HOTĂRÂRE nr. 457 din 18 aprilie 2003
privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (4) şi al art. 47 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Prezenta hotărâre se aplică unor echipamente electrice de joasa tensiune fabricate în ţara sau importate, destinate pieţei interne.
  (2) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament electric de joasa tensiune se înţelege orice aparat sau echipament proiectat să fie utilizat la o tensiune nominală cuprinsă între 50 V-1.000 V în curent alternativ şi 75 V-1.500 V în curent continuu.
  (3) Nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri echipamentele electrice şi fenomenele fizice prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 2

  (1) Echipamentele electrice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), construite în concordanta cu bunele practici inginereşti în materie de securitate în vigoare în România sau în Uniunea Europeană, pot fi introduse pe piaţa sau utilizate numai dacă nu pun în pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice şi a bunurilor mobile şi imobile, atunci când sunt instalate, utilizate şi întreţinute conform destinaţiei şi specificatiilor.
  (2) Prin practici inginereşti se înţelege ansamblul de activităţi, de la proiectarea produsului până la recepţia produsului finit, incluzând activităţi de control şi verificare, desfăşurate şi consemnate în documentele firmei producătoare.
  (3) Cerinţele esenţiale de securitate menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 3

  Echipamentele electrice de joasa tensiune care îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la art. 2 şi sunt supuse condiţiilor prevăzute la art. 4 şi 7 nu pot face obiectul interzicerii introducerii pe piaţa şi punerii în funcţiune din considerente de securitate.


  Articolul 4

  (1) Este interzisă introducerea pe piaţa sau utilizarea echipamentelor electrice de joasa tensiune care nu îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Se considera ca sunt respectate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 dacă echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele europene armonizate, ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
  (3) Lista standardelor române din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune, care adopta standardele europene armonizate, se aproba prin ordin comun al ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceasta lista va fi actualizată periodic.
  (4) În cazul în care standardele europene armonizate, astfel cum sunt definite la alin. (2), nu au fost încă adoptate şi publicate, se considera ca echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu prevederile art. 2 dacă sunt fabricate conform cerinţelor de securitate cuprinse în standardele naţionale în vigoare sau cu prevederile de securitate elaborate de Comisia Internationala pentru Reguli de Aprobare a Echipamentelor Electrice (CEE) ori de Comisia Electrotehnica Internationala (CEI).
  (5) Atunci când se importa un echipament electric de joasa tensiune dintr-un stat membru al Uniunii Europene în condiţiile în care nu exista standarde sau prevederi de securitate, astfel cum sunt definite la alin. (2) şi (4), în scopul introducerii pe piaţa sau al asigurării liberei circulatii, se considera ca acesta este conform cu prevederile art. 2 dacă a fost fabricat conform cerinţelor de securitate cuprinse în standardele în vigoare în ţara producătorului şi dacă acestea asigura un nivel de securitate echivalent cu acela din România.


  Articolul 5

  Se interzice distribuitorilor de energie electrica, în condiţiile legii, sa impună utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, pentru conectare la reţea şi pentru furnizarea energiei electrice, condiţii de securitate suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 6

  (1) Când se constată că un echipament electric de joasa tensiune nu satisface cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, organele de control vor lua măsuri de retragere de pe piaţa şi interzicerea introducerii pe piaţa.
  (2) Reintroducerea pe piaţa a unui echipament electric de joasa tensiune se efectuează numai după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (3).
  (3) În cazul situaţiilor prevăzute la alin. (1) organele de control vor informa în scris, după caz, Ministerul Industriei şi Resurselor sau Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, indicând motivele deciziilor şi specificand următoarele:
  a) dacă neconformitatea constatată se datorează unor deficiente ale standardelor care adopta standardele europene armonizate prevăzute la art. 4 alin. (2) sau prevederilor de securitate prevăzute la art. 4 alin. (4) şi (5);
  b) dacă neconformitatea constatată se datorează aplicării gresite a standardelor sau prevederilor prevăzute la art. 4 alin. (2), (4) şi (5);
  c) dacă neconformitatea constatată este atribuită nerespectării bunelor practici inginereşti prevăzute la art. 2.
  (4) Ministerul Industriei şi Resurselor sau, după caz, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale vor informa de îndată statele membre implicate şi Comisia Europeană asupra neconformitatilor constatate şi a măsurilor luate, potrivit prevederilor alin. (1) şi (3).


