ORDONANȚĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 13 august 1998
  Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.

  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanța:

  Capitolul I Dispoziții generale
  (la 10-02-2008, Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )

  Articolul 1
  (1) Prezenta ordonanță stabilește și reglementează cadrul general, principiile și procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.(2) În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii de mai jos au următoarele semnificații:
  a) autoritate finanțatoare - autorități ale administrației publice centrale sau locale, instituții publice care au ca obiect de activitate și finanțarea de programe, proiecte și acțiuni culturale, Administrația Fondului Cultural Național - instituție publică cu personalitate juridică, care este organizată și funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor;
  b) finanțare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetele autorităților finanțatoare, pentru acoperirea parțială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii și/sau exploatării de bunuri culturale;
  c) bun cultural - materializarea unei acțiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmărește, în funcție de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, județean, euroregional, național sau de reprezentare internațională;
  d) acțiune culturală - prezentarea publică a rezultatului unei activități având caracter irepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment;
  e) proiect cultural - suma activităților specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz, ansamblul de acțiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excedează, de regulă, duratei unui exercițiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural;
  f) program cultural - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte și acțiuni culturale, subsumat unei teme/concepții, realizat pe durata unui exercițiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;
  g) program cultural multianual - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte și acțiuni culturale, subsumat unei teme/concepții, realizat într-o perioadă de timp ce excedează duratei unui exercițiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;
  h) program cultural prioritar - programul cultural al autorității finanțatoare constituit din proiecte culturale a căror realizare, însoțită de finanțarea corespunzătoare, este încredințată unor persoane juridice de drept public sau privat care corespund criteriilor organizatorice și valorice stabilite anual de respectiva autoritate finanțatoare care le conferă caracterul prioritar;
  i) ofertă culturală - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub forma unui program, proiect ori a unei acțiuni culturale;
  j) solicitant - persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înființată în condițiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală;
  k) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță, devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural;
  l) nevoie culturală de urgență - cerința de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate ale unei comunități.
  m) participant la programul/proiectul/acțiunea culturală - orice persoană care desfășoară o activitate în cadrul sau în beneficiul programului/proiectului/acțiunii culturale, cu titlu oneros sau gratuit, indiferent de statutul său, care poate fi, dar fără a se limita la acestea: salariat, colaborator persoană fizică sau colaborator persoană fizică autorizată, delegat/detașat/salariat/angajat al altei entități decât cea care organizează programul/proiectul/acțiunea culturală.
  (la 06-09-2016, Lit. m) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016. )

  (la 31-10-2008, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )

  (la 10-02-2008, Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 1^1

  Principiile care stau la baza sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale:
  a) libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;
  b) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor culturale;
  c) diversitatea culturală și pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților, reprezentanți ai diferitelor comunități sau domenii culturale, precum și promovarea diversității bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare;
  d) neretroactivitatea - excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanțare solicitat;
  (la 06-09-2016, Lit. d) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016. )

  e) susținerea debutului - încurajarea inițiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat, recent autorizate, respectiv înființate, pentru a desfășura activități culturale.

  (la 31-10-2008, Art. 1^1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )


  Articolul 1^2
  (1) Autoritatea finanțatoare are obligația să prevadă distinct în bugetul anual propriu fondurile publice necesare pentru acordarea de finanțări nerambursabile în condițiile prezentei ordonanțe.(2) În cadrul bugetului prevăzut la alin. (1), autoritatea finanțatoare va delimita cuantumul sumei necesare pentru finanțarea programului/programelor prioritar/prioritare și va constitui un fond pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență, reprezentând un procent de până la 8%, dar nu mai puțin de 2%.(3) Sumele pentru finanțarea realizării proiectelor culturale din cadrul programului prioritar se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. h), elaborate de fiecare autoritate finanțatoare.(4) Sumele din fondul prevăzut la alin. (2) se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor specifice elaborate de fiecare autoritate finanțatoare.
  (la 31-10-2008, Art. 1^2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )


