ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 60 din 5 iulie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 9 iulie 2018
  Având în vedere majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1.450 lei la 1.900 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore în medie pe lună, ca urmare a transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, potrivit prevederilor Programului de guvernare 2017-2020, prin modificarea dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare necesitatea reducerii urgente a deficitului de forță de muncă identificat la nivel național, reclamat și de reprezentanții mediului de afaceri, prin majorarea cuantumului subvențiilor acordate angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, majorare care va conduce la acordarea unor salarii mai mari de către aceștia, astfel încât locurile de muncă vacante să fie mai atractive pentru forța de muncă din țară și din străinătate,
  având în vedere Recomandarea Consiliului 2.016/C 67/01 privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă,
  ținând seamă de necesitatea realizării reformelor structurale pe piața muncii, astfel cum sunt prevăzute în recomandările specifice de țară (RST) 2017 și 2018; documentele de referință pentru recomandările specifice de țară formulate pentru România sunt, pentru anul 2017, Comunicarea Comisiei din data de 22 mai 2017, COM(2017) 522 final, iar pentru anul 2018, Comunicarea Comisiei din data de 23 mai 2018 COM(2018) 422 final.
  Având în vedere că este nevoie de maximizarea absorbției fondurilor externe nerambursabile pentru perioada 2018-2020, aferente cadrului financiar 2014-2020 din Programul operațional Capital uman, luând în considerare și că unul din criteriile de care se va ține seama pentru alocarea fondurilor aferente cadrului financiar 2021-2027 este gradul de implementare a RST,
  ținând cont că se impune atingerea țintelor asumate de România prin Acordul de parteneriat 2014-2020 RO 16M8PA001.1.2, respectiv Programul operațional Capital uman, având în vedere cadrul de performanță pentru perioada de programare 2014-2020,
  față de considerentele expuse, nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea consecințe negative, după cum urmează:
  a) menținerea crizei de forță de muncă la nivel național care se resimte cu preponderență în anumite sectoare de activitate, de exemplu domeniile construcții, IT, agricultură și medicină, situație care poate periclita derularea activităților specifice acestor domenii;
  b) distorsionarea funcționării în parametri normali a mediului de afaceri din România, respectiv imposibilitatea firmelor cu capital privat de a angaja personal calificat corespunzător activităților proprii, obligându-i pe aceștia să mărească salariile la un nivel al cheltuielilor care le poate afecta competitivitatea sau să apeleze la muncitori din state terțe Uniunii Europene;
  c) nerealizarea țintelor asumate de România prin Acordul de parteneriat 2014-2020 RO 16M8PA001.1.2, respectiv Programul operațional Capital uman, precum și a implementării recomandărilor specifice de țară, situație care poate determina diminuarea semnificativă a fondurilor alocate României pentru cadrul financiar 2021-2027, având în vedere că gradul de implementare a acestor recomandări este analizat în dinamică de către Comisia Europeană,

  întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 73^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 73^2
  (1) Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.
  2. La articolul 73^2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prima de activare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă în două tranșe, astfel:
  a) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
  b) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.
  3. La articolul 73^2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prima de activare nu se cumulează cu prima de inserție și cu prima de instalare, prevăzute la art. 73^1 alin. (1), respectiv la art. 75.4. La articolul 80, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 80
  (1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei.
  5. La articolul 85, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 85
  (1) Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.
  ...............................(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei.
  6. La articolul 93^4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 93^4
  (1) Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, prevăzuți la art. 5 pct. IV^3, și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiți angajatori de inserție, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.


  Articolul II

  Alineatul (2) al articolului 16 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 7 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.


  Articolul III

  Alineatul (1) al articolului 28 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 28
  (1) Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.


  Articolul IV
  (1) Persoanele care solicită acordarea primei de activare prevăzute la art. 73^2 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de această primă în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, în forma în vigoare la data solicitării.(2) Persoanele care solicită acordarea primei de activare prevăzute la art. 73^2 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de această primă, în cuantumul și condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, indiferent dacă încadrarea în muncă s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul V
  (1) Angajatorii care, pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, au încheiat convenții sau contracte cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de aceste măsuri de stimulare, în cuantumurile prevăzute de dispozițiile acestor legi în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Convențiile și contractele încheiate cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legilor prevăzute la alin. (1), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, își produc efectele în conformitate cu prevederile acestor acte normative, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență, precum și cu clauzele acestor convenții sau contracte.(3) Angajatorii care solicită acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzute în Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 335/2013, cu modificările ulterioare, finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, și încheie convenții sau contracte cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de aceste măsuri de stimulare, în cuantumurile prevăzute de dispozițiile acestor legi, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, indiferent dacă încadrarea în muncă a persoanelor pentru care se încheie convențiile sau contractele respective s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul VI

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, va modifica în mod corespunzător actele normative elaborate în vederea aplicării Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 5 iulie 2018.
  Nr. 60.
  -----