ORDIN nr. 2.240 din 30 decembrie 2020privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1315 din 30 decembrie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 62/2020 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile:– art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, cu modificările ulterioare;– art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internațional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009;– art. 25 alin. (2) teza I, art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 997 din 28 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Utilizatorii datelor din aplicația informatică Corona Forms sunt: Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, laboratoarele care realizează testarea RT-PCR și testarea prin utilizarea testelor antigenice rapide, precum și unitățile sanitare cu paturi care îngrijesc pacienți COVID-19.
  2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Pentru toate probele recoltate (la cerere sau conform metodologiei), laboratoarele vor introduce toate datele din formularul prevăzut în anexa nr. 1, precum și rezultatele testelor antigenice rapide după fiecare tranșă de lucru în aplicația informatică Corona Forms, potrivit procedurii tehnice elaborate de STS, în maximum 24 de ore de la primirea probei la laborator.
  3. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Unitățile care efectuează teste rapide antigenice [spitale, cabinete medicale, centre rezidențiale, unități închise (de exemplu, penitenciare)] raportează la direcția de sănătate publică în teritoriul căreia funcționează toate datele din formularul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin, în ziua testării.(6) Direcțiile de sănătate publică încarcă rezultatele testelor rapide în aplicația informatică Corona Forms, potrivit procedurii tehnice elaborate de STS, până la ora 9,00 a zilei următoare primirii datelor de la unitățile care realizează testarea.4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Rapoartele medicale ale rezultatelor pozitive vor fi transmise în mod automat, prin e-mail și mesaj text, medicului de familie al persoanelor testate, pentru a fi luate în evidență.
  5. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Orice laborator autorizat de către DSP, dar neinclus în Programul Național de Sănătate, care efectuează teste RT-PCR și teste rapide antigenice, pentru SARS-CoV-2, are obligația de a transmite în aceleași termene următoarele:
  a) buletinele de analiză, electronic, în format .pdf, către DSP și INSP;
  b) datele statistice solicitate de către INSP.
  (2) DSP are obligația de a introduce cazurile pozitive la testarea RT-PCR și cazurile pozitive la testul antigenic rapid în aplicația informatică Corona Forms.(3) INSP introduce datele statistice furnizate în calculul capacității de testare națională.(4) Din aplicația informatică Corona Forms se generează desfășurătorul privind evidența persoanelor testate RT-PCR și/sau prin teste rapide antigenice ce este utilizat de unitățile de specialitate care realizează testarea în cadrul programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare și reprezintă document justificativ care se anexează cererilor de finanțare transmise către direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București.
  6. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.7. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu

  București, 30 decembrie 2020.
  Nr. 2.240.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.829/2020)
  Spital/Laborator/SAJ, SABIF/Cabinet medical/Unitate de îngrijire/Unitate închisă …………………………………………….
  Macheta pentru raportarea la DSP a rezultatelor testelor rapide antigenice


  Rezultat
  Rapid pozitiv/Rapid negativ
  data_recoltăriidata_rezultatuluitip_probăproba_dispusăCNPnumeprenumee-mailcod_județsolicitant_probăpersonal_medicalnr._telefon


  Macheta va fi încărcată în format .csv în aplicația Corona Forms.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.829/2020)
  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  Document generat de Corona Forms
  Raport medical

  Stimată/Stimate doamnă/domn,
  În conformitate cu datele introduse în aplicația electronică Corona Forms de către laboratorul ...................................... pentru:
  Nume: ...................................................................
  Prenume: ..............................................................,
  CNP .................................., cu adresa de domiciliu ..................., număr de telefon …………................
  Rezultatul testului RT-PCR pentru virusul SARS-CoV-2, efectuat în data ...../...../....., este pozitiv/negativ/neconcludent*/ invalid*.
  Rezultatul testului la testul antigenic rapid pentru virusul SARS-CoV-2, efectuat în data...../...../......, este pozitiv/negativ.
  Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie și/sau orice unitate sanitară.
  Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat analiza probei.
  * Pentru neconcludent și invalid este necesară retestarea dumneavoastră.

  ----