  Articolul 1^3
  (1) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aprobă de autoritatea finanțatoare pentru întreaga perioadă de desfășurare a acestora, de regulă, în cadrul aceluiași an bugetar.(2) Finanțarea nerambursabilă a programelor culturale se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora și se asigură, anual, potrivit contractului de finanțare.
  (la 10-02-2008, Art. 1^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 2
  (1) Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența altor surse de finanțare, proprii sau atrase de beneficiar, în condițiile stabilite de autoritatea finanțatoare.(2) Beneficiarii vor identifica posibilitățile de atragere a altor surse de finanțare, încheind contracte în condițiile legii.(2^1) Sursele de finanțare atrase de beneficiar pot proveni și din contracte de parteneriat încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ.
  (la 31-10-2008, Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )
  (3) Producerea și/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanțată, în condițiile prezentei ordonanțe, de mai multe autorități finanțatoare.(4) Persoanele juridice de drept public, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat prin bugetul autorităților administrației publice centrale sau, după caz, din bugetul local, pot beneficia de finanțare nerambursabilă, în condițiile prezentei ordonanțe, din partea oricărei autorități finanțatoare, cu excepția celei în subordinea căreia funcționează.(5) Persoanele juridice de drept public, finanțate integral din venituri proprii, pot beneficia de finanțare nerambursabilă, în condițiile prezentei ordonanțe, din partea oricărei autorități finanțatoare.
  (la 10-02-2008, Art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 2^1
  (1) Acordarea de finanțări nerambursabile în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe se face pe bază de selecție de oferte culturale.(2) Autoritățile finanțatoare sunt obligate să organizeze anual cel puțin o sesiune de selecție de oferte culturale.(3) În cazul organizării unei singure sesiuni de selecție, organizarea acesteia se va anunța în termen de 30 de zile de la data publicării legii bugetare anuale.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), Administrația Fondului Cultural Național organizează anual minimum două sesiuni de selecție.
  (la 10-02-2008, Art. 2^1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 3

  Abrogat.
  (la 10-02-2008, Art. 3 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 4
  (1) Din finanțările nerambursabile acordate potrivit prezentei ordonanțe se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli eligibile:
  a) cheltuielile de realizare a acțiunii/proiectului/programului cultural, precum costuri materiale și servicii, costuri de producție, închirieri de spații și aparatură, onorarii, prestări servicii, premii și altele asemenea;
  b) achiziționarea de dotări necesare derulării programului sau proiectului cultural;
  c) cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale participanților/invitaților;
  d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii și cercetări, consultanță de specialitate, tipărituri, seminarii, conferințe, ateliere de lucru, acțiuni promoționale și de publicitate;
  e) cheltuieli de masă ale participanților și/sau invitaților, în limita maximă aprobată, potrivit prevederilor legale, pentru invitații secretarilor generali ai ministerelor;
  (la 06-09-2016, Lit. e) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016. )

  f) diurnă pentru participanți, în aceleași condiții precum cele stabilite pentru salariații instituțiilor publice, acordată în situația în care nu se asigură cheltuielile prevăzute la lit. e);
  (la 06-09-2016, Lit. f) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016. )

  g) cheltuieli de personal și cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a acțiunii/proiectului/programului cultural.
  (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate.(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. e) și g) se acoperă, cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate.(4) Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.(5) Finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activități generatoare de profit.
  (la 10-02-2008, Art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 5

  Abrogat.
  (la 10-02-2008, Art. 5 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 6
  (1) Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între autoritatea finanțatoare și beneficiari.
  (la 31-10-2008, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )
  (2) Finanțările nerambursabile se acordă în tranșe, prin virament bancar, din bugetul autorității finanțatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare tranșă.(3) Cuantumul și eșalonarea tranșelor se fac în baza unui grafic de finanțare, în funcție de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice și/sau durata și evoluția în timp a activităților cuprinse în oferta culturală evaluată, și se prevăd în contractul de finanțare.(4) Prima tranșă se acordă la semnarea contractului de finanțare. Următoarele tranșe se acordă în baza documentelor justificative privind tranșa anterioară, prezentate de beneficiarul finanțării nerambursabile.(5) Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării.(6) Justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui contract de finanțare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile și au fost efectuate în perioada executării contractului.
  (la 31-10-2008, Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )
  (7) Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se face cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele încheiate de beneficiarul finanțării nerambursabile cu terțe persoane și a prevederilor dreptului comun în materie.
  (la 10-02-2008, Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 6^1

