HOTĂRÂRE nr. 1.008 din 2 august 2006privind aprobarea închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a IX-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 august 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 52 alin. (2) și al art. 56 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă închiderea definitivă și monitorizarea factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, aflate în patrimoniul Companiei Naționale a Huilei - S.A. Petroșani, Companiei Naționale a Uraniului - S.A. București, Societății Comerciale "Formin" - S.A. Caransebeș, Societății Comerciale "Geomold" - S.A. Câmpulung Moldovenesc, Societății Comerciale "Geopec" - S.A. Pitești, Societății Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu, Societății Naționale a Cărbunelui - S.A. Ploiești, Societății Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societății Comerciale "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, Societății Comerciale "Mineral Vest" - S.A. Dobrești, Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Societății Comerciale "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă, Societății Comerciale "Exploatarea Minieră Harghita" - S.A. Miercurea-Ciuc, Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, Societății Naționale a Sării "Salrom" - S.A. București și al Societății Comerciale "Miniera Banat" - S.A. Anina.


  Articolul 2

  Rezervele geologice neexploatate ale minelor și carierelor ce se închid rămân în gestionarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.


  Articolul 3
  (1) Scoaterea din funcțiune de către operatorii economici prevăzuți la art. 1 a mijloacelor fixe aferente fiecărui obiectiv prevăzut a se închide potrivit anexei nr. 1, precum și valorificarea acestora se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sumele obținute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.(2) Se aprobă sistarea definitivă a lucrărilor de investiții neterminate, terminate și nerecepționate, aferente fiecărui obiectiv ce se închide. Investițiile neterminate vor fi casate și valorificate conform procedurii de casare și valorificare a mijloacelor fixe prevăzute în Legea nr. 15/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Potrivit art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, anexele tehnice și dependințele care se impun a fi menținute în funcțiune pe parcursul executării lucrărilor de închidere a minelor vor fi preluate de Ministerul Economiei și Comerțului de la operatorii economici care le-au avut în patrimoniu, la mina aprobată a fi închisă, iar pe măsura executării, vor fi închise conform proiectului tehnic.(4) Anexele tehnice și dependințele, altele decât cele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, vor fi valorificate de operatorii economici, în condițiile legii, prin vânzare sau acordare cu titlu gratuit la cererea comunității locale, înainte de începerea lucrărilor de închidere a minelor și ecologizare a suprafețelor. Anexele și dependințele ce au rămas nevalorificate se vor casa conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi dezafectate conform proiectului tehnic de închidere și ecologizare a suprafețelor.(5) Construcțiile care rămân în urma procesului de închidere și ecologizare, precum și terenurile aferente perimetrului ecologizat se vor preda autorității competente, respectiv Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în vederea monitorizării factorilor de mediu postînchidere.(6) Predarea-preluarea anexelor tehnice prevăzute la alin. (3) se face conform instrucțiunilor elaborate de Ministerul Economiei și Comerțului.


