit. c);
  b) conducerea operativă a circulaţiei trenurilor şi autorizarea manevrei pentru miscarea materialului rulant de la şi către liniile de garare, liniile industriale, triaje, depouri, remize şi alte zone care dau acces materialului rulant pe liniile deschise circulaţiei publice;
  c) repartizarea capacităţilor infrastructurii căilor ferate române către operatorii feroviari autorizaţi pe baza contractului de acces pe infrastructura."
  5. Articolele 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 şi 17 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Parametrii elementelor infrastructurii căilor ferate române, stabiliţi conform art. 9, se specifică în contractul de concesiune a infrastructurii şi se reactualizează prin contractul de activitate al Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>> prevăzut la art. 44.
  Art. 11. - Elementele infrastructurii căilor ferate române, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate aceste bunuri, precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de orice taxe şi impozite.
  Art. 12. - (1) Accesul şi circulaţia pe infrastructura sunt permise în condiţiile deţinerii autorizaţiei de operator feroviar şi ale existenţei unui contract de acces pe infrastructura căilor ferate române, încheiat cu societatea comercială de infrastructura feroviara.
  (2) Grupurile internaţionale care realizează transport combinat şi operatorii de transport feroviar străini sunt acceptaţi pentru circulaţie pe infrastructura căilor ferate române în condiţiile legii şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
  Art. 13. - Gestiunea infrastructurii căilor ferate române se realizează de către societatea comercială de infrastructura feroviara prin îndeplinirea ansamblului funcţiilor economice şi tehnice necesare.
  Art. 14. - Realizarea unei noi infrastructuri a căilor ferate române sau a unor proiecte majore de modificări structurale şi/sau tehnologice ale infrastructurii căilor ferate române se supune legislaţiei privind lucrările publice şi se avizează de către Ministerul Apărării Naţionale, în scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului naţional de apărare.
  Art. 15. - Execuţia lucrărilor de modernizare şi adaptare a infrastructurii căilor ferate române la cerinţele tehnice şi tehnologice impuse de considerente de siguranţă sau de rentabilitate economică se avizează de către Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>>, la propunerea societăţii comerciale de infrastructura feroviara, şi se aproba potrivit legii.
  Art. 16. - (1) Lucrările de întreţinere, reparaţii capitale, modernizare şi investiţii din domeniul infrastructurii căilor ferate române, asa cum este definită la art. 7, se finanţează de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale societăţii comerciale de infrastructura feroviara.
  (2) Veniturile proprii ale societăţii comerciale de infrastructura feroviara se constituie pe baza prestaţiilor de servicii de alocare a capacităţilor proprii către operatorii feroviari autorizaţi, precum şi din valorificarea produselor reziduale.
  (3) Operatorii feroviari autorizaţi să efectueze transporturi de marfa şi/sau de călători, folosind capacitatile infrastructurii căilor ferate române, plătesc societăţii comerciale de infrastructura feroviara un tarif de utilizare a acesteia.
  (4) Tariful de utilizare a infrastructurii căilor ferate române se stabileşte prin contractul de activitate al Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>>, încheiat conform art. 44 şi 45, şi se aproba o dată cu acesta.
  (5) Tariful de utilizare a infrastructurii căilor ferate române se stabileşte cu avizul Oficiului Concurentei şi se regaseste ca element de cost al operatorilor de transport feroviar autorizaţi să efectueze transporturi de marfa şi de călători pe calea ferată.
  (6) Promovarea proiectelor pentru construcţii şi tronsoane noi de cale ferată, pentru modernizarea şi/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum şi pentru magistralele destinate vitezelor ridicate se face de către Ministerul Transporturilor, la propunerea fundamentată a Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>>.
  (7) Cheltuielile pentru investiţii, modernizări şi/sau dezvoltări de tronsoane de cale ferată vor fi finanţate de la bugetul de stat.
  Art. 17. - În condiţiile legii, Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> poate subconcesiona sau închiria porţiuni ale infrastructurii, cu avizul Ministerului Transporturilor şi al Ministerului Apărării Naţionale."