  În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea acțiunii, proiectului sau programului cultural, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorității finanțatoare documentele justificative pentru ultima tranșă și raportul final de activitate.
  (la 10-02-2008, Art. 6^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 6^2
  (1) Nerespectarea de către beneficiari a obligațiilor asumate prin contractele de acordare a finanțărilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condițiile legii.(2) În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranșă și a raportului final de activitate, autoritatea finanțatoare are obligația de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1).
  (la 10-02-2008, Art. 6^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 6^3

  Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile este supus controlului autorității finanțatoare, precum și celor cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.
  (la 10-02-2008, Art. 6^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 7

  Abrogat.
  (la 10-02-2008, Art. 7 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 8

  Abrogat.
  (la 10-02-2008, Art. 8 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Capitolul II Proceduri de acordare a finanțărilor nerambursabile
  (la 10-02-2008, Cap. II a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )

  Articolul 9

  Sesiunea de selecție de oferte culturale se desfășoară în următoarele etape:
  a) publicarea anunțului privind sesiunea de selecție;
  b) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție și selecția ofertelor culturale;
  c) comunicarea publică a rezultatului selecției;
  d) soluționarea contestațiilor.

  (la 31-10-2008, Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )


  Articolul 10

  Anunțul public privind sesiunile de selecție este comunicat pe site-ul autorității finanțatoare, precum și în presa scrisă și audiovizuală, după caz, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor culturale.
  (la 10-02-2008, Art. 10 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 11
  (1) Pentru a putea participa la selecție, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înființată în conformitate cu prevederile legale;
  b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
  c) a respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare.
  (2) Autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica întrunirea de către solicitanți a condițiilor de participare la selecție.(3) Autoritatea finanțatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare pentru verificarea respectării condițiilor prevăzute la alin (1).(4) În cazul solicitanților persoane fizice sau persoane juridice străine, autoritatea finanțatoare are obligația de a lua în considerare documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de participare la selecție, potrivit legislației din țara de cetățenie, respectiv de înregistrare a solicitantului persoană juridică.
  (la 10-02-2008, Art. 11 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 12
  (1) Selecția ofertelor culturale se realizează de către comisii constituite la nivelul autorității finanțatoare.(2) Comisiile de selecție sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri, după cum urmează:
  a) reprezentanți ai autorității finanțatoare;
  b) specialiști cu o experiență de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare.
  (3) Specialiștii prevăzuți la alin. (2) lit. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, iar numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității.(4) Membrii comisiei de selecție sunt numiți prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autorității finanțatoare.(5) Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștință publică numai după încheierea sesiunii de selecție.
  (la 10-02-2008, Art. 12 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 13

  Selecția constă în ierarhizarea ofertelor culturale în funcție de valoarea, importanța sau reprezentativitatea acțiunii/proiectului/programului pentru domeniul cultural respectiv, pe baza punctajului acordat de comisie.
  (la 10-02-2008, Art. 13 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 14
  (1) Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției și să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința acestora a rezultatului selecției.(2) Contestațiile se soluționează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.
  (la 10-02-2008, Art. 14 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 15
  (1) În vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității se înființează comisii de soluționare a contestațiilor, constituite în conformitate cu prevederile art. 12.(2) În componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membrii care au făcut parte din comisiile de selecție.
  (la 10-02-2008, Art. 15 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 16
  (1) Organizarea și desfășurarea activității comisiilor de selecție și a celor de soluționare a contestațiilor, precum și conținutul anunțului public prevăzut la art. 10 se stabilesc prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autorității finanțatoare.(2) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecție și membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, primesc o indemnizație al cărei cuantum este stabilit prin actele administrative prevăzute la alin. (1).
  (la 31-10-2008, Art. 16 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )


  Articolul 17
  (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea determinate de aplicarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță se fac sub formă de document scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii/transmiterii și al primirii.(3) Documentele scrise vor fi transmise prin oricare dintre următoarele forme:
  a) electronică;
  b) scrisoare prin poștă;
  c) telefax.
  (4) Documentele scrise, transmise prin formele prevăzute la alin. (3) lit. a) și c), trebuie confirmate de primire.
  (la 10-02-2008, Art. 17 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Capitolul III Administrația Fondului Cultural Național
  (la 10-02-2008, Cap. III a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )

  Articolul 18
  (1) Prezentul capitol cuprinde dispoziții speciale referitoare la finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale din bugetul Fondului Cultural Național, gestionat de Administrația Fondului Cultural Național, denumită în continuare Administrația.(2) Administrația este finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.(3) Excedentul rezultat din execuția bugetului Administrației se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de la acesta.(4) Sediul Administrației este în municipiul București, Calea Dorobanților nr. 99 A, sectorul 1.
  (la 10-02-2008, Art. 18 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 19
  (1) Organizarea și funcționarea Administrației se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(2) Administrația este condusă de un director numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii.(3) Directorul conduce întreaga activitate a Administrației, pe care o reprezintă în raporturile cu persoane fizice și juridice, din țară și din străinătate.(4) În exercitarea atribuțiilor sale directorul emite decizii.
  (la 10-02-2008, Art. 19 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 20
  (1) Directorul Administrației este ajutat de un consiliu format din 11 membri cu drept de vot, constituit astfel:
  a) 2 membri - Ministerul Culturii și Cultelor;
  b) un membru - Institutul Cultural Român;
  c) un membru - Consiliul Minorităților Naționale;
  d) 7 membri numiți de ministrul culturii și cultelor pe baza propunerilor formulate de organizațiile neguvernamentale din domeniul culturii, astfel încât să se asigure o reprezentare proporțională a tuturor domeniilor culturii.
  (2) Consiliul Administrației are următoarele atribuții principale:
  a) stabilește strategia și prioritățile de finanțare ale Fondului Cultural Național;
  b) desemnează membrii comisiilor de evaluare și selecție a ofertelor.
  (3) Membrii consiliului sunt numiți pe o perioadă de 2 ani, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, și sunt remunerați pentru activitatea depusă pe bază de convenții civile, încheiate în condițiile legii.(4) Remunerația prevăzută la alin. (3) nu va putea depăși anual cuantumul salariului lunar al directorului Administrației Fondului Cultural.(5) Membrilor consiliului li se pot deconta cheltuielile de cazare și transport, în condițiile legii.
  (la 06-09-2016, Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016. )

  (la 31-10-2008, Art. 20 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )


  Articolul 21
  (1) Veniturile proprii ale Fondului Cultural Național provin din următoarele surse:
  a) o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condițiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;
  b) o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitație publică, a bunurilor culturale mobile;
  c) o cotă de 2% din încasările realizate de agențiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;
  d) o cotă de 20% din încasările realizate de operatorii economici din comercializarea publicațiilor interzise spre vânzare minorilor;
  e) o cotă de 20% din încasările obținute din vânzarea sau închirierea fonogramelor ori videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;
  f) o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărților poștale ilustrate, afișelor, posterelor și imaginilor autocolante, altele decât cele prevăzute la lit. a);
  (la 23-07-2015, Lit. f) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 201 din 16 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015. )