  Articolul 7

  (1) Înainte de introducerea pe piaţa, echipamentele electrice prevăzute la art. 1 trebuie să poarte marcajul european de conformitate CE, prevăzut la art. 8 alin. (1), în conformitate cu Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, şi în anexa nr. 3 lit. A, care atesta conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute în anexa nr. 4.
  (2) La solicitarea organelor de control, producătorul, reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene ori importatorul trebuie să prezinte un raport de încercări în care este atestata conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu prevederile prevăzute la art. 2 şi în anexa nr. 1. Acest raport va fi întocmit de un organism recunoscut, conform procedurii prevăzute la art. 9.
  (3) Pentru echipamentele electrice de joasa tensiune introduse pe piaţa cu marcaj CE producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene întocmeşte şi păstrează dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. În măsura în care organele de control considera necesar pentru înţelegerea conţinutului, acestea pot solicita traducerea în limba română a unor documente care însoţesc echipamentele din import. În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul sau autorizat nu au sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a deţine dosarul tehnic de conformitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a echipamentului electric.
  (4) Conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu cerinţele prezentei hotărâri trebuie certificată printr-o declaraţie de conformitate emisă de producător ori de reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.


  Articolul 8

  (1) Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene aplica într-un mod vizibil, uşor lizibil şi durabil marcajul CE pe echipamentul electric de joasa tensiune, ambalaj, instrucţiuni de exploatare sau pe certificatul de garanţie.
  (2) În cazul în care echipamentului electric de joasa tensiune îi sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări.
  (3) În cazul în care una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, pentru o perioadă de tranzitie, sa aleagă reglementările aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementările aplicate de producător. În acest caz datele de identificare a reglementărilor aplicate, asa cum au fost ele publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, trebuie să fie menţionate în documentele, notele sau instrucţiunile prevăzute de reglementări şi care însoţesc echipamentele electrice.
  (4) Se interzice aplicarea pe echipament a oricărui marcaj asemănător cu marcajul CE, care ar putea induce în eroare organele de control sau utilizatorii. Este admisă totuşi aplicarea altui marcaj pe echipamentul electric de joasa tensiune, pe ambalaj, pe instrucţiunile de prezentare sau pe certificatul de garanţie, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sa nu fie diminuate.
  (5) Atunci când organele de control constata ca marcajul CE a fost aplicat nejustificat, producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene va fi obligat sa ia toate măsurile pentru ca aceasta încălcare sa înceteze, iar echipamentul electric de joasa tensiune să se supună prevederilor referitoare la acest marcaj, conform prevederilor art. 7 alin. (1).
  (6) Dacă neconformitatea prevăzută la alin. (5) continua, organele de control vor restrictiona sau vor interzice, după caz, introducerea pe piaţa a echipamentului electric de joasa tensiune, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6.


  Articolul 9

  (1) Recunoaşterea laboratoarelor şi/sau a organismelor pentru evaluarea conformitatii cu cerinţele esenţiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune se face, după caz, de Ministerul Industriei şi Resurselor sau de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pe baza unei metodologii de evaluare proprii, aprobată prin ordin al ministrului autorităţii respective.
  (2) Listele organismelor/laboratoarelor recunoscute în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor şi, după caz, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi se actualizează periodic.
  (3) Listele cuprinzând organismele recunoscute în condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru efectuarea rapoartelor de încercări, prevăzute la art. 7 alin. (2), inclusiv modificările şi/sau actualizarile acestora, se transmit de Ministerul Industriei şi Resurselor sau Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, după caz, statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene.


  Articolul 10

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
  a) nerespectarea cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (3), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţa a echipamentelor electrice de joasa tensiune neconforme;
  b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 13 alin. (2), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate sau marcate incorect;
  c) nerespectarea prevederilor anexei nr. 4, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării produselor până la o dată stabilită de organele de control prevăzute la art. 11 împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatii;
  d) nerespectarea îndeplinirii permanente de către organismele recunoscute a cerinţelor minime prevăzute de Legea nr. 608/2001, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea certificatului de recunoaştere de către autoritatea competentă care l-a emis.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de personalul anume împuternicit de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor pentru echipamentele destinate consumatorilor şi de Inspecţia Muncii, pentru echipamentele tehnice.