  6. Articolul 18 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Hotărârea privind menţinerea în exploatare a liniei respective, a regimului exploatării sau închiderea acesteia pentru circulaţia publică, prin conservare sau dezafectare, se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor şi cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, pe baza documentaţiei elaborate de către Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>>."
  7. Articolul 20 alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Prin zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române se înţelege terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 de metri de la axa caii ferate, marcată corespunzător, precum şi terenurile destinate sau servind, sub orice formă, la asigurarea funcţionarii infrastructurii căilor ferate române. Limitele concrete ale zonelor de protecţie ale infrastructurii căilor ferate române se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor privind construcţia şi protecţia caii ferate, prin standarde, şi sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (3) În zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române se pot executa lucrări numai pe baza avizului societăţii comerciale de infrastructura feroviara şi cu aprobarea Ministerului Transporturilor."
  8. Articolul 21 litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) depozitarea de materiale, substanţe sau deşeuri, care contravin normelor de protecţie a mediului sau ar putea provoca degradarea infrastructurii căilor ferate române, a zonei de protecţie a infrastructurii căilor ferate române, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului."
  9. Articolul 22 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "(1) În zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române, societatea comercială de infrastructura feroviara poate amplasa temporar materiale şi utilaje necesare întreţinerii infrastructurii căilor ferate române, în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor de cale ferată sau prevenirii oricărui pericol iminent pentru asigurarea circulaţiei feroviare. În cazul producerii de pagube, societatea comercială de infrastructura feroviara va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justa despăgubire, corespunzătoare pagubei, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neînţelegere, acordarea de despăgubiri şi cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească."
  10. Articolele 23 şi 24 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - Pe traseul liniilor ferate, supus inzapezirilor, societatea comercială de infrastructura feroviara este în drept sa utilizeze zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române pentru instalarea de parazapezi. În cazul producerii de pagube, cu aceasta ocazie, sunt aplicabile dispoziţiile art. 22.
  Art. 24. - Traversarea caii ferate de către alte cai de comunicaţii se înfiinţează, se amenajeaza, se doteaza şi se menţine în conformitate cu prevederile standardelor şi cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne şi de către organele administraţiei publice locale."
  11. Articolul 25 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> nu răspunde, în cazul producerii de accidente sau de alte pagube cauzate, de nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1)."
  12. Articolul 28 alineatul (2) litera e) se elimina.
  13. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - Transporturile publice pe căile ferate române se organizează de către Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>>."
  14. Articolul 28 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Pentru efectuarea de servicii de transport public pe căile ferate pot fi autorizaţi operatorii de transport feroviar cu respectarea prevederilor prezentei legi."
  15. Articolul 28 alineatul (2) literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
  "c) respecta întocmai prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a circulaţiei şi a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul şi circulaţia pe infrastructura căilor ferate române în condiţii de deplina siguranţa a circulaţiei şi de securitate a transporturilor.
  d) dispun de personal atestat pentru conducerea trenurilor şi a materialului rulant motor şi de personal atestat pentru efectuarea operaţiunilor de pregătire şi de verificare a trenurilor şi a materialului rulant motor introdus în circulaţie în conformitate cu prescripţiile specifice în vigoare;"
  16. Articolele 29, 30, 31 şi 32 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Autorizarea operatorilor de transport feroviar pentru efectuarea serviciilor de transport public pe căile ferate se acordă de către Ministerul Transporturilor.
  (2) Operatorii de transport feroviar încheie cu societatea comercială de infrastructura feroviara un contract care reglementează condiţiile de acces pe infrastructura căilor ferate române.
  Art. 30. - Pe parcursul desfăşurării activităţii, operatorii de transport feroviar autorizaţi sunt obligaţi sa realizeze la termenele şi la parametrii tehnici prevăzuţi în prescripţiile pentru siguranţa circulaţiei feroviare toate operaţiunile de verificare, întreţinere şi reparaţii pentru materialul rulant aflat sau introdus în circulaţie.