  Articolul 4
  (1) Cheltuielile pentru conservarea, închiderea definitivă a minelor și carierelor, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postînchidere, pentru societățile și companiile naționale, fundamentate în programele tehnice de dezafectare sau conservare, elaborate în acest scop și avizate conform legii, se asigură din sursele proprii ale operatorilor economici și din alocațiile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Economiei și Comerțului, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite.(2) Cheltuielile necesare efectuării unor activități auxiliare în procesul de închidere și ecologizare a minelor, precum și cele privind organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, efectuarea unor teste și expertize necesare în perioada derulării lucrărilor de proiectare/închidere/ecologizare, organizarea și desfășurarea recepțiilor, precum și altele asemenea vor fi prevăzute în devizele generale ale obiectivelor care se închid, cu încadrarea în valorile totale aprobate pentru fiecare obiectiv. Plata serviciilor efectuate pentru asemenea activități la obiectivele supuse închiderii se va face conform normelor interne și/sau tarifelor aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.(3) Cheltuielile efectuate pentru închiderea minelor și carierelor se vor evidenția în contabilitate, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor contabile aplicabile.(4) Gestionarea fondurilor de la bugetul de stat pentru conservarea, închiderea definitivă a minelor și carierelor se realizează de Ministerul Economiei și Comerțului, cu respectarea prevederilor legale.(5) Pentru minele și carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum și pentru altele asemenea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 816/1998 privind conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, Hotărârea Guvernului nr. 17/1999 privind închiderea definitivă și conservarea unor mine și cariere, etapa a II-a, Hotărârea Guvernului nr. 720/1999 privind aprobarea programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a III-a, Hotărârea Guvernului nr. 493/2000 privind aprobarea Programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a IV-a, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine și cariere, etapa a V-a, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 898/2002 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine și cariere, etapa a VI-a, Hotărârea Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VII-a și prin Hotărârea Guvernului nr. 1.846/2004 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VIII-a, cheltuielile prevăzute la alin. (1) se solicită lunar de către ordonatorul principal de credite pe baza cererilor de deschidere a creditelor bugetare care vor fi însoțite de Situația centralizatoare a deconturilor justificative ale operatorilor economici, în conformitate cu anexa nr. 2.(6) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare sau de conservare a minelor și a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situațiile de lucrări întocmite lunar de operatorii economici.(7) Deconturile justificative vor fi verificate și avizate de direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după caz, unde se localizează obiectivul la care s-au efectuat lucrările de închidere, indiferent de sediul social al operatorului economic care a efectuat această lucrare, în conformitate cu anexa nr. 3.(8) Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta hotărâre vor fi notificate Consiliului Concurenței de către Ministerul Economiei și Comerțului, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia de către Consiliul Concurenței.(9) În cazul actelor administrative emise și al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligației prevăzute la alin. (8), Consiliul Concurenței va solicita instanțelor de judecată competente anularea acestora, precum și recuperarea/rambursarea ajutoarelor de stat legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.


  Articolul 5

  Pentru minele și carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum și pentru altele asemenea, aprobate prin hotărârile Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (5) în vederea conservării și închiderii, la care lucrările de închidere nu au început în anul financiar aferent aprobării, cheltuielile pentru conservare vor putea continua și în perioada următoare, pe baza unor analize economice, cu condiția încadrării în valoarea aprobată, pe total, prin respectivele hotărâri ale Guvernului.


  Articolul 6

  Ministerul Economiei și Comerțului și operatorii economici implicați vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei și comerțului,
  Eugen Țapu -Nazare,
  secretar de stat
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat

  București, 2 august 2006.
  Nr. 1.008.

  Anexa nr. 1

  LISTA
  minelor și carierelor care se închid în etapa a IX-a

  Nr.
  crt.

  Mina/
  cariera

  Obiectivul

  Data
  încetării
  activității

  Codul
  perimetrului

  Cheltuieli totale
  pentru închidere
  (7 + 8) (lei)

  Din care:

  Conservare
  (lei)

  Monitorizare
  postînchidere
  (lei)

  Pentru elaborarea
  documentației tehnice
  (lei)

  Pentru închidere
  inclusiv ecologizare
  (lei)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  I. Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani

  1

  Mina

  Țebea (Hd)

  2006

  3006

  9.058.725

  240.000

  8.818.725

  736.713

  475.023

  2

  Mina

  Aninoasa (Hd)

  2002

  28009

  8.262.168

  0

  8.262.168

  0

  0

  3

  Mina

  Mesteacăn Puț I (Hd)

  2004

  3006

  4.645.504

  203.957

  4.441.547

  614.031

  143.880

  4
   
  Preparația Lupeni (Hd)

  2004
   
  23.604.170

  30.000

  23.574.170

  0

  0

  5
   
  Preparația Petrila (Hd)

  2002
   
  17.471.200

  30.000

  17.441.200

  0

  0
    
  Total
   
  63.041.767

  503.957

  62.537.810

  1.350.744

  618.903

  II. Compania Națională a Uraniului S.A. București

  6

  Mina

  Crucea Nord - Botusana (Sv)

  1998

  160001

  4.086.262

  169.614

  3.916.648

  -

  26.833

  7

  Mina

  Primatar I-II (Nt)

  1998

  160002

  8.426.064

  336.000

  8.090.064

  449.347

  45.833
    
  Total
   
  12.512.326

  45.000

  12.006.712

  449.347

  72.666

  III. Societatea Comercială FORMIN S.A. Caransebeș

  8

  Mina

  Sinersig II (Cs)