  g) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici care comercializează bunuri culturale provenite din import;
  h) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară;
  i) o cotă de 2% din veniturile realizate de operatorii economici care își desfășoară integral activitatea respectivă în incinta sau pe domeniul public aflat în spațiul de protecție al monumentelor istorice proprietate publică;
  j) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de bâlciuri și parcuri de distracții;
  k) o cotă de 1% din veniturile realizate de operatorii economici care își desfășoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;
  l) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conținut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;
  m) cota prevăzută la art. 12 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 364/2006 ;
  n) cota prevăzută la art. 26 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 364/2006 ;
  o) o cotă de 3% din devizul general al investițiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcțiile amplasate în spațiile de protecție ale monumentelor istorice proprietate publică;
  p) fonduri obținute în cadrul colaborării internaționale;
  q) donații, legate sau alte liberalități;
  r) sponsorizări;
  s) dobânda aferentă disponibilităților aflate în bugetul Fondului Cultural Național;
  ș) abrogată;
  (la 27-08-2012, Lit. ș) a alin. (1) al art. 21 a fost abrogată de art. 4 din ORDONANȚA nr. 17 din 23 august 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 24 august 2012. )

  t) alte venituri dobândite în condițiile legii.
  ț) o cotă de 2% din încasările Companiei Naționale Loteria Română - S.A.
  (la 13-03-2015, Lit. ț) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusă de art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. )
  (2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-l) se aplică asupra încasărilor totale realizate din activitățile respective, din care s-a dedus TVA aferentă, și se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul.(3) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii și vor fi folosite pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe.
  (la 31-10-2008, Art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )


  Articolul 22
  (1) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 se calculează lunar de către plătitori și se varsă de către aceștia în bugetul Fondului Cultural Național, până la data de 15 a lunii următoare.(2) Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) se rețin și se varsă de către operatorii rețelelor de comunicații electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective, sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) se calculează și se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) se calculează și se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.(3) Modul de stabilire, vărsare și gestionare a sumelor aferente cotelor menționate la art. 21 alin. (1) se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Declarația lunară privind obligația de plată la Fondul Cultural Național și ordinul de plată al contribuției vor conține la explicații și codul obligației de plată, cod ce va fi utilizat și de administrațiile fiscale pentru fișa plătitorului.
  (la 31-10-2008, Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )


  Articolul 23
  (1) Neachitarea cotelor la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) atrage perceperea de majorări de întârziere, în conformitate cu dispozițiile actelor normative privind taxele și impozitele datorate la bugetul de stat.(2) Majorările de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul Cultural Național.
  (la 10-02-2008, Art. 23 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 24
  (1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de două luni de la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei.(2) Calcularea necorespunzătoare a sumelor aferente cotelor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei.(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
  (la 10-02-2008, Art. 24 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 25
  (1) Utilizarea sumelor colectate la bugetul Fondului Cultural Național se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Controlul respectării obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul Cultural Național, în condițiile și la termenele stabilite în prezenta secțiune, precum și constatarea contravențiilor prevăzute la art. 24 se efectuează de către reprezentanții organelor cu atribuții în domeniul controlului fiscal, precum și de împuterniciți ai Administrației și/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, după caz.(3) Acțiunile de control vor viza, în principal, următoarele obiective:
  a) determinarea corectă a valorii contribuției la constituirea Fondului Cultural Național;
  b) virarea integrală și la termen a sumei datorate;
  c) stabilirea eventualelor diferențe între sumele vărsate și cele datorate, conform prevederilor legale.
  (4) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului Fondului Cultural Național se reportează în anul următor.(5) În vederea completării constante a bazelor de date deținute de către organele cu atribuții în domeniul fiscal, precum și de Administrație și/sau de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului va pune la dispoziția acestora, gratuit, baza de date actualizată, care conține elementele de identificare pentru operatorii economici prevăzuți la art. 21 alin. (1) lit. a)-l).
  (la 31-10-2008, Alin. (5) al art. 25 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )

  (la 10-02-2008, Art. 25 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 26

  Finanțările nerambursabile se acordă de către Administrație numai în condițiile existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase ale solicitantulului.
  (la 10-02-2008, Art. 26 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 27