  Art. 31. - Personalul cu sarcini de siguranţă a circulaţiei al operatorilor de transport feroviar autorizaţi pentru efectuarea de servicii de transport public pe căile ferate se supune regimului de lucru şi atribuţiilor prevăzute în normele de siguranţă a circulaţiei feroviare şi în prescripţiile de siguranţă a circulaţiei privind selecţionarea, şcolarizarea, examinarea periodică a cunoştinţelor şi a aptitudinilor şi atestarea pentru sarcinile specifice în siguranţa circulaţiei feroviare.
  Art. 32. - Autorizarea obţinută potrivit art. 28 poate fi suspendată sau retrasă, dacă operatorul de transport feroviar respectiv nu poate furniza organului de specialitate pentru siguranţa circulaţiei feroviare documentele cerute în instrucţiunile specifice ale societăţii comerciale de infrastructura feroviara, care atesta îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 28 şi 30."
  16. Articolele 33, 34, 35, 36, 37, precum şi articolul 38 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> are ca obiect de activitate efectuarea transportului de călători, de bagaje, de mărfuri şi de alte bunuri pe calea ferată şi gestionarea infrastructurii căilor ferate române primită în concesiune, în scopul satisfacerii interesului public şi de apărare a tarii.
  Art. 34. - (1) Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
  (2) Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> este condusă de adunarea generală a acţionarilor constituită din reprezentanţii statului şi ai celorlalţi deţinători de acţiuni.
  (3) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al ministrului transporturilor.
  (4) Atribuţiile şi competenţa adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul companiei.
  (5) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>>.
  (6) Reprezentanţii statului în consiliul de administraţie, precum şi preşedintele consiliului de administraţie se numesc prin ordin al ministrului transporturilor.
  (7) Preşedintele consiliului de administraţie este şi preşedintele Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>>.
  (8) Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale preşedintelui acestuia se stabilesc prin statutul companiei.
  (9) Membrii consiliului de administraţie al Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>> sunt numiţi pe o perioadă de patru ani.
  (10) Mandatul membrilor consiliului de administraţie încetează, de drept, în cazul în care pierd calitatea pe care au avut-o la numire sau atunci când devin incompatibili ca administratori; în acest caz, înlocuitorii respectivilor membri ai consiliului de administraţie îndeplinesc atribuţiile corespunzătoare până la expirarea mandatului acordat membrilor înlocuiţi.
  Art. 35. - Structura organizatorică a Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>>, numărul de filiale şi sucursale, precum şi relaţiile dintre acestea se stabilesc prin actul de constituire şi statutul companiei.
  Art. 36. - Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> îşi stabileşte structura proprie interna, atribuţiile şi dimensiunea compartimentelor functionale şi structura, gradul de autonomie decizionala şi atribuţiile subunitatilor, filialelor, sucursalelor, agentiilor şi reprezentantelor.
  Art. 37. - Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> trebuie să asigure efectuarea transportului de călători şi de mărfuri în condiţii de rentabilitate economică, în care scop:
  a) stabileşte şi adapteaza, în condiţiile reglementărilor în vigoare, tarifele pentru transporturile feroviare publice de călători şi de mărfuri, precum şi al altor prestaţii şi servicii din domeniul de activitate, putând acorda reduceri de tarife în scopuri comerciale;
  b) elaborează prescripţiile, stabileşte tehnologiile, normativele şi normele de muncă specifice activităţii proprii;
  c) iniţiază şi încheie, în condiţiile legii, convenţii şi contracte de transport internaţional, potrivit reglementărilor internaţionale în vigoare;
  d) participa în nume propriu la organismele similare internaţionale de cooperare în domeniul feroviar sau în domenii conexe;
  e) înfiinţează sucursale, filiale, agenţii şi reprezentante în ţara şi în străinătate;
  f) negociaza obţinerea de credite curente, garantate cu bunurile pe care le are în proprietate;
  g) poate să deţină sau sa participe cu capital social la alte persoane juridice, sa decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine;
  h) se poate asocia cu terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în scopul creării de noi societăţi comerciale;
  i) poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilităţi şi gratuităţi de călătorie sau transport pe căile ferate române;
  j) poate organiza desfăşurarea autonomă a unor activităţi proprii, inclusiv prin asocierea cu societăţi comerciale cu capital privat;
  k) în scopul organizării judicioase a transportului feroviar public, are dreptul sa introducă sau sa retragă servicii de transport, sa introducă sau sa retragă serviciul din staţii de călători sau de mărfuri, cu respectarea condiţiilor contractului de activitate prevăzut la art. 44 şi a prevederilor prezentei legi;
  l) organizează şi asigura funcţionarea propriilor structuri de paza şi păstrare a ordinii, în condiţiile prezentei legi;
  m) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care include alocaţiile şi compensaţiile de la bugetul de stat, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, la propunerea Ministerului Transporturilor.