  1990

  31.075

  125.800

  25.000

  100.800

  -

  14.280
    
  Total
   
  125.800

  25.000

  100.800

  0

  14.280

  IV. Societatea Comercială GEOMOLD S.A. Câmpulung Moldovenesc

  9

  Mina

  Broșteni Secu (Sv)

  1989

  41031

  457.446

  71.190

  386.256

  -

  69.000

  10

  Mina

  Mănăila (Sv)

  2003

  42040

  579.179

  76.275

  502.904

  -

  69.000
    
  Total
   
  1.036.625

  147.465

  889.160

  0

  138.000

  V. Societatea Comercială GEOPEC S.A. Pitești

  11

  Mina

  Buda (Ag)

  1998

  -

  397.540

  117.500

  280.040
   
  36.000

  12

  Mina

  Dragoslavele-Stoenești (Ag)

  1995

  -

  1.431.610

  117.500

  1.314.110
   
  36.000

  13

  Mina

  Pascoaia (Ag)

  1994

  -

  590.140

  60.000

  530.140
   
  36.000

  14

  Mina

  Sipot (Ag)

  1991

  -

  224.160

  50.000

  174.160
   
  24.000

  15

  Mina

  V. Ialomiței - Vf. Romanescu (Db)

  2004

  -

  237.538

  54.000

  183.538
   
  12.320

  16

  Mina

  V. Dâmbovița - Vf. Leaota (Ag)

  2000

  -

  2.129.210

  169.368

  1.959.842
   
  36.000

  17

  Mina

  V. Paltinet - V. Ghimbav (Ag)

  1992

  -

  1.003.980

  90.000

  913.980
   
  36.000
    
  Total
   
  6.014.178

  658.368

  5.355.810

  0

  216.320

  VI. Societatea Naționlă a Lignitului OLTENIA S.A. Tg. Jiu

  18

  Mina

  Albeni II (Gj)

  2005

  31203

  7.869.379

  145.000

  7.724.379

  2.366.000,0

  38.285

  19

  Mina

  Rosiuta II N Bujorascu (Gj)

  1998

  31045

  2.730.098

  120.000

  2.610.098

  -

  -

  20

  Mina

  Valea Fântânii (Gj)

  1999

  31053

  95.982

  10.000

  85.982

  -

  10.000
    
  Total
   
  10.695.458

  275.000

  10.420.459

  2.366.000

  48.285

  VII. Societatea Națională a Cărbunelui S.A. Ploiești

  21

  Mina

  Baraolt Vest (Cv)

  2002

  31208

  2.938.300

  125.300

  2.813.000

  1.124.500

  167.200

  22

  Mina

  Borsec (Hg)

  2004

  30025

  1.015.000

  95.000

  920.000

  570.400

  22.200

  23

  Mina

  Crăciunești (Bc)

  2003

  30032

  1.011.800

  95.000

  916.800

  499.500

  22.200

  24

  Mina

  Roșioara (Ph)

  2003

  31221

  732.300

  70.000

  662.300

  601.700

  22.200

  25

  Cariera

  Slănic Nord (Ag)

  1996

  31037

  30.300.000

  400.000

  29.900.000

  -

  -

  26

  Mina

  Sotanga Est (Db)

  2004

  31226

  1.079.500

  100.000

  979.500

  959.000

  14.000
    
  Total
   
  37.076.900

  885.300

  36.191.600

  3.755.100

  247.800

  VIII. Societatea Comercială GEOLEX S.A. Miercurea Ciuc

  27

  Mina

  Zebrac - Mermezeu (Ms)

  1989

  -

  485.623

  30.000

  455.623

  -

  -
    
  Total
   
  485.623

  30.000

  455.623

  0

  0

  IX. Societatea Comercială MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei

  28

  Mina

  Aluniș (Sv)

  2003

  86002

  638.564

  53.920

  584.644

  116.735

  24.491

  29

  Cariera

  Arsita - Argestru - Capraria (Sv)

  2005

  39004

  2.573.834

  160.000

  2.413.834

  344.988

  100.000

  39006

  39010

  39015

  30

  Cariera

  Colacu - Oița-Carieră (Sv)