  Finanțările nerambursabile se aprobă ținându-se seama de criterii specifice elaborate de Administrație.
  (la 10-02-2008, Art. 27 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 28
  (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 12 alin. (2), evaluarea și selecția ofertelor culturale se realizează de către comisii alcătuite dintr-un număr impar de experți independenți, constituite la nivelul Administrației.
  (la 06-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 28 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019, revenind la forma anterioară, prin abrogarea modificării aduse prin articolul 16 din Ordonanța de urgență nr. 76/2018 )
  (2) Organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale și de soluționare a contestațiilor se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor.(3) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecție și membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor sunt remunerați, pe bază de convenții civile, încheiate în condițiile legii.
  (la 06-05-2019, Alineatul (3) din Articolul 28 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019, revenind la forma anterioară, prin abrogarea modificării aduse prin articolul 16 din Ordonanța de urgență nr. 76/2018 )

  (la 10-02-2008, Art. 28 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale
  (la 10-02-2008, Cap. IV a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )

  Articolul 29

  Finanțarea programelor culturale reglementate prin acte normative se face în temeiul dispozițiilor acestora și, după caz, ale procedurilor elaborate în aplicarea lor cu respectarea principiilor prezentei ordonanțe.
  (la 10-02-2008, Art. 29 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 29^1

  Dispozițiile art. 4 alin. (1) sunt aplicabile și în cazul:
  a) programelor, proiectelor și acțiunilor culturale proprii ale autorităților finanțatoare organizate, desfășurate, finanțate în țară și străinătate;
  b) programelor, proiectelor și acțiunilor culturale organizate și desfășurate de instituții publice din subordinea autorităților finanțatoare, în țară și străinătate, finanțate din subvenții de la bugetul de stat sau bugetul local, după caz;
  c) programelor, proiectelor sau, după caz, acțiunilor culturale pentru care se acordă finanțări nerambursabile în conformitate cu dispozițiile art. 1^2 alin. (3) și (4);
  d) programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pentru care se acordă finanțări nerambursabile în conformitate cu dispozițiile art. 29.

  (la 31-10-2008, Art. 29^1 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )


  Articolul 29^2

  Contractele încheiate de autoritățile finanțatoare în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, pentru organizarea și desfășurarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale proprii, vor fi executate cu aplicarea/respectarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 6 alin. (2)-(7).
  (la 31-10-2008, Art. 29^2 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )


  Articolul 29^3
  (1) Pentru conceperea, organizarea și realizarea unor acțiuni, proiecte și programe culturale, autoritățile finanțatoare pot încheia contracte cu persoane fizice române sau străine, în condițiile legii.(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), autoritatea finanțatoare organizatoare poate deconta și cheltuielile de transport, diurnă și cazare, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.
  (la 31-10-2008, Art. 29^3 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )


  Articolul 30

  Autoritatea finanțatoare poate acorda persoanelor fizice burse de studii, stagii de formare sau granturi de călătorie, cu respectarea principiilor și procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță, cu excepția condiției prevăzute la art. 11. alin (1) lit. a) și lit. b).
  (la 10-02-2008, Art. 30 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )


  Articolul 31

  Dispozițiile din actele normative referitoare la stabilirea acțiunilor și a categoriilor de cheltuieli, a criteriilor, a prevederilor și a limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice nu sunt aplicabile programelor, proiectelor și acțiunilor culturale finanțate în condițiile prezentei ordonanțe.
  (la 31-10-2008, Art. 31 a fost introdus de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )


  Articolul 32

  Cheltuielile care se efectuează de către instituțiile publice din titlul de cheltuieli «Bunuri și servicii», cu excepția bunurilor de natura obiectelor de inventar, și care sunt destinate organizării și/sau desfășurării programelor/proiectelor/acțiunilor culturale, se prevăd în bugetele instituțiilor publice organizatoare la alineatul bugetar «20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii».
  (la 06-09-2016, Art. 32 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016. )

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Dăianu

  --------