  Art. 38. - (1) Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> poate organiza şi poate efectua şi activităţi de producţie, turism, comerţ intern şi internaţional, prestări de servicii, precum şi de transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviara, cu respectarea normelor legale în vigoare, care reglementează aceste activităţi.
  (2) De asemenea, Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> poate organiza activitatea proprie de cercetare, proiectare, informatica, învăţământ, asistenţa medicală, medicina şi psihologia muncii, psihologie aplicată, perfecţionare profesională, luând măsuri pentru inzestrarea cu mijloace tehnico-materiale necesare; editează publicaţii şi lucrări privitoare la producţie, ştiinţa şi tehnica, specifice activităţilor pe care le desfăşoară; face propuneri privind standardele în domeniul transporturilor feroviare, al construcţiilor şi realizarilor tehnice în domeniu."
  18. Secţiunea a 3-a a capitolului V va avea următorul titlu: "Personalul Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>>".
  19. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - Personalul Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>> este supus prevederilor Statutului personalului Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>>, aprobat prin hotărâre a Guvernului, contractului colectiv de muncă, precum şi ordinelor şi instrucţiunilor specifice transportului pe căile ferate."
  20. Articolul 41 partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - În scopul realizării siguranţei circulaţiei feroviare, Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> exercita, în limita competentelor aprobate, următoarele atribuţii:"
  21. Articolul 41 litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) elaborează şi propune norme, instrucţiuni şi regulamente privind activităţile pe care le desfăşoară, obligatoriu, după caz, şi pentru beneficiarii de transport, pentru persoanele juridice autorizate sa presteze activităţi de transport public pe căile ferate şi pentru deţinătorii de linii industriale şi de mijloace de transport pe calea ferată, cu acces pe infrastructura căilor ferate române;"
  22. Articolele 42 şi 43 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 42. - În cadrul exercitării atribuţiilor privind siguranţa circulaţiei feroviare, Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> aplica reglementările în vigoare pentru autorizarea şi controlul activităţii de transport feroviar pe liniile industriale.
  Art. 43. - Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> este depozitara normelor, metodologiilor, prescripţiilor şi instrucţiunilor cu specific feroviar, care se aplică în mod unitar pe căile ferate române."
  23. Articolele 44, 45 alineatul (1), 46, 47 şi 48 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 44. - Raporturile dintre Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> şi instituţiile publice se reglementează pe baza contractului de activitate al Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>>, încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de reprezentant al Guvernului, şi Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>>.
  Art. 45. - (1) Contractul de activitate al Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>> se întocmeşte de către Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> împreună cu Ministerul Transporturilor şi va cuprinde, în principal, următoarele:
  a) principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport de mărfuri şi de călători, ce urmează a fi indepliniti de Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>>;
  b) activităţile Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>> în exercitarea atribuţiilor de asigurare a funcţionarii, întreţinerii şi dezvoltării infrastructurii căilor ferate române;
  c) lista completa a serviciilor sociale ce urmează a fi executate de către Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>>, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
  d) activitatea Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>> în asigurarea de servicii privind asistenţa specifică medico-sanitară, de învăţământ şi cultural-sportiva;
  e) răspunderile Guvernului privind buna funcţionare a transporturilor feroviare publice, incluzând transferurile din bugetul de stat pentru infrastructura feroviara, pentru activitatea de învăţământ şi de asistenţa medico-sanitară, precum şi sumele necesare compensării Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>> pentru servicii sociale, în limita în care actele normative prevăd necesitatea acordării de facilităţi la transporturile pe calea ferată.
  Art. 46. - Contractul de activitate al Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>> se încheie pentru o durată de 4 ani, se aproba de către Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.