  2002

  39009

  2.379.914

  130.000

  2.249.914

  170.455

  50.000

  39019

  31

  Cariera

  Dadu - Cârlibaba (Sv)

  1995

  39002

  1.970.828

  126.011

  1.844.817

  100.000

  30.363

  32

  Mina

  Dealu Rusului - Mandrileni (Sv)

  2003

  39017

  1.350.120

  120.000

  1.230.120

  2.122.407

  50.000

  39018

  33

  Mina

  Crucea Adâncime (Sv)
    
  1.160.000

  90.000

  1.070.000

  -

  -

  34

  Mina

  Leșu Ursului UP Tarnita (Sv)

  2006

  43002

  42.962.663

  370.000

  42.592.663

  3.437.596

  361.188
    
  Total
   
  53.035.923

  1.049.931

  51.985.992

  6.292.181

  616.042

  X. Societatea Comercială MINERAL VEST Dobrești

  35

  Cariera

  Mine și cariere Dobrești - Extindere (BH)

  2004

  46021

  21.800.780

  198.930

  21.601.850

  2.551.610

  254.400

  46028
    
  Total
   
  21.800.780

  198.930

  21.601.850

  2.551.610

  254.400

  XI. Compania Națională C.A.F. MINVEST S.A. Deva

  36

  Mina

  Barza (Hd)

  2005

  50004

  14.870.826

  245.409

  14.625.417

  1.371.172

  59.143

  37

  Mina

  Ghelar (Hd)

  2005

  37035

  14.156.512

  199.375

  13.957.137

  1.094.685

  21.420

  38

  Mina

  Teliuc (Hd)

  2005

  37036

  41.561.905

  360.211

  41.201.694

  1.303.312

  121.580

  37023

  39

  Galerie

  Antoniu - Sud Balan Sistem de epurare pasivă a apei de mina (Hg)
    
  390.000

  0

  390.000

  -

  -

  40

  Mina

  Vetel (Hd)

  2005

  42030

  5.700.948

  172.890

  5.528.058

  527.957

  45.146

  41

  Mina

  Zlatna (Hd)

  2003

  50003

  12.054.152

  260.789

  11.793.363

  239.952

  188.054

  41050

  42003

  50039

  50042

  41007
    
  Total
   
  88.734.343

  1.238.674

  87.495.669

  4.537.078

  435.343

  XII. Societatea Comercială MOLDOMIN S.A. Moldova Nouă

  42

  Mina

  Central Suvorov - V. Mare (Cs)

  2005

  42005

  9.083.192

  165.500

  8.917.692

  2.183.095

  44.890

  42007
    
  Total
   
  9.083.192

  165.500

  8.917.692

  2.183.095

  44.890

  XIII. Societatea Comercială EXPLOATAREA MINIERĂ HARGHITA S.A. Miercurea Ciuc

  43

  Mina

  Harghita Băi (Hg)
   
  -

  36.466.460

  325.440

  36.141.020

  1.695.190

  106.400
    
  Total
   
  36.466.460

  325.440

  36.141.020

  1.695.190

  106.400

  XIV. Compania Națională M.P.N. REMIN Baia Mare

  44

  Mina

  Boldut Superior (Mm)

  1996

  41092

  18.711.576

  280.000

  18.431.576

  994.905

  2.791.684

  45

  Mina

  Alunis Fata Mare Lucrări de remediere la stația de epurare (Sv)

  1996

  41044

  1.021.568

  0

  1.021.568

  -

  -

  46

  Mina

  Tibles Tomnatic Alimentare cu energie electrică la stația de epurare (Mm)

  1997

  41136

  560.000

  100.000

  460.000

  -

  -

  47

  Mina

  Toroioaga Lucrări de remediere la stația de epurare (Mm)

  1997

  42014

  265.569

  0

  265.569

  -

  -

  48*)

  Mina

  Baia Borșa - Iazul Novat (Mm)

  1999

  41016

  8.598.036

  250.000

  8.348.036

  -

  400.000

  49

  Mina

  Gura Băii Inferior (MM)

  2006

  41148

  45.558.655

  545.000

  45.013.655

  2.796.730

  1.022.590

  50

  Mina

  Wilhelm (Mm)