  Articolul 11

  Contravenţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 12

  Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică echipamentelor electrice de joasa tensiune destinate exportului în tari altele decât cele care fac parte din Uniunea Europeană.


  Articolul 13

  (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA, se admite introducerea pe piaţa atât a echipamentelor electrice de joasa tensiune cu marcaj CE, cat şi a celor cu marcajul naţional de conformitate CS, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre.
  (2) Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe echipamentele electrice de joasa tensiune, concomitent, a marcajului CE şi a marcajului CS.
  (3) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică şi marcajului CS.


  Articolul 14

  (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA, se admite introducerea pe piaţa a echipamentelor electrice de joasa tensiune cu marcaj CS, aplicat în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre pentru marcajul CE. Elementele de identificare a marcajului CS sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 608/2001 şi sunt prevăzute în anexa nr. 3 lit. B.
  (2) În cazul în care echipamentului electric de joasa tensiune îi sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CS, acest marcaj trebuie să ateste conformitatea cu prevederile tuturor acelor reglementări.


  Articolul 15

  (1) Responsabilităţile producătorului, reprezentantului sau autorizat sau ale importatorului, în legătură cu echipamentele electrice de joasa tensiune introduse pe piaţa cu marcaj CS, sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru echipamentele electrice de joasa tensiune cu marcaj CE.
  (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 10 alin. (1) se aplică şi în cazul echipamentelor electrice de joasa tensiune introduse pe piaţa cu marcaj CS.


  Articolul 16

  Începând cu data de 1 ianuarie 2007, vor fi admise la comercializare numai echipamentele electrice de joasa tensiune care poarta marcajul CE.


  Articolul 17

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 18

  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 6 alin. (4), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, şi ale art. 9 alin. (3), care se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 27 iunie 2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 aprilie 2003.
  Nr. 457.


  Anexa 1

  CERINŢE ESENŢIALE
  de securitate pentru echipamentul electric de joasa tensiune
  1. Condiţii generale
  a) Caracteristicile principale, indicaţiile de recunoaştere şi de respectare, care vor asigura funcţionarea echipamentului electric de joasa tensiune în siguranţa şi în scopurile pentru care a fost fabricat, trebuie să fie marcate pe echipament sau, dacă aceasta nu este posibil, într-un document însoţitor.
  b) Denumirea producătorului, firmei sau marca înregistrată trebuie să fie aplicate în mod vizibil şi lizibil pe echipamentul electric de joasa tensiune sau, dacă nu este posibil, pe ambalaj.
  c) Echipamentul electric de joasa tensiune, precum şi componentele sale trebuie să fie fabricate astfel încât să poată fi asamblate şi conectate sigur şi corect.
  d) Echipamentul electric de joasa tensiune trebuie să fie proiectat şi fabricat astfel încât să se asigure protecţia împotriva riscurilor prevăzute la pct. 2 şi 3, condiţionat de utilizarea şi întreţinerea adecvată scopului pentru care a fost fabricat.
  2. Protecţia împotriva riscurilor ce pot rezultă ca urmare a montarii şi utilizării echipamentului electric de joasa tensiune
  Măsurile de natura tehnica trebuie să fie prescrise cu respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
  a) persoanele şi animalele domestice sunt protejate corespunzător faţă de pericolul ranirilor fizice sau de alta natura care pot fi cauzate de contactul electric direct ori indirect;
  b) nu se produc incalziri, radiatii sau arcuri electrice periculoase;
  c) persoanele, animalele domestice şi bunurile mobile şi imobile sunt protejate corespunzător împotriva pericolelor de natura neelectrica ce pot fi cauzate de echipamentul electric de joasa tensiune, asa cum rezultă din experienta;
  d) izolatia este corespunzătoare unor cerinţe previzibile.
  3. Protecţia împotriva riscului cauzat de influente externe asupra echipamentului electric de joasa tensiune
  Măsurile tehnice trebuie luate cu respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura ca:
  a) echipamentul electric de joasa tensiune satisface cerinţele previzibile de natura mecanică astfel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea sa nu fie puse în pericol;
  b) echipamentul electric de joasa tensiune este rezistent la influente de natura nemecanica în condiţii previzibile de mediu, astfel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea sa nu fie puse în pericol;
  c) echipamentul electric de joasa tensiune nu periclitează persoanele, animalele domestice şi proprietatea în condiţii previzibile de suprasarcini.