  Art. 47. - Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> poate încheia convenţii cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu persoane juridice, pentru activităţi de transport de interes local, solicitate de aceştia, cu obligaţia de acoperire de către solicitantul transportului a diferenţei de cost, în cazul în care veniturile din efectuarea transportului nu acoperă costurile.
  Art. 48. - Persoanele juridice autorizate, care desfăşoară activităţi de transport public pe calea ferată, încheie convenţii cu beneficiarii, în condiţii similare, nediscriminatorii, în raport cu cele încheiate de către Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>>."
  24. Articolele 49, 50 şi 51 alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 49. - Ordinea publică, potrivit dispoziţiilor legale, în trenuri, gări şi în alte locuri de pe teritoriul căilor ferate, precum şi paza unor transporturi se asigura de către inspectoratele de poliţie-transporturi, din structura Poliţiei Române, pe bază de protocol încheiat între Ministerul Transporturilor şi Ministerul de Interne, precum şi de către Corpul de gardieni feroviari, constituit potrivit legii, precum şi pe bază de contracte de prestaţii încheiate de Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> cu firme specializate.
  Art. 50. - (1) Paza obiectivelor de importanţa strategica din administrarea şi dotarea Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>> se asigura de către Ministerul Apărării Naţionale şi/sau Ministerul de Interne pe bază de convenţie încheiată cu Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>>.
  (2) Ministerul Apărării Naţionale asigura paza transporturilor militare şi a celor de importanţa strategica, potrivit programelor stabilite împreună cu Ministerul Transporturilor şi cu Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>>.
  Art. 51. - (1) Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> are în structura sa Corpul de gardieni feroviari, a cărui activitate se desfăşoară pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului."
  25. Articolul 53 alineatul (2) şi articolul 54 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 53. - (2) Armele de foc şi munitia aferentă, necesare pentru dotarea personalului Corpului de gardieni feroviari, se asigura, în mod gratuit, de către organele Ministerului de Interne, iar fondurile necesare pentru uniforme, însemne, echipament şi mijloace de protecţie şi de apărare individuală şi munitia folosită se asigura din fondurile proprii ale Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>>.
  Art. 54. - Personalul Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>>, cu atribuţii de serviciu privind paza, ordinea publică şi controlul trenurilor, garilor şi al altor unităţi de pe teritoriul căilor ferate, este asimilat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii publice."
  26. Articolul 56 alineatul (1) şi articolul 57 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 56. - (1) Elementele de patrimoniu ale Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>> sunt constituite din bunuri aflate în proprietatea sa şi din infrastructura căilor ferate române, proprietate publică a statului, data acesteia în concesiune, potrivit prevederilor contractului de concesiune care se va încheia între Ministerul Transporturilor şi Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> în calitate de societate comercială pe acţiuni.
  Art. 57. - În scopul ţinerii evidentei bunurilor mobiliare aflate în proprietatea sau care sunt în concesiunea Companiei Naţionale <<Căile Ferate Române>>, al asigurării opozabilitatii titlurilor acestora faţă de terţi şi al iniţierii acţiunilor necesare pentru recuperarea sau dobândirea de noi valori patrimoniale, Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> întocmeşte evidente şi documentaţii proprii de cadastru, în condiţiile legii."
  27. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
  "Art. 59. - În cazul nerespectării prevederilor art. 21, Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> va acţiona imediat, pe cai legale, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru desfiinţarea construcţiilor interzise de lege fără plata nici unei despăgubiri, precum şi pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române."
  28. Articolul 62 va avea următorul cuprins:
  "Art. 62. - Pentru nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în cap. VI şi VII, Compania Naţionala <<Căile Ferate Române>> răspunde potrivit legii."
  29. Articolul 63 se elimina.


  Articolul 2

  Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1998.


  Articolul 3

  Regia Autonomă "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române" va fi reorganizata în Compania Naţionala "Căile Ferate Române" prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 4

  Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14/1997 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 129/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 111/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 7 iulie 1997, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se o noua numerotare articolelor.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:

  ---------------
  Ministrul transporturilor,

  Traian Basescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara

  -------