  1991

  50033

  197.220

  20.000

  177.220

  57.569

  9.653
    
  Total
   
  66.314.588

  1.195.000

  73.717.624

  3.849.204

  3.823.927

  XV. Societatea Națională a Sării SALROM S.A. București

  51

  Mina

  Catalinu - Baia de Fier (Gj)

  1994

  80004

  2.632.700

  132.595

  2.500.105

  0

  19.630

  52
   
  Ocnele Mari Câmpul II (Vl)

  1993

  340161

  20.500.000

  500.000

  20.000.000

  0

  5.000.000
    
  Total
   
  23.132.700

  632.595

  22.500.105

  0

  5.019.630

  XVI. Societatea Comercială Minieră BANAT S.A. Anina

  53

  Mina

  Anina (Cs)

  2006

  20006

  13.707.597

  300.000

  13.407.597

  2.950.000

  320.000

  54

  Mina

  Mehadia (Cs)

  2005

  3002

  4.635.504

  195.472

  4.440.032

  -

  359.335
   
  Total
   
  18.343.101

  495.472

  17.847.629

  2.950.000

  679.335

  Nr. total unități

  54

  TOTAL VALORI**)
   
  447.899.764

  8.277.746

  449.190.834

  31.979.549

  12.336.221

  XVII. Lucrări de monitorizare post-închidere, remedieri, intervenții, calamități

  55

  Lucrări anuale de remedieri, intervenții calamități, documentații, avize, teste, analize de laborator, studii, norme și normative tehnice, arhivare
   
  30.000.000

  -

  -

  -

  -

  Total
   
  30.000.000

  0

  0

  0

  0

  48* Finanțarea prin "proiectul de reducere a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență"
  ** Totalul nu cuprinde poziția 48*
  (la 15-10-2010, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 997 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 15 octombrie 2010 )


  Anexa nr. 2

  OPERATOR ECONOMIC
  (furnizor produse/prestator servicii/executant de lucrări)
  (Elemente de identificare)
  DECONT JUSTIFICATIV
  privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .......,
  pentru deschiderea finanțării pe luna ....../anul ......
  I. închideriII. conservăriIII. monitorizări


  lei, inclusiv TVA

  Nr.
  crt.

  Mina

  Obiectivul

  Cheltuieli totale
  aprobate pentru
  închidere pe anul
  ..........

  Cheltuieli efectuate pentru
  conservare, proiectare,
  închidere

  Cheltuieli pentru
  monitorizare
  postînchidere

  Sumele alocate

  Diferența de
  acordat
  7 = 4 - 6
  7 = 5 - 6

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1.

  I

  X

  2.

  II

  X

  3.

  III

  X

  4.

  TOTAL

  Director general,
  ……………..

  Director economic,
  ………………….

  Vizat
  Verificat realitatea și exactitatea datelor din decont, conform procesului-verbal de constatare nr. .......
  Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului .........,
  Director general,
  ........................

  (la 15-10-2010, Anexa nr. 2 a fost modificată de Alineatul (7), Articolul 4 din HOTĂRÂREA nr. 997 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 15 octombrie 2010 )


  Anexa nr. 3

  OPERATORUL ECONOMIC
  (Elemente de identificare)
  DECONT
  privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .................,
  pentru deschiderea finanțării pe luna ................../anul .....................


  I. Închideri
  II. Conservări
  III. Monitorizări postînchidere

  Nr.
  crt.

  Mina

  Obiectivul

  Cheltuieli
  totale
  aprobate
  pentru
  închidere
  în anul
  ...........

  Cheltuieli
  efectuate
  pentru
  conservare,
  proiectare
  și
  închidere

  Cheltuieli
  pentru
  monitorizare
  postînchidere

  Sumele
  alocate

  Diferența
  de acordat
  7=6-4
  7=6-5

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1.
  2.
  3.


  I
  II
  III
  X

  X
  X  4.

  TOTAL:

  Director general,
  ..........................

  Director economic,
  ...........................

  Vizat,
  Verificat realitatea și exactitatea datelor din decont, conform Procesului-verbal de constatatre nr. ............
  Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului ..................
  Director general,
  ..........................

  ----------