  Anexa 2

  ECHIPAMENTE ŞI FENOMENE FIZICE
  care nu sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri
  1. Echipament electric pentru utilizare în atmosfera exploziva
  2. Echipament electric pentru utilizare radiologica şi medicală
  3. Componente electrice pentru lifturi de mărfuri şi de persoane
  4. Contoare de energie electrica
  5. Fise şi prize de uz casnic
  6. Sisteme de supraveghere cu gard electric
  7. Interferente radioelectrice
  8. Echipamente electrice specializate, utilizate pe nave, avioane sau calea ferată, care se supun prevederilor elaborate de organizaţiile internaţionale la care România este parte
  9. Echipamente furnizate ca obiecte de muzeu, însoţite de documente corespunzătoare în acest sens.


  Anexa 3

  A. Marcajul de conformitate CE
  1. Marcajul de conformitate CE este format din literele C şi E, având următoarea forma:
  ( CE )
  Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proportiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate.
  2. Marcajul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm, cu excepţia cazurilor când aceasta nu este posibil, ţinându-se seama de natura aparatelor.
  B. Marcajul de conformitate CS
  Marcajul de conformitate CS este format din literele C şi S, cu forma prezentată în figura următoare:
  ( CS )
  NOTĂ:
  - fontul (stilul literei): Times New Roman - corp 36;
  - diametrul cercului: 20 mm.
  În cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.
  Componentele C şi S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, dar nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.


  Anexa 4

  CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI
  1. Producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene asigura şi declara ca echipamentele electrice de joasa tensiune satisfac cerinţele de securitate care sunt aplicabile. Producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie să fixeze marcajul CE pe fiecare produs şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate. Modelul declaraţiei de conformitate este prevăzut în anexa nr. 5.
  2. Producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene este obligat sa întocmească un dosar tehnic de conformitate care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organismelor de control.
  3. Dosarul tehnic de conformitate trebuie să ateste conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu principalele cerinţe de securitate şi, în măsura în care este relevant, să fie acoperită proiectarea, producerea şi funcţionarea acestuia.
  4. Dosarul tehnic de conformitate va cuprinde:
  a) descrierea generală a echipamentului electric de joasa tensiune;
  b) instrucţiuni de exploatare, manual de utilizare;
  c) desene de proiectare şi de fabricaţie, scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
  d) descriere şi explicaţii necesare pentru înţelegerea celor prezentate la lit. c);
  e) rezultatele calculelor de proiectare, controale efectuate etc.;
  f) lista cuprinzând standardele ce se aplică integral sau parţial şi descrierea soluţiilor aplicate pentru a satisface cerinţele esenţiale de securitate în situaţia neaplicarii integrale a standardelor;
  g) rapoarte de încercări;
  h) declaraţie de conformitate, în copie, inclusiv traducerea legalizată în limba română pentru echipamentele electrice de joasa tensiune din import.
  5. Dosarul tehnic de conformitate trebuie ţinut la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricaţiei ultimului echipament electric de joasa tensiune. Atunci când este cazul, în măsura în care organele de control considera necesar pentru înţelegerea conţinutului, acestea pot solicita traducerea în limba română a unor documente. În cazul în care producătorul ori reprezentantul sau autorizat nu este stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra documentaţia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea echipamentului electric de joasa tensiune pe piaţa românească.
  6. Producătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune fabricat cu documentaţia tehnica prezentată la pct. 4 şi cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.


  Anexa 5

  DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
  (model)
  Noi, ......................../(denumirea şi sediul producătorului ori reprezentantului sau autorizat cu sediul în România într-un stat membru al Uniunii Europene) declaram pe propria răspundere ca echipamentul ......................../(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului şi al seriei), produs de ............./(denumirea şi sediul producătorului), la care se referă aceasta declaraţie, respecta cerinţele de protecţie şi este în conformitate cu următorul/următoarele standard/standarde sau cu alt/alte document/documente normativ/normative: ...................................../(titlul şi/sau numărul, editia şi data publicării standardului/standardelor sau al altui/altor document/documente normativ/normative, emitentul acestor documente).
  Locul şi data emiterii declaraţiei .............................
      ..............................              .......................
  (funcţia şi numele persoanei        (locul şi data emiterii)
  autorizate sa îl reprezinte
  pe emitentul declaraţiei)
                                                  .......................
                                              (semnatura şi ştampila)
